Френология и физиогномия – избрани цитати от Учителя (1/3)

„Физиогномията на затворниците изучава чертите на престъпните типове; физиогномията на свободните хора изучава чертите на праведните хора, а третата физиогномия изучава чертите на Синовете Божии“

Днес физиогномията и френологията не се изучават като науки, които изследват произхода на всички линии по лицето на човека, а като изкуства, чрез които познават характера на човека. Понякога те изучават повече отрицателните черти на човешкия характер, отколкото положителните. […] Казвам: Да търсиш само отрицателните черти в човека, това не е наука. Преди всичко трябва да знаем кои са характерните черти на здравия човек, на положителния характер – да знаем какви са отличителните черти на едно хармонично лице. Тези норми трябва да изучаваме. Нас трябва да ни интересува изобщо науката за здравия човек, а при всяко отклонение на здравия ум, на здравото сърце и на здравия организъм, ние навлизаме в областта на патологичните състояния.1

* * *

На лицето и на главата на човека е написан животът не само на неговите родители, но и на десетки поколения преди него.2

* * *

Френология и физиогномия - избрани цитати от Учителя Беинса Дуно

Има физиогномисти, които посвещават живота си в изучаване на човека. Много от тях използват тази наука за печалба. Това са търговци, от които нищо няма да научите. Аз съм против тази търговия. Наука, която има за цел само печалби, нищо не допринася.3

* * *

Като изучавам живите линии на човешкото лице, намирам известно съкращение в тях. Линиите на носа, на очите, на веждите, на устата крият известна тайна в себе си – тя именно трябва да се изучава. За да се домогнеш до това знание, трябва да знаеш под какъв ъгъл да гледаш. Само така ще можеш правилно да ги измериш. За пръв път имах такава опитност в Сливен. Когато открих една жива линия на лицето на едного, аз видях от главата му да излиза мека, приятна светлина. Казах си: Сега разбирам какво означава живата линия и какви са отношенията ѝ към човека. Някога и вие ще видите една жива линия и ще възприемете нейната светлина. Живата линия е Божествена Мярка. Тя произвежда преврат в човешката душа. Живата линия е подобна на врата. Първоначално човек е бил затворен. Всичко около него е било тъмнина. Той се мъчил да отвори вратата, за да излезе навън. Ако може да открие вратата, пред него ще се разкрие цял свят.4

* * *

Френология и физиогномия - избрани цитати от Учителя Беинса Дуно

Графика. Леонардо Да Винчи

Между учените често се говори за физиогномията като наука. Съществува обаче обикновена и необикновена физиогномия. Обикновената аз наричам физиогномия на затворниците, а необикновената – физиогномия на свободните хора. Освен тези две физиогномии, съществува и трета, която аз наричам физиогномия на Синовете Божии. Физиогномията на затворниците изучава чертите на престъпните типове; физиогномията на свободните хора изучава чертите на праведните хора, а третата физиогномия изучава чертите на Синовете Божии. Иска ли човек да изучава която и да е от трите физиогномии, той трябва непременно да ги изучава сравнително – да прави сравнения между трите типа и след това да вади заключенията си. Само по този начин човек ще схване разликата между трите типа и ще се добере до една положителна наука.5

* * *

Мнозина изучаваха физиогномията с цел да намерят слабостите на човека, да знаят какво не му достига, че да могат да го оплетат. Не, тайните науки не се изучават с такава цел! Те се изучават с цел да научите човека, да видите от какво той има нужда и да можете да му помогнете, да му направите някакво добро.6

* * *

Когато се приближавам до престъпни типове, когато съм ги изучавал, аз не искам да се занимавам много с тях, не искам да пипам злото, а казвам: Всяка престъпна мисъл оставя известни отпечатъци върху твоите черти. Първо тя ще остави отпечатък върху носа, ще направи там редица наслоявания, главно на върха на носа. Кое е това място на върха на носа, няма да кажа, дори и ако ми дадат всичкото богатство на Земята. Ако можете сами да намерите това място, то си е ваша работа, но аз никога не го казвам. Трябва обаче да знаете, че всяка мисъл оставя отпечатък върху носа, върху устата, върху очите, върху веждите, върху космите и т.н. Всяка престъпна мисъл оставя своите отпечатъци. И ако вие вървите по този път, няма да мине дълго време и ще изгубите красотата си.7

* * *

Отивам един ден в един манастир и намирам в една стая много черепи на различни духовни лица. Взимам един от тези черепи и турям вътре в него една свещ. Гледам, тази глава не прилича на попска. Питам духа на този човек:

– Ти поп ли беше?
– Разбира се, че бях.
– Ами как влезе тази твоя глава в попщината? Тя не е попска глава, тя е глава на един харамия!8

