Космогонията в Словото на Учителя – трета част

Мнозина се спират пред въпроса за съществуванието на Бога и дали има друг свят или не.  Бог изпълва цялото пространство и всички светове се поддържат от Неговата Сила. Че един или втори философ отрича Неговото Съществуване, с това нищо не Му се придава, нито отнема. Не е въпросът дали съществува Бог или не – кардиналният въпрос е да живеем съобразно Неговите Закони, ако искаме да бъдем здрави по ум, по сърце, по тяло. (СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи, 1927-28)

Някой пита «а кой създаде Господа» и се мисли вече за много умен, като задава такъв въпрос. Туй, което създава нещата, не може да бъде създадено – създадено е само туй, което не може да създава. Всяко нещо, което не може да създава, е създадено и всяко нещо, което създава, не може да се създаде. Вие не разбирате думата «създава», мислите си, че е проста работа да се създава. Ти не можеш да създадеш, ако нямаш. Бог е създал света, понеже е богат – дал е нещо от Себе Си. От нищо нещо не може да се направи. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Ако искате да имате вярна представа за Бога, излизайте вечер да гледате Небето! Бог е една творческа сила. Всички планети, които съставят нашата слънчева система, влизат в друга система от планети. Двете заедно влизат в трета и т.н. […] Всички тези планети, слънца, системи, тъй сгрупирани, съставляват цялата вселена или тъй наречения «Град Божи», дето Бог живее. Неговият Ум, Неговото Съзнание е толкова велико, че Той обхваща и най-малките същества, които се докосват до Него, и урежда живота им. Може ли да схванете какво нещо е Бог? Всички ангели, всички същества, които са живели милиони години преди нас на Земята, знаят какво е Бог. Те застават със свещен трепет пред това Велико Същество, от Сърцето на Което изтича тази Велика Любов, която поддържа целия космос. Малко от това благословение достига и до нашата земя. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Под думата «Бог», аз разбирам това, в което живеем, и това, което се крие в нас. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Когато се говори за Бога, подразбираме разумното начало, към което трябва да се стремят всички същества. Как ще познаем Бога? Бога ще познаем и в доброто, и в злото. И Любовта ще познаем в доброто и в злото. В доброто ще познаем Божията Любов, а в злото – човешката любов. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Бог е същество, от Което произлиза всичкият Живот във вселената. Като започнеш от всички същества, от най-малките до най-големите, животът им произтича от Бога, затова Той се нарича «истинен». Истинен подразбира квас, начало на всички неща. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Бог се открива чрез Любовта. Тя е ключът на Неговото Изявяване. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

Бог е Светлина, Бог е Знание, Бог е Мъдрост, Бог е Истина, Бог е Любов. Като влезем в Бога, ние ще се намерим в една велика наука. Любовта е велика наука; да любиш, това е цяла наука. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

За Бога можем да имаме една представа – Светлината без сенки. За Бога можем да имаме една представа – живот без ограничения. За Бога можем да имаме една представа – Любов без промени и измени, знания без грешки, свобода без ограничения. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Моят възглед е, че Бог съществува във вид на два принципа. Всички души съществуват в Него и притежават известно съзнание и тези души са, които заставят Бога да твори нещата заради тях, които го принуждават да твори света. Нека дойдем до първоначалното състояние на света, на материята. Няма съмнение, че при това първоначално състояние, материята е била съвършено прозрачна, а в такава прозрачна среда нищо не може да се обособи. Следователно Бог е трябвало да видоизмени първоначалните вибрации на материята и да я сгъсти. За това, как е създаден светът, съществуват различни възгледи. Ето какво аз мисля по този въпрос: Всичката Божествена Енергия се движи по една права линия. Следователно в това движение не може да се получи еднакъв резултат; но понеже Бог променя посоката с пречупване линиите на движението под един определен ъгъл, те започват да се кръстосват, възниква едно спираловидно движение на материята, като по този начин се образуват отначало великите светове, а след това по-малките слънца, които постепенно са изгубили своята светлина и са станали като нашата земя, на която могат да живеят хора. Разбира се този процес не е протекъл за десет-двадесет милиона години, а за него са били нужни най-малко десет милиарда години и ще бъдат потребни още десет милиарда години, за да се подготви еволюцията на една бъдеща вселена. Като направим аналогия и вземем под внимание движението на Слънцето, потребни са още един милиард години. Следователно, за да завърши човек своята еволюция, той трябва да премине през тези 12 милиарда години. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

