Цитати от Учителя Беинса Дуно за болшевизма

„Когато една култура загуби своя идеализъм и стане материалистическа, тя е осъдена на смърт“

Идеята за монархията е изопачена; демократическата идея е изопачена; болшевишката идея също е изопачена. Всяка идея, като се приложи, се изопачава.1

* * *

Днес Христос  разрешава един велик обществен въпрос – въпросът за така наречената класова борба. Това не е идейна борба – тя е същата, която съществува от осем хиляди години и се изразява в думите „слез ти, за да се кача аз“. Досега са управлявали малцинствата, а в бъдеще ще управлява мнозинството; досега са работили меншевиките, а в бъдеще ще работят болшевиките. Това може да стане. Ще кажете: «Как е възможно един благородник да работи за простия човек, за пролетария?» Аз пък ще ви запитам: Как е възможно майката и бащата, които са буржоа, да работят за своите деца, пролетариите в света, да стават рано сутрин, за да ги нахранят, да им доставят всички средства за съществувание, да жертват за тях безсънни нощи? Родителите знаят, че по такъв начин трябва да изпълнят задълженията си към своите деца, защото един ден този пролетариат ще си отмъщава. Майката, която е любов, работи. Също и бащата — тези буржоа трябва да си турят престилките, да шетат на пролетариата, защото този пролетариат един ден ще ги изпъди от къщата им, ще им вземе насила парите и ще ги кара да работят. Това е било и ще бъде. Докога? – Докато изчезне тази класова борба, която е чисто материалистическа. Това е една преходна фаза в живота на човечеството. След хиляди години ще дойде друга епоха, когато хората ще живеят по друг начин и тази борба ще се замени с ред и порядък в живота.2

* * *

Цитати от Учителя Беинса Дуно за болшевизма

Само Истината е в състояние да спаси човечеството от болшевиките, като внесе между тях законите на Любовта, Мъдростта, Правдата, Добродетелта, Милосърдието, кротостта, въздържанието, търпението. Само Истината може да освободи човека — никакви други илюзии не трябва да си правите. Дойдат ли болшевиките, ще ви хванат за гушата и ще ви натикат в затворите. Но Истината ще освободи всички хора, ще ги извади от затворите и ще ги пусне на свобода.3

* * *

Съвременният свят е обхванат от нова идея — болшевизма. Тя е Божествена Идея, но е опасно да не се изопачи. Всяко ново движение, всяка нова идея е Божествена, но като се прилага, в нея се вмъкват човешки елементи – користолюбие, егоизъм и пр., които я изопачават. Не се страхувайте от Божественото, но се пазете от преходното, човешкото, което се основава на личния живот. Не се страхувайте, че известно движение ще вземе големи размери — определено е какви размери трябва да има това движение; дойде ли до тях, повече не може да се движи. Махалото на часовника се движи на едната и на другата страна, но движението му се определя от неговата дължина. Следователно и размерите на човешкото развитие ще стигнат до онези предели, до които човек ще израсте и ще получи Божията Благодат.4

* * *

Болшевиките имат идеи, но нямат методи — в идейно отношение са прави, но методите им са криви. Едно трябва да пазят: Да не се отклонят от идеите си. Ако не се отклонят, ще свършат добра работа в света. Ако идеите им са Божествени, не трябва да се противопоставяме на техните идеи.5

* * *

Аз разглеждам болшевизма идейно и го наричам религия на труда.6

* * *

Ако и болшевиките вървят по същия път [както християните в миналото], нищо няма да постигнат. Ще дойде време, когато богатите ще станат пролетарии, а пролетариите — богати, но и това няма да оправи света. Сегашните кривоверни ще станат правоверни, а правоверните — кривоверни. Важно е да се оправи светът, а кой ще го оправи, това е второстепенен въпрос.7

