Рудолф Щайнер: Перспективите за бъдещето

„Съвременните материалисти със сигурност биха възразили, ако ги разглеждаме като пророци. И все пак в известен смисъл те са пророци...“

Духовната наука цели да разшири нашия хоризонт по отношение на истинската човешка природа и да ни помогне да видим малко повече от онова, което можем да намерим в общоприетата форма на съвременната наука. Тя би искала да насочи вниманието ни към епохи от човешката еволюция, които се намират далеч назад във времето, например към Атлантската епоха, и да ни покаже какъв е бил човекът на Атлантида. След това иска да ни посочи истинското естество на еволюционните процеси, в които действително участва човешкото същество.

Нека ни се изясни една конкретна тема: Какво можем да открием, ако се позволи на нещата, които сме научили във връзка с древния континент Атлантида, да минат пред душевния ни взор? Какво можем да открием, ако насочим погледа си към животинския свят и към човешкия свят, който сега ни обкръжава? — През Атлантската епоха всичко е било много различно. Затова нека си припомним фактите, които знаем в тази връзка.

Знаем, че едва по време на древната Атлантида човешките души слязоха на земята след дългото си пътуване през звездния свят. Първото нещо, което те трябваше да направят, беше да изнамерят подходящи човешки тела, съставени от материята, от веществата на земята. От описанията, които вече съм давал в тази връзка, знаем, че човешките тела в Атлантската епоха бяха много различни от нашите. В книгите си многократно съм обръщал внимание на факта, че през Атлантската епоха човешкото тяло беше меко, гъвкаво и пластично, така че душите, които слязоха от небесните светове, все още можеха да образуват и оформят телата си.

Нека разгледаме случая на една съвременна жена или — за да не бъдем едностранчиви: — на един съвременен човек, който става гневен, истински разгневен и има зли мисли спрямо друга особа. Това няма да бъде толкова силно изразено върху лицето му като промяна на неговата форма; ще има промяна до някаква степен, но не много изразена. В наши дни един човек може да бъде изключително злонамерен, но все пак това няма да се покаже по твърде изразен начин върху неговата физиогномия.

В далечното минало това беше доста различно. Ако някой питаеше зли мисли, неговото лице изцяло придобиваше изражението на вътрешното му същество; неговите физически черти напълно се променяха. По онова време нямаше да бъде погрешно да се каже: Този човек наподобява котка. Ако човекът беше лицемер, той наистина приличаше на котка или на хиена. В онова далечно минало чертите на човека и външните му форми бяха изражението на неговия вътрешен живот. Човешкото същество по онова време беше способно да променя външната си форма и имаше тази способност в голяма степен.

При животните тази способност за външна промяна на формите беше доста по-малко забележима, въпреки че те също я имаха. Техните физически тела бяха доста по-втвърдени, в сравнение с тези на човеците, и можеха да ги променят само постепенно. Животните можеха да се трансформират конкретно в животинските видове и различните им качества не се предаваха наследствено по съвременния стереотипен начин.

Ето защо след Атлантската епоха всичко стана все повече и повече втвърдено, що се отнася до човешкото физическо тяло, а то, бих казал, беше отлято в солидна форма. Днес още сме способни да движим ръцете си, а лицата ни още променят изражението си, но в известен смисъл телесната форма стана плътна и корава. Животинските форми обаче са доста втвърдени, така че техните физиогномии са сковани. Но през Атлантската епоха това не беше изразено в такава степен даже сред животните.

Най-общо бихме могли да кажем, ако искаме да охарактеризираме човешкото същество: В наши дни физическото тяло на човека е изключително плътно, но неговото етерно тяло е още подвижно в някаква степен, така че това етерно тяло все така приема форми според вътрешната природа на човека. Ето защо в случая на един злонамерен човек е важно — всъщност то е донякъде реалност, — че външното изражение на лицето му може да има само едва забележима прилика с хиена, докато етерното му тяло ще има значително по-голяма прилика с хиена. Етерното тяло продължава да е променливо; то още притежава нещо, което му позволява да се трансформира. Но дори етерното тяло е на път да се втвърди, както физическото тяло.

