Сентенции от Учителя Беинса Дуно – трета част

Който се готви за духовния свят, трябва да изучава неговите Закони. Духовният свят има отношение към чувствата. Ако една духовна мома обича светски момък, страданията й ще бъдат големи. Щом страданията й са големи, и радостите са големи; и обратно: когато радостите са големи, и страданията са големи. Този Закон има отношение към чувствата на човека, а чувствата – към ума. Колкото по-благородни са чувствата ви, толкова повече се развива вашият ум; колкото повече се развива умът, толкова по-благородни са чувствата. И обратно: колкото повече се проявяват нисшите чувства, толкова повече умът отслабва. Докато сърцето не претърпи известна промяна, и умът не може да се прояви. (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)

Животът е сладко вино, което, разумно използвано, дава добри плодове. Ако не се използва разумно, то ферментира и действа опивателно. Тогава човек забравя да мисли и става жертва на външни влияния. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред Общия окултен клас, 1931-32)

Три фактора има в света, които създават на хората страдания: гладът, страхът и човешката любов. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Няма нищо по-велико от това, Бог да бъде наш Баща. Казваш: «Ава Отче! Той е далеч от нас, а не като другите бащи.» Бог стои далеч от нас, за да не ни плаши. Той иска да бъдем свободни – всичко, каквото правим, да изтича от Любовта. Той не ни критикува, оставя ни свободни, даже и да направим някоя грешка. След това тихо ни нашепва: «Сгрешил си, но ще изправиш грешката си.» Да изправяме грешките си, без да съжаляваме! Да се радваме, когато направим нещо според Божията воля. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Помнете: Всичко, което се случва в живота ви, е за добро. Радвайте се, че сте минали през страдания, които са ви обогатили с опитности за Новия Живот. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Добрината на човека не зависи от обстоятелствата. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

Сила без Любов винаги носи разочарования и страдания, а силата, която е свързана с Божията Любов, носи всички блага. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Основният Закон на познанието гласи, че за да познаваме един предмет, ние трябва да намерим двете крайни точки от развитието му – началото и края,  а така също и неговата пълна зрялост, като изследваме и междината на тези крайни точки. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

У човека има две еволюции: еволюция на лошите качества и на добрите качества. Които качества вземат преимущество у човека, такъв е и той, такава е и еволюцията му. (Протокол от среща с Учителя на 10 Х 1909 г.)

Каквото човек мисли, това става – ако човек мисли по Божествено, и работите стават по Божествено; ако мисли по човешки, и работите стават по човешки; ако мисли по животински, и работите стават по животински. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Хората нямат свободна воля, защото мислите се предават от човек на човек и много работи вършим против нашата воля. Нашата свободна воля произтича от Бога, защото Той е свободен. Свободната воля е нещо относително и в пълния смисъл на думата ние не сме свободни. При съвременните хора на един милион души може да се намери само един със свободна воля. Защото под човек със свободна воля се разбира този, който ще устои на всички трудности, на които го поставите, а няма да се разколебае още след като му ударят 20 удара с тояга. Такъв човек не е със свободна воля. За свободната воля може да се каже следното: Ние например не можем да се откажем да спим, но сме напълно свободни да си турим главата на изток, запад, север, или юг. Можем да си изберем която искаме посока, защото в това отношение имаме право на избор. (Протокол от среща с Учителя на 17 Х 1909 г.)

Искай само това, което ти трябва. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции пред ООК, 1931-32)

Страданието и радостта са два противоположни полюса в живота. Който иска да се развива, той трябва непременно да страда – страданието е врата, необходимо условие за радостта. Не искате ли да страдате, няма да имате радости в живота. (ДУХЪТ И ПЛЪТТА, Неделни беседи, 1914-17)

За човека трябва първо да мислите, а после да го обичате. За Бога е точно обратното – Бога трябва първо да Го любите, а после да мислите за Него. Бог първо е помислил за човека и после го е създал. Така и ние първо ще помислим за човека и после ще го обичаме. (УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ)

Добродетел, придобита на младини, струва повече от добродетел, придобита на старини. Друг човек е онзи, който носи доброто в себе си още от младини, а друг е онзи, който носи доброто, което е придобил на старини. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Работете върху онези дарби и способности, които Бог е вложил във вас още при създаването ви. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Не е знанието, което ни ползва, а чистотата. Тя е едно важно условие за развитието ни и ако сме чисти във всяко отношение, ще знаем, че сме положили истинските основи на нашия живот. (Протокол от Годишната среща на Веригата в Търново, 1 IХ 1912 г.)