* * *

Цитати от Учителя Беинса Дуно за болшевизмаСъществуват два вида болшевики. Едните наричам бели, светли болшевики; те не си служат с насилие и ограничение. Аз съм с тях и ги поддържам. Другите наричам тъмни болшевики; те си служат с насилието. Те са стари болшевики с нов надпис. Те трябва да разберат Христовото учение и да го приложат. Щом сме дошли на Земята, трябва да се ползваме от Христовото учение. Не сме дошли да използваме хората, да ги впрягаме на работа, да ги мушкаме с остен. Това не е култура. Един закон има и всички трябва еднакво да се подчиняваме на него. Той трябва да бъде написан в сърцата ни и всеки да бъде съдия на себе си, сам да следи за неговото прилагане.8

* * *

Има три вида болшевики: едни носят празните мехове, други ги пълнят, а трети влагат сила в тях. Сегашните болшевики правят сами формите — управляват по съветски. Тия болшевики са евреи – сега Мардохай управлява. А вторите болшевики ще видите кои са. […] Болшевиките ще изорат нивата, после ще дойде дъждът и духовните хора ще трябва да поемат готовото семе, ще го засеят и с влековете ще завлекат и засипят посятото. Това е вълна, която не може да се спре.9

* * *

И светът, който Бог е създал, е минал през процеса на анархията. В тоя процес се крият Божествени Закони. Ще кажете, че цяла Европа минава днес през тази анархия. Това е хаосът в света, който ще създаде бъдещето. Казвате, че има много болшевики, не знаете какво ще стане с вас. Не се безпокойте. Вие се плашите, че реката е придошла, че водата се е вдигнала на 4-5 метра и причинява пакости: вдига къщи, огради, отнася животни, хора. Вие се страхувате, че тя ще отнесе целия свят. Не се страхувайте – това ще трае, докато се стопят снеговете. Щом се стопят всички снегове, водата ще почне постепенно да спада и ще се прибере в коритото си. Болшевиките са сили, събирани от хиляди години. Какво ще направят те? Ще кажат на хората да не си правят къщи край реките. Само така ще се оправи светът.
[…]
Това аз ви говоря, за да не се плашите, защото всички обществени явления вървят по определени закони. Това, което става сега в Европа, е предвидено. Всеки народ си има своя програма и своя роля, която трябва да изиграе. Никой не е виновен за това, което днес става в света — нито французи, нито англичани, нито германци, нито руснаци. Виновни са ония, които не разбират Божиите Закони и едни на други си пакостят. Ония от болшевиките, които не разбират Божиите Закони, казват: «Да избием и обесим богатите!» Бог им казва: «Няма да колите и да бесите!» Аз и друг път съм казвал: Човек няма право да беси и убива! «Как? Не трябва ли да се убиват хората?» Казвам: Имаш право да събориш една стара къща, но на мястото ѝ да направиш нова. Ако не можеш да направиш нова, не бутай старата! Ако Божият Дух не живее в тялото на човека, това тяло може да се събори, но само смъртта има право да разрушава човешките тела. Там, където Божият Дух живее, ти нямаш право да насочваш артилерията си към този човек и да го събориш. От Божествено Гледище, това е престъпно.10

* * *

Някога плъховете са пожелали да се размножат и сега са се размножили толкова много, че културна Англия не знае как да се освободи от тях. И в Русия, между болшевиките, плъховете са се размножили, но руснаците са намерили начин да се освободят от тях. Те ги държат гладни 10-15 дни, след което пускат при тях други гладни плъхове, които се нахвърлят едни върху други и се самоизяждат. По този начин те изопачават тяхното естество. Някога и човек е представлявал безопасен плъх, но впоследствие той е станал месоядец — има опасност да се нахвърля върху брата си. Дали и за човека не е дошло болшевишкото време?11

* * *

Ако светът можеше да се оправи с убийства и обесвания, досега би се оправил. Светът не се оправя нито с убийства, нито с обесвания.12

* * *

Някои мислят, че болшевиките ще оправят света — те ще го объркат, но няма да го оправят. Там, където има убиване и бесене, животът не може да се оправи. Болшевиките са незаконните деца на аристократите и на царете. Това незаконно дете казва на баща си: «Ти ме изостави, пусна ме да скитам в света, от всички гонен и хулен. Намерих те вече и ще ти отмъстя за злото, което ми направи.»13

