Рудолф Щайнер за същността, миналото и бъдещето на расите (1)

„Манихейският орден още сега обучава своите членове по такъв начин, че да станат преобразители на злото в по-късните поколения“

Това е тема, която неправилно се разбира в цялото човечество и това неразбиране довежда до ужасно много недоразумения, конфликти, стълкновения и войни. Дори в антропософските кръгове, поради недостатъчното занимание и неразбирането на този проблем, се стигна преди години до трагичното положение, някои среди да се дистанцират от изказвания на Рудолф Щайнер относно расите.

Проблемът, разбира се, се дължи на това, че сам човек не може да прочете всичките лекции, за да открие местата, където се говори за расите. В този случай обаче тематично подбраните цитати са прекрасна опора за разбирането на проблема. И който иска да се вдълбочи в него, може да намери препратки към пълните лекции. — Нели Хорински

Раси
За раси може да започне да се говори едва от лемурийското време, когато развитието навлиза в неговата втора третина. Но още в края на настоящата 5-а епоха думата „раса“ отново ще изгуби целия си смисъл. Човечеството ще бъде разделено в бъдеще на групи, които няма повече да могат да се означават като раси.1

* * *

Генетиката е бъркотия, естествена бъркотия в изпразнените от душите мозъци, бъркотия на онези идеи, които са били реални в атлантската епоха. Тогава наистина е имало определени закони, чрез които хората са можели да постигнат ръста, растежа и всичко възможно чрез кръстосване, прекръстосване и др. Тогава това е било един вид широко разпространена наука, с която е било злоупотребявано именно в атлантската епоха. От това кръстосване, от това свързване на сродното и различното, мистериите са създали определен порядък. Те са образували групи и са отнели от човечеството това, което е трябвало да му бъде отнето. Чрез това, което е било извършвано тогава в атлантската епоха, е била направена наистина най-черно-магическата вреда.2

* * *

Расите са различни общности от народите. Какво действа в понятието раса? — Там действат заедно онези същества, които означаваме като нормалните духове на формата, а съществата, които означаваме като абнормните духове на формата, са всъщност духове на движението — динамис, действащи като духове на формата. Затова хората са разделени на раси. Това, което прави хората еднакви по цялото земно кълбо, което прави всеки човек част от цялото човечество, все едно към коя раса принадлежи, е предизвикано от нормалните духове на формата. Това обаче, което се разпространява по цялата Земя, като разделя човечеството на раси, е предизвикано от абнормните духове на формата.3

* * *

Първоначално расите са живели на различни места по Земята. На едно място на Земята се е образувала една, на друго — друга раса. Ние можем да говорим за това как върху отделни части на Земята имат особено силно влияние различните планети. Отидем ли например повече към Азия, намираме, че върху азиатската област особено силно въздейства всичко, което се излъчва на Земята от Венера. Отидем ли в американската област, там виждаме, че върху американските области особено силно се излъчват влияния от Сатурн. В Африка виждаме да действа всичко това, което протича надолу от Марс. Така върху всяка област на Земята виждаме отделна планета да въздейства особено силно. Светлината на Венера например пада съвсем различно от тази на Меркурий. Това е свързано с планинските и скалните формации. Затова различните раси в отделните области на Земята са зависими от това, че определена област приема особено силно влиянията на Венера, друга област — на Сатурн, и т.н.4

* * *

Манихеите и злата раса на бъдещето
По отношение на развитието на човечеството и отделянето на една отделна зла човешка раса, още преди столетия са основани тайни ордени, които си поставят възможно най-висши задачи. Един такъв орден е манихейският. Науката не знае нищо вярно за него. Хората мислят, че манихеите са създали учението, според което по природа има добро и зло, борещи се едно срещу друго; така било определено от Сътворението. Това е изкривено до безсмислие понятие за истинската задача на този орден.

Отделните членове на този орден се възпитават по съвсем особен начин за своята велика задача. Този орден знае, че ще има хора, които няма да правят повече зло в кармата си, а също ще има по природа и зла раса, при която всяко зло ще бъде засилено до по-висока степен, отколкото е при най-дивите животни, понеже те ще вършат зло съзнателно, рафинирано, с още по-високо развит ум.

Манихейският орден още сега обучава своите членове по такъв начин, че да станат преобразители на злото в по-късните поколения. Невероятната трудност на тази задача лежи в това, че в онези зли човешки раси няма да има нещо добро редом със злото, както при едно зло дете, което се развива чрез пример и указания. Членът на манихейския орден още днес учи да преобрази радикално съвсем злия по природа. И това претопено зло след успешната работа ще стане съвсем особено добро.

