Събудете се, деца на Светлината (3)

(Продължава от първа и втора част)

Прошка

Всичко, което другите ви сторят: малки неприятности, несправедливости, безсмислени думи – всички те принадлежат към несъщественото, защото те докосват само личността, нисшото аз, несъщественото, преходното.

Доколкото растете в любов, прощаване и доброта, дотолкова живеете в Реалното. Научете се да се подемате към Висшето Аз – истинското.

Стремете се да чувствате обич към тоя, що ви пакости, като повдигате своето съзнание към неговото Висше Аз, което е тъждествено с вашето.

Където действително обичате, няма вече въпрос за прошка.

Прощавайте на близките си всичките им грешки, отвръщайте на омразата с любов, на неприятността с кротост, помагайте на неприятелите си чрез любящата сила на вашата мисъл. Помагайте им тъй както желаете ние да ви помогнем.

Докато още не сте готови да дадете живота си за вашия неприятел, още не сте реализирали единството и във вашия начин на помагане влияе още личността. На другите правете това, което желаете да ви правят.

Мислете за другите със същата снизходителност, с която всяка душа се отнася към себе си.

Давайте и прощавайте, мои деца.

Събудете се, деца на Светлината (3)

Илюстрации: Iris Sullivan

 

Критикуването

Нам се следва да съдим, не вам. Защото ние виждаме всичко, вие – само една малка част. Няма защо да се занимавате с недостатъците на другите. Вие има да поправяте собствените си недъзи; това е една задача, която всеки човек на времето си трябва да изпълни. Всеки дохожда при нас по собствения си път и никой, освен нас, не знае на какво стъпало стои човек.

Не можете ли да прозрете, че всички се намират в процеса на растене и развитие?

Научете се само по тоя начин да съдите за другите и скоро не ще бъдете в състояние изобщо да съдите, вместо което навред и във всеки човек ще виждате развиващата се красота на Божествената сила.

Грешки винаги ще се правят както от вас, така и от други. Но всяка погрешка носи и своята поука. Ако вече не правиш такива, ще бъдеш съвършен, но това от никого от вас не може да се очаква.

Мисли върху това, преди да се е оформила в тебе една мисъл за осъждане. За подобна мисъл затвори своя ум, преди още тя да се е отпечатала в твоя мозък. Това трябва да правиш нарочно, като виждаш в несъвършенството нещо отвратително.

Следи строго за себе си и скоро ще почнеш да виждаш само доброто в другите и усилията на Висшето им Аз да развият инструмента, чрез който ще могат да работят.

Нищо да не ви изкуси да осъждате, когото и да е. Иначе пакостите сами на себе си и на собствения си напредък, без да подобрите състоянието на другите.

 

Мислите

Събудете се, деца на Светлината (3)Никаква мисъл – никаква дума не може да бъде скрита от нас. Аз виждам всичките ви мисли! Те се отразяват в моето съзнание.

Бдете върху всяка ваша мисъл; иначе вашият напредък не ще върви тъй бързо, както би могъл. Сега вашият ум е пълен със стари мисли: не им пращайте никаква нова сила. Внесете нови вибрации в хода на вашите мисли, правете това всекидневно; за това ви служи медитацията.

Животът и медитацията ви трябва да станат едно; всяка ваша мисъл да стане така чиста, та да би могла да принадлежи на медитацията ви.

Пазете чисти мислите си и бъдете възприемчиви за нашата помощ. Всяка мисъл, която не е чиста и безкористна, ви отдалечава от нас. Затова бдете върху тях; те са извор на всичко, което ще се превърне в дела.
Мислете за чистотата; така вашите дела ще бъдат чисти и благотворни. Потискайте лошите мисли; те трябва да изчезнат и да не се подхранват вече. Това са само старите начини на мислене, които стоят между вас и светлината на съвършената любов. Вашата задача е да ги заместите с любвеобилни, подкрепващи мисли, додето те ви станат навик.

Винаги употребявайте мислите си за облагородяване на света. Изпълвайте се само с красиви, добри мисли така ще можете да намалите страданията в света. Мислите ви, това са вашите деца; трябва да ги направите красиви и полезни заради нас. Направете ги силни и определени; изпращайте ги като отряд от помощни сили за наше употребление.

Всяка мисъл трябва да има силата да възстанови равновесието, дето законът е бил нарушен и да внесе хармония, дето тя е била нарушена от други. Мислите ви трябва да градят, да подкрепят силите към доброто.

Неговите ученици трябва да подпомагат делото Му, но всяка нечиста мисъл затруднява това. Вашите мисли за другите трябва да носят винаги Неговата сила в себе си. Недостойни мисли никога не ще бъдат подкрепени от Него; Той ще трябва да ги пречисти със своята чистота. Тъй неговата работа ще се уголемява, вместо да се облекчава товарът, що Той носи.

