Същност и влияния на Асурите (2) — антропософски сведения

Те са ужасяващи същества, притежаващи в далеч по-тежка степен всичко, което живее в човека като диви сетивни нагони и страсти

Продължава от първа част »

Както човекът днес се състои от физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз — манас, буди и атма, — така тези същества, които обитават Сатурн,1 които можем да сравним с днешните земни хора в тяхното отношение към Земята (тогава тези същества преминават през човешката си степен), се състоят от Аз, манас, буди, атма, Светия дух, Словото или Сина, и Отец. В теософската терминология те са наречени асури (архаи). Те са, които още от първите наченки на физическата организация на човешкото тяло внедряват самостоятелността, азовото съзнание и азовото чувство. Не бихте могли да поставите очите в служба на Аза, ако зародишите им не са били така подготвени някога, че да могат да служат на Аза.

Тези членове на организма са подготвени от духовете на Аза — наречени духове на егоизма (духове на личността) — архаи. Те са ни дали най-мъдрото нещо, ако правилно се развие. Но всичко най-висше се обръща в своята противоположност, действа най-увреждащо и гибелно, ако не се развие правилно. Човекът никога не би могъл да достигне онази висша степен, която означаваме като самостоятелно човешко достойнство, ако тези духове не бяха вложили в него азовото чувство.

Винаги е имало и същества, поели злия път. Тези същества, които са много по-издигнати от човека и към които поглеждаме като към най-висшите, които може да съществуват, са поставили азовостта в служба на самоотрицанието, на жертвата. Другите са развили егоистично своята азовост. В нас носим въздействията на онези духове на личността, които са поели добрия път (архаи) в стремежа към свобода и човешко достойнство, но носим в себе си и зародиша на злото, понеже тогава (на Сатурн) са действали изостаналите същества (асури). Тази противоположност е била чувствана винаги. Самото християнство прави разлика между Бог-Отец, когото то смята за най-високо издигнатия дух на Сатурн (сатурнов адепт) и неговия противник, духа на всички зли Азове и всичко крайно неморално, което по онова време е отпаднало от Сатурн. Това са двамата представители на Сатурн.2

* * *

Във високите области на девахана откриваме същества от два вида. Можем да ги опишем само сравнително, като кажем, че са истински откриватели. Откривателската дарба при тях се проявява така, че още като погледнат нещо, в същия момент, заедно с поглеждането им идва идея как да го преобразят. Веднага в тях се поражда ново откритие. Редом с тези същества, които живеят на Сатурн, имаме и други, които се проявяват като тяхното отрицание. Те са диви ужасяващи същества, които притежават в далеч по-висока и по-ужасна степен всичко това, което например живее в човека като диви сетивни нагони и страсти.3

* * *

Такъв сатурнов адепт не може още да се инкарнира на Земята. Чак когато човекът развие не само своята висша природа, но преодолее напълно и своята низша природа, може да се прояви творчески този най-висш адепт — сатурновият адепт, бащиният принцип на скрития бог.4

* * *

През сатурновото развитие асурите са били изостанали духове на най-силния егоизъм. Това са съществата, които се стремят към Осмата сфера. Те искат да сгъстят все повече материята, да я пресоват така, че тя никога да не се одухотвори отново, което означава, да не може да бъде върната в нейното първоначално състояние. Те са почвата на цялото планетно развитие, което започва при Сатурн и преминава през Старото Слънце, Старата Луна, Земята, Юпитер, Венера и Вулкан.

Сега асурите обитават вече Луната и от Луната въздействат върху човека, когото искат да повлекат в Осмата сфера и да го откъснат от прогресивното развитие и неговата цел — Христос. Всички, стремящи се към Осмата сфера, накрая ще съществуват върху една луна.5

* * *

Докато всички същества, намиращи се на Старото Слънце, са били светещи, както днес са постоянните звезди, старото сатурново царство, изостаналите същества са били като мрачен примес, като тъмни места всред светлината, като празнини в тялото на Старото Слънце, нарушаващи неговата хармония. Именно по отношение на мировите аромати, от изостаналите същества са се носели всякакви неприятни миризми. Това се среща в легендите, където се говори, че дяволът смърди и разнася неприятна миризма. Дори при сегашното Слънце са останали тъмни места, днешните слънчеви петна, които наистина са остатъци от старото сатурново царство на Слънцето.6

* * *

Тези азови същества на Стария Сатурн се наричат също духове на егоизма. Егоизмът е нещо, което има две страни — една отлична и една гибелна. Ако някога на Сатурн и на следващите планети не беше внедряван егоизма в съществата, човекът никога не би могъл да стане самостоятелно същество, което да казва «Аз» за себе си. В телесността му още от Сатурн е вложена силата, която го определя като самостоятелна същност, отделяща го от всички други същества. Затова е трябвало да действат духовете на егоизма, асурите (архаите).