* * *

Цитати от Учителя Беинса Дуно за болшевизма

Вие се плашите от болшевиките — няма защо да се страхувате от тях, те са деца на монархистите. Вие култивирахте тези деца от осем хиляди години. Синът иде от странство, за да даде урок на баща си. […] Болшевиките ще покажат на баща си как трябва да се управлява. Пред закона и бедният, и богатият са еднакви. На всеки човек трябва да се отдаде нужното. Сега на сиромаха взимат тържика, а на богатия казват, че трябва да работи. Дошло е време сиромасите да оправят света. Кои са тези сиромаси? — Вашите деца. Кои деца — добрите или лошите? — Безразлично. Добрите се отличават от лошите по знаците си: едните имат положителен знак, а другите — отрицателен; на добрите тържиците14 са пълни, а на лошите — празни. Тази е разликата между добрите и лошите хора. Някои хора одобряват сегашния ред и минават за добри; други не го одобряват и минават за лоши. Кои са прави? — Нито едните, нито другите, защото всички разсъждават от гледището на своите тържици.15

* * *

Какво представляват болшевиките? — Те са бирници на Бога. Дали вие ги признавате или не, това е друг въпрос. Аз гледам на въпросите другояче и зная, че всичко ще стане както трябва. Ето, и Павел беше един от правоверните, но убеждението му се измени. Той отиваше от Йерусалим за Дамаск, един културен център, и падна от коня си. Тогавашните християни бяха болшевики, които застрашаваха старата култура, затова ги гонеха и преследваха, за да ги накажат. Срещна го Христос и го запита: «Савле, защо ме гониш? Защо гониш моите хора?» Савел запита: «Какво искаш от мене, Господи?» Казвате: «Тогава всички да станем болшевики.» — Ако всички можете да възприемете болшевизма на равностранния триъгълник, в който обичта, любовта и духът крепят нещата, станете болшевики. Но болшевизмът, който убива хората, не е истински — това е революционерство.16

* * *

Казвате, че болшевизмът е лошо нещо. Не е така. Болшевиките ще направят корекция в живота на богатите хора. Бог ги изпраща като бирници, за да вземат от богатите това, за което от две хиляди години нищо не са плащали. Богатите хора не изпълниха своите задължения към Бога.17

* * *

Казвате: «Ако дойдат болшевиките, ще разрушат религията, ще изхвърлят Бога.» — Нищо, нека се прояви тоя Господ, в Когото вярвате. От две хиляди години вие говорите за Господа, а се кланяте на хората. Кланяте се на тоя учен, на оня философ. Долу философските системи, които отдалечават хората от Истината! Аз съм сит от тия философски системи. И вие сте сити от тях.18

* * *

[Някои казват:] «Трябва да бъдем материалисти!» — Не, материализмът няма да даде нищо на света. Когато една култура загуби своя идеализъм и стане материалистическа, тя е осъдена на смърт. Когато една религия загуби своя идеализъм и стане материалистическа, тя е осъдена на смърт. Когато едно учение загуби своя идеализъм и стане материалистическо, то е осъдено на смърт.19

* * *

Каква полза ще има България, ако очаква да дойдат страданията, както на Русия? Чрез страдания ли тя трябва да разбере Истината? Защо българите не вземат поука от Русия? Ако българските управници и духовенството не вземат поука от страданията на руския народ, и тук ще дойде същият закон. Те сами тласкат народа си към бедствия. Мислите ли, че в България няма да дойде същият закон? Ще дойде, но ние искаме да го предотвратим.20


 
Бележки:

 1. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 94 [^]
 2. Сила и живот, Неделни беседи III серия (1915-19), София 21929, с. 78 [^]
 3. Вехтото премина, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 137 ­ 8 V 1927 [^]
 4. Великите условия на живота, Неделни беседи от Учителя (1919), София 1944, с. 129 ­ 30 III 1919 [^]
 5. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 88 ­ 6 IV 1919 [^]
 6. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 88 ­ 6 IV 1919 [^]
 7. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 132 ­ 27 IV 1919 [^]
 8. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 136 ­ 27 IV 1919 [^]
 9. Аз ви избрах, Извънредни беседи (1920), София 1995, с. 98 ­ 25 VI 1920 [^]
 10. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 75-77 [^]
 11. Който има невестата, Неделни беседи ХII серия (1929), том 2, София 1935, с. 60 ­ 31 III 1929 [^]
 12. Който дойде при мене, НБ (1924-25), София 1950, с. 10 [^]
 13. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 114 [^]
 14. Пазарни чанти – бел.  ред. [^]
 15. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 97 [^]
 16. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 76 [^]
 17. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 76 [^]
 18. Да възлюбиш Господа, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 105 [^]
 19. Затова се родих, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 20 [^]
 20. Поучаваше ги, Неделни беседи от Учителя (1923), София 1949, с. 201 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

10 коментара за "Цитати от Учителя Беинса Дуно за болшевизма"

 1. HH  06.08.2014 г. | 02:07 ч.

  А има цитати и речи на учителя за националсоциализма и антисемитизма? Доколкото се сещам на едно място, се казва, че еврейският народ ще бъде наказан за това, че е отхвърлил Христос ?

 2. Петър Матѣев  06.08.2014 г. | 10:28 ч.

  А ето и нѣколко от Рудолф Щайнер на сѫщата тема взети от тук: http://www.otizvora.com/2013/11/5846/

  социализмът е мисията на петата следатлантска епоха и ще дойде до завършек през четвъртото хилядолетие – това възниква от факта, че цялото човечество живее във възрастта на сетивната душа от 28-та до 21-та година. Това е заложено там. Социализмът не е партийно движение, въпреки че в социалните корпорации съществуват много партии, а това са партии вътре в социалното течение. Социализмът като такъв не е партийно занимание, а е нещо, което съвсем по необходимост се образува последователно през петата следатлантска епоха на човечеството. Така, че когато тази пета следатлантска епоха ще бъде завършена, по същество, поне доколкото се отнася до цивилизования свят, в хората ще присъстват инстинктите за социализма.

  това, което се надига като социализъм – … – е едно обикновено, залегнало в човешката природа явление, което все по-силно обхваща човечеството. Днешните реакции срещу това явление са просто нещо ужасно за този, който прозира нещата. За човека, който разбира нещата, е ясно: колкото и метежно, колкото и шумно да се случва, настъпващият по цялата земя социализъм в своя интернационален елемент е носител на бъдещето, а образуването на всевъзможни национални държави и държавици работи против човешката еволюция.

  Днешните социалисти все още си нямат никаква представа какво е свързано с истинския социализъм, който ще достигне своята зрялост едва в четвъртото хилядолетие. Те нямат представа какво трябва да се свърже със социализма, ако той се развива по правилен начин. Там става въпрос преди всичко за това, че този социализъм трябва да се развива заедно с едно истинско усещане за съществото на целия човек – на телесния, на душевния и на духовния човек. Оттенъците ще доведат отделните религиозни импулси до разбирането на човека в неговото троично разчленяване на тяло, душа и дух. Изтокът с руското начало ще се погрижи за разбирането на духа. Западът ще се погрижи за разбирането на тялото. Средата ще се погрижи за разбирането на душата. Но всичко това, разбира се, е преплетено. То не трябва да се схематизира и категоризира, но във всичко това първо трябва да се развие истинското начало, истинският импулс на социализма.

  Какъв е този социализъм? Истинският импулс на социализма се състои именно в това, хората, … действително да осъществят братството във външните социални структури в най-широкото значение на думата. Истинското братство няма нищо общо с равенството…

  …самият социализъм в неговата сегашна форма е една религия; той се упражнява по един сектантски начин и се проявява с една ужасяваща нетърпимост.

  Според мен много добре се допълват с Учителя.

 3. Снежанка  06.08.2014 г. | 10:54 ч.

  Изтокът с руското начало ще се погрижи за разбирането на духа. Западът ще се погрижи за разбирането на тялото. Средата ще се погрижи за разбирането на душата.