Състояние на святост ще бъде нравственото състояние на Земята и силата на преобразяването ще предизвика това състояние на святост. Но това не може да бъде постигнато по друг начин, освен когато първо се развие това зло, а в силата, която трябва да се употреби, за да се преодолее, се развива способността за най-висшата святост. Нивата трябва да се натори с отвратителния тор, който първо трябва да се превърне във фермент. Затова човечеството се нуждае от тора на злото. Човекът става физически силен, когато укрепи своите мускули; същото е, когато доброто следва да се повиши до святост, но то трябва първо да преодолее противоположното му зло. Злото има за задача да извиси човечеството.5

* * *

Расите, етерните форми и влиянията на духовете
При хората можем да различим седем форми на етерното тяло. В етерното тяло имаме сили, които, така да се каже, не са земни, те са навлезли от Космоса. Етерното тяло обаче изгражда физическото тяло и се получава така, че докато по отношение на физическото тяло хората биха били еднакви чрез земните сили, чрез етерното тяло те се оформят различно. Всъщност расите могат винаги да се сведат до числото седем заради различните етерни тела. Макар и някои типични форми да закърняват и във външната наука да се различават по-малко от седем основни раси, в действителност има седем основни разлики в целия човешки род. Те са предизвикани от етерните тела и имат своя произход не в земните сили по време на своето развитие, а произхождат от космическите сили.

Ако проследим развитието на Земята назад до антлантската и лемурийската епоха, виждаме, че първоначално има заложби, импулси, чрез които физиономията, която физическото тяло на човека получава от силата на етерното тяло — следователно разликата, която се отпечатва там – не би могла да се извърши на Земята според първоначалните заложби така, както тя се е извършила. Седемцветното етерно тяло е предизвикало разлики в изграждането на човека, но редуващи се една след друга, така че е съществувала определена форма на човека, предизвикана от етерното тяло в петия атлантски подпериод (подраса), втора — в шестия атлантски подпериод, трета в седмия атлантски подпериод, четвърта в първия следатлантски културен период (индийската култура), пета — във втория следатлантски културен период (персийската културна епоха), шеста — в третия следатлантски културен период (египетско-халдейската култура), седма — в четвъртия следатлантски културен период — гръко-латинската културна епоха. Така един след друг биха се появили различните типове хора. В известна степен хората са щели да се развиват така, че в 5-ия атлантски подпериод е щяло да има хора, в чието физическо формиране на тялото една форма на етерното тяло е щяла да действа особено силно, в шестия антлантски подпериод — втората форма и т.н., до четвъртия следатлантски подпериод или културна епоха. Това е било всъщност заложено.

Против това се надигат Луцифер и Ариман. Те така изкривяват всичко, че развитията се изместват, така че докато развитието е било заложено така, че първо да се появи една форма на човека в петия антлантски подпериод и тя постепенно да се преобрази в друга форма човек, Луцифер и Ариман са запазили формата на петия атлантски подпериод и са го внесли в шестия. И вместо формите да се развиват една след друга, както е било определено, те се развиват една до друга.6

* * *

На Земята би могъл да се появи един тип човек — който първоначално е бил предвиден и който да е резултат от седем следващи един след друг периоди на развитието, всеки от които би прибавил по нещо за съвършенството. И петият следатлантски подпериод би изглеждал така, че по цялата Земя би се разпространил един хармоничен човешки тип. Духовете от йерархията ексусиаи, духовете на формата, са искали да направят така, че от взаимодействието на различните йерархии да може наистина да се породи формата на този съвършен във физическото си изграждане човешки тип. Така гърците са могли да мечтаят за него и да го представят в изкуството.7

Към втора част »


Бележки:

 1. Събр. съч. 11, От Акашовата хроника (1904/1908), стр. 209, немско издание 1955 г. [^]
 2. Събр. съч. 177, Окултните основи на видимия свят. Духовете на мрака и тяхното сваляне на Земята, Дорнах (1917), стр. 85 и сл. [^]
 3. Събр. съч. 121, За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 67, немско издание 1982 г. [^]
 4. Събр. съч. 354, Сътворението на света и на човека, Дорнах (1924), стр. 152f, немско издание 1969 г. [^]
 5. Събр. съч. 95, Пред прага на теософията, Щутгарт (1906), стр. 74 и сл., немско немско издание 1978 г. [^]
 6. Събр. съч. 165, Духовното обединение на човечеството чрез Христовия импулс (1915–1916), стр. 168 и сл., немско издание 1981 г. [^]
 7. Събр. съч. 165, Духовното обединение на човечеството чрез Христовия импулс (1915–1916), стр. 171 и сл., немско издание 1981 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

2 коментара за "Рудолф Щайнер за същността, миналото и бъдещето на расите (1)"

 1. House M.D.  22.04.2017 г. | 22:39 ч.

  Това обяснява защо Рудолф Щайнер е бил обвиняван в расизъм.

 2. Стопанина  22.04.2017 г. | 23:29 ч.

  Това обяснява защо Рудолф Щайнер е бил обвиняван в расизъм.

  Обясни.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.