За да притежаваме знания, ние трябва да бъдем добри. (Протокол от Годишната среща на Веригата в Търново, 1 IХ 1912)

Бог е дал на всички живи същества условия да се развиват, но те сами трябва да правят усилия да подобрят живота си, т.е. да минат от по-ниско на по-високо стъпало. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Всеки човек е проекция на Бога. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

В какво се състои грехът? Всяко нещо, което не ражда, няма плод или зародиш в себе си, е грях. Жена, която сводничи и блудства, без да ражда, върши грях. Зачатието изкупва греха. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1914)

Погрешките се заличават, само когато се изправят. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

За всяка лоша мисъл човек ще плаща глоба, понеже тя се храни и поглъща част от неговата енергия. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Да обичате човека, това значи никога де не престъпвате неговата свещена ограда. Как се разбира това?  Никога де не ядете хляба, който той яде; никога да не пиете водата, която той пие; никога да не пожелавате къщата, в която той живее; никога да не хвърляте завидно око на дрехите, обущата и шапката, които той носи; никога да не пресичате пътя, по който той върви; никога да не заемате мястото, на което той седи. Това значи Любов. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, Съборни беседи, 1933)

Оня, който се качва, изразходва повече енергия от тоя, който слиза. Когато изпарявате вода обаче, водните пари се се качват по-лесно, с по-малко усилие, отколкото при слизането си надолу. За човека е по-лесно слизането, а за водните пари – качването. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции пред ООК, 1931-32)

Съзнанието и стремежът на човека определят колко енергия се изразходва – колкото по-будно е съзнанието му и стремежът е по-голям, толкова повече енергия изразходва той. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции пред ООК, 1931-32)

Музиката е метод за подобрение на живота – ако не си музикален, не можеш да мислиш правилно, не можеш да чувстваш правилно, не можеш да действаш правилно. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Работата, която вършиш за Бога, може да бъде приятна, може да бъде и неприятна. […] Ако обичаш Бога и си готов да Му служиш, ще свършиш и двете работи с еднакво разположение и Любов. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Три неща има, които човек трябва да знае:
Първо, да познава Бога, а за да Го познава, трябва да Го обича.
Второ, да слави Бога, а за да Го слави, трябва да има връзка с Неговата Мъдрост, трябва да има знания.
Трето, да Му служи, а за да Му служи, трябва да бъде свободен, трябва да знае Истината.
Само при свободата може да служите на Бога, да познавате Бога и да Го славите.
(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Това, което разрушава, разваля съвременните хора са следните седем порока: гордостта, гневът, сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомията.
Гордостта не е от Бога. Бог е създал човека да се самоуважава, но той се е отдалечил от Него с гордостта си.
Гневът е енергия, неизползвана в добро направление – след гняв у човека настъпва отслабване, демагнетизиране.
Сладострастието е гробът на Любовта.
Четвъртият порок, който унищожава виделината, е леността. Бих желал в България всеки да се стреми към труд – това се отнася до гражданите, защото опасността за леност се явява у тях, а не у селяните.
Завистта и гордостта са брат и сестра – човек, който завижда, е горделив; обладаният от завист се наслаждава, когато гледа как другите страдат. Завистливият не може да има виделина. Завистта се явява и у политиците – в България има много такива. Дайте място на благородните хора! Ако у някой човек има споменатите пет порока, спънете го, той не е на мястото си.
(СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1915-19)

Работете, без да се гневите. Бог има право да се гневи, а не и човек. Разумният трябва да работи, а не глупавият. Следователно глупавият няма право да се гневи. Да се гневят светиите, добрите, разумните хора – това е на място. Всеки обикновен и глупав човек трябва да си каже: «Нямам право да се гневя! Ако си позволя това, всичко ще загубя.» Няма по-опасно нещо от гнева. Разумният впряга гнева си на работа и върви напред. Ако глупавият не се труди, а само се гневи, ще изгуби всичко, което има, и след това са му нужни десетки години, за да придобие изгубеното. Не е обаче абсолютно изключено правото на човека да се гневи, но само ако се свърже с добрите и разумни хора, със светиите и с Бога. Тогава гневът му ще бъде на място и ще свърши някаква работа. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Всеки, който има ум, има цел.
Всеки, който има сърце, има условия.
Всеки, който има воля, има постижения.

(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Никой не може да вземе, ако не е дал.
И не може да даде, ако не е взел.

(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Не се бойте! Вие се боите да не направите някоя грешка – човек, който не прави грешки, не може да прогресира. Грешките са опити, упражнения. Природата е правила и прави безброй опити; тя избира най-практичното, избира това, при което се изразходва най-малко енергия и дава най-добри приходи. Грешките са потенциал. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Човек не трябва да съжалява за грешките, които е направил. Има грешки, които ако не ги е направил, не може да направи и някои добродетели. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Ако ти не можеш да намериш Бога вътре в теб, отвън никога няма да Го намериш.
Когато Го намериш в себе си, тогава ще Го намериш навсякъде в природата.
(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Пътищата са два: широк и тесен. Последният минава през вратите на Добродетелта, Мъдростта и Любовта. Затова ни са нужни воля, енергия и смелост. В тесния път няма страдание, а съзнание за победа. Един ден цялото човечество ще влезе в тесния път. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

Пътят, по който сте тръгнали, е тесен. Един по един ще минавате – за двама не е този тесен път. (УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ)

Всички, които ме слушате, сте от онези, които обичат лесния път. Лесен път в света няма – има тесен път. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Секта образуват само тези хора, които са лишени от Божествения Дух. Докато напротив, хората на Божествения Дух въдворяват прославянето на Бога на земята, идването на Царството Му на земята и изпълнението на Неговата Воля. (Протокол от Годишната среща на Веригата в Търново, 25 VIII 1914 г.)