Мислите ви трябва да бъдат тъй пропити с любов, че те да бъдат целебни течения за болките на света.

 

Безполезни мисли

Всяка безполезна мисъл означава пропиляна енергия. Не трябва да пропилявате нито една мисъл. Научете се да запазвате вашата енергия; не употребявайте дори най-малката частичка от вашата енергия за безполезни мисли или неща.

Всяка ваша мисъл трябва да действа за нас. Отхвърлете от вашата мисъл всичко ненужно и безполезно, за да имате повече сила за това що е нужно и полезно. Само вибрации, които помагат, трябва да изпраща вашият мозък.

Навикнете, прочее, да разгонвате всяка безполезна мисъл; такива не трябва да оформявате вече в думи и изрази. При това не е достатъчно само да не мислите лошото; вие трябва да достигнете до положителното добро.

Всяка мисъл трябва да има цел и да бъде изпратена за извършване на определена работа. Имате ли ненужни мисли, то всеки път пропущате възможността да направите добро.

Безцелните мисли са пречка за растежа.

 

Владеене на мисълта

Събудете се, деца на Светлината (3)Мислите са творчески сили. Разумът е материал, с който градим; това ще разберете, когато почнете да познавате по-високите области.

Не оставяйте, прочее, вашите мисли да блуждаят наоколо, като малко куче, трябва постоянно да ги владеете и ръководството им да вземете в собствени ръце. Владеене на мисълта е най-важната крачка при всички работи. Затова никога не бивайте по отношение мислите си негативни. Бъдете винаги будни.

Всяка ваша мисъл трябва да ме достигне; така ще мога да ги скача с моите. И Моите мисли трябва все по-ясно да бъдат възприети от мозъка ви. Обучавайте моя мисловен орган, като мислите ясно и то само това, с което можете да помагате на другите. Пречистете го и го доведете в спокойствие, като се стараете да отстраните всичко, що няма общо с предмета, с който се занимавате. Направете го по-чувствителен и по-чист; тогава ще можем винаги да си служим с него. Чистите мисли са материала, с който работим.

И така, очистете вашите мисли до такава висока степен, че всяка една от тях да може да се използва от Нас и от Него. Вие можете да ги чистите, като ги сравнявате с Неговите. Чрез концентрация на мисълта ще можете да достигнете Божеството в себе си. Концентрирайте се върху туй, което правите, чувате, учите или четете.

Мощта на мисълта е голяма. Използувайте я сега съзнателно за Него. Употребявайте я винаги, за да помагате на света.

Всеки един ден е загубен, в който вие не сте употребили разсъдъка си и не сте го довели до една по-добра форма, за да бъде използуван от Нас и от Него.

 

Мълчание

Делата ви трябва да покажат стъпалото, на което стоите, а не думите ви.

Научете се да мълчите. Малко говорете и помагайте на хората. Това са нещата, които ученикът на Учителя трябва да научи.

Вие не можете да бъдете нам орган, докато не разберете и приложите уроците на мълчанието до съвършенство. Много е по-мъдро да мълчите, отколкото да говорите, където говоренето не е съвсем необходимо.

Употребявай устните си само да помагат на другите, не вече за свой собствен интерес или за свое удоволствие. Нека всяка дума, която искате да изговорите, да ви служи за школуване – върху всяка изговорена дума да бдите.

Научете се да слушате, когато другите говорят и помагайте през това време на говорещия чрез мислителната си сила. Не желайте да блестите, нито кому и да е да говорите за себе си, докато не сте съвсем сигурни, че чрез това ще помогне на това лице – а това е твърде рядък случай.

Никога не одумвайте другите – макар и по-най-невинен начин. Говорете за другите само когато чрез това можете да им помогнете или да ги защитите в тяхно отсъствие. Не говорете за никого нищо, което не бихте желали да чуе самият човек. Ако потиснете подобни думи преди да дойдат върху устните ви, вие помагате на себе си, помагате на другите и с това работите за нас, защото Другите – това сме Ние.

Както с дела, така и с мълчание работите за силите на Светлината. Бъдете тихи и при това деятелни; тихи за външния свят, деятелни да достигнете Мене.

Стремете се неуморимо и непрестанно към това и скоро ще бъдете способни да владеете думите и мислите си.

 

Истина

Събудете се, деца на Светлината (3)Всичко, що съединява, е истина, всичко, що разединява, е неистина.

Не е достатъчно нещо да е истина, за да бъде достойно за повторение, то трябва да служи на доброто.

Известно нещо може да бъде истина и да е приятно, не ползва ли то никого, да се съобщава е само прахосване на сила.

