Учителя за отношенията в Братството (23)

„Така трябва да гледате в света: Бог разрешава въпросите.“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 »

Знаете ли какво напрежение изпитвам, когато нося вашите нечисти мисли и желания? Всякога ли трябва да ги нося? До кога ще търпя това? Всяко нещо си има край. Мислите ли, че аз ще нося вашите нечистотии? Докато обичате Бога и вършите Волята Му, аз ще бъда между вас. Откажете ли се от Бога, аз ще ви кажа сбогом. Според мене, вие сте човеци, докато любите Бога и вършите Неговата Воля. Щом се откажете от Бога и законът ще дойде. Наближава това време.

Страшен, тежък изпит идва за човечеството. Всичко ще се стопи, ще се превърне в прах и пепел. Кога ще стане това, не е важно; може да стане след година, след десет, сто или хиляда години. Важно е, че законът ще се приложи. Ще бъдете свидетели на това време и ще проверите истинността на думите ми.

Една мисъл да легне в ума ви: Да се изправите. Аз съм дошъл до едно място, отгдето повече не мога и не искам да нося вашите нечисти мисли и желания. Не искам да нося нечистите мисли и желания на българския народ. Не искам да нося и нечистотиите на съвременната епоха. Всичко, което виждате днес, ще изчезне, ще се стопи. Такава е волята на Бога. Невидимият свят е решил да ликвидира със старото. Това не трябва да ви обезсърчава, но да се изправите.

Няма защо да се нервирате, но трябва да работите върху себе си и да дойдете при мене с чисти умове и сърца, за да ви дам каквото искате. Ако идвате при мене с вашите стари и нечисти мисли и желания, не само че нищо няма да ви дам, а ще взема и това, което имате. Вие знаете притчата за талантите, където господарят казва: «Вземете единия талант от тоя слуга и го дайте на оня, който има пет таланта.» Това е великият закон, който ще се приложи.1

* * *

Искам всички правила, които съм ви дал, да проучите доброволно, да ги прилагате тъй, че да можете сами да си туряте юлара и сами да си го хвърляте. Но ви оставям свободни да извършите нещо, или не.2

* * *

От години говоря на българите, но те не разбират и не слушат. Те не знаят, че щом сляза от това място, болшевиките ще дойдат. Аз говоря за мир и любов, за Божествения Принцип, който ще спаси човечеството. Ние трябва да се молим, да дадем път на Божествения Принцип в себе си. Откажем ли на тоя принцип, ще дойде омразата. Нека направят опит в малък размер. Нека ми дадат едно село от сто души да приложа закона на Любовта, да видим какъв ще бъде резултатът след 10-20 години. Нека видят българите как се управлява. Законите, с които ще управлявам, ще извадя от човешкото тяло. Като приложа Божествената Конституция, всичко ще тръгне по мед и масло. На сто случая ще има едва едно изключение.3

* * *

Аз ви говоря с дни, но виждам, че вие си живеете в стария живот, вярвате си по вашему и пазите интересите си. Само когато някой засегне честолюбието ви, веднага скачате. Пълни сте с гордост, с честолюбие, с обиди. Докато ви мажат и гладят, вие сте добри, но това не е никакво разбиране. Ако мен и вас ласкаят, всичко върви добре. Това обаче не е истина. Щом престанат да ви хвалят, вие се изявявате.4

* * *

От 30-40 години говоря на българите, но те не са готови да изпълнят Божията Воля. Аз им говоря, а те хвърлят кал върху мене. Заблуждавал съм хората! Аз не създадох света. Следователно всички трябва да се подчинявате на онова, което Бог е вложил във вас, на Божественото.5

* * *

Ако не изпълните правилата, които ви давам, аз няма да обеднея, а и вие няма да нарушите Божия Закон, но ще страдате и боледувате. Каквото изпълните, то си е за вас, вие ще се ползвате от него. Ще бъдете здрави, бодри, свежи.6