Точно както физическото тяло е придобило твърди форми от Атлантската епоха насам, до нашата Пета следатлантска епоха, така и етерното тяло ще добие по-твърди, солидни форми от Петата следатлантска епоха нататък — през Шестата епоха и през Седмата епоха.1 В резултат на това — изтъквал съм го в много лекции, — етерното тяло, чиито форми проникват физическото тяло, ще се проявяват много силно. Сега живеем в Петата [културна] епоха от Първия следатлантски период; задават се Шеста и Седма епоха. През Шестата и Седмата епоха2 твърдостта на етерното тяло ще има огромно влияние върху физическото тяло и физическото тяло ще стане точно копие на етерното.

Това ще предизвика сериозни и важни последствия. През Шестата [културна] епоха от Следатлантската еволюция на земята човешките същества, следователно, ще се раждат със особено белязани тела, които ще изразяват техните вътрешни морални качества. Тогава ще срещаме някого и ще знаем какъв е моралният му характер, тъй като външният му вид ще го разкрива. В бъдеще моралната физиогномия ще бъде особено очебийна, докато всички тези белези, които сега характеризират човешката физиогномия, ще бъдат значително по-малко видими. В наши дни човешката физиогномия е силно зависима от наследствеността: приличаме на родителите си, предците си, и носим характеристиките на расата си. Но тези неща няма да имат каквото и да било значение през Шестата епоха — телесната ни форма тогава ще изразява нашата поредица от инкарнации.

Човешките същества значително ще се различават едно от друго и техните индивидуални черти ще са силно изразени. Когато срещнем някого, тогава ще знаем с точност: Това е добра личност, а тази е от злите. Точно както днес знаем, че този е италианец, а онзи — французин, и прочие, така в бъдеще ще знаем, че този е добра личност, а онзи — зла. Разбира се, ще има много междинни степенни на доброто и злото. Ето защо човешкото лице все по-ясно и по-ясно ще изразява моралните качества.

През Шестата [културна] епоха дори физиогномията на заобикалящата ни среда ще има много променено изражение. Конкретно тези животни, които сега осигуряват месо за човешка консумация, тогава вече ще са измрели. В бъдеще ще се пеят велики химни, възхваляващи вегетарианството, а хората ще си казват един на друг, сякаш обсъждат някакво древно предание, че техните прадеди са се хранели с месо. Не всички животни ще са измрели, а само определени видове; най-вече ще изчезнат онези животни на земята, които са имали най-втвърдените форми. Ето как даже земята и нейната външна физиогномия ще претърпи конкретни промени.

Разбирате — фактът, че в бъдеще ще бъдем толкова тясно сковани във втвърдена физиогномия ще предопределя почти фатална съдба. Истинска съдба, която ще бъде отпечатана върху цялото ни същество. И няма да можем да направим нищичко срещу тази съдба, срещу това предопределение. Представете си трагедията от една такава ситуация!

Тогава ще бъдем истински задължени да признаем: През Петата следатлантска епоха3 неколцина материалисти са вярвали, че даден човек е престъпник, ако неговата тилна лоб в задната част на главата не покрива церебелума.4 Това е просто една материалистична теория в нашата Пета следатлантска епоха, но тя ще стане реалност в бъдеще — тази част, която в наши дни още може да се формира и оформя, тогава ще се е втвърдила. Тенденцията, според която материалистичният мироглед един ден ще добие истинска форма, действително съществува. Сега материалистичните теории все още не са реалности, но те имат перспективата да станат реалности.

Мирогледът и неговите тайнства сега ни отвеждат до едно много странно откритие. Съвременните материалисти със сигурност биха възразили, ако ги разглеждаме като пророци. И все пак те са пророци. Материалистите твърдят: Даден човек е престъпник, ако тилната лоб не покрива церебелума му. Ще се докаже, че тези, които сега заявяват такива неща, пророкуват истина — защото един ден това ще бъде истина. Съвременните материалисти са същински пророци. В наши дни тази особена част от физическото тяло, която показва [тенденция към] недостатъчно развит тилен лоб, може да се пресече и да се балансира с помощта на подходящо образование, но през Шестата следатлантска епоха това вече няма да бъде възможно, тъй като етерното тяло вече няма да се преобразява. Сериозни мерки, доста различни и много по-сериозни мерки са необходими, за да се противодейства на това. Ако не се вземат такива превантивни мерки, действително ще възникнат условията, които материалистите описват; те ще станат реалност.

