Второ отворено писмо до Андрей Грива относно „готския проект“

Почитаеми г-н Грива, в това отворено писмо, второ след предишното, ще ви задам няколко въпроса. Ако благоволите да ги удостоите с отговори, ще позволите на мен и на други братя и сестри да се ориентираме дали съзнателно продавате името на Учителя за нуждите и проектите на тъмни светски среди, управлявани от Черната ложа, или го правите несъзнателно. А от това зависи как и дали ще можем да ви помогнем да се върнете към Светлината.

Очаквам вашите публични отговори на моите открити, публични въпроси — убеден съм, че както първото, така и това писмо ще стигне до вас. Очаквам да осветлите въпросите относно съучастието ви в т. нар. готски проект — излишно е да казвам, че мълчанието ви ще предполага съответните интерпретации. За незапознатите: Готският проект целеше, според думите на неговия доморасъл ръководител, д-р Росен Милев, „промяна на представите по отношение на националната ни история и идентичност“ и популяризиране на „старогерманското културно-историческо присъствие по нашите земи“. (Из стр. 4 от книгата за готите на д-р Росен Милев, с която започна експериментът.)

* * *

Второ отворено писмо до Андрей Грива относно „готския проект“

Въпрос 1: Господин Грива, известно ли ви е, че етническата принадлежност на т. нар. готи е спорна от векове и до наши дни? Аз знам, че вие знаете за тези спорове — както от дипломната работа на самия Петър Дънов, така и от трудовете на съвременни историци като д-р Асен Чилингиров. Все пак ще е интересно да научим: В качеството си на какъв решихте да вземете една от страните в този спор, както и да използвате името на Учителя в подкрепа на чужди интереси, като поставите дипломната работа на младия Петър Дънов в изкривен контекст?

Въпрос 2: Как беше осъществена връзката ви с д-р Росен Милев и чуждестранните фондации и посолства, които финансираха готския проект? Вие ли потърсихте д-р Милев или той потърси вас? Аз знам кой е направил връзката, но предпочитам вие да осветлите братята и сестрите за името и подробностите.

Въпрос 3: Никак ли не ви смущава, г-н Грива, че след провала на готския проект и след пресъхването на спонсорския поток през 2010 г. д-р Росен Милев продължава, макар и не толкова активно, да работи по този проект с подкрепата на г-жа Ирина Бокова, виден масон от Атлантическия клуб и генерален директор на ЮНЕСКО? Никак ли не ви притеснява и фактът, че също с движеща роля в ЮНЕСКО, и по-специално по направление на историческите проекти, е почитаемата Ема Ротшилд? Смятате ли, че името на Учителя трябва да бъде поставяно в контекста на тези имена и личности?

Въпрос 4: Смятате ли, че правомерно намесихте името на Учителя сред имената и на „наши“ гото-проектанти, сред които Васил Гюзелев (известен още като агент „Крумов“ и „Вълчанов“, работил за ПГУ-ДС, отдел 14) и още по-дейния му прословут колега Божидар Димитров, който не пропусна да удари рамо на вашия готски проект с медийна пропаганда чрез обичайните си волни интерпретации на историческите извори и задължителните си неистини?

Въпрос 5: Случайно ли е, че се включихте в т. нар. готски проект около една година СЛЕД като вече се очертаваше провала му? Провал в „промяната на представите“, въпреки че над дузина знайни и незнайни историци „сякаш се бяха наговорили“ по едно и също време да облъчват нашия народ от печатни и онлайн медии, като „откриват старогерманското“ в етногенезиса ни – нещо, за което не са обелвали и дума, преди да започне този експеримент на западните окултно-политически братства.

Въпрос 6: Случайно ли е, че включването ви в т. нар. готски проект беше и около една година ПРЕДИ изтичането през 2010 г. на предварително обявеното спонсорство на проекта (или по-точно експеримента), финансиран от външни политически и икономически среди? Мога ли да смятам, че вашето включване чрез предателството на Учителя е целяло медийна кампания с едно чисто и авторитетно име, за да се гарантира удължаване на спонсорството за проекта?

Въпрос 7: Защо позволихте на д-р Росен Милев да пише късокраки лъжи както за младия Петър Дънов, така и за по-късно изявения Учител? Лъжи, които не се свените да разпространявате до ден днешен:

„Андрей Грива, както и Росен Милев подчертаха, че този труд (дипломната работа на младия П. Дънов – бел. И. С.), макар и малък като обем, но изключително стойностен като послание, написан от Учителя в Бостънския университет през 1892/93 г. го прави предтечата, пионера на системните готоложки изследвания в България, станали актуални тук през последните години.“

Почитаеми г-н Грива, смятате ли, че е редно да се поставя знак за равенство между младия Петър Дънов и много по-късния Учител? Нима не ви е известно, че Учителя се проявява чрез Петър Дънов едва когато последният навършва 33-годишна възраст? По времето, когато е писана дипломната работа през 1892/93 г., не може да става дума за никакъв „Учител Петър Дънов“.

Въпрос 8: Защо позволихте на д-р Росен Милев да развива с ваше съдействие и включително от трибуната на вашия сайт своите теории, че Петър Дънов бил някакъв си протестантски и/или методистки „реформатор на православието“? Как ще отговорите на възражението ми, че Учителя Беинса Дуно, на който Петър Дънов става съсъд едва след 33-годишната си възраст, е нещо повече от някакъв си светски човек и реформатор, както и че Учението по никакъв начин не може да се отъждествява с която и да било религиозна деноминация?

Въпрос 9: Защо позволихте на д-р Росен Милев, вкл. с ваше лично съдействие, да „издига паметници“ на Учителя, като го обсипва с абсурдни хвалебствия и епитети — например „основоположник на българската готоложка научна традиция“? Защо епитетът е абсурден ли? Защото никъде в дипломната си работа младият Петър Дънов не е писал или дори загатвал глупостите, които се изписаха и изговориха по линия на т. нар. готски проект.

Гото-проектанти на гроба на Петър Дънов

Андрей Грива, Росен Милев и Хервиг Волфрам гото-проектантстват на гроба на Петър Дънов.

Ако става въпрос за подобни епитети, те повече прилягат например на Паисий, който доста години преди младия Петър Дънов и ЗА РАЗЛИКА от младия Петър Дънов, посочва готите като едни от предците на съвременните българи. Разбира се, на Паисий дори не му е хрумвало, че тези т. нар. готи са старогерманско племе.

Въпрос 10: Г-н Грива, който не пропускате да се изтъквате като „трето поколение последовател на Петър Дънов“, можете ли да посочите поне едно място в публичните беседи или окултните лекции, на което Учителя Беинса Дуно е споменавал старогермански племена в етногенезиса на българския народ или посочва присъствието на такива племена на Балканския полуостров?

Как ще коментирате факта, че Учителя (качествено различен от младия Петър Дънов) в редица окултни лекции и публични беседи говори за автохтонното население на нашите земи — траките — като за „старите славяни“? А в някои беседи дори уточнява начина, по който тези наши предци са се самонаричали: благари.

Как мислите, г-н Грива, имам ли причина да смятам, че целенасочено сте пропуснали тези сведения от Учителя, а с д-р Росен Милев сте избрали да се възползвате от дипломната работа на младия Петър Дънов, като неправомерно приписвате тази дипломна работа на „Учителя“?

Въпрос 11: Г-н Грива, защо позволихте на д-р Росен Милев да манипулира дипломната работа на младия Петър Дънов? Непременно и несъмнено трябва да сте забелязал, че в тази дипломна работа младият Петър Дънов не взима никаква страна по споровете за етническия произход на готите. Още в началото на въпросния текст ясно е отбелязано:

„Хипотезата, предложена от Верт, проследява произхода на готите до гетите, обитаващи крайбрежието на Черно море. Той цитира Херодот, Страбон, Солинус като доказателства за тяхната идентичност. Хумболт също казва, че Грим в трудове, които аз не познавам, ясно излага този факт. Ако готите са били гети, то тогава те са принадлежали към [цензурирано] раса. По времето на Херодот — 450 г. пр. Хр. — гетите са заемали територията от двете страни на река Дунав, днешна България, Бесарабия и Влашко. До каква степен е вярно това предположение, е под въпрос.“

По-нататък в дипломната си работа младият Петър Дънов (качествено различен от по-късния Учител Беинса Дуно) никъде не се ангажира лично с възгледа, че готите са старогерманско племе. И това е напълно естествено предвид съдържанието на дипломната работа — защото ако трако-славянската хипотеза е под въпрос и хипотетично вярна, както е отбелязано в началото, това автоматично прави хипотетично невярна германската хипотеза. Също така младият Дънов никъде дори не е загатнал да е правил каквито и да било собствени проучвания, което прави епитетът „готолог“ неадекватен, за да не използваме абсурден, което е по-силната, но и по-вярна дума.

Единственото, което прави младият Дънов, е да цитира вече съществуващи мнения и възгледи на други автори — както в подкрепа на старогерманската теория, така и в подкрепа на тракийската теория. Предвид този безусловен факт, как не се посвенихте да предавате дипломната работа в услуга на външни кръгове, които дори не крият политическите си цели още в първите страници от книгата за готите на д-р Росен Милев?

Защо, вие — Андрей Грива, позволихте да се правят спекулации, че Учителя (а не младият Петър Дънов) лично се е ангажирал с германската хипотеза, та даже тя го била вдъхновила по-късно да стане „реформатор на православието“ по примера на епископ Улфила? И защо допуснахте и дори допринесохте риториката на д-р Милев да звучи така, сякаш сведенията на Учителя не са просто обобщение на съществуващите хипотези, а са едва ли не свалени ясновидски от Духовния свят? Нима това не е непочтеност и манипулация в пълния смисъл на думата?

Кой, кога и защо, почитаеми Грива, заличи етническото определение в следното изречение от дипломната работа на младия Дънов: „Ако готите са били гети, то тогава те са принадлежали към … раса“? Кой заличи липсващата дума? Д-р Милев? Или бяхте самият вие, г-н Грива?

Въпрос 12: Като знаем всеобхватната същност на Учението, изнесено от Беинса Дуно, както и фактът, че Учителя има изказвания в практически всяка област на светските науки, какво смятате да правите по-нататък? Нима ще допуснете на биолози, на астрономи, на математици и прочее „светила“ да издигат паметници на Учителя, като му лепят епитети „основоположник на биологията, астрономията, математиката“ и т.н.? Паметници, които Учителя не е търпял и се е заричал да разрушава?

И нима, г-н Грива, който сте трето поколение последовател на Учението, не сте чел внимателно беседите на Учителя, в които той изрично се обръща към онези, които още по негово време са били готови на какви ли не щуротии, за да го „популяризират“ извън пределите на нашата страна? Не допускам да не сте запознат. Мислите ли, че с вашето съучастие на Росен Милев и неговите доморасли и външни спонсори не се вписвате напълно в образа на онези, за които е говорил Учителя?

* * *

„Основоположник на българската готоложка научна традиция“, „методист“, „протестантски реформатор на православието“, „Петър Дънов – Учител от студентските си години“… Много епитети, много лъжи!

„Радвайте се, ако кажат лъжа за вас.“ — казва Учителя.

Почитаеми г-н Грива, убеден съм, че много радвате Учителя през последните години, като със сигурност сте го преизпълнил с радост само по линия на лъжите и съучастието си в готския проект. Както писах и в първото отворено писмо, макар и с други думи — време е да накарате Учителя, Христос и Бога да заплачат. Ако сте забравил кое Ги кара да плачат, ще ви го припомня:

Горе плачат, когато някой на земята направи нещо добро, без корист и без да очаква отплата.

Е, време е да направите точно това!

С благопожелания да се завърнете към Светлината,

Иван Стаменов

 

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

27 коментара за "Второ отворено писмо до Андрей Грива относно „готския проект“"

 1. vidar  20.12.2012 г. | 16:00 ч.

  Първо искам да ви поздравя за похвалния чин-кръстоносен поход срещу узурпаторите Грива/Герасимова! Явно тези хора са окупирали властта в София и няма сила(поне сред местните) която да ги свали оттам,въпреки че всички мрънкат и ги обсъждат под сурдинка по техен адрес.Браво за куража! Браво и за Вашия сайт и усилията Ви да вкарате антропософията в дебелите български глави (и особено дебелите такива понякога в Братството)! Наистина професионално направено и издържано,и то и по най-стриктните западни стандарти!
  Но след хвалебственото предисловие,позволете ми да не се съглася със средството,което сте избрал – критика на Грива на основата на поддръжката му на „готския проект“,както го наричате. Не исках да ви противореча,поради изключителната ми радост от факта че някой надига глас срещу печално известния тандем Грива/Герасимова извън Духовното Обновление на Петър Капралов от Холандия.Но в интерес на истината трябва да изразя глас. Не съм съгласен с Вашето мнение,че такива хора като готи и връзката им с германския елемент не са присъствали по нашите земи.
  Първо не се смятам за достатъчно компетентен за един пълен анализ с доказателствен материал.Но ще посоча простия факт че самият Архиепископ Улфила,първият християнски Посветен в Европа,според информацията от Щайнер(„Основи на Езотеризма“,лекция 2,например,макар и да говори за това и на други места),създава първата германска азбука(готската),германската дума за АЗ – ICH ,както и превежда за първи път Библията на немски(готски) – „Сребърния кодекс“,съхраняван в Упсала(и известен на света като „Първата Германска Библия“)!И всичко това той прави някъде в района около Никополис ад Иструм-днешното село Никюп,на около 20 километра на север от моя роден град Велико Търново,след бягството му от Дакия(днешна Румъния) отвъд Дунава с група от свои енориаши-готи ! Това тогава е било Мизия.Исторически е известно присъствието на готите в този регион на днешна България,а от изнесените факти става повече от ясна връзката им със съвременните германци! Така че това са ясни факти,говорещи против Вашата теза. Усилието Ви за разгромяване на Грива са наистина похвални,но не сте избрали явно точния начин. Ще очаквам Вашият отговор! С уважение : Галимир Гитев

 2. vidar  20.12.2012 г. | 16:16 ч.

  Също исках да уточня,че цитатът който давате от дипломната работа на Петър Дънов явно не е цензуриран,както предполагате,нито от др Милев,нито от Грива,а е просто нечетлив или липсващ текст в английския оригинал,който е преписан печатно от оригинала по следния начин If the Goths were Getai, then they were … (missing words in the text; most probably: a Thracian) race. .Което преведено точно,е „Ако Готите бяха Гети,то тогава те са били от ….(липсващи думи в текста;най-вероятно Тракийска) раса.“ . Което предполага че някой не е превел пълно английския текст.

 3. Стопанина  20.12.2012 г. | 20:18 ч.

  @ vidar

  Усилието Ви за разгромяване на Грива са наистина похвални,но не сте избрали явно точния начин.

  Опасявам се, че не сте разбрал отвореното ми писмо.

  Нямам никакво намерение да разгромявам Грива или друг като личност, а изобличавам неправомерните му действия. Избрал съм и точния начин. Защото правя ясно разграничение между частна инициатива и неправомерно намесване на Учителя. Андрей Грива като личност и от свое име има право, ако иска, да подкрепя и десет гото-германски проекта. Не съм съгласен обаче да изопачава същността на младия Дънов и да му приписва титли, каквито не се полагат. Не съм съгласен и да намесва по-късния Учител Беинса Дуно със задна дата и в изопачен контекст.

  Ако мислите, че с това писмо опитвам и си поставям за цел да разрешавам вековни спорове, опасявам се, че не сте разбрал за какво става дума. Тук няма никакво значение дали готите са траки, германци или африканци. Това, което е от значение, е, че аз също, стига да съм безочлив, мога да използвам дипломната работа на младия Дънов в подкрепа на моите възгледи. За да го направя обаче, трябва да изопача нещата, както го правят Грива, жена му и Милев.

  Ето това е проблемът, а в конкретния случай ми е все тая какви са готите.
  ––

  Относно втория ви пост: Тези спекулации мога и сам да си ги направя. Аз обаче задавам въпрос, за да получа недвусмислен отговор. Не може текстът да е едновременно „просто нечетлив“, „липсващ“ или „непреведен“. Ако е липсващ, защо е липсващ? Ако е нечетлив, защо е нечетливо точно това място? Ако не е преведено – защо?

 4. vidar  20.12.2012 г. | 22:19 ч.

  Благодаря за бързия отговор! С отговора си само потвърждавате впечатлението ми,че се хващате за думите,пишете в доста заядлив(наистина излишно и не особено полезно за каузата Ви) стил и общо взето се опитвате да намерите под вола теле. Както в случая с употребения от мен израз за „разгромяването“,така и за случаите в които Грива не различава Учителят Беинса Дуно от Петър Дънов,е повече от ясно на всички за какво става дума.В моя случай естествено че нямам предвид личното „разгромяване“ на Грива,а на неговата кауза-не ви подценявам толкова:) А в случая с Грива-естествено че е наясно с разликата между Учителя и Петър Дънов и би употребил технически пунктуалния термин при подходящ случай.Но също както и на мен Ви е ясно,че в практиката това рядко се случва,не на последно място поради пълното неведение на хората извън Братството и езотеричните среди за въпроса с инкорпорацията на големите Учители и за конкретния случай с Учителя Беинса Дуно.В противен случай ще се наложи да направи успоредна лекция пред стъписаните гости,които хал хабер си нямат от тази разлика(а и честно казано,не знам дали ги интересува).Та в случая просто е употребил думата „Учителя“ като най-общоприета и използвана в братските среди дума без някакви претенции на абсолютна езотерична точност.Та от това не бих правил такъв проблем,та и употребявал силни изрази за останалите цитирани материали като „късокраки лъжи“ и прочее. Четох цитатите и препратките и не виждам никакъв толкова голям проблем и наистина не схващам какво толкова е изопачил Грива… Не може да се отрече че с тези акции наистина се стреми да заглади фаловете и скандалите около себе си и да утвърди позицията си на лидер(може би даже не толкова съзнателно).Но да се търси под вола теле и да се изкривяват и донатъкмяват несъществуващи проблеми,ми се вижда малко изсмукано от пръстите и не помагащо нищо в каузата срещу Грива(или неправомерните му действия-ако искате да съм пунктуален:).
  Що се отнася до готите-явно неправилно съм ви разбрал,или пък доста хитро се извъртате.Доколкото схванах от цялата Ви статия,в която цялата ,включително и заглавието се говори за готи,това е доста основен проблем за Вас.Самият Ви първи въпрос към Грива започва с „Господин Грива, известно ли ви е, че етническата принадлежност на т. нар. готи е спорна от векове и до наши дни?“ и целият текст е пропит с тази тема,та реших че е важна за Вас:) Както и да го извъртате обаче,че не Ви пука за готите,в текста отправяте сериозни обвинения за целенасочени манипулации на Грива с въпроса и явно твърдите неща,които просто не са фактологически правилни,в светлината на информацията която поднесох,лично от Щайнер! Останалите обвинения свързани с д-р Милев,масони и Ротшилд според мен,въпреки че не познавам достатъчно споменатия д-р Милев,звучат честно казано,несериозно.Споменатия австрийски историк Хервих Волфрам не знам и него какво сте го сложили в кюпа на провинилите се под снимката „Андрей Грива, Росен Милев и Хервиг Волфрам гото-проектантстват на гроба на Петър Дънов.“ Изглежда ми напълно нормален,по германски съвестен историк,който си върши работата и ме съмнявам да седне да си изсмуква от пръстите готски теории в интерес на споменатите западни окултно-политически братства… И като цяло бих казал,че давате повече кредит и подмолни мотиви на Грива отколкото и той би си представил:) По скоро бих призовал наистина да се концентрирате над другите му доказани недостойни деяния ,отколкото да се измисля някакъв кръстоносен поход с такива изсмукани от пръстите аргументи и „грехове“.Мисля че ако е вярна информацията от Духовното Обновление,има достатъчно материал за това…
  Що се отнася до последното ми уточнение,не правя никакви спекулации,а просто посочвам какво пише в английския текст,сочещо по-скоро към проблем с читаемостта на текста,отколкото с някакви съзнателни цензури от страна на Грива и сие! Още повече,когато пропуснатата в българския превод „Тракийска“ накланя везните по-скоро към Вашата теза,отколкото към предполагаемата германска такава на Грива и компания 🙂 Ако наистина искате да откриете какво пише в текста-моля погледнете в сканирания оригинал на ръкописния текст от Петър Дънов! Аз в момента живея във временна квартира в Щутгарт и нямам за съжаление личната си библиотека със себе си,разпиляна по страните където съм живял най-дълго-Чехия и България.Там имам въпросната дипломна работа,та не ми е под ръка в момента за съжаление-въпреки че може би ще я има и на нета.

 5. Стопанина  20.12.2012 г. | 23:10 ч.

  Vidar, приятелски ви съветвам да четете внимателно какво пиша, за да не се налага да го повтарям по няколко пъти. Самата необходимост да повтарям изрично неща, които съм написал съвсем ясно и недвусмислено, ви поставя в унизителна позиция. Нямам намерение да ви поставям в такава позиция, нито смятам за необходимо да правя излишни повторения, които после да се тълкуват като заядлив и язвителен тон.

  Написах:

  в конкретния случай ми е все тая какви са готите.

  Никъде не съм писал, че принципно ми е все тая. Готите и църковната история са две от основните теми в раздела „Миналото“ на сайта. Това е добре известно на редовните читатели и не бих си позволил да твърдя, че темата не ме интересува като цяло. Но в конкретния случай с отвореното ми писмо етническата принадлежност на готите действително е от петоразредно значение.

  Писмото ми нямаше да е по-различно, ако почитаемият г-н Грива беше използвал дипломната работа „на Учителя“ в подкрепа на тракийската хипотеза. Просто замесените лица евентуално щяха да са други. Тази диплома не съдържа нищо, което позволява да бъде използвано по подобен безобразен начин – независимо за или против някоя от хипотезите.

  Вие пишете:

  за случаите в които Грива не различава Учителят Беинса Дуно от Петър Дънов,е повече от ясно на всички за какво става дума.

  Позволете ми да не се съглася, че е ясно за какво става дума. Според мен не отделяте достатъчно внимание да помислите върху проблема с неправомерното приписване на дипломната работа „на Учителя“. Студентът Петър Дънов и Учителя Беинса Дуно нямат НИЩО ОБЩО по времето, когато е писана дипломната работа. Доколкото може да се слага някакъв знак за равенство, макар и пак неправомерно, между Петър Дънов и Учителя, това е едва след 33-тата година на Петър Дънов.

  Нека ви дам един пример. Аз, Иван Стаменов, сега съм на 33 години – вярвам в Христос и знам за Неговия велик подвиг за общочовешката еволюция. Днес, когато съм на 33 години, въобще не подкрепям материалистичната еволюционна теория на Дарвин и знам антропософски причините за нейното възникване и продължаващата й подкрепа, въпреки нейната несъстоятелност.

  Не така обаче стояха нещата по времето, когато бях студент, горе-долу на възрастта, на която Петър Дънов е писал неговата дипломна работа. В мои кандидат-студентски изпити по биология, както и в продължение на следването ми, много пъти ми се е налагало да пиша в подкрепа на дарвиновата теория. А по онова време може и да съм вярвал смътно в Бога, но имах доста цинично отношение към Христос.

  И както не бих желал някой да приписва някогашните ми студентски писания на сегашния ми силно изменен мироглед, още по-манипулативно е, когато някой прави такова нещо с младия Петър Дънов и по-късния Учител Беинса Дуно. Защото разликата между младия Дънов и по-късния Учител е МИЛИОН пъти по-голяма от разликата между днешния Иван Стаменов и Иван Стаменов преди 10 години. Ако не можете да разберете защо е така, нека приемем, че проблемът не е в нежеланието ви да помислите върху него, а проблемът е в моята неспособност да обяснявам по-добре.

  В предишния си коментар бях достатъчно ясен, че вековните спорове за етническата принадлежност на готите няма да се решават в някакви коментари под публикация. Колкото и да ме човъркате със сведенията от Щайнер, позицията ми остава непроменена – не е времето и особено коментарите не са мястото, където тези въпроси ще се разрешат окончателно и категорично. Ако правилно разбирам, че опитвате да ми кажете, че спорове няма и всичко е изяснено, а аз съм някакъв анахронизъм, който едва ли не няма право на съществуване – приемете много здраве от мен.

  Относно това – кога, по какви теми, в какъв стил и дали изобщо да правя някакви призиви към г-н Грива – решавам аз и само аз. Не желая по никакъв начин да бъда обвързван с риториката на „духовното обновление“ за апартаментите, издателството и разпореждането с парите. Това не подлежи на дискусии. Каквото и да правя, аз си нося моята отговорност и нямам намерение да се забърквам в каши, където не мога и не искам да съм съпричастен и отговорен.

 6. Andre  20.12.2012 г. | 23:18 ч.

  Без да съм компетентна по въпроса за готите, се учудвам на наглостта на Грива. Как въобще му е дошло на ум да продава дипломната работа на Петър Дънов. Представете си да си заминете от този свят и някои да рови в живота ви по такъв начин. Ужасни хора! Не случайно Учителя си е изгорил и личното тефтерче със записки по френология за да не го продават днес.

 7. vidar  20.12.2012 г. | 23:41 ч.

  Стопанина: Моля само да не ме разстрелвате:) Ако мислите че „апартаментите, издателството и разпореждането с парите“ са по-маловажни от вашите изсмукани от пръстите реторики за измислени грехове на Грива,моля!
  Само исках да Ви изкажа подкрепа за Вашия труд със създаването на този сайт и да изразя несъгласието си с явно неверни фактологични постановки,върху които строите риториката си срещу Грива.Но Вие се нахвърлихте върху мен като тигър,неял една седмица 🙂 Със това отношение и език не се чудете на атаките отляво и отдясно… Точно в това явно малко сте се научили от Учителя,макар че и безгръбначното отношение на масата в Братството (другия полюс,добре прикрит под фрази като „смирение“ и т.нат.) също не е ОК…
  Също моля да не ми влагате в устата обвинения срещу Вас,които не съм отправял! Но при положение,че сте ме разстреляли вече априори,това няма значение.Всичко добро и все така водете сайта-вещо и благо 🙂
  Един личен съвет-явно прекарвате прекалено много време пред компютъра.И аз ставам толкова агресивен като не се контролирам колко време съм пред кутията…Обикновено една екскурзийка до Шварцвалд със следваща сауна заглажда ефекта от натрупаните емоции и енергии 🙂 Препоръчвам-особено като имате в София Витоша на 5 крачки 🙂
  Андре: Не можах да разбера къде и на кого е продавал Грива дипломната работа?

 8. Andre  20.12.2012 г. | 23:59 ч.

  Видар, наистина явно не разбирате! Според мен въпросът не стои в готите в които вие се задълбочавате, а в това, че не е морално, коректно да се занимават с дипломната работа на Учителя като цяло. Едва ли ще ви е приятно, ако аз например се разровя Във вашата и печеля чрез вашият труд написан някога. Въобще не го намирам за коректно. Относно апартаментите е бял кахър пред това към заплахите с мутри към Петър Ганев. Въобще стават в братството невероятни неща. Относно обстрелването от две страни -съм наясно дори и аз за какво говорите, което обаче противоречи на всичко, което Учителят ни е учил.

 9. Andre  21.12.2012 г. | 00:11 ч.

  Видар, не ви отговорих пълно, затова се доизказвам. По някакъв начин има облагодетелстване за сметка на Учителя. Поне аз така разбирам от отвореното писмо. Щом има облагодетелстване, означава че има някаква печалба, а щом има печалба има и продажба. Просто следвам логиката, нищо повече.

 10. Огнян (Мислещ)  21.12.2012 г. | 01:07 ч.

  @vidar

  Стопанина: Моля само да не ме разстрелвате:)Само исках да Ви изкажа подкрепа за Вашия труд със създаването на този сайт и да изразя несъгласието си с явно неверни фактологични постановки,върху които строите риториката си срещу Грива.Но Вие се нахвърлихте върху мен като тигър,неял една седмица Със това отношение и език не се чудете на атаките отляво и отдясно… Точно в това явно малко сте се научили от Учителя,макар че и безгръбначното отношение на масата в Братството (другия полюс,добре прикрит под фрази като “смирение” и т.нат.) също не е ОК…
  Видаре, омръзна ми от дървени философи! Никой не те разстрелва, а те разобличават в небивалиците, които ръсиш. Обичаш да пришиваш действия на опонента си, за които той едва ли и през ум му е минало.

  Да те попитам кога си откровен:

  Тук ли?

  …… Първо искам да ви поздравя за похвалния чин-кръстоносен поход срещу узурпаторите Грива/Герасимова! Явно тези хора са окупирали властта в София и няма сила(поне сред местните) която да ги свали оттам,въпреки че всички мрънкат и ги обсъждат под сурдинка по техен адрес.Браво за куража! Браво и за Вашия сайт и усилията Ви да вкарате антропософията в дебелите български глави (и особено дебелите такива понякога в Братството)! Наистина професионално направено и издържано,и то и по най-стриктните западни стандарти!

  Или тук?

  ……..Благодаря за бързия отговор! С отговора си само потвърждавате впечатлението ми,че се хващате за думите,пишете в доста заядлив(наистина излишно и не особено полезно за каузата Ви) стил и общо взето се опитвате да намерите под вола теле. Както в случая с употребения от мен израз за “разгромяването”,така и за случаите в които Грива не различава Учителят Беинса Дуно от Петър Дънов,е повече от ясно на всички за какво става дума.В моя случай естествено че нямам предвид личното “разгромяване” на Грива,а на неговата кауза-не ви подценявам толкова:) А в случая с Грива-естествено че е наясно с разликата между Учителя и Петър Дънов и би употребил технически пунктуалния термин при подходящ случай.Но също както и на мен Ви е ясно,че в практиката това рядко се случва,не на последно място поради пълното неведение на хората извън Братството и езотеричните среди за въпроса с инкорпорацията на големите Учители и за конкретния случай с Учителя Беинса Дуно.В противен случай ще се наложи да направи успоредна лекция пред стъписаните гости,които хал хабер си нямат от тази разлика(а и честно казано,не знам дали ги интересува).Та в случая просто е употребил думата “Учителя” като най-общоприета и използвана в братските среди дума без някакви претенции на абсолютна езотерична точност.

  Vidar, ти сега защитник на Грива ли си, или напротив?

  Как да разбирам – Просто е употребил думата „Учителя“ без някакви претенции !!!!! Та най-малко този Грива, има право „Просто“ ей така, без претенции, да употребява думи и изречения, които не отговарят на истината!

  Да те попитам още нещо, ти къде си искрен и къде се Заяждаш? Дебело съм ти подчертал, къде се явява недоумение у мен относно искреността ти!
  Много си хлъзгав, абе направо си Лукав!
  Докато, ВИКАШ с цяло гърло БРАВО!!!! – Там някъде дълбоко вътре у теб, нещо Крещи: Разпни го тоя Стопанин.

  Vidar, пич, объркал си автобуса и времето! Прилагаш арогантност с порция лицемерие!
  Кога си искрен? В първия ти коментар или в последващите?
  Знаеш ли, вътрешно си мисля, абе, ти не се ли криеш умело под името Vidar, а всъщност да си…….. дано се заблуждавам, ама не съм сигурен, дали!

 11. Димитър  21.12.2012 г. | 19:57 ч.

  Абе Видаре … ти само ли не разбра че „Сребърния кодекс“ е късен фалшификат (изработка) с претенции за древност 😀 … по на там да не те говорим за така наречения Улфила 😉

  И защото за „готски“ проект става на въпрос … искам да си напиша оф топика 😀
  Отдавна ми се върти в главата … мислех да прескоча писането … ама днес си гледам във фейсбука … някой пише на някой

  „Честит рожден ден!Само готски неща!Наздраве!“

  Че си викам за трети път няма да пропускам.

 12. Gergana  21.12.2012 г. | 20:38 ч.

  Оги, Мите,

  Човекът си е решил да защити ненужното в полза на незащитимото. Щях да го нарека йезуит, но може и да не е.
  Тия кодекси на обновление ме карат да потръпвам.
  Защо да обновяваме смъкнатата змийска кожа? Най- добре да се измъкнем на друго място.

 13. vidar  25.12.2012 г. | 18:15 ч.

  Добре че имаме такъв експерт като тебе Митко,че да им покажеш на германците… Все такива разбирачи сме се пръкнали в БГ,та затуй толкоз сме я прокопсали 🙂 Ама какво значение има-като гледам,грижливия Стопанин се е погрижил да ни изтрие овреме,да не му разваляме хубавата градинка с някакви си там възражения… Извинявам се за наивността да си представя че става дума за свободен форум на разумни хора,занимаващи се с Антропософия и Учителя….Ама май и тактиките,и тона не са много далече от въпросния дискутиран Грива,въпреки старанието ми да запазя цивилизования тон.Това просто явно е невъзможно на Балканите-веднага получаваш коляно в устата.Айде много ви здраве от Щутгарт-пишете си наволя измислиците,няма да ви преча повече(чудя се как не ме е баннал вече грижливия Стопанин….)….

 14. petkrist  02.01.2013 г. | 21:08 ч.

  Стопанин, поздравявам те за това писмо, адресирано до Грива. Въпросният проект, в който той намесва името на Петър Дънов, определено обслужва някои кръгове на Запад, целящи да окажат влияние върху идентификацията на българите като част от славянска Източна Европа. Ето един откъс – мисля непревеждан до този момент, озаглавен от мен – от Р. Щайнер, който засяга специфичните интереси на някои масонски ложи в Източна Европа. Най-вероятно г-н Грива не е бил наясно в какво точно е забъркан, но глупостта му не може да послужи за оправдание.

  За Западните братства и Източна Европа
  18.03.1916. GА 174А

  Тези Западни общества и по-специално определени тайни общества от по-високите нива разполагат с едно традиционно историческо познание, придобивано от всеки техен член. Те имат определено виждане, бих казал, за политическото положение в Европа, чиято главна тайна се състои в това, че от една страна Източна Европа е съдбоносно предопределена, така да се каже, в кръвта си, да бъде възприемчива, а от друга, областите на Запад от Източна Европа, са предопределени да развият това, което Изтокът да възприеме. Водачите на тези Западни тайни общества без съмнение разполагат с това познание и със сигурност говорят за него, когато представят основната идея на своята окултна дейност и влияние.

  Нещо много специфично възниква във връзка с тези основни идеи на Запада. Можем да го разберем най-лесно, когато разгледаме тези неща там, където те изглеждат най-втвърдени и фиксирани, каквито са английските тайни общества. Хора, които са посветени в определени по-високи нива – високи нива, които са им предадени теоретично, в които обаче те в действителност не са посветени по жив начин – поддържат възгледа, че англосаксонският народностен елемент трябва да стигне до там, да се обедини с руския народностен елемент чрез един вид духовен и културен брак. Хората, които са част от англо-саксонския окултизъм по описния току-що начин, смятат, че ролята на този окултизъм е да заеме мястото на най-дълбоките окултни движещи сили с гръцки и римски произход. Според техния начин на мислене цивилизацията, формирана от елементи, които са възникнали от гръко-римската култура – включително и окултни такива – по време на Четвъртата следатлантска епоха, трябва да бъде заместена от такава с англо-саксонски елемент по време на Петата следатлантска епоха. Те считат това за един вид „насъщна необходимост”, която трябва да бъде приведена в реализация.

  Тази догма, че цивилизацията по времето на Петата следатлантска епоха трябва да има англо-саксонска физиономия, носейки белега на англо-саксонската култура, съдържа в себе си и един волеви елемент и всеки, който я превръща в своя собствена, също държи пред себе си определен образ на това, как трябва да изглежда бъдещата Европа. Образът, който тези хора имат, включва това, всякаква духовност, съществуваща в Централна Европа, да бъде абсолютно потисната и да бъде предотвратена възможността тя да вляе върху бъдещето на човешката раса. Според тях тя трябва да бъде игнорирана като нещо незначително.

  Тази догма е съзнателно или до определена степен несъзнателно следвана във всички англо-саксонски тайни общества и оттам също във всички тайни общества, които имат някаква връзка, например, с Гранд Ориент във Франция и всички тайни общества в Западна Европа. Това е базисната догма, следвана съзнателно или донякъде несъзнателно, а именно че на централноевропейското познание не може и на практика не трябва да му се позволява да играе каквато и да било роля по време на Петата следатлантска цивилизация. Нещата трябва да се организират по такъв начин, че Петата следатлантска цивилизация да има англо-саксонска физиономия. Това изисква сключването на един вид брак между Западна и Източна Европа, оставяйки настрана всичко, което Централна Европа може да предложи.

  Войната, която сега се води в Европа, е била обсъждана много, много години в тези тайни общества и повярвайте ми, в тяхното въображение тя не е била по-малко жестока, отколкото e сега, когато се е превърнала в реалност. Наивно е да се мисли, че войната е дошла неочаквано и че не е била предвиждана, а наистина за нея са говорили много, много хора. Тя е била разисквана многократно! Ще откриете, че темата за голямата европейска война, която е трябвало да дойде, е била споменавана и обсъждана навсякъде и непрекъснато, особено в англо-саксонските тайни общества. Отново и отново са възниквали индикации, че един такъв основен европейски конфликт е бил неизбежен. А така е било предвиждано бъдещето на Европа.

  Знаело се е, че качествата, бих казал, кръвните качества на руснаците са свързани с Шестата следатлантска цивилизация, която англо-саксонската терминология нарича някак материалистично „Шеста подраса”, и че следователно западноевропейските и руските елементи трябва да бъдат свързани в едно цяло. Тези неща трябва да се разпознават напълно ясно, иначе ще проспим окултното движение на настоящото време.

 15. Астролог  05.01.2013 г. | 01:44 ч.

  Питат ме какво искам и защо съм дошъл на Земята. Искам да запаля изгасналите светлини и да ви накарам да светите – да светите или като свещ,
  или като газена лампа, или като горящи дърва, или като електрическа лампа. Това ще стане – по тоя въпрос няма две мнения. Ония,
  които слизат отгоре, казват: «Ние ще обърнем Земята с главата надолу, но ще изгоним дявола от нея. Втори път той, дяволът, няма и
  да помисли да дойде между нас.» Бог пред нищо няма да се спре. Той е избрал нови средства за действие, които не се подчиняват на
  никакви наредби и закони. Бог няма да остави никакво средство, което да не приложи – всички нови средства ще бъдат приложени и изпитани.
  Тогава няма да има особени мнения – всички хора ще мислят еднакво, ще бъдат на един ум.
  ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920, с. 191

  Моята мисъл е мощна, моята мисъл е силна, тя ще
  преобрази света. Тя ще го преобрази и няма да остане човек в света да мисли
  криво, няма да остане човек в света да греши.
  Необикновенния живот на Учителя Петър Дънов

  така че, няма смисъл да се хабят, на тяхната няма да стане 8)

 16. Н.Л.Дедьов  18.01.2014 г. | 20:19 ч.

  Безспорно тезата за златният половин милиард си има окултна база.Е този умозрителен фундамент ,съгласно действената природа на келти франки германи англосакси , е план за действие .Един дълбок план за действие.Действие което се осъществява.Въпроса е има ли осъзнаване на това на елитарно източно ниво и има ли контрадействия или сме свидетели на робското му изпълнение от слуги аборигени.

 17. Пляско  19.01.2014 г. | 17:33 ч.

  Н.Л.Дедьов
  Въпроса е има ли осъзнаване на това на елитарно източно ниво и има ли контрадействия или сме свидетели на робското му изпълнение от слуги аборигени.

  Само не разбрах намесата на аборигените – дошли от древната африканска люлка на човечеството и вероятно в пъти по-свободни от нас-цивилизованите. Нещо в кръга на шегата от Мозамбик:

  Така че нека внимаваме със „слугите – аборигени“! 😉

 18. Стопанина  28.02.2014 г. | 12:40 ч.

  Обични братя и сестри, ако все още не знаете, една от грижливо пазените тайни на управляващите Общество Бяло Братство през последните години е, че Учението се патентова постепенно и методично! Следните елементи на Учението на нашият Учител са запазени търговски марки в Патентно ведомство – България от началото на встъпването в длъжност на г-н Андрей Грива през 2002 година:

  Името „Бяло братство“
  Името „Петър Дънов“
  Пентаграмът, заедно със свещената Формула на пентаграма (!)
  Паневритмията (!)

  Верността на това твърдение за патентите може ли да се провери?

 19. Astrolog  28.02.2014 г. | 13:49 ч.

  Мисля че има някакъв публичен регистър, от който може да се провери. Виждал съм справки.

 20. Пляско  28.02.2014 г. | 19:21 ч.

  Пропуснали са да патентоват въздуха, който издишват! 😯

 21. Мислещ  28.02.2014 г. | 20:46 ч.

  Не е истина!!! Това възможно ли е? Ако наистина го е направил, що за безумец ще е този Грива?
  Ми да патентова и „Вярата“ и да начислява процент за молитви!!!
  То, не че Божественото подлежи на патентоване, но такова падение…..!

 22. Стопанина  28.02.2014 г. | 21:43 ч.

  Грива е мухльо. Мизериите ги прави жена му, която го играе приятелски с гадини, като Р. Милев и Бокова, служеща ревностно на ЧЛ по линия на ООН.

 23. Стопанина  28.02.2014 г. | 21:47 ч.

  Благодарение на един от изворчаните, който, предполагам, иска да остане анонимен, имаме данни какво точно са патентовали – кое е било одобрено и кое вече е с изтекъл срок.

  Той, Учителя, добре ще ги патентова тях. Не се ядосвайте. Както е обещал да скубе поповете, така ще скубе и Гривата на разни нечистоплътни люде. Нищо, че някои от тях нямат грива – все ще намери как да ги оскубе. 😉

 24. Стопанина  28.08.2015 г. | 09:45 ч.

  Продължават да представят Петър Дънов като някакъв „методистки реформатор“, този път в книгата „Младият Петър Дънов“. В същата книга се обслужва готският проект на Росен Милев, Ирина Бокова и обкръжението на Андрей Грива.

 25. Dani  28.08.2015 г. | 16:09 ч.

  Всяко преживяно нещо носи опит и знания
  Мнозина биха запитали: „Нима Учителя не е знаел за тези заблуди, обхванали неговите последователи? И защо не се е намесил своевременно, за да предотврати страданията, неприятностите, загубеното време, тежките последици и ред други сътресения, които се преживяват от хората, тръгнали по един погрешен път? Имал съм случай да се убедя по един безспорен начин, че Учителя, спазвайки един висш закон, не обичаше да се меси в личния подтик и устрем за действие на своите последователи. Всеки човек си идва с определена съдба, с определен път, в който той ще трябва да изправи погрешките на едно свое минало съществувание. Необходимо е да мине собствена програма за изправяне и да получи нови опитности и знания. Учителя не обичаше да се намесва в тази програма, освен когато това е крайно необходимо, за да се спасят надеждни ученици от непоправима гибел. Когато виждаше, че в мозъка на ученика няма подготвени условия, за да разбере Неговата мисъл, Неговото предупреждение, едно такова намесване, ставаше безполезно.

  Разумният свят, подчертава Учителя, се ръководи от правилото, че всяко нещо, преживяно от ученика, ще му донесе опит и поне малко знания, мъдрост и освобождение от ограниченията. Учителя казваше: „Природата пет пари не дава за вашето щастие. Вашето щастие не влиза в нейните сметки, освен когато то съвпада с нейните интереси за вашия прогрес.“

  Николай Дойнов, откъс от „И очите ми видяха Изгрева“

  Тъжно, има много да се учи.

 26. Стопанина  28.08.2015 г. | 16:37 ч.

  Човек не може да проследи откъде тръгват тия неща за методизма и готите. Ето го и Хари Салман:

  http://protestantstvo.com/read/941

  Едно обаче е напълно сигурно и ясно – цитират се взаимно, вместо да правят собствени проучвания и да мислят, което отстрани не изглежда никак добре.

 27. ramirez  03.09.2015 г. | 10:38 ч.

  От този сайт открих с какво понастоящем се занимавал вече задоктореният Росен Милев. Аз го помня от времето, когато следваше в ГДР и беше единствения студент, който можеше да отива до Западен Берлин, нещо немислимо за нас обикновените учащи. Тогава си говорехме, че е от ДС, което беше пуснало слушалките си сред нас в лицето на малко попрестарели „колеги“, то пък се извъдил и масон. Ц-ц-ц… Как се развива човек.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.