Казвате: «Защо да е на харамия?» Казвам: Там, където се намира центърът на религиозното чувство, на главата на този човек, тъкмо на това място черепът е дебел около половин сантиметър – на това място няма никаква светлина. А там, където са центровете на разрушението, на кражбата, омразата, на това място черепът на този човек е тънък, светлината на свещта прониква навън. Питате: «Каква трябва да бъде главата на човека?» Главата на човека трябва да свети отгоре, а не отстрани – в духовния свят не позволяват прозорците да бъдат отстрани, а само отгоре; който няма прозорци на главата си отстрани, а отгоре, той е набожен човек. Може да има прозорци отзад и отгоре, но не и отстрани. Който иска да си на-прави прозорци отстрани на главата, може да си ги направи, но трябва да знае, че през тях ще влизат крадци и разбойници – нищо повече!9

* * *

Френология и физиогномия - избрани цитати от Учителя Беинса Дуно

Графика. Леонардо Да Винчи

Главата е същината на човека. Важна част от нея е лицето със своите удове по него. Колкото по-добре е разработен мозъкът, толкова и лицето на човека е по-красиво и по-изразително. Краката на човека са израз на доброто – значи, доброто, добродетелта в човека е създала краката. Когато змията за първи път е излъгала, тя вече се е осакатила, изгубила е краката си. В това отношение краката са символ на доброто – ако хората изгубят добротата си, те ще се осакатят, ще станат инвалиди.10

* * *

Ломброзо, който изучаваше престъпните типове, дойде до заключението, че доброто в света се изразява само в правилни геометрични форми. Доброто в света върви по един научен път – не може да съществува морал вън от геометрията. Следователно, за да се изправи животът на човека, той трябва да приложи навсякъде в живота си правилните геометрични форми. Трябва да знаете, че моралът в живота върви само по известни прави или криви линии, по определени ъгли и т.н. Нарушат ли се тези линии и ъгли, в света се явяват престъпниците.11

* * *

Хората се възползваха от теорията на Ломброзо за разпознаване на престъпниците, но какво придобиха от тези научни данни? Не е въпросът да познавате престъпността на човека, както и неговите отклонения от правия път. Важно е да познавате добродетелите на човека. Доброто може да възпита човека, а не злото. Френологията, астрологията, хиромантията имат за цел да покажат какво е вложено в човека и как може този капитал да се пусне в обръщение. Няма нищо скрито-покрито в човека – на ръката, на лицето, на главата му е написано всичко онова, което той е наследил от своите деди и прадеди, добро или лошо. На човека не остава нищо друго, освен да изправи кривото и да развие доброто, което е вложено в него.12

* * *

Ломброзо хвърли светлина върху известни признаци, по които могат да се познаят престъпниците. Тази светлина обаче дне не се използва правилно. Въпросът не е в това да познаеш кой е престъпник и да го на-кажеш и убиеш. Тази наука е необходима на хората, за да познават своите добри и лоши заложби и да се възпитават. А сега, като погледнете черепа, лицето, ръцете на човека, казвате: «Този човек е анормален тип, той е престъпник.» Като знаете тези принципи, вие трябва да знаете и признаците на нормалните хора. Тази норма ще намерите в Живата Природа.13

* * *

Изопачените образи остават дълго време в паметта на човека и оттам влияят върху нервната му система. Ето защо тези образи трябва да се заместват с чисти и красиви образи. Това е един от начините за лекуване.14


 
Бележки:

 1. ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи IХ серия, том 2, София 1930, с. 38 [^]
 2. ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи 1942, София 1942, с. 91 [^]
 3. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII, том 2, София 1948, с. 222 [^]
 4. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII, том 1, София 1947,  с. 349-350 [^]
 5. НАШЕТО МЯСТО, Съборни беседи 1931, София 1932, с. 214 [^]
 6. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 1, Бургас 1992, с. 155 [^]
 7. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия, том 1, Бургас 1992, с. 155 сл. [^]
 8. Харамия – размирник, хайдук. [^]
 9. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия, том 3, Бургас 1994, с. 17 [^]
 10. БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, Съборни беседи 1933, София 1934, с. 11 [^]
 11. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 3, Бургас 1994, с. 52 [^]
 12. КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА, Неделни беседи ХII серия, 1929, том 2, София 1935, с. 170 [^]
 13. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 1, Бургас 1992, с. 124 сл. [^]
 14. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ, 1924-25, София 1950, с. 182 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Френология и физиогномия – избрани цитати от Учителя (1/3)"

 1. Дорина  29.06.2014 г. | 21:19 ч.

  Графиките на Леонардо – един истински ренесансов Посветен, са много на място в този материал. Браво за избора! 🙂

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.