Можем да намерим описание на тези условия в поемите на Мария Евгения деле Грацие5 — поеми, изпълнени с толкова много страдание! Те описват едно време, идването на което може да се почувства още сега; едно време, което действително ще дойде през Шестата следатлантска епоха. Нейните поеми лесно ни позволяват да почувстваме: Ето една душа, която чувства, че знанието, което може да се добие в настоящето, я потопява само в празнотата, в нищото. Мария Евгения деле Грацие се мъчи да се измъкне, но не разполага със средствата, които биха ѝ позволили да го направи… И тогава тя вижда един образ: Тя вижда какви ще са светът и условията за живот, ако материалистичният път се следва и в бъдеще! Освен ако съвременните човешки същества не направят стъпките да предотвратят посоката на еволюцията, която иначе ще са длъжни да следват според силите, които сега живеят в човека, ако не се предприемат защитни мерки, човешките същества от Шестата следатлантска епоха, ще могат да се занимават само с нещата, които са описани от Мария Евгения деле Грацие.

Всички религиозни системи по света, които са съществували до наши дни, няма да са в състояние да предотвратят ужасната участ, която ще сполети човечеството през Шестата следатлантска епоха. А именно — че техните морални качества ще са изписани върху лицата им, на цялостната физиогномия на телата им. И тогава вече няма да е възможно да се направи нищо против тази съдба; нищо няма да може да се направи, ако всичко се остави да следва тенденциите на мирогледа, който господства в наши дни.

Това са най-искрени мисли, изключително искрени мисли. Един добър начин за превръщането на халюцинациите на материалистите в реалности ще бъде, ако се позволи на тези хора да триумфират по отношение на мирогледа, който днес заявява: „Духовната наука си въобразява, че в бъдеще ще виждаме Христос в етерна форма, както и други етерни форми. Това са неща, които Духовната наука си измисля! Но хората, които говорят по този начин, са глупаци; трябва да ги затваряме в лудницата!“ Материалистите, които разглеждат тези неща като фантастични схващания, са много умни хора, но, ако техният материалистичен мироглед триумфира, условията, които описах, ще трябва да възникнат.

Материалистичният мироглед НЕ ТРЯБВА да триумфира! Нека това бъде наше твърдо и непоклатимо убеждение! Нека имаме предвид факта, че, ако искаме нашето етерно тяло да се заякчи, така че да е способно да поправи грешките на физическото ни тяло, неговата сила трябва да се вижда в обстоятелството, че обръщаме внимание на нещата, които идват до нас от етерния свят като нещо правдиво и реално. Това ще бъде поведението, което ще може да упражнява по-силно и по-силно лекуващо влияние. Преди всичко ще бъде необходимо да се проникнем от Духовната наука, така че да се подготвим за момента, когато ще ни се яви етерната форма на Христос, и така че да приемем това с нужната сериозност и с правилния дух.

Има един етап в еволюцията на човечеството, който можем да отбележим с дебела линия. Първоначално етерното тяло на човека е било активно отвътре и е оформяло физическото му тяло. Но ще дойде време, когато и физическото, и етерното тяло ще са станали втвърдени. Човешкото същество трябва да се приспособи към факта, че трябва да вижда етера отвън — във всичките му форми и образи. Етерът ще бъде елемент, към който ще трябва да се приспособим по същия начин, по който сега се приспособяваме към сетивните възприятия, идващи до нас от външната среда. Наближаваме едно време, когато ще се наложи преди всичко да открием Христос, а под Неговото водачество постепенно ще се ориентираме в етера. Дори тогава този етерен елемент ще има силата да ни прави индивидуални човешки същества.

Много тайни се крият в еволюцията на света и много от тях са поразителни. Някога е живял човек, какъвто е Омир. Ако четете с разбиране обясненията, съдържащи се в редица от лекциите ми, а също и в малката ми книжка „Духовното ръководство на човека и човечеството“, ще трябва да си зададете въпроса: Как е могъл Омир да бъде Омир? Той е бил Омир поради факта, че още е бил управляван от висш дух. Омир добре е знаел това. Ето защо неговите епоси никога не започват с думите: „Аз пея…“, а с думите: „Запей, о, Музо…“. Тези неща трябва да се приемат напълно сериозно.