Между тях има два вида, освен малките различия. Единият вид са тези, които са развили егоизма по благороден, самостоятелен начин, като са се издигали все по-нависоко в изграждането на свободата, това е положителната самостоятелност на егоизма. Тези духове са ръководили човечеството през всички следващи планетни състояния. Те са възпитателите на хората към самостоятелност. Но на всяка планета има духове, изоставащи в развитието си. Те остават непроменими, не искат да продължат да се развиват. Те са духовете на изкушението, те подтикват към гибелен егоизъм. Тези зли духове на Сатурн и днес се намират в нашето обкръжение. Всичко лошо черпи силата си от тези духове.7

* * *

Влиянията на Луцифер никога не могат да са толкова лоши, колкото са влиянията на Ариман и съществата, свързани с огнените сили.8

* * *

Този, който навлезе в посвещението и стане ясновидец, не застава насреща на външната материя. Тя е майа. Докато в ежедневието човекът застава срещу материята, пракрити, душата, която получава посвещение чрез йога, застава насреща на асурите, на света на демоничното, срещу който той трябва да се бори. Материята е това, което създава съпротивление, асурите, силите на мрака стават врагове. Едва когато душата встъпи в борбата срещу демоните, срещу асурите (като общо понятие), едва тогава тя се самовъзприема духовно.9

* * *

Лошият астрален свят е областта на Луцифер, лошият долен девахан е областта на Ариман, а лошият горен девахан е областта на асурите. Когато светлината се изблъска в подматериалното, следователно една степен по-дълбоко от материалния свят (астралния план), се поражда електричеството. Ако химизмът се изблъска още по-надолу, в лошия долен деваханически свят, се поражда магнетизъм. Ако това, което живее в хармонията на сферите, се изблъска още по-надолу до асурите на лошия горен девахан, тогава се поражда още по-ужасна сила, която няма дълго време да остане в тайна. Трябва да си представим тази сила като много, много по-силна от най силните електрически разтоварвания.10

* * *

Средата на това столетие (двадесети век) е много важен момент. Би трябвало да почувстваме именно тежестта на отговорността, когато сме избрани от естествената съдба да изпаднем под господството на материализма във външния земен свят. Защото това господство на материализма същевременно носи в себе си зародиша на разрушението. Разрушението, което започна, няма да престане. И да се изпадне днес под външното господство, означава да поемем силите на разрушението, силите на човешките болести, да живеем в тях. Това, което човечеството ще внесе в бъдещето, ще произлезе от новия зародиш на духа. Той ще трябва да бъде опазван. И затова голяма отговорност имат именно онези кръгове, на които се пада управлението на света. […] Без тричленното разделение на социалния организъм това господство ще доведе до болестно състояние на културата и нейната смърт.11

* * *

Индийският мироглед, който се придържа към обожаването на девите, приема асурите като нещо подчинено, докато тези, които се определят към северния мироглед, са се придържали предимно към асурите, и са били свързани с физическата природа. Затова тук се поражда особено силен порив да се владее света на сетивните явления по материален начин чрез усъвършенстване на техниката, физическите умения и др. Днес няма вече хора, които да се придържат към обожаването на асурите, но има много между нас, които са запазили нещо от тази природа.

