Учителя Беинса Дуно: Подбрано за Светлината (първа част)

„Днес хората възприемат Светлината отвън; в бъдеще Светлината ще идва отвътре“

Единственото нещо, в което всички хора вярват, е Светлината. Тя се възприема само чрез очите. Като влиза в очите, тя милва човешката душа. Няма друга сила в природата, която може да милва и гали, както Светлината. Щом напусне човека, той изпада в тъмнина и мъчнотиите го следват.1

* * *

Разумният живот ражда Светлината — всичката Светлина, която съществува в пространството, показва, че в природата съществува разумност.2

* * *

Светлината е една тъкан в Невидимия свят. Тя е дреха на душата. Бог създаде Светлината, за да облече душата. И на тази дреха всички създания се радват, защото е красива. Ако съществува душата, съществува и Светлината. Изчезне ли душата, изчезва и Светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в Светлината. Затова и човек, когато сгреши, усеща се гол. Виждаме, че и Адам, като сгреши, повикаха го, но той сам каза — «гол съм, Господи» — при все, че беше облечен в много хубави дрехи. По-рано Адам е бил по-светъл, но откакто е изгубил душата си, потъмня.3

* * *

И рече Бог: Да бъде Виделина, и биде Виделина. Виделината представя разумното начало в света. Щом дойде Разумността, истинската работа започва. Светлината само изявява Виделината.4

* * *

Веселието на Бога е проявена Светлина. Радостта на човешката душа също е проявена Светлина.5

* * *

Учителя Беинса Дуно: Подбрано за Светлината (първа част)

Светлината е материална сила, подобна на извор. Когато се намери под известно напрежение, тя извира, лъкатуши, извива се в различни посоки и облива целия свят. Тя полива като водата всички живи същества, хора, растения и животни, заставя ги да растат и да се развиват. В това отношение Светлината и Водата представляват една и съща материя, но в две различни състояния. Ако сгъстите материята на светлината, тя ще се превърне във вода. Ако пък разредите материята на водата, т.е. ако я разложите на нейните основни елементи, които подлагате на крайно разредяване, ще получите материята на Светлината. Светлината се движи подобно на водата — без движение не би съществувал никакъв Живот. Който е придобил Живота и му е станал господар, той може да бъде господар и на Водата, и на Светлината. Не е ли станал господар на Живота, той не може да бъде господар нито на Водата, нито на Светлината.6

* * *

Днес хората възприемат Светлината отвън; в бъдеще Светлината ще идва отвътре. Тогава Светлината ще идва от очите — ще седнеш да четеш и полето, в което си концентрирал мисълта си, ще се освети. Човек сам ще си свети и ще чете. Виждал съм как стари свещеници четат на вощеница — държи свещта в ръката си и я движи по книгата. Щом престане да чете, той изгасва свещта.7

* * *

Ще ви дам едно ново определение за понятията светлина и тъмнина: Всички тела, които изпущат светлина, се наричат светещи, светли. Всички тела, които възприемат светлина, т.е. поглъщат светлина в себе си, се наричат тъмни. Следователно тъмнината произтича от всички ония случаи, когато известни тела поглъщат светлина. И обратно: Светлината произтича при всички случаи, когато известни тела изпущат светлина навън. Когато се казва, че някои хора са тъмни личности, това показва, че те поглъщат светлина, т.е. знаят само да взимат. Светли личности са ония хора, които постоянно изпущат светлина, т.е. непрекъснато дават.8

* * *

За да бъде човек недоволен, това показва, че той е погълнал отнякъде повече Светлина, отколкото трябва, и като не може да я асимилира в себе си, тя му създава големи страдания и нещастия. Когато човек приеме в себе си повече Любов, отколкото може да обработи, тя също му създава страдания и нещастия.9

* * *

Човек трябва да познава известен род сили и да научи как да оперира с тях. Мнозина не знаят как да работят с късите вълни на Светлината; други не знаят как да работят с дългите вълни на Топлината. Вследствие на това те изменят методите и употребяват дългите вълни на Топлината вместо късите вълни на Светлината. Други пък употребяват късите вълни на Светлината вместо дългите вълни на Топлината — искат резултати от Топлината. Какво разбирате, като ви говоря за къси и дълги вълни? Може да имаш ясна мисъл, ясна представа, само при правилно схващане на късите и дългите вълни. Например мислиш известно време върху един предмет, но в съзнанието ти е тъмно, защото оперират дългите вълни. Ти работиш в по-гъста материя, но ти трябва Светлина. Значи трябва да знаеш методите на късите вълни.10

* * *

Първото нещо, което се изисква от човека, е да познава законите на Светлината, която носи мир и разширяване на човешката душа. Тя е първата храна, с която душата се заквасва. Когато престане да възприема тази храна, човек страда, обезсърчава се и се спъва в живота си. Всеки трябва да знае как да възприема Светлината и да я предава. Както Светлината, така и музиката е храна за човешката душа.11

* * *

Съвременните хора не възприемат нужното количество Светлина. Защо я икономисват, и те не знаят. Тази икономия обаче се отразява на здравето им, както и върху умствения и сърдечния им живот.12

