Учителя говори за Христос (4/4)

Тематично подбрани цитати. Четвърта част

За да познаеш Христа, трябва да Го познаеш така, както Петър Го позна. Христос го запита: «Ти какво мислиш за Мене?» Петър Му отвърна: «Ти Си Син Божи.» Тогава Христос му каза: «Това плът и кръв не са ти открили.» Значи, това не си го открил по пътя на човешкото знание. И Христос му каза: «Ти сега ще мълчиш и никому няма да казваш това, докато аз си замина — след като аз си замина, ти можеш да говориш за своята опитност.» Знаете ли защо Петър трябваше да мълчи? Аз ще ви приведа един пример, за изясняване на мисълта си.

Представете си, че вие сте син на един много богат баща. По едно съчетание на обстоятелствата, баща ви е станал гарант на една фирма и така се е оплел, че след време всичкото му имущество отишло подир тази фирма. И синът се оплел в тази фирма, за да покрие всички дългове, за които бащата станал гарант. Така е — щом познават сина на този богат човек, и той ще се оплете. Затова се казва: Мълчете, не казвайте, че баща ви е богат. Когато ние изгубим това, което очакваме, винаги можем да се разочароваме в идеите си. Разочарованието иде от чисто физическия свят.

Казвам: В това време даже и Христовите ученици не можаха да се повдигнат, за да разберат смисъла на Христовото учение. Те го разбраха след смъртта Му — след страданията Христови. Тогава дойде пробуждането на съзнанието им. След Христа са се изминали вече две хиляди години. Две хиляди години, това са два Божествени Дни — от гледището на хората, две хиляди години са много, но от становището на Бога, това са два Божествени Дни. И на третия ден Христос ще се върне. По какво ще се отличава сега идването на Христа в света, или казано на друг език: по какво ще се отличава идването, проявлението на Бога при сегашните условия? Сегашното проявление на Бога е специфично. Сегашното проявление на Бога ще бъде прославянето на Синовете Божии на Земята. Или казано на съвременен език: побратимяването на всички хора.1

* * *

Христос дойде на Земята, но това не беше последният Му живот. Определено е още един път да дойде на Земята. Тогава Той ще има на разположение всичко, каквото пожелае. Христос напусна Земята насилствено, не е по добра воля. Той се роди при крайно неблагоприятно съчетание на планетите. В това отношение Неговият хороскоп беше нещастен. Защо е било така, не може да се говори — така е трябвало да бъде. Защо трябваше Христос да бъде разпънат? За да възкръсне в третия ден. Защо трябваше да страда? За да научи хората на търпение, да им покаже как се понасят страданията.2

Учителя говори за Христос (4/4)

* * *

Питате: «Ако Христос дойде днес на Земята, на какво ще ни учи?» Аз пък питам сегашните свещеници: Какъв ще бъде Христос, като дойде втори път на Земята? Какви очи ще има, какъв ръст, ще има ли брада? Това трябва да се знае конкретно. Казвате, че Христос щял да слезе от облаците, придружен от много ангели. Така идеята се отдалечава. Ако Христос дойде с ангели, те са огън, който ще изгори света. Значи никаква култура няма да остане на Земята. Друга е идеята, ако под „ангел“ се разбира същество на чистота, на кротост, на нежност като дете. Ангелите ще внесат хармония в света.3

* * *

На мнозина съм говорил повече от двадесет-тридесет години и въпреки това очакват да дойде Христос на Земята да ги спаси. Очаквате да дойде деня, в който изведнъж да станете добри! Хубаво е да живее човек с надежда!4

* * *

Вие искате да дойде Христос на Земята, но знаете ли какво ще стане тогава? Цялата Земя ще се възпламени и ще изгори. Огън носи Той със себе си! Той не е онзи Христос от Палестина. Тогава евреите разпънаха Исуса, а Христос си отиде. Той каза на съвременните християни, че ще слезе на Земята с 35 милиона градуса топлина и с пет милиарда единици светлина. Тогава да му мислят вярващите!5

* * *

Учителя говори за Христос (4)

И сега хората се занимават с въпроса дали Христос е спасил света и какво изобщо е направил за него. Христос и досега още не е спасил Земята — Той спаси само тия хора, които бяха при Него. […] Казват, че на Земята щяло да стане Второ пришествие. Няма какво да става Второ пришествие, то отдавна е станало. Повече от век и половина, откак става Второто пришествие, но не на Земята, а горе, на Небето. И там хората около Христа са спасени. Днес обаче на Земята очакват спасението, очакват Христа да дойде след 200-300 години. Това вече е станало. И всеки от вас, като умре, или ще възкръсне, или ще остане на Земята, за да се ражда и преражда.6