Омир е знаел, че един висш дух го е вдъхновявал. Но в наши дни думите на Омир се разглеждат като обикновени фрази, както следните думи на Гьоте също се разглеждат като прости фрази: „В братски сфери по древному се Слънцето надпява и своя път предначертан завършва то със гръм небесен“6 и т.н. Доколкото Омир ще се прероди, само „човекът“ Омир ще се прероди, обаче не и духът, който някога го е ръководил. Но в етерния свят можем да срещнем духа, който някога го е вдъхновявал. Можем да срещнем духовете, които са вдъхновявали Сократ и Платон, доколкото са били вдъхновявани. Трябва да започнем да разбираме Духовния свят — светът на Духовната наука. Другите неща после ще дойдат спонтанно. Но ако не започнем с Духовната наука, ще трябва да се изправим срещу времето, което ще донесе тъй ужасна съдба за човечеството.

Материалистичният мироглед не е верен, въпреки че съдържа вътрешна истина. Относно тази вътрешна истина можем да кажем: Това, което материалистичният мироглед описва във връзка с човека, ще стане истина, ако материалистичният мироглед триумфира. Длъжни сме да предотвратим триумфа на материализма посредством друг мироглед за света.

Нещата не са толкова лесни, така че просто да кажем: материалистичният мироглед е грешен, а се състои в собствената ни сила да го превъзмогнем с дела, а не с повърхностни възражения. Колкото повече са тези, които отворят очите си за духовното, толкова повече ще са и онези, които ще видят, че твърденията на материализма подлежат на корекции и толкова повече ще нараства възможността за удържане на материализма.

В съвремието ни може да има някои, които имат усет за това или онова — вероятно има поети или творци, а те могат да кажат: „Чувствам гения в себе си!“ Това определено може да е възможно още някое време, но това отношение ще изчезне — то ще изчезне напълно! Ще възникне ново отношение, което ще подтикне хората да казват: „Едно етерно Същество ми се яви в определен момент и ми каза това или онова. Аз съм инструментът, чрез който това духовно Същество може да упражнява влияние в сегашното време!“ Духовният свят трябва все повече и повече да става реалност.

Несъмнено Духовният свят съществува, но въпреки това можем да му обърнем гръб. Материалистичният мироглед може да се разглежда като огромен заговор срещу Духа. Материалистичният мироглед не е просто грешка, а заговор — една конспирация срещу Духа.

Надявам се, че въпреки малобройните указания, с които очертах тези неща, вашите души все пак ще се раздвижат, така че да могат да са активни в рамките на тези мисли. Особено последователите на духовно-научния мироглед трябва да знаят нещо за импулсите, управляващи еволюцията на света — импулсите, в които живее човечеството.

Твърде, твърде вероятно е, че все пак ще се намират хора да казват: „Това не е правилно и онова не е правилно“ или „това не е християнско и онова не е християнско“, и тем подобни. Но, ако импулсите, които управляват света, се схванат дълбоко и сериозно с помощта на Духовната наука, нашият медитативен живот ще ни позволи да чувстваме вечните, фундаментални закони. А когато хората дойдат да ни казват, че сме наивници,7 ние ще си знаем как стоят нещата с еволюцията на света и човека. А Този, Който премина и заради тях през Мистерията на Голгота, също така вижда какво се развива в душите ни като изражение на световната еволюция.

„ХРИСТОС НИ ВИЖДА…“

Нека се придържаме неотклонно към тази Истина!

