Учителя говори за Христос (2/4)

Тематично подбрани цитати. Втора част

Мнозина твърдят, че човек може да се спаси само чрез Христа. Това е буквоядство! Какво представлява Христос? Христос е символ на Божията Любов. Следователно, щом вярвате в Любовта и живеете според нейните изисквания, вие можете да се спасите. […] Като казвам, че с Любовта човек може да се спаси навсякъде, аз разбирам Първичния Живот, Първичния Език, Първичната Любов на голямото разнообразие, в която невежият може да се спаси. Много философи, както и много обикновени хора в света се спасяват все чрез Любовта. Какви бяха Христовите ученици, които проповядваха на света Неговото Учение? Повечето ученици на Христа бяха рибари, но показаха на хората как могат да се спасят. Много съвременни учени, както и тия на миналото, са вярвали в апостол Петър, други — на апостол Павел. Петър държеше за старото, Павел беше човек на ума, а Яков беше човек на волята — той препоръчваше тоягата. Йоан пък проповядваше Любовта Христова. За да избави първото християнство от тази голяма опасност, в която се намираше поради вярата в Павел, в Петър, в Йоан или в Яков, Божият Дух подложи Апостолите и тогавашните християни на големи гонения, като ги избави по този начин от заблужденията, в които бяха изпаднали. Ако не беше това гонение, мнозина от християните щяха и до днес още да се придържат към Стария Завет.1

* * *

Учителя говори за Христос (2/4)Когато Павел, който беше в първото си посвещение, чу Гласа на Христа, запита: «Кой си ти, дето ме гониш?» Христос го бутна от коня2 и му отговори: Аз Съм Христос, Когото ти гониш. И след като стана от земята, Павел разбра какво трябва да прави.3

* * *

Казваш: «Друго нещо е да си апостол Павел или някой пророк, а ти си обикновен човек.» Апостол Павел беше обикновен човек. Той гонеше християните, контузи главата си и след това чу глас: «Защо Ме гониш? Пътят, по който вървиш, не е прав.» Всеки от нас ще се качи на коня си и ще отиде някъде. Казвам: Пътят, по който си тръгнал, е на апостол Павел. Ще паднеш от коня и ще си счупиш главата. Ще чуеш глас, който ще ти каже: «Ще отидеш да проповядваш!» Питаш: «Не съм ли тръгнал на път?» Тръгнал си, на кон си като апостол Павел. Някога разрешаваш въпросите с мир, а някога — като Александър Велики разрязваш Гордиевия възел с нож.4

* * *

Павел видя голяма Светлина и падна от коня си, след което стана ревностен последовател на Христа. Той отиде да проповядва Любовта — даже между езичниците. Павел написа най-хубавото послание за Любовта в 13 глава от I Послание към коринтяните. Никой друг не е написал толкова хубаво за Любовта, както него. В това отношение той имаше голямо прозрение. 5

* * *

И апостол Павел мислеше, че като проповядва Христовото учение, ще мине без страдания. Като го биха няколко пъти, разбра, че се е заблуждавал и казваше: «Братя, за да влезем в Царството Божие, ще минем през големи страдания.»6

* * *

Павел написа най-хубавата глава за Любовта, но не беше човек на Любовта. Първоначално той поддържаше стария закон, поради което гонеше християните. Той се запитваше: «Как смеят те да нарушават Моисеевия закон?» Като разбра смисъла на Любовта обаче, той каза: «Всички смятам за измет, за да придобия Любовта.»7

* * *

Христос имаше 12 ученици, които не само вярваха в Него, но и учеха. Те бяха постоянно около Него, слушаха проповедите Му и учеха. Те останаха след Христа да проповядват учението Му. Христос им каза: «Идете и проповядвайте и Аз ще бъда с вас до скончанието на века!» Значи Христовите ученици са проповядвали учението на своя Учител и са станали причина за разпространението му из целия свят. И до днес те продължават да работят за човечеството. И Христовият Дух неуморно работи между хората. Не е останало място на Земята, където Христовият крак да не е стъпвал.8

* * *

Някои казват, че човек може по благодат да се спаси. Не, по благодат човек само расте, но не се спасява. След като мине през редица вярвания, най-после по благодат му се дават велики условия, т.е. особени материали, особени сили за развиване на ума и сърцето му, за да почне да расте. Само при туй положение Божественото в човека ще му проговори.9