Никому не казвай нещо, което не е напълно истина. Бъди истинен и в думите, и в мисли.

Бъдете съвестни във всичко, що вършите, истинни и точни в работа, говор, и мисли. Не бъдете ли такива, никога няма да ви се поверява важна работа.

С часове мислете върху истината, чийто жив символ сте самите вие. Нека истината да просветне чрез вас. Живейте онова, което е у вас – което сте – всичко друго не е истина.

 

Чистота

Чувствата ви трябва да бъдат по-чисти от снега. Стремете се към това, да бъдете чисти, по-чисти, отколкото сте сега.

Имайте желание чисти да бъдете; тогава и ние ще искаме да ви помогнем. Това ще постигнете, като имате вяра в нашата сила и нашето желание да ви подкрепим.

Първата ваша длъжност към сами себе си и към света е да пречистите мислите си. Трябва да бъдете достойни; чрез Него да мислите и Силата Му да носите в себе си. И колкото почисти и по-възвишени мисли може да отпечатвате във вашия мозък, толкова по-лесно ще ви бъде да ги надживеете, защото това трябва да бъде резултатът.

Почистете инструментите. През опетнен инструмент никога не ще свети моята светлина. Колкото са по-чисти инструментите, толкова са по-годни за наша употреба. И така, пречистете трите вътрешни инструмента и ще почувствувате да расте у вас мощта да изявите Любовта.

Трябва да бъдете чисти като кристал, за да може неговата светлина да просветне през вас, света да достигне и да го освети.

Бъдете тъй чисти, като живата светлина, която изтича от Неговото сърце, от неговата вътрешна същина.

Дръжте се винаги в лъчите на Неговата пречистваща светлина.

Живейте в Неговия свят на чистота и светлина.

 

Здраве

Събудете се, деца на Светлината (3)Вие трябва да се изградите като здрав, силен инструмент за моята работа, за да не бъдете разрушени чрез моята сила, ако ви възложа да спомогнете на великото дело.

Ние ви помагаме дотолкова, доколкото позволява вашата карма. Но вие сами трябва да поправите това, що някога сте развалили – сами трябва да премахнете резултатите на незнанието и на миналите неизпълнени задължения.

Ако искате да ни служите, трябва да имате здраво тяло, което да е дорасло за напрежението на школуването и работата, в което тяло ще можем да влеем силите си в услуга на човечеството.

Употребете здравия си човешки разум, който ще ви каже, че вашият инструмент трябва да бъде чисто настроен, преди да можете да го използувате в работа за нашето дело.

Погрижете се добре за инструмента, също и заради самите вас. Ние се нуждаем от здрави инструменти. Укрепете ги. Направете ги чисти и годни. Тук всичко ще зависи от собствените ви усилия.

Работете едновременно в съгласие както с физическите, тъй и с духовните закони; старайте се да живеете и според двата. Единият отразява другия; и двата са изявление на едно и също. Изучавайте законите – следете действията им във физическата материя.

Във всички области трябва да се вслушвате в закона. Преумората е както духовна, тъй и физическа погрешка, последствието от нея винаги доказва това. Твърде малката дейност донася най-после болестта; твърде многото – тъй също има за последствие страданието. Самите Учители дават почивка на своето тяло и се покоряват на физическите закони.

Не трябва да пренебрегвате чистата радост и почивката. Намерете време да се освежите всред природата; слънчевата светлина, чистия въздух са тъй необходими, както и почивката.

Превъзмогнете слабостта на тялото чрез равновесие и вътрешно спокойствие. Заобиколете се с ритмични трептения и предавайте ги и на другите.

Мислете „Доброто“ – и ще си създадете по-добри материални условия.

Мислете „Красивото“ – и като резултат ще имате по-добро здраве.

Мислете за „Силата“ – и вие ще станете силни.

Имайте силно желание тялото ви да бъде силно и действайте то да стане такова. Имате ли силно желание да добиете сила, за да помагате на другите, то скоро здравето ще бъде ваше достояние.

***

Където влезе Любовта, там всички се надпреварват да си отстъпват и да си услужват. По това се познава Любовта.

От вас се иска едно – да пазите да не събаряте онова, което Бог гради във вас. Погрешката на всички хора, каквито и да са те — светски или религиозни – седи в това, че ние искаме да разполагаме с живота си тъй, както си искаме. Това е едно голямо заблуждение.

Човек не трябва да се хвали със своята светост, със своята сила и знания – с всички тези похвали човек губи своята сила. Скромност, абсолютна скромност се изисква, като сила, която изтича от вас. Бог, Който живее във вас, ще ви въздигне.

Учителя

(Следва)

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.