* * *

Лектор: Рудолф Щайнер8

Превод от английски: Иван СтаменовБележки:

 1. В оригиналния текст е second post-Atlantean age, което буквално се превежда като „втора Следатлантска епоха“. Тук вероятно има неуместна намеса от английския редактор на компилацията (за самата компилация виж по-долу). Не може да става дума за „втора Следатлантска епоха“, тъй като тя, известна и като древноперсийска епоха, вече е в далечното минало. Според мен не може да става дума и за „втора Следатлантска епоха“ в смисъла на следващата Голяма епоха, която ще последва Войната на всеки срещу всеки, тъй като тогава вече ще е трудно да се говори за физически форми, за полове, раждания и прочие. От целия контекст става ясно, че Щайнер има предвид Шестата културна епоха (славянската) и Седмата културна епоха (американската), които ще предшестват Войната на всеки против всеки и втория голям Следатлантски период — бел. пр. [^]
 2. И оттук се подразбира, че д-р Щайнер говори за двете културни епохи, които ще дойдат след сегашната Пета епоха (1413-3573 г. сл. Хр.). Шестата е известна като източно-европейска или славянска (3573-5733 г. сл. Хр.), а Седмата — като американска (5733-7893 г. сл. Хр.) — бел. пр. [^]
 3. Тоест епохата, в която понастоящем живеем и ще живеем още ок. 1500 години — бел. пр. [^]
 4. Церебелум — анат.: малък мозък — бел. пр. [^]
 5. Marie Eugenie delle Grazie, 1864-1931, австрийска поетеса — бел. пр. [^]
 6. Цитатът от Гьоте е по превода на д-р Димитър Димчев за пета лекция от Събр. съч. 121 — бел. пр. [^]
 7. Или глупаци, ориг.: fools — бел. пр. [^]
 8. Източникът е статията „Outlooks for the Future“ в английското издание на антропософския седмичник Anthroposophic News Sheet от 22 януари 1940 г. Като източник на самата статия там са посочени три лекции от д-р Рудолф Щайнер, резюмирани през януари 1940 г. в седмичника на Антропософското дружество в Дорнах „Das Goetheanum“ (година 19, брой 1, 2, 3 или 4, най-вероятно от 21 януари). Немското издание носи името „Zukunftsperspektiven“. Тези сведения са от проучване на Петър Матеев за произхода на този преводен материал, за което благодаря. — бел. пр. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

48 коментара за "Рудолф Щайнер: Перспективите за бъдещето"

 1. Дорина Василева  09.11.2018 г. | 09:55 ч.

  Дора, не четеш внимателно. Горното е част от изказването ми във връзка с казаното и вълненията на Йордан. Вадиш го от контекста.
  Мен не ме вълнуват свръхвисши пилотажи и „чудеса“. Здраво съм стъпила на земята, с двата крака. 🙂

  Но ме вълнува делото на Христос и правилното му разбиране от съвремеността! Затова и задавам въпроса кой може да се сравнява с Него?! И съм се концентрирала върху всичко онова, което действително ни дава Антропософията, изучавайки човешкото същество и неговото правомерно и здавословно развитие, както и бъдеще.

  И сега препрочитайки Събр.съч.39, която не съм чела от години, установявам, че съм избрала наистина правилната посока. За което съм изключително благодарна на Щайнер и на приятелите си.

  Аз също съм минала през йога преди 20 год., но това изобщо не беше „моето нещо“. Даже беше опасно и мога да говоря с факти, но не е нужно.
  Спорен ден!

 2. Varna Mapper  11.11.2018 г. | 17:46 ч.

  @Стопанина
  Много се извинявам, че коментарът мя няма да е по темата. Попаднах на това видео, в което малко след 10:20-та минута се споменава за Антропософското общество и(поне според мен) поява на световната цена на Антихриста към 2033 година.

 3. Varna Mapper  11.11.2018 г. | 17:47 ч.

  Линк: https://youtu.be/tfjdOPi6sJI

 4. Иванка Савова  11.11.2018 г. | 21:52 ч.

  Varna Mapper, аз също се извинявам и по никакъв начин не целя да ви обидя. Тези двамата не ги допускам „наоколо“ си. Те, за мен, по-скоро са Луцифер и Ариман в действие.

 5. Varna Mapper  12.11.2018 г. | 17:34 ч.

  Иванка Савова Да, с тези ,,тайнствени“ подмятания. Според мен са свързани с черната ложа.