  А коя е „средата“? Защото ако е тази, която аз си примислих, хич не я виждам в тази роля. Поне за сега. Та по-добре да попитам, вместо да си правя погрешни изводи.

  Абсолютно е вярно, че допълва много добре Учителя. Дали една от причините за това е различната аудитория, пред която са говорили?

 4. Петър Матѣев  06.08.2014 г. | 11:47 ч.

  Снежанка, препоръчвам прочитането на цѣлата лекция (връзката е посочена по-горе) за пълното разбиране на цитата. Става въпрос преди всичко за народите от Средна Европа, където е разпространен католицизма Дооколкото разбирам дори и немските протестанти биха могли да се включт тук. Ето нѣкои насоки:

  “…докато всред Средна Европа се развиваше Народът на църквата, в посока запад, а именно в посока на англо-говорящото население, се появи онова население, което може да се нарече (за да се получи трето название) Народ на Ложите, или Народи на Ложите”

  “…на Изток е възникнал народът на Христа, който носи в себе си непрекъснато действащия Христов импулс. За човека от Източна Европа е съвсем естествено, че, докато е жив, в неговата душа постоянно се влива нещо – Христовият импулс. При народа на Църквата от средноевропейските страни това действие е отслабнало, тъй като Христовият импулс е бил отнесен към началото на нашето летоброене и по-късно е бил подложен на декретиране, на държавно декретиране, а също така е станал и обект на традиционно и принципиално разпространение.”

  “Представителят на народа на Църквата казва почти като Августин, който в зрялото си време отговаря на въпроса „Как ще намеря Христос?“: „Така, както Църквата ми Го представя. Църквата ми казва кой е Христос. Това мога да науча от Църквата, тъй като тя чрез традициите си е съхранила това, което в началото се е говорило за Христос.“

  “От една страна имате действието на историческите факти, а от друга страна народностните души с техните религиозни оттенъци. Това съвместно действие води до това, че Христовия народ се развива с импулса „Христос е дух“, народа на Църквата с импулса „Христос е крал“, а народа на ложите с импулса „Христос е учител“. Това зависи от народностния характер. Това е третата еволюция.”

  “Следва трето течение. То е общо за цялото човечество, благодарение на него цялото човечество е в една възраст на развитие, в него то постоянно се подмладява, и сега е на възрастта на сетивната душа, от 28-ата до 21-ата година. Това протича в цялото човечество. Когато описваме първото течение, етническото, в което възникват народните религии: религията на Христа, религията на Църквата, религията на ложите; тогава се намираме на гледната точка на народностното развитие, което обикновено разделям така: италиански народи = сетивна душа, френски народи = разсъдъчна душа или душа на характера и т.н. Когато описваме онова, което се е развило като съзнателна душа от началото на петата следатлантска епоха, тогава имаме преди всичко онова, което по този начин се влива в религиозното начало. Но оттам произтича и взаимодействието с другото, с това, което е еволюция във всички хора: еволюцията на сетивната душа, която протича успоредно и много по-несъзнателно, отколкото еволюцията на съзнателната душа.”

 5. Петър Матѣев  06.08.2014 г. | 11:58 ч.

  Дали една от причините за това е различната аудитория, пред която са говорили?

  По този въпрос размишлявах доста докато превеждах гореспоменатата лекция от немски. Мисля, че точно това е една от причинитѣ. Учителя е говорил на Народа на Христа, докато Щайнер най-вече на Народа на Църквата. Оттам и разлиянитѣ начини на изразяване. Въобще тази лекция ми помогна много да прозра доста неща, както от миналото, така и настоящето и от бѫдещето. И колкото пѫти се връщам към нея все по-ценни неща намирам.

  Аз лично словото на Учителя най-често го усещам направо в душата, в сърцето. А словото на Щайнер ми действа повѣче на мисълта (логическата и аналитичната например). Разбира се, случва се и да е обратното, но като цѣло е така, както описах

 6. Снежанка  06.08.2014 г. | 14:23 ч.

  Сърдечно благодаря!
  Честно, малко след като написах поста и аз си примислих, че преди да питам, добре би било да прочета цялата лекция, ама късно.:smile:

 7. Антиантихрист  06.08.2014 г. | 20:05 ч.