* * *

Учителя Беинса Дуно: Подбрано за Светлината (първа част)Грешката на съвременните хора се заключава в това, че не се оставят на Светлината, а искат да я хванат и галят. Това е користолюбие. Не се опитвайте да хванете Светлината, а застанете със свято почитание към нея и чакайте тя да ви хване и погали. Всеки, когото Светлината погали, става гений, светия и ангел. Когото Светлината не погали, от него нищо не става. Някои ангели пожелаха да хванат и помилват Светлината, но изгубиха знанието и свободата си. Оставете се свободно на лъчите на Светлината, тя да ви гали и милва.13

* * *

Като говоря за Светлината, аз нямам предвид отражението на Светлината в очите. Когато човек казва, че вижда нещата, това не е нищо друго, освен възприемане отражението на Светлината. В този смисъл човек вижда много малко. Той възприема само няколко слънчеви лъчи, които влизат направо в очите му, получава няколко външни впечатления и казва, че вижда света. Това още не е истинско виждане. Ако аз кажа, че ви виждам, и вие кажете, че ме виждате, това могат да бъдат само предположения. Или ако аз кажа, че ви чувам, и вие кажете, че ме чувате, и това могат да бъдат само предположения. Защо? Представете си, че пред вас е поставен грамофон, на който се свири или говори нещо. Вие можете ли да кажете, че виждате и чувате еди-кой си певец или говорител?  Не, гласът, който слушате да пее или да говори, е само отражение от гласа на еди-кого си. Нима този човек е влязъл в грамофона? Питам: Ако е вярна теорията, че човек живее в тялото си, защо той постоянно се мени? Значи у човека, както и на грамофона, плочите всеки ден се сменят, вследствие на което и той се мени. Днес туриш една плоча — мислиш по един начин; утре туриш друга плоча — мислиш по друг начин. Днес свири плочата на баба ти, утре свири плочата на дядо ти, и ти започваш да мислиш като тях. Около мозъка на човека има една игличка, като тази на грамофона, която като почне да се върти, докарва в движение цялата мозъчна система и човек мисли вече според плочата, която е поставена в неговия мозък. Когато тази игличка спира движението си, в мозъка се забелязва едно спиралообразно движение вследствие на което и мисълта моментално спира. Тогава човек усеща виене на свят, губене на съзнание, и той пада на Земята. Щом движението на игличката се възстанови, човек идва отново в съзнание.14

* * *

Времето и пространството представляват две величини, които определят хода на човешката еволюция. Светлината пък е мастилото, с което се пише историята на космоса. Тази мисъл е отвлечена, но става понятна, когато човек спре вниманието си върху фотографията. Не е ли Светлината, която чертае образите във фотографията? Не е ли светлината, която отразява образите в човешките очи? Същата тази Светлина е причина за очертаването на границите на нещата. Значи Светлината е мастилото на природата, на цялата вселена. Съвременните хора имат механично разбиране за Светлината, вследствие на което не могат да си обяснят нейната сила и влияние. Ще дойде ден, когато те ще разберат, че зад Светлината се крие нещо по-високо от нея. Те ще гледат тогава на Светлината като на разумна сила.15


 
Бележки:

 1. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 345-346 [^]
 2. НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, VII серия [^]
 3. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 81 [^]
 4. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 327 сл. [^]
 5. ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи (1942), София 1942, с. 193 [^]
 6. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 16-17 [^]
 7. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947,  с. 88-89 [^]
 8. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 117 [^]
 9. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 121 [^]
 10. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 41 сл. [^]
 11. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 346 [^]
 12. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 350 [^]
 13. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 350 [^]
 14. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 204 сл. [^]
 15. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 168 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

3 коментара за "Учителя Беинса Дуно: Подбрано за Светлината (първа част)"

 1. Антиантихрист  05.04.2015 г. | 11:30 ч.

  Светъл ангел – черен дявол 🙂

  Интересно щеше да бъде да се прочете нещо и за светлината идваща от разните съвременни машинарии като компютърни LED екрани, LED телевизори, кинескопи, луминесцентни лампи, LED лампи и т.н., и влиянието и върху човешкото здраве.
  За съжаление няма как да чуем мнението на Беинса Дуно или?

 2. Gergana  05.04.2015 г. | 15:05 ч.

  „Същата тази Светлина е причина за очертаването на границите на нещата.” – казва Беинса Дуно.
  Светлината не е светещ обект. Светлината отграничава живота от смъртта. Тя е кръвта, която, движейки се, кара сърцето/плочата да се върти. Всички светещи неща са само предположения, умствени точки, които да напомнят за всепоглъщащата обич на Бога към творението си. Тези точки ще се сменят, отчитайки хода на приближаването ни към съзнателното/осъзнатото съзерцание на Бог.

  Гледна точка само. Тук, Швеция, е Великден. Скоро и в България ще е. Двойният тегел по-здраво държи, нали така?

  Привети 🙂

 3. Спиро  07.04.2015 г. | 10:52 ч.

  В списание житно зърно от 1924 брой 2 се говори за влиянието на слънчевата светлина
  http://www.otizvora.com/wp-content/Knigi/jitnozarno/1924//jz-01-02.pdf
  Не знам вече дали е от Учителя, но на мен лично ми беше интересно. Говореше се за влиянието на слънцето върху здравето, качествата и красотата при хората и животните. Говореше се и за изучаването и възхваляването на слънцето.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.