 6. Dora  12.11.2018 г. | 21:50 ч.

  Недков е сив, перчи се с 33-та степен и с познанства из средите на кукловодите. Там се чувства добре, не му трябва Христос. Придава си тайнственост за да скрие каквото не знае и не разбира :))

  А Стойчо Керев е наше момче. Има трайни интереси към езотериката, но няма критерии за отсяване на плявата от зърното. За разлика от Недков, в ума си е гъвкав, а по сърце незлоблив. За него има повече надежда да намери път към Христос :))

 7. X  12.11.2018 г. | 22:25 ч.

  Керев също е масон. Поради Недков.

 8. Дорина Василева  13.11.2018 г. | 08:59 ч.

  Истинските масони никога не застават под светлината на прожекторите.
  Те стоят в сянка и дърпат конците на показните фигури, които пък изпълняват задачи, насочващи масовата аудитория към определени удобни за тях посоки, много често за отвличане на вниманието, докато в задкулисието се случват други много важни събития.

  Говори се за това, че Рудолф Щайнер е бил отровен – ако това се има предвид под „разгромяване“ на „тайното АО през 1924 год.“ в клипа. Добре са се погрижили, да, и знаят истинските факти, които вероятно са част от собствената им история.

  Но АО не е било „тайно“, дори напротив – самият Рудолф Щайнер в Писма до членовете от 1924 год. недвусмислено говори, че в АО все повече и повече навлизат нови хора, често от различни научни среди, и действително вече АО загубва онази своя първоначална малка и единна членска антропософска аудитория, но пък за сметка на това навлизането на нови хора носи и нови предизвикателства… Дори пак там, самият Щайнер апелира към антропософите да не създават изкуствен ореол и тайнственост на образа Антропософията в света, и че това би било голяма грешка…

  Но че АО и Антропософията се явяват наистина „таен“ и силен враг, които масоните са виждали в Щайнер и АО, е напълно възможно. Самият Щайнер години преди това е бил член на известна масонска ложа и то на възможно най-високото ниво, но се оттегля и в своите съчинения недвусмислено говори за ритуалистиката им и за вече подмененото съдържание на истинското масонство дори по негово време.

  Проблемът с „обезглавяването“ на АО в Дорнах, със загубата на истинската връзка с душите на Рудолф Щайнер, на Ита Вегман /едва това лято Ита Вегман, която с цяла група антропософи е изключена от АО, а е ключова фигура, чиито знания и опит се развиват под формата на Антропософска медицина по цял свят, отново е реабилитирана в духовния й земен дом в Дорнах!!!/ и на онова първо поколение след смъртта на Рудолф Щайнер, рефлектира до нашето съвремие и ще продължи, ако ние, по-младите антропософи не се пробудим, не спрем да гледаме чуждопоклонно към Дорнах, а започнем със силата на собствените си знания, чувства и дела да осмисляме познанието на Духовната наука. Само това е спасението за самата Духовна наука и това би бил нашият истински благодарен жест към Рудолф Щайнер и всички онези, вляли сърцата си в Антропософията някога.

  И тогава днешните „масони“ няма да говорят тези глупости, че „тайното АО било разгромено през 1924 год“ /с отсянката на „то завинаги умря“/ – да, сломили са един велик посветен, разбили са антропософските редици с интриги, неверие, недоверие… Иска им се повече никога да не се надигне със своята истинска окултна сила и разбирания, а не само с външно-повърхностното, което е масовото „антропософско“ днес, и правят всичко възможно за това, защото действително познанието, което се дава чрез Духовната наука е ключово за цялото човечество и би объркало плановете им.

  Антропософията е в нашите ръце! Ние имаме задачи, ако щете – дори мисия.

 9. Dora  13.11.2018 г. | 09:37 ч.

  Масон е, знам, такава дружба с Недков – как иначе :))) Но е различен по душа. Затова казвам, че за него има повече надежда да намери път към Христос.

  Нека не превръщаме „масон“ в мръсна дума. Като заклеймяваме тия хора, препятстваме възможностите за тяхното спасение, в този или друг живот :))

 10. Дорина Василева  13.11.2018 г. | 09:44 ч.

  Аз говоря с факти, които касаят историята и съвремието на АО в световен и дори в национален аспект – нито заклеймявам, нито възпрепятствам, нито пък бих давала мнения кой е по-близо и кой не до Христос – чак до там не съм се възкачила, Дора. Техните съдби са си в техните ръце.