  Като говорим за болшевиките, да си припомним нещо много интересно, написано в една друга статия тук (за пророчествата на Слава Севрюкова):

  5.В томовете на „Изгревът на Бялото Братство….“ питат Учителя Дънов защо е допуснал комунизма и руснаците.Той им отговаря че Чърчил е имал намерение да отвори втори фронт на балканите и Турция да ни завладее.Намерете си точно как го е казал.

 8. FCB  10.08.2014 г. | 23:57 ч.

  Човечеството е по-заробено от всякога.
  Лично аз бих предпочел да живея в Средновековието, тъй като там ясно са разграничени робовладелците и робите.
  В днешното общество 90% от хората които си мислят че са свободни , са дори по-големи роби от средновековните роби, тъй като имаме множество робски фактора , като спокойно мога да твърдя , че 90% от ВСИЧКИ човешки институции са робски, но разбира се всичко е замаскирано с множество пластове, даващи ни илюзорна представа за свобода.
  Ще се опитам да докажа, че днес имаме повече робски фактори отколкото през средновековието.
  Робски фактори в съвремието ни:
  1.Телевизия и популярните канали(като босфор тиви) и произлизащата от там простотия ,чалга и кочина ,реализираща се в реалният свят, чрез съдействието на робската аудитория , притвжаваща Айкю в размер на 0.
  2.Рекламата на вредни стоки и услуги , по мое мнения.90% от цялата световна реклама е такава + билбордовете и реалната реклама – отново робски фактор , подтикващ ни да се заробваме, да си вредим на здравето и да си плащаме за това.
  3.Банки и селски финансови небанкови кочинки- без коментар
  4.Краен материализъм и разврат.
  5.Глобализация и подтикването на хората да живеят в големите градове , с цел по-лесен контрол.
  6.Вредни храни и свеждане до минимум възможността да поддържаш сам хранително производство,.стигащо ти за препитание и развитие.
  7.Заробващо здравеопазване – ако нямаш пари , умирай.
  8.Безработица и свински робовладелци(работодатели) – каращи хората сами да стават икономически роби и да се заробват в нечовешки условия , предпочитащи това, отколкото да умрат относително свободни.
  9. Отнасящо се за американците- липса на собствен дом- плащат до края на живота си.
  10.Светофари , заробващи хората на ментално ниво.Хората , които чакат на червено,.при липса на всякакви коли, са непоправими роби.

  Смятам да приключа за днес изброяването на малка част от робските фактори.
  Убеден съм, че ако котките и кучетата можеха да говорят, щяха да бъдат заробени като нас:)

 9. Fcb  12.08.2014 г. | 23:10 ч.

  Отидох на 1 интервю за работа за нощна смяна , като си бях разпечатал статия за вредата от нощна смяна, както и бях написал отделно 10 нормални изисквания (7 лв/час мисля че е напълно нормално ,тъй като си прецакваш здравето и деня, т.е за 15 смени стават 1260 лв , а ми предложиха едвам едвам 430 лв) .
  Мисля да продължа традицията и да ходя на интервюта за.други скапани работи и да им се обяснявам какви робовладелци са и да обявявам моите изисквания за нормално заплащане , което обикновено надхвърля двойно и тройно тяхното подаяние 😎

  ПП: Естествено ,.че.при нормална работа , която ми харесваи няма да съм толкова нахален ( като утрешното интервю, където.ще съм доволен и на 8 стотака)

 10. bledolikia  14.08.2014 г. | 21:18 ч.

  Здравей ФЦБ. Ще ме извиниш но явно не караш кола, иначе щеше да знаеш че чакането дори на празен светофар ти помага да поддържаш автоматиката на карането. Като минеш така няколко пъти на празен си създаваш навик и след това ще се изцепиш на пълен. Тогава се превръщаш в неконтролируем убиец на пътя. И мисля че ще се съгласиш с това че, по добре да си роб на „Правилник за движение по пътищата“ отколкото да изживяваш свободата си в затвора.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.