Оттам произлиза поривът към материалната страна на живота и това е основната нагласа на мирогледите на северното течение. Който се придържа към чисто материалистически принципи, може да бъде сигурен, че в своята природа има нещо, което произлиза от асурите.12


Бележки:

 1. Тук д-р Щайнер говори в сегашно историческо време. Има се предвид първият еон от еволюцията: Старият Сатурн. — бел. Стопанина. [^]
 2. Събр. съч. 100 Познанието за Христос и развитието на човечеството. Теософия и розенкройцерство. Евангелието на Йоан, Базел, Касел (1907), Seite 113сл. немско издание 1981 г. [^]
 3. Събр. съч. 102 Въздействието на духовните същества върху човека, Берлин (1908), стр. 16сл., немско издание 1974 г. [^]
 4. Събр. съч. 93a Основни елементи на езотериката, Берлин (1905), стр. 189сл., немско издание 1972 г. [^]
 5. Събр. съч. 266/ От съдържанията на езотеричните уроци, том I (1904–1909)1, стр. 205, немско издание 1995 г. [^]
 6. Събр. съч. 100 Познанието за Христос и развитието на човечеството. Теософия и розенкройцерство. Евангелието на Йоан, Базел, Касел (1907), стр. 115, немско издание 1981 г. [^]
 7. Събр. съч. 99 Теософия на розенкройцерството, Мюнхен (1907, стр. 95сл., немско издание 1962 г. [^]
 8. Събр. съч. 107 Човекът от гледна точка на духовната наука, Берлин (1908–1909, стр. 173, немско издание 1973 г. [^]
 9. Събр. съч. 142 Бхагават Гита и посланията на апостол Павел, Кьолн (1912–1913), стр. 100сл., немско издание 1960 г. [^]
 10. Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911–1912), стр. 102сл., немско издание 1962 г. [^]
 11. Събр. съч. 194 Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни на човешкото същество, Дорнах (1919), стр. 214, немско издание 1983 г. [^]
 12. Събр. съч. 93 Легендата за храма и Златната легенда като символ на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека, Берлин (1904–1914), стр. 23сл., немско издание 1979 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

5 коментара за "Същност и влияния на Асурите (2) — антропософски сведения"

 1. Йордан Петков  06.02.2018 г. | 09:50 ч.

  Тази сутрин попаднах на този цитат от Щайнер „Рудолф Щайнер:

  „Онова, което в световното пространство е излязло от тела на боговете, то е станало звезда… Те /духовните същества, бел. на лектора/ са минали през едно развитие, когато са стигнали до онази точка, която за човека през време на неговото земно съществувание означава смъртта, там за боговете е настъпило събитието, при което тяхната физическа материя ги е напуснала и се е превърнала в звезда. Звездите са тела на боговете, душите на които продължават да действат по-нататък по един друг начин в света, независимо от тези тела“. /Р. Щайнер „Мирови чудеса, изпитания на душата и откровения на духа”/“

  Може би по онова време това е важало за боговете,но днес,ако човек повиши осъзнаването си до последното си тяло, той с първите седем ще живее в човешкия свят и с останалите пет ще стане душата на звезда.Времената се изменят,днешните хора са много по-осъзнати от тези от предния век.Днес много хора ясно различават цветето израсло от пръстта и семката,която го е съдържала и се концентрират повече върху цветето,а не върху почвата.

 2. Antonyx  08.02.2018 г. | 15:34 ч.

  Бог-отец архай ли е ?Какво значи химизъм ?Какво живее в хармонията на сферите ?

 3. Стопанина  08.02.2018 г. | 21:53 ч.

  Бог-отец архай ли е ?

  Не.

  Какво значи химизъм ?

  Сили на привличане – термин от химията и философията.

  Какво живее в хармонията на сферите ?

  Хармонията. Първообразът на нещата, които впоследствие се проявяват в по-низшите сфери, вкл. в сетивния свят.

 4. Михаил  18.02.2018 г. | 16:19 ч.

  Тези азови същества на Стария Сатурн се наричат също духове на егоизма. Егоизмът е нещо, което има две страни — една отлична и една гибелна. Ако някога на Сатурн и на следващите планети не беше внедряван егоизма в съществата, човекът никога не би могъл да стане самостоятелно същество, което да казва «Аз» за себе си. В телесността му още от Сатурн е вложена силата, която го определя като самостоятелна същност, отделяща го от всички други същества. Затова е трябвало да действат духовете на егоизма, асурите (архаите).

  Здравейте,

  Моля да разясните как така асурите са архаи и това не противоречи ли с изказаното за архаите от Р. Щайнер в шеста лекция- Дорнах, 7 октомври 1921г.

 5. Стопанина  18.02.2018 г. | 16:48 ч.

  Асурите са абнормни архаи. Това са същества, които е трябвало да се издигнат до по-горната степен – Власти/Елохими, – но са изостанали в развитието си и сега действат като противоборстващи сили.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.