 11. Стопанина  13.11.2018 г. | 09:56 ч.

  Една молба: нека не дерайлираме обсъжданията в посока, която има твърде малко общо със значението и посланията на статията. Как се стигна до обсъждане на „масоните“? Кавичките са, защото западните окултно-политически ложи, известни още като кукловоди и черна ложа, са нещо различно от масоните (зидарите). Различни – и исторически, и в настоящето. Принципната разлика не се променя дори тогава, когато масони са привличани към левите общности, защото тогава престават да бъдат масони.

  Смесваме ли антропософски термини със светските схващания и термини от конспиративните среди, става пълна каша. Коментарите се четат и от хора, които не са навътре в нещата, но имат интерес към духовната наука, затова е добре да се погрижим за тях и да ги предпазим от противоречиви термини, водещи до по-големи обърквания.

 12. Dora  13.11.2018 г. | 10:04 ч.

  Дорина, не коментирах твоето изказване, а изказването на „X“ по-горе (Керев също е масон. Поради Недков) :)))

 13. Дорина Василева  13.11.2018 г. | 13:54 ч.

  И само след „Керев също е масон. Поради Недков.“, Дора, ти реши, че Х. заклеймява и препятства тяхната промяна и му отговори? 🙂

  Аз лично не съм наясно днес кой е „масон“ и кой е истински масон, кои са критериите? И ще съм благодарна за задълбочено разглеждане на тази тема отделно.

 14. Dora  13.11.2018 г. | 14:55 ч.

  И само след „Керев също е масон. Поради Недков.“, Дора, ти реши, че Х. заклеймява и препятства тяхната промяна и му отговори?

  Дорина, за втори път днес демонстрираш невнимателно четене и прибързани реакции. Ето развоя на разговора, който можеше да проследиш, преди отново да търсиш повод за заяждане:

  Иванка Савова 11.11.2018 г. | 21:52 ч.
  Varna Mapper, аз също се извинявам и по никакъв начин не целя да ви обидя. Тези двамата не ги допускам „наоколо“ си. Те, за мен, по-скоро са Луцифер и Ариман в действие.

  Varna Mapper 12.11.2018 г. | 17:34 ч.
  Иванка Савова Да, с тези ,,тайнствени“ подмятания. Според мен са свързани с черната ложа.

  X 12.11.2018 г. | 22:25 ч.
  Керев също е масон. Поради Недков.

 15. Varna Mapper  13.11.2018 г. | 15:13 ч.

  Гледайки коментарите след моя се запитах: ,,Дали черната(западна) ложа и масоните са в съюз, или си противостоят, но подобно на Лицифер и Ариман – все във вреда на хората?

 16. Дорина Василева  13.11.2018 г. | 15:16 ч.

  Това е нещо друго, Дора, значи отговорът ти е продиктуван от тези верижни коментари, а не само от казаното от Х. Така човек ще разбере, че ти отговаряш именно на тази мисловна нишка, че не отговаряш на друг нечий коментар.

  И би било чудесно да не прибързваш в заключителните изводи…, ,защото ни чака бъдеще… новопреведената статия е категорична. 🙂 Аз лично с първия си коментар след видеото коментирам самите реплики в него. Друг и друго не смятам за съществено да коментирам.

 17. Петьо  15.12.2018 г. | 20:30 ч.

  Във връзка с бележка 8 по произхода на лекцията, след като преди малко получих сканирания оригинал от статията поместена в седмичника на Антропософското Дружество в Дорнах „Das Goetheanum“ (година 19, брой 1) на 1-ви януари 1940, вече с пълна увереност мога да твърдя, че това е резюме на трите лекции от цикъла „BEDEUTSAMES AUS DEM ÄUSSEREN GEISTESLEBEN UM DIE MITTE DES NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERTS“. В последствие те са включени към събрани съчинения 254 (GA-254) и представят последните 3 лекции от този том.

  В седмичника от 01.01.1940 г. за автор на статията е посочен Рудолф Щайнер.

 18. Стопанина  16.12.2018 г. | 10:33 ч.

  Супер, благодаря за разследването. 🙂

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.