Бог е без пространство и без време, т.е. в Бога няма пространство, няма и време, няма съзнание, няма и интелигентност, няма и граници. Бог е без пространство, но съдържа пространството в Себе Си. Той е без съзнание, но съдържа съзнанието в Себе Си; без интелигентност, но съдържа интелигентността в Себе Си. Другата положителна страна: Бог е безграничен, а Духът, както го схващаме, е ограничен. Първото ограничение на Бога е Духът – когато Бог се ограничава, идва Духът. Първото изявление на Ограниченото е вселената и космосът. Вие ще попитате защо Господ иска да създаде вселената. В Него има едно желание да види Безграничното в граничното. За Безграничното съзнание ние нямаме никакво представа – това са много отвлечени неща, а у нас има желание граничното да стане безгранично. (КРОТКИТЕ, Извънредни беседи, 1921-23)

Бог значи движение в права посока на твоето битие. Бог е туй, което стимулира правилното движение у вас. Движението аз тълкувам или превеждам с думата Любов, защото само Любовта образува движение. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1915-19)

Бог се проявява в две противоположни направления – в Него действат и положителни, и отрицателни сили. Кога се проявяват отрицателните сили на Бога? Когато не изпълнявате Волята Му и нарушавате основния Закон на Любовта. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Не е лесно да се запознаем с Бога. Той не слиза всякога на Земята, а от време на време, периодически. Бог слиза на Земята много рядко. Това слизане представлява цяла епоха, която трябва правилно да се разбере и използва. Има периоди в живота на човека, които съставят такива епохи. Тези епохи не са нищо друго, освен пробуждане на Божественото в човека. Ние наричаме тези епохи «възходящи периоди» в човешкия живот. През това време човек се усеща мощен, силен; мисълта му работи усилено, а от сърцето му блика радост и веселие. Паралелно с този период настъпва и друг, низходящ, в който се случват големи неприятности и нещастия за човека. Който не може да използва първия, възходящия период, той ще попадне във втория, низходящия, и ще преживее редица нещастия, страдания, несполуки и т.н. Първия период наричаме зазоряване, ден, а втория – залязване, нощ. Христос казва: «Работете, докато е ден, защото иде нощ, когато никой не може да работи.» (УЧИТЕЛЮ БЛАГИ, Неделни беседи, 1929)

Бог живее у хората по два начина – у едни хора живее отвън, а у други хора отвътре. Сегашните хора търсят Бога отвън. Едни хора боготворят някой философ, него имат за Бог, други боготворят майка си, баща си. Някои пък отиват до другата крайност и казват, че бог е [само] вътре в човека. Казвам: Бог е и отвън, и вътре в човека. Бог трябва да бъде за нас един символ, един образ. Когато аз говоря за Любовта, в нея подразбирам единствения начин, чрез който можем да се домогнем до Бога. Ако не се домогнем до Бога по този начин, т.е. чрез Любовта, ние ще останем чужди за Него, за Любовта Му и Той няма да може да ни предаде знанието, което има. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Като говорим за Бога, ние разбираме онази Първична Причина, която е турила всичко в действие, която и днес още работи, но не сама, а колективно. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Бог е Първата Причина на нещата – Бог е Оня, Който прави първите неща. Вие, както и всички хора, сте първите работи на Господа, но не в тоя вид, в който сте сега. Като казвам, че вие сте първото дело на Господа, имам предвид вашата душа, която е скрита във външната обвивка – тялото. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Днес думата «Бог» е обезсолена, защото с това име се наричат и същества, които не са богове, но които заблуждават хората. В тях няма нищо божествено. Освободете се от това криво понятие за Бога. В първоначалния език думата «Бог» е имала особен смисъл. Днес това понятие е изопачено. С изопачаването на това понятие, хората са изопачили и своя ум. За да си съставим правилна представа за Бога и за да Го разберем, трябва да се върнем в нашето първоначално състояние. Мнозина гледат на Бога като на същество, което се мени по няколко пъти на ден – както човекът се мени. Така мислят и някои от западните окултисти. Това не е упрек за тях. Туй се дължи на борбата между двете ложи, които съществуват в света – Бялата и Черната. Те са разделили човечеството на два противоположни лагера и са причина за ежбите, които стават в политическия и обществения живот, в семействата, в отделния човек и дори в религията и науката, като раздвояват човешките умове. Но дето има деление, раздвояване, там Божественият Дух не действа. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38)

Думата «Бог» е неясна, неразбираема главно за онези, които разглеждат въпросите философски. Но битието или същността на нещата не може да се схване с ума – по философски начин. Защо? Защото според законите на мисълта има неща определени и конечни, а има и неща неопределени и безконечни. Едно от неопределните неща е това за Бога. Бог е същество, което няма нито начало, нито край и на което не се знаят границите, между които се движи. Той е основа, принцип, върху който трябва да градим своите отношения. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

