Учителя Беинса Дуно за Новото човечество – първа част

Темата на моята беседа ще бъде Новото човечество. Аз ще разгледам този въпрос от ново становище. Новото в света, това е изгряващото слънце, а старото – слънцето, което залязва. Това е закон в Природата. Този закон не го твърдя само аз, но и всяка майка и всеки баща. Когато младата мома и младият момък се задомят, първото дете, което се ражда в дома им, е изгряващото слънце, надеждата на тяхното бъдеще. Ако мислим, че новото носи някаква пакост, че разстройва обществото и цялото човечество, това е едно криво схващане за ония велики принципи, които действат в Живата Природа.

Тогава, ако имаме такива схващания, защо ни са ония деца, които носят беди на родителите си? Колко дни, колко нощи майките са прекарвали без почивка и без сън за това ново дете, което не знае още да говори, за тази нова идея! Тази нова идея е най-напред още неопределена, но майката има способност да схваща, да се вслушва и разбира езика на това ново същество, на това малко дете.

По същия начин в едно общество, в един народ, има хора с напреднали души, в които съзнанието е развито, сърцето – повдигнато на една по-висока степен, и те схващат тази нова идея, на която са деца, на която са носители. А съвременните хора, които не разбират носителите на тази нова идея, казват: „Тия хора са анархисти, комунисти, еретици, сектанти и т.н.“ Но това са имена без смисъл. Ако ние разсъждаваме така, питам тогава каква е разликата между един комунист, който живее със своите разбирания, и друг, който живее със своите стари разбирания, и трети, който живее със своите нови разбирания?

Разликата седи в това, че този, който живее с новите идеи, усеща, че в него има подем, енергия, живот – растене. А другият, който живее със старите идеи, се усеща стар, силите го напущат, той изнемощява, страхува се от бъдещето, мисли за старините си и затова иска да забогатява, осигурява се в разни банки, в разни дружества. Аз казвам: Това са стари хора, това е смъртта, това са гробищата на човечеството. Но гробищата не носят някоя нова идея на човечеството, а създават само страдания и нещастия на света! Там, в гробищата, са заровени и царе, и свещеници, и проповедници, и музиканти, и поети – все за своите грехове. Ако ме попитате защо умират хората, ще ви отговоря:

Хората умират от своите стари идеи.

Тогава как ще възкръсне човечеството? Казвам: Станете млади, станете носители на Новото Божествено учение, на което емблемата е Братство. Братството – но в какво се изразява то? Онзи, който се нарича твой брат, трябва да е готов да жертва живота си, имота си и честта си – всичко за тебе. Когато един велик народ схване идеите на това Братство, той трябва да е готов да жертва всичко за тези идеи. Не жертва ли, там няма никакво Братство, никакво равенство. Когато някой проповядва великата идея, че има Господ, а не жертва своя живот, имот и чест за Него, той не е разбрал Великото учение на Живота. Това е Братство и равенство, туй е проповядвал Христос.

Нека се върнем назад, да приложим Христовото учение, защото в него е избавлението на света. Какво е учил, какво е проповядвал Христос? Той е учил тази велика идея на Новото човечество. Кои са отличителните качества на човека от Новото човечество? Еврейските пророци още от преди две хиляди години, като далновидни, са казвали, че Господ ще създаде нови сърца, направени от плът, и в тях ще се засели Духът Му и ще го познаят от малък до голям. Затова няма да се говори има ли или няма Господ. Всеки ще стои под смоковницата си, без да се страхува. Между всички ще настане Мир и Любов, ще обърнат оръжията си в сечива и рала и няма да се бият. Войните ще бъдат изключени.

Христос е поставил два принципа, т.е. Новото и старото човечество, в следното съотношение: Разумният човек, който е разбрал смисъла на Живота, е съградил къщата си върху канара. Дошли реки и ветрове, но не могли да я съборят. Под “канара“ се разбират здравите принципи на Живата Природа. А неразумният човек, който не е разбрал смисъла на Живота, е построил къщата си на пясък, но дошли реки, бури, ветрове и я съборили. Реките, бурите са ония хора, които живеят без принципи. Те предизвикват пертурбациите в обществения живот; те са, които събарят къщата, построена на песъчлива основа. Следователно, тези две култури – стара и нова – лежат върху два принципа. Съвременното старо човечество служи още на своя егоизъм и в този смисъл не може да има Братство. А Новото човечество служи на алтруизма. Егоизмът е определен да стане слуга на човечеството.

И тъй, новите идеи не обхващат само благото на отделния човек или на обществото, но и благото на всички разумни същества. Под „разумни същества“ аз разбирам изобщо всички същества, защото няма същество, което да не е разумно. Ако вие сте глух и някой ви казва нещо, а вие не го чувате, чудите се защо не разбирате този човек, къде е погрешката? Грешката не е в оня, който говори, а в този, на когото ухото не е чутко, за да схване това, което се говори. Дойде някой сляп и като такъв не може да схване света, но светът не е тъмен, а чувствата на този човек са неразвити. Следователно, сегашното общество се нуждае от развиване на тия чувства. И това общество сега се развива по един велик закон.

И Природата днес не е такава, каквато е била преди милиони години. На всеки сто милиона години вътре в Природата става един велик преврат. Ако ви запитам от колко милиона години съществува нашата слънчева система, ще ми кажете, че някои от съвременните учени й дават сто милиона години, други – двеста милиона, трети – петстотин милиона и т.н. Окултната наука казва, че от създаването на нашата слънчева система досега има двеста и петдесет милиарда години. Това са данни, които не могат да се докажат, нито да се опровергаят. Това са само твърдения. Нещата може да се доказват само при известни условия, като приемем известни аксиоми и максими. Но изобщо, за да се разбере една истина, необходими са известни данни. А в света такива доказани истини са малко.

Вземете например да докажете една близка до вас идея: Има ли човек душа или не. Аз казвам, че половината от сегашната интелигенция отрича тази идея, а другата половина я поддържа, но и едните, и другите не могат да я докажат или отрекат. Когато запитаме някого има ли душа, каква е нейната форма, ще отговори: „Има душа, но каква е формата й не знаем.“ Ние можем да доказваме само неща, които имат форма, съдържание и смисъл, а неща, които са без форма, без съдържание и смисъл, нито доказваме, нито отричаме.

Аз ви говоря за една идея, близка до вашите души. Това, за което ви говоря, е наследено у вас. Вие имате известни идеали, стремежи, копнежи, но те се изразяват по разни начини. И всеки от вас си има свои стремежи. Младият момък например си търси своята възлюбена. Старият човек ще каже: „Това са глупости, едно време и аз се занимавах с тези работи, но сега мене не ми трябва мома.“ Но за младия не е така. Той по цели нощи не спи, рано става, ходи на тук-натам, търси своята мома с черните очи. Майката се чуди какво става със сина, бащата – също. Синът казва: „Новата идея е, която ще донесе в мене новия живот, нея търся аз.“

Кой е на правата страна, младият или старият?
Аз казвам: младият.

Едно време лисицата минавала покрай една ябълка и високо на един клон видяла закачен един къс хубаво сирене. Погледнала го, отминала и казала, че не струва нищо. Защо? Защото е далеч, не може да го стигне. Но ако беше долу, близо при нея, щеше да каже, че по-хубаво сирене от това няма.

За Новото човечество има загатвания тук-там в Новия завет, в Откровението. Евангелист Йоан още преди две хиляди години е видял бременната жена с тази велика идея – Новото човечество – и той е определил числото на тия избраници, носители на тази идея: 144 000 души. Като съберете числата 1 плюс 4 плюс 4, равно е на 9. Числото 9 е резултат на една еволюция на хората, които имат всички положителни, благородни качества.

Някои ще кажат, че тези 144 000 души са горе на Небето. Не, тези хора са сега тук, на Земята, те са дошли вече на Земята и са се въплътили между образованите хора. Едни от тях са писатели, други – поети, учени; и всички подтикват човечеството в пътя към новата идея, към Божественото. Те са врагове на онзи мрак, на ония окови, които сковават човечеството. И това брожение, този велик преврат, който иде сега, се дължи на тях; те ще обърнат тоя свят с главата надолу.

Не считайте това за лош признак. Когато някой човек погълне много вода и се задави, у българите има обичай да го обръщат с главата надолу, за да повърне погълнатата вода. И съвременните културни хора са погълнали много нечиста вода, затова те трябва да се обърнат с главата надолу, за да изтече водата. След като изтече всичко нечисто, пак ще ги обърнат с главата нагоре и ще започне Новият Живот.

Някои от вас може да кажат: „Какво ни интересува това Ново човечество при сегашните страдания.“ Обаче трябва да знаем, че страданията са една необходимост за развитието на човека. Ние едва сега, в тази епоха, сме започнали да страдаме и сме станали по-чувствителни. И наистина, съвременните хора страдат повече, но тези страдания са нещо благородно и те са, които ще организират обществото.

Всяка бременна майка не изпитва ли известни страдания, известни преживявания? Тя страда, докато се сформира детето в утробата й, но когато роди, освобождава се от всички страдания. Следователно, страданието показва, че сме бременни с една велика Божествена идея и когато детето се роди и бъдем готови като майката да преживеем всички страдания, в нас ще престане скръбта и ще дойде радостта.

Често ние сами си причиняваме страданията.

За пример ще ви приведа един анекдот из българския живот. Някой си селянин обичал много яйца и търсил случай често да си хапва, но не му се отдавало, защото жена му била голяма скъперница. Тя била едра, снажна и когато мъжът й се осмелявал без нейно знание да си похапне едно-две яйца, тя го набивала добре. Един ден тя припаднала и умряла. Селянинът си казал: „Слава Богу, сега вече ще мога свободно да си похапвам яйца, няма кой да ме бие.“ Взел си седем яйца и ги заровил в огнището. В това време дошли няколко селянки, комшийки, да споделят скръбта му. Той, като чул стъпки, стреснал се изведнъж и като забравил, че жена му е умряла, за да не бъде бит, извадил набързо яйцата и ги турил в пазвата си. Селянките му казали:

– Голям огън гори в къщата ти.
– Да, голям огън е, но този, който гори в гърдите ми, в пазвата ми, е още по-голям – отговорил той.

Сегашните хора казват „големи страдания имаме“. Казвам пак: Опечените яйца в пазвата ви са причина за тези страдания. Извадете яйцата от пазвите си и страданията ви ще престанат. В съвременната наука това наричат idee fixe. Знаете ли какво е idee fixe? Ще ви дам един пример за човек, който е страдал от idee fixe. Един господин поставял показалеца на дясната си ръка в кръга, който се образува от съединяването на показалеца и палеца на лявата ръка, и така в продължение на година-две се мъчил да го улови. Той страдал от неуспеха си и затова се обърнал към един лекар, който веднага съобразил как да го излекува. Лекарят пъхнал показалеца си в лявата ръка на пациента, който веднага го сграбчил и се зарадвал, че е успял да улови пръста си. С това той се излекувал и се освободил от мисълта, която толкова време го безпокоила. Така и съвременните хора, които имат idee fixe, искат да хванат пръста си, но не могат. Ами че пръстът е създаден за друга работа, а не да го хващате. Ако искате, може да го хващате по друг начин, а не така.

Сега на Земята настава Нова епоха, за която съвременният окултизъм казва, че от Слънцето иде една нова вълна. Ако се изразя с нови термини, ще бъдат непонятни за вас и моята беседа ще бъде съвсем отвлечена. Тази вълна, която сега иде, засяга човешките мозъци и някои хора под нейно влияние стават ексцентрични. Ексцентричен човек е този, който много мълчи или ако говори много, речта му е несвързана. Това са крайности, които съществуват между хората, но правилното развитие има своята норма.

Някои казват, че речта всякога трябва да бъде логична. Според моите схващания, в света трябва да има три вида логики: едната наричам чисто материалистична логика, втората – логика на съзнателния живот, а третата – Божествена логика. В Божествената логика не се допуска абсолютно никаква лъжа и следователно, за да може човек да работи с първите две логики, трябва да има благородна и възвишена душа, т.е. да е готов да се жертва за своите братя, а не да живее само за себе си.

Друго нещо, което трябва да се определи, то е да се докаже къде е Истината. За да се провери Истината, се изисква време и опит. Всички съвременни учени хора, които ни представят различни теории, изследвания в медицината, техниката, физиката, химията или в друга някоя област, се нуждаят от време, за да се приложат теориите им на опит. Една теория може да е много правилна в своите математически изчисления, но ако се приложи и не даде резултат, тя не е приемлива.

Така например един англичанин в продължение на двадесет и пет години се занимавал с един въпрос, проучвал устройството на една летателна машина. За тази цел той направил точно всичките изследвания и като бил уверен в изчисленията си, дал едно обявление във вестниците. Едно нещо обаче пропуснал – не проверил всичко това на опит. Когато пристъпили към опитите с тази машина за хвърчене, според представените от него данни и изчисления, тя не действала: колелото се движело, но машината не хвръкнала. Освиркали изследователя и с това се завършила неговата работа. Обаче новите хора, които дойдоха след него, започнаха да изучават Живата Природа, да изучават устройството в организма на птиците, на техните криле, опашките им. Хората усвоиха методите на хвъркането и въз основа на тях построиха хвърчащата машина.

Колко голяма беше радостта на съвременното човечество, когато се откри начинът как да се хвърчи из въздуха! Но тези хвърчащи машини – балони, аероплани и цепелини – не се използваха за благото на човечеството, а видяхте какво направиха с тях през последните войни и колко опасни са тези машини.

Днес хората ми казват: „Разкрийте ни една от великите тайни.“ Казвам: Една от великите тайни е да се научи човек да се излекува, когато е болен, като хвръкне. Когато хората са неврастеници, могат да се излекуват по тоя начин. Някоя жена е болна; нека се опита за половин час да похвърчи из въздуха и ще се върне здрава. Утре се разболее мъжът й; нека го постави и него в балона, да го пуснат из въздуха да похвърчи и той ще се върне здрав. Оздравяването по този начин е лесно, защото въздухът в по-висшите сфери е по-чист. Тук, дето живеем ние, се намираме във въздушна среда, в която има много въглена киселина. И ако сме нервни днес, то се дължи на голямото количество въглена киселина във въздуха, която вдишваме и издишваме и която почти отравя организма ни.

Знаете ли какво бихте почувствали, като влезете в някой град? Ако у вас беше развито шестото чувство, или т.н. психометрично чувство, с което са надарени някои хора, и погледнехте в някой град, вие бихте се отвратили от атмосферата и не бихте желали повече да живеете там от смрад! Нашите градове и къщи са за такова човечество като сегашното, с такова обоняние. Затова животът става все по-непоносим. А тези новите, Божествените идеи, които сега идат, носят Новия Живот в света. Смъртта, която съществува, нещастията, страданията, полудяванията се дължат на съвсем други психични причини, а не на тия, на които ги приписват.

Сегашният живот трябва да се измени в своите форми и съвременният строй трябва да се промени. И прави са хората на новите идеи, които изискват тази промяна. Тая промяна в Природата може да стане последователно, но тя ще стане и в живота – или последователно, или моментално. По този случай турците казват така: „Аллахън зору да вар.“ Тоест когато на някого главата е дебела и Господ му каже един или два пъти какво трябва да направи, а той не взема от дума, за него се налага Законът на необходимостта.

И тъй, основната идея на Новото учение е Братството. Братството трябва да се приложи вътре в домовете. Майките и бащите трябва да разбират този основен закон за Братството, за да могат да създадат новите условия за отглеждане и възпитание на децата. Някой младеж е буен, върши пакости; как постъпват с него според старото възпитание? Изтезават го, затварят го. Но в затвора той изгубва здравето си и държавата го храни. Тоя младеж може да стане отличен гражданин. В него има изблик от енергия, която трябва умело да се впрегне в работа. Казвате за него: „Да, но той е един грешник, престъпник.“ Обществото е създало такива условия, с които той не може да се бори.

Адам, Ева и забраненият плод

И така, ние, вместо да изучаваме живия Господ, Живата Природа и да постъпваме съобразно с нея, противодействаме си, като мислим, че в света има много закони. Не, в Живата Природа има един закон, който тя прилага към всички – и към богатия, и към бедния. Сиромахът казва: „Ама този богат човек има да яде, да пие, охолно живее, а за мене няма нищо.“ Ти не знаеш, че страданията на този богат човек са задържани за след четиридесет-петдесет години. Природата не взема ли еднакво мазнините и на богатия, и на сиромаха? Какво иска да каже Природата с това, като обира мазнините на хората? Тя иска да им каже: „Вие не сте научили закона на Братството.“ И като прочетете първата глава на Битието, ще видите, че Господ казва на Адам и Ева: „Вие ще ядете от всички плодове, но само от един няма да ядете, и в който ден ядете от този забранен плод, ще умрете.“ Забраненият плод, това е съвременният егоизъм. Един човек, който иска да работят за него, а той да живее на гърба на другите, един човек, който иска да се храни за сметка на вдовиците и бедните сирачета, един човек, който иска да се бори с толкова народи, той яде от забранения плод.

Ето защо всички трябва да бъдем последователни в това Велико учение. Къде е учил Христос да има войни, да се бием или да се молим за война, да помага Бог на едната или на другата от воюващите страни? Преди хиляда-две хиляди години това нещо имаше смисъл, но сега вече е отживяло времето си. Къде е тази правоверност, за която парадират, къде е истинското християнство? Аз говоря на тези, които се именуват истински християни. Те трябва да постъпват според Христовия закон. А ония, които не са християни, трябва да постъпват според своите разбирания и закони.

Някой казва: „Аз не съм християнин.“ Какви са твоите закони и разбирания, с които живееш? „Аз съм свободомислещ.“ Постъпвай според своята свободна мисъл. Ние трябва да дадем право на всеки човек, защото в него има нещо добро, нещо благородно в душата му. Дайте условия на всеки човек и той може да се повдигне. Живее ли при неблагоприятни условия, той пада.

Юда целува Христос

Аз и друг път съм привеждал примера за един италиански художник и сега пак ще го приведа. Един знаменит италиански художник искал да нарисува образа на Христа и затова, като обикалял града, вглеждал се в хората, за да намери някое подходящо лице за целта. И наистина, намира един младеж, около двадесетгодишен, и нарисувал по него образа на Христа. Работата излязла сполучлива. След десетина години същият художник решава да нарисува образа на Юда и търси подходящо лице. Намира един млад човек, който му казва: „Господине, аз ви се чудя; преди десетина години аз ви позирах за Христа, а днес ме викате да ви позирам, за да нарисувате Юда!“ За десетина години, зарази порочния живот, така се изменило лицето на този младеж, че замязал по външния си вид на Юда.

Мислите ли, че ако една мома върви по лошия път и попадне в един публичен дом, лицето й няма да има отпечатък на този живот? Такава една блудница ми разказваше един ден, че докато разполага с пари, мъжът й я държал, но след като й изпил парите, оставил я на произвола на съдбата и тя взела кривия път. Тя казва: „Искам да отида на църква, но там не ме приемат.“ В тази жена има копнеж да живее чист живот и като се изменят условията, тя ще се повдигне. А за онези свободни жени, които искат да служат на своите чувства, хората казват: „И такива жени трябват за света.“ Казвам: Не, тия наши сестри трябва да ги извадим от блудните домове; не трябва да се изнасилват, а да ги поставим на правия път и да им покажем как да живеят.

Сега идат носителите на новите идеи, на алтруистичните чувства, идеите на Божественото учение и те са хората, които ще се застъпят за всички онеправдани и паднали. Тези хора не са случайни, те имат признаци на лицата си, в очите си, на ръцете си. Вие ще ги познаете. Ето какви са техните признаци: Ако човекът, който е носител на Новото учение, е лекар, като дойде в дома ти, ще ти донесе всички лекарства и няма да ти вземе нито пет пари, а ще каже: „Аз служа даром.“ Ако е свещеник, като го извикаш да кръщава, да опява умрели, няма да иска никакви пари, а ще каже: „Аз служа на Новото учение.“ Ако е търговец, като човек на Новото учение, ще търгува честно. Ако е учител, ще работи даром.

Вие ще ми възразите: „Ако всички работят даром, светът ще се разсипе.“ Да, сегашният свят ще се промени, но ще дойдат нови разбирания. Някои ще запитат: „Как е възможно да се работи даром, как ще се живее без пари?“ Аз питам: колко хиляди лева плащат на майката и на бащата, за да отгледат, отхранят и възпитат четири-пет деца? Има ли някакъв закон, чрез който майката и бащата да се задължават да стават пет- шест пъти през нощта, за да наглеждат малките си деца? Няма никакъв закон, никаква конституция, а при това тази работа върви много по-добре, по-естествено, отколкото всички други работи, които се подчиняват на установените от държавата закони. Следователно, майката и бащата ни дават първия закон, на който трябва да се подчиняваме.  Казвам: Ако живеете тъй, както живеят в една къща родителите и децата, ако живеете тъй, както живеят помежду си братята и сестрите, вие сте на правия път.

Беседата продължава тук >>
ВТОРА ЧАСТ

* * *

Автор: Учителя Беинса Дуно
Съборни Беседи, 19.08.1920 г., четвъртък, Търново

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.