* * *

Понякога като ви говоря, вие казвате: «Учителю, кога ще свърши туй учение?» Би било голямо нещастие, ако учението се свърши. Когато се свърши учението, ще бъдете долу — когато се свърши, част от вас ще отиде долу. Ако вие сте готови, ще отидете нагоре. Ако не можете да отидете нагоре, ще останете тук на земята, но положението ви ще бъде много лошо. Вие седите и чакате едно разрешение. Какво ще бъде вашето разрешение?  Очаквате да дойде Христос и да ви посети Божият Дух. Ами че като ви посети Божият Дух, той ще иска от вас жертва — вие не сте научили този закон.7

* * *

Когато обаче Христос дойде на Земята, или когато Бог дойде да живее на Земята, тогава всички хора ще се съберат на едно място и ще видят благото, което се съдържа у всекиго, и от това благо ще направят един великолепен храм, в който ще могат да се покланят на Бога в Дух и Истина.8

* * *

Казано е в Писанието: Духът на Истината ще ви научи какво да правите. Като се спират на този стих, мнозина религиозни и духовни очакват всичко от Господа. Те казват: «Господ ще дойде и ще ни научи на всичко.» — Да се проповядва така на хората, това значи да се залъгват така, както залъгват младата мома, че ще дойде някой царски син да се ожени за нея. […] Дни, месеци, години минават, тя все го чака, но той не идва. Защо? Защото не е работила, не се е приготвила за царския син. Духът на Истината ще дойде, но само за онези, които са работили и подготвили условията за неговото идване.9

* * *

Учителя говори за Христос (4)Христос няма да дойде на Земята. Той ще дойде в земя, в която съзнанието на хората е пробудено. Днес някои казват, че Христос ще дойде, други казват, че Христос е вече дошъл. Да, за всички онези, у които съзнанието е пробудено, Христос ще дойде, ще говори с тях, те ще слушат беседите и проповедите Му. А за онези, у които съзнанието не е пробудено, Христос може би друг път ще дойде. За онези, които Го чакаха две хиляди години, Той дойде, а за онези, които не го очакваха, Той ще дойде след други две хиляди години. Те са пак същите онези преродени хора, които са живели преди две хиляди години.10

* * *

Идването на Христа, тъй както Го очакват мнозина, подразбира физическата страна. А ние разбираме под идването на Христа проявлението на Божествения Принцип, който ще стане условие за развитието на човечеството. В човека има от две хиляди години набрани енергии, които предизвикват известни подпушвания. И ако тези енергии не се отправят [по своя път], ако не им се даде изход, ако човек не заеме своето място, ако тази фаза не мине, ще стане такъв разгром, какъвто хората досега не са виждали. Но казва се, че в Божия Път разгром не става. И казва апостол Павел: «Ще бъдат грабнати във въздуха.» Под „грабнати във въздуха“ той подразбира процеса на пробуждане на съзнанието. Тогава всички учени хора ще си подадат ръка и ще създадат условията за проявяването на Божествения Принцип. И когато Христос дойде, всички хора трябва да Го видят. Ако Го видят само няколко души, ще има същия спор, както и сега. Идването на Христа е вътрешен процес — подобно на отношението на Слънцето към нас. То следва същия закон. И тогава между Бога и нас ще се образуват правилни отношения.11

* * *

Някои наричат Христа Син Божи. Ние не можем да разберем Сина Божи, докато не разберем Любовта. Думата Син подразбира Любовта; тя крие в себе си един от Божествените Методи в света. И когато Христос дойде в света, Той донесе един велик метод за проявяване на Любовта — в тази именно Любов е връзката на безсмъртието. Тази Любов започва със Закона на саможертвата, със Закона на себеотрицанието. Да се пожертваме, това е само един метод. И който не разбира Любовта, който не разбира Закона на саможертвата, ще се уплаши. Той ще каже: «Как да се отрека от живота си?» Христос казва: Който обича живота си, ще го изгуби, и който се откаже от живота си, ще го намери.12


Бележки:

 1. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 22. И ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ СЪС ЗНАНИЕ, Русе 1926, с. 9 сл. [^]
 2. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 122 [^]
 3. ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи (1922), София 1948, с. 208 [^]
 4. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 28 [^]
 5. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ (1924-25), София 1950, с. 121 [^]
 6. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 31. СТАНА ПЛЪТ, Русе 1926, с. 28 [^]
 7. ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. I, Берлин 1995, с. 146 [^]
 8. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 31. СТАНА ПЛЪТ, Русе 1926, с. 24 сл. [^]
 9. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 305 сл. [^]
 10. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 22. И ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ СЪС ЗНАНИЕ, Русе 1926, с. 24 [^]
 11. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 22. И ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ СЪС ЗНАНИЕ, Русе 1926, с. 24 сл. [^]
 12. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 33. В СВОИТЕ СИ, Русе 1926, с. 27 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.