За да намерите Бога, Който ще ви учи, първо Той трябва да проговори в ума, в сърцето и в душата ви. Тогава ще намерите и мене. Какво разбирам под «мене»? СИНЪТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. Казваш: «Аз желая да бъда СИН БОЖИ.» Няма нищо по-велико от това. Да бъдеш Син Божи, това значи да служиш и да знаеш как да служиш. Който не може разумно да служи на Бога, не може да се нарече Син Божи. Служенето не е само към Бога – първо ще служиш на своята душа, после на своя дом, на обществото, на народа си, на своето племе и най-после на цялото човечество. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Под Божествена Воля и Божествен Дух аз разбирам това Божествено Тяло, което в света не се мени – т.е. онези идеи, които които са неизменни, съществуват вечно, и от действията на които светът се гради  това Божествено Тяло, в Което волята се проявява. Под Дух разбирам Божествената Душа. От тази Божествена Душа произтича това, което наричаме Любов. Духът ражда Любовта – Любовта е плод на този Дух. На български език думата «дух»  произлиза от духане на вятър, но с това почти е изгубен смисълът на тази дума. Духът е онова висше разумно начало, в съприкосновение с което непременно ще разберете смисъла на Живота и ще заживеете по всички негови правила. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1915-19)

Христос казва: «Никой не познава Отца, освен Синът.» Докато не познае Бога, човек не може да познае никого. Който не познава Сина, не може да познае мислещите същества, не може да познае и Бога. […] Синът е обект, към който всяка душа се стреми, а Отец е силата, която привлича душите към този обект. […] Човек трябва да изучава Любовта, Бога. Как ще я изучи? Чрез Сина, т.е. вътрешната интелигентност в човека трябва да го научи да познава Отца си, за да разбира отношенията си както към себе си, така и към своите ближни. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Дето има хармония, там е Бог. Ето защо всеки човек трябва да се запита свързан ли е с Бога или не. Не търсете Бога отвън, като някаква форма, а Го търсете в себе си, като съдържание. Бог е отвън и отвътре – заблуждение е да се мисли, че е само отвън. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Казано е в закона: «Не споменавай Името Божие напразно.» Въпреки закона обаче, днес Името Божие се споменава свободно. Всъщност истинското Име на Бога е скрито – ако то се произнесе тъй, както е, би настанал цял катаклизъм в живота на хората. Сегашното име на Бога е псевдоним. Даже името Йехова, както го наричали евреите, и то е псевдоним. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи, 1930)

Помнете: Опасно е да се произнася напразно Името Божие – това е Закон. Сила е Божието Име. Когато човек не е готов за тази сила, тя произвежда в него обратни резултати. Ако сърцето му е чисто, умът му готов да възприема знания и душата му е готова да възприема Истината, тогава и да произнесе Божието Име, всички положителни сили ще му помагат. Ако сърцето на човека не е чисто и умът му не е светъл, като произнесе Божието Име, ще го сполетят големи нещастия. Името Божие крие в себе си динамически сили, каквито се съдържат в експлозивните вещества. Тези сили работят отгоре-надолу и колкото по-голямо съпротивление срещнат те на пътя си, толкова по-големи разрушения предизвикват. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Вие употребявате Името Божие напразно. Понякога двадесет пъти казвате: «Аз правя това за Господа.» Престанете да изговаряте думата Господ – на ден я изговорете само веднъж, но както трябва. Ти казваш: «Аз съм религиозен.» Не казвай, че си религиозен, само веднъж на ден, сутрин като станеш, си кажи: «Набожен съм.» Но го кажи насаме, а не на хората, на тях никога не казвай, че си набожен. Като станеш сутрин, кажи си: «Аз съм добър човек.» Но на хората не казвай, че си добър. Ако искаш да покажеш на хората че си добър, като видиш паднало дете, вдигни го – вдигни детето, което си е счупило стомната, помилвай го и му купи нова стомна. (СЪЗВУЧИЕ, Лекции пред Общия окултен клас, 1937-38)

Днес думата «Бог» се е обезсолила. Всъщност тя е единствената мощна дума във всички езици, но хората са я изгубили и не могат да я намерят. Тя е превод от истинската дума, от която почти нищо не е останало. Че думата «Бог» е далечен превод от оригинала си, познаваме от нейното безсилие – всички употребяват думата Бог, но никой не чувства нейната сила. Тази е причината, задето, въпреки изговарянето на Името на Бога, става нужда да изреждаме Неговите Качества: Бог е Любов, Мъдрост, Светлина, Чистота, Сила, Живот и т