* * *

Аз съм говорил много за Любовта, но още не съм дошъл до встъплението на Любовта. Защо? Защото има елементарни работи, които предшестват Любовта, а те трябва да се знаят. Ако влезете между говеда, първата ви работа е да следите да не се мушкат, да не тъпчат храната си, да не цапат около себе си. Като научат тия неща, само тогава може да се говори за възпитанието им. Не може ли волът изведнъж да хвърли рогата си? Не може. За да създаде рогата си, чрез които се брани, волът е мислил хиляди години. Конят е създал задните си крака, за да рита. Кучето е създало зъбите си, за да хапе. Това са оръжията на животните, с които се бранят. Не може ли без оръжия в света? Засега не може. Един ден, когато волът се повдигне по-високо, отколкото е днес, той сам ще хвърли рогата си. Щом съзнанието му се повдигне, той ще излезе от положението, в което се намира сега.7

* * *

Не можете да бъдете щастливи, ако не изпълните това, което ви казвам. Словото ще ви съди и мен ще съдят с вас заедно. Ако има нещо криво, мен ще съдят, че не съм го казал както трябва, а пък вас ще съдят, че не сте го изпълнили както трябва.8

* * *

Когато Христос дойде между евреите, какво им остави? Нищо не им остави, задигна си филмите. Така ще направя и аз, няма да дам нито един косъм от главата си на българите. Каквото давам, един ден ще си го взема. Ще си вдигна цигулката, ще си вдигна лъка и ще си замина, а те ще останат само със свирните си. Аз няма да оставя тези Божествени Филми, та да се подиграват с тях. Такъв е Божественият Морал, това е Божият Закон. Бог прилага сега Закона Си в света. Нещата не зависят от хората. Ако хората разрешаваха въпросите, нищо нямаше да остане от света, но Бог ги разрешава. Така трябва да гледате в света, Бог разрешава въпросите. Щом Бог разрешава въпросите, хора ще има в света, а щом хората разрешават въпросите, хора няма да има.9

* * *

Ако ме послушате, добре. Ако ли не, в собствената си опитност ще се пържите и ще се учите.10

* * *

Сега аз съм между вас. Една заслуга искам да ми отдадете и тя е следната. Като се върна при Господа, да мога да Му кажа: Господи, аз научих хората как трябва да си прощават. Не само, че ги научих да прощават тъй, както се следва, но им дадох един пример и по форма, и по същество. Сега вече, Господи, можеш да слезеш на Земята, те научиха това изкуство. Че научиха това изкуство, ще познаеш по това, че като слезеш втори път на Земята, няма вече да Те разпъват.11

* * *

Някой път ми казвате, че ви е дотегнало да ме слушате. Хубаво, прави сте. Ако на вас ви е дотегнало, и на мен не по-малко ми е дотегнало. Защо ви е дотегнало? Понеже онова, което съм ви казал, вие сте го турили в торбата си и тя е станала тежка. От тази торба, която ви дадох, трябваше да извадите семената и да ги посеете. А вие събрахте тези семена, за да ги продавате, и казвате: «Нашият Учител така казва, иначе казва.» Оставете какво е казал Учителя, важно е какво изваждате вие от онова, което ви е казано. Важно е какво сте приложили и посели.12

Към двадесет и четвърта част »


 
Бележки:

 1. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 214-216 [^]
 2. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 267 [^]
 3. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 133 [^]
 4. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 290 [^]
 5. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 250 [^]
 6. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 212 [^]
 7. ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи (1937), София 21993, с. 203 [^]
 8. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 141 [^]
 9. ТИХИЯТ ГЛАС, извънредни беседи (1924-30), София 1997, с. 6 [^]
 10. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 192 [^]
 11. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 381 [^]
 12. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 30 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

3 коментара за "Учителя за отношенията в Братството (23)"

 1. Агамемнон  13.08.2017 г. | 11:01 ч.

  Колко ще продължи тази поредица? Имам предвид, ще има ли финал ,или не?

 2. Стопанина  13.08.2017 г. | 17:13 ч.

  Има още доста, но не е безкрайна.

 3. Петьо  13.08.2017 г. | 17:19 ч.

  Тя тепърва започва да се пише…

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.