* * *

Преди две хиляди години Христос дойде на Земята, но хората не Го познаха. Днес Го очакват пак да дойде по особен начин, но и да дойде, те пак няма да Го познаят. Христос вече е дошъл на Земята, Той е вътре в човека, но малцина Го познават. Те искат да Го видят отвън — велик и мощен. Те не подозират, че Христос се е скрил някъде дълбоко в човека и може да Го види само онзи, който е свързан с Него. Божественото Начало в човека не е нищо друго, освен Бог, Христос, Който чака своето време, за да се прояви. Докато не даде път на това начало в себе си, човек никога няма да познае нито Бога, нито Христа. Като не разбират цената на Божественото в себе си, някои хора несъзнателно го убиват и после се чудят защо работите им не вървят добре.10

* * *

Учителя говори за Христос (2/4)Апостол Павел нарича Христа Втори Адам, но Христос никога не е вървял по пътя на човешката еволюция като Адам, което значи, че Той никога не е грешил. Христос е слязъл от друг свят, за да опита живота на хората, но сам Той не е от човешката еволюция. В Писанието се казва, че Христос не е дошъл да помага на ангелите, а е дошъл да помага на хората. Той дойде в света, за да послужи като съединителна нишка между еволюцията на ангелите и еволюцията на хората и да покаже на последните по кой път могат да придобият Божествения Живот.11

* * *

Идването на Христа на Земята се отнася до съзнателните хора, а съзнанието съществува извън времето и пространството. Когато учените хора казват, че Христос е дошъл на Земята преди около две хиляди години, в това няма никаква философия, няма никакъв смисъл. Те казват, че Христос е дошъл преди две хиляди години на Земята, но не знаят дали точно преди толкова време. Това са исторически данни. Има една разлика от около сто години, но не знаят точно датата. И съвременните историци не знаят кога точно е дошъл Христос на Земята. Това не е наука — да знаеш нещата, значи да ги знаеш с математическа точност. Окултната наука обаче знае точно времето, когато Христос е дошъл на Земята — там има регистри, в които е записано кога Христос е тръгнал за Земята. Той се е подписал, дали са Му паспорт, задграничен билет, с който да дойде на Земята.12

* * *

Христос дойде на земята, за да помогне на ангелите, които бяха изпратени тук преди Него. Тези от ангелите, които се отказаха да помогнат на човечеството, бяха изгонени именно за тази им вина. А които се съгласиха да помогнат, те пък се оплетоха в човешката раса. И така, Христос дойде да помогне на тези ангели, които се оплетоха, а не на онези, които се отказаха да помогнат на човечеството, защото те бяха съвсем изхвърлени, и те именно са дяволите.13

* * *

Когато е бил на Земята, между учениците си, Христос им е преподавал науката за Живота като сила, чрез която може да се добие същественото, да се създаде една форма, удобна за живеене. Сегашните учени и философи говорят за съдържание на разума. Това показва, че разумът е форма, в която се налива някакво съдържание. Как трябва да се нарече съдържанието на разума? Ние го наричаме Разумен Живот. Откакто се е появило на Земята, съвременното човечество е достигнало до съдържанието.14

* * *

Учението на Йоан Кръстител и това на Христа се различават коренно едно от друго — методите им са съвършено различни. Йоан кръщаваше с вода, а Христос — с огън. Когато идваше някой при Йоан Кръстител, той му казваше: «Понеже не си достатъчно измит, т.е. не си кръстен както трябва, ще се кръстиш от мене с вода. Който иде след мене, той ще те кръсти с огън.» Добро нещо е да се измие човек с вода, но когато болният се измие с вода, а болестта му остане в него, измит ли е той както трябва? Когато Великият Живот влезе в нас и внесе в душите ни радост и веселие, това значи, че сме минали през животворната вода, кръстили сме се в нея и сме оживели.15

* * *

Йоан [Кръстител] беше старозаветник. Той представяше стария закон: имаш да даваш, ще дадеш по задължение. Христос обаче показа на хората друг начин за ликвидиране на сметките — ликвидиране по Закона на Любовта, да дадеш от Любов.16

* * *

Йоан се нарича само онзи човек, който може да извлича разумните неща, скрити в природата. Разумен човек пък е онзи, който може да чете, да изнася и добре да разбира смисъла на написаните книги от великите души, живели преди него. Аз взимам думите велики души в широк смисъл.17

* * *

Учителя говори за Христос (2/4)

Аз ви преподавам един Христос, Който е между вас, вие слушате Гласа Му, но не Го виждате. Искам да можете да разберете, че сте били с Христа. Все пак Божествената Вода трябва да премине през една чешма и е безразлично, дали тази чешма е малка или голяма. И вие гледайте водата, която ви се дава, а не се взирайте в чашата. Нека някой излезе тук и да каже, че съм покварил неговото сърце и неговия ум — тогава аз съм готов да заплатя десетократно разноските. Това е Христовото учение.18

* * *

Съвременните хора имат различни схващания за Христа. Евреите Го схващат по един начин, християните Го схващат по друг начин. Християнските схващания за Христа не са искрени. Под думата искрени, аз разбирам, че те не са будни, не са се спрели да си дадат един сърдечен отчет какво представлява Христос, какво означава идването Му на Земята. Идването на Христа за тях е толкова от значение, колкото е от значение идването на Александър Македонски, на Аристотел, на Платон.19

* * *

Христос е бил силен и съзнателно се е пожертвал. Той казвал: «Готов съм заради смисъла на нещата да пожертвам тяхната форма и тяхното съдържание.» Понеже сегашните хора търсят вече смисъла на живота и го разбират, Христос казва: «Сега искам от хората да разберат съдържанието, което е вложено в живота, както и формите, чрез които той се изявява.» Навремето Христос искаше да обърне внимание на хората към логиката, скрита в смисъла на нещата. Днес Той иска да им обърне внимание върху логиката, скрита в съдържанието на нещата. В бъдеще Той ще създаде логика на формите. Следователно човек става съвършен, когато съчетае в себе си трите вида логика: логика на смисъла на нещата, логика на съдържанието на нещата и логика на техните форми.20

* * *

Христос донесе на света науката за душата — начина, по който хората могат да се приближат до Бога и Го познаят.21

* * *

Когато Христос дойде, Той носеше една вълна, и онези народи, които приеха тази вълна, се повдигнаха и благословиха,22 а всички онези народи, които не приеха тази вълна, сега бедстват. Тази вълна е вече на края си. Приемете тази вълна и тя ще ви приеме.23

Към трета част »


Бележки:

 1. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 14 [^]
 2. т.е. Павел излезе от физическото си тяло — бел. ред. [^]
 3. УЧИТЕЛЮ БЛАГИ, Неделни беседи ХII серия (1929), том 1, София 1934, с. 135 [^]
 4. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947,  с. 77 [^]
 5. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 203 [^]
 6. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 378 [^]
 7. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 298-299 [^]
 8. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 156 [^]
 9. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 28 [^]
 10. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 18 [^]
 11. ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 200 [^]
 12. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 18. САВААТ-АМОН-РА, Русе 1926, с. 3 сл. [^]
 13. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 255  17 (30) VIII 1912 г. [^]
 14. ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 83 [^]
 15. КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА, Неделни беседи ХII серия (1929), том 2, София 1935, с. 66 [^]
 16. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 100 [^]
 17. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 89 [^]
 18. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 347  15 (28) август 1914 г. [^]
 19. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 18. САВААТ-АМОН-РА, Русе 1926, с. 4 [^]
 20. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 139 [^]
 21. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 11 [^]
 22. В антропософията това се нарича Христов импулс — бел. ред. [^]
 23. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 21. ДАВА ПЛОД, Русе 1926, с. 13 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

2 коментара за "Учителя говори за Христос (2/4)"

 1. Димитър  23.03.2017 г. | 00:10 ч.

  В един параграф се казва, че Христос не е дошъл на Земята да помага на ангелите, а в друг малко по-късно, че е дошъл да помага на ангелите!!!
  Любопитно ми е мнението на аудиторията по въпроса.

 2. Стопанина  23.03.2017 г. | 00:16 ч.

  Става дума за едно и също. Няма разлика между падналите ангели и ангелите, които са се смесили с хората.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.