Добре е понякога човек да скрива нуждите си – да не знаят хората. Добре е понякога да знаят нуждите му. Изкуство е, като знаеш нуждите на човека и искаш да му помогнеш, да не нарушаваш свободата му. Спазвайте правилото: Помагай, без да нарушаваш свободата на човека. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции пред ООК, 1931-32)

Сега всички вие искате да бъдете ученици. Първото нещо, което се изисква от вас, е смирението. Да ходите с наведени глави, това не е смирение. Смирението подразбира такова състояние на душата, при което човек възприема Великото, Божественото, което осмисля Живота. Смиреният се приспособява към всички условия. Всички Учители са минали през смирението. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38)

Словото е магическа сила и чрез Словото може да извършите чудеса. Започне ли човек да разбира Словото, мъглите около него се разпръсват. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Хлябът е Слово Божие. Докато хората отдалече гледат и слушат Словото Божие, те винаги ще бъдат гладни. Словото нито се гледа, нито се слуша, нито на гръб се носи, а се яде като насъщна храна, необходима за организма. Словото Божие трябва да влезе в душата на човека така, както хлябът и водата влизат в неговия организъм. Само по този начин гладът и жаждата в него ще престанат. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Да изучаваме Светлината в нашия ум, топлината в нашето сърце, силата в нашата душа и добродетелите, скрити в нашия дух. Да изучаваме методите за прилагането на Светлината, топлината, силата и добродетелите. Прилагайте добродетелите в живота си. Ценете малките неща и се радвайте на тях. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Ценете малките неща и се радвайте на тях.

Когато Словото стане в нас плът и кръв, всякакво разлагане ще изчезне от нас. Днес нашата плът се разлага, затова някои хора миришат неприятно. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Ако благодарите за страданията, неволите и мъките, те ще ви напуснат по-скоро, отколкото ако роптаете срещу тях. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Умният използва мъчнотиите, глупавият чака някой да дойде и да му помогне или чака късмета си. (УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ)

Ако сърцето, умът и волята работят правилно, късметът ще дойде. (УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ)

Когато започнете да не виждате в никого добро, вие сте се демагнетизирали и малко хора ще ви обичат. Това положение е много опасно – пазете се от него. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

В основата на християнското учение е саможертвата. Има два вида жертви: Или сам ще се пожертваш, или ще те пожертват. (ДУХЪТ И ПЛЪТТА, Неделни беседи, 1914-17)

Радвайте се на това, което Бог ви дава. Радвайте се на доброто в себе си. Служете на доброто и не се смущавайте от нищо. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Доброто в човека е Бог. Любовта в човека е Бог. Разумността в човека е Бог. Силата в човека е Бог. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Ти не можеш да обичаш някого, ако той не те обича. Изключение прави само Бог – преди ние да сме Го обикнали, Той ни е обикнал. Той ни показва как да обичаме.
Както Бог те е обикнал, така трябва да обичаш и ти. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Обичайте, без да чакате да бъдете обичани.
Бъдете верни, без да чакате да са ви верни.
Когато се съмнявате във вашия близък – това е нещастие, вие губите.
Занимавайте се с вашата любов, а не с неговата.

(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Колкото повече вяра имате в хората, толкова повече вяра ще имате в себе си.
Да вярвате в Бога, това значи да вярвате във всички хора.
(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Някои бягат в манастирите, там да търсят доброто.
В манастирите доброто го няма.
И в църквите доброто го няма.
И в училищата го няма.
Доброто е вътре във вас – във вашата душа.

(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Бог е Закон на единство.
Бог не е сам – Бог е безкрайно множество.
Бог е Светлина и ние се осветяваме от Неговата Светлина.
(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Светлината е движение.
Светлината води към едно по-висше състояние – Виделината.
Погледът на човека трябва да хвърля светлина.
Ученикът трябва да ходи в Светлината, която има от Учителя си.
(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Щом си в хармония с Бога, ти си в хармония с цялото битие.
Това е космическото съзнание.

(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

2 коментара за "Сентенции от Учителя Беинса Дуно – трета част"

  1. феникс  24.08.2010 г. | 09:48 ч.

    Много мъдри мисли от един мъдър човек.Мъдростта не остарява никога.Мъдростите,които са записани остават вечни.Истината е вечна.Колкото и светът да се променя,колкото и да се развива…истините са все едни и същи.Колко е лесно ,а същевременно на хората им се струва най-трудното нещо да бъдат честни и добри ,и да спазват тези толкова прости на пръв поглед и елементарни истини.Мъдростта не е в многословието и в празнословието,а в тези толкова лесни и простички послания ,които ни дава Учителят и такива мъдреци като него.Поклон пред тях !!!

  2. Мемо  03.09.2010 г. | 21:54 ч.

    Благодарности със закъснение за избраните мисли, публикува ги точно в момент, в който ми подействаха много добре 🙂 Освен всички интересни неща и принципи, тук се открояват тези за работата и благодарността – струва ми се, че има върху какво да се замисли човек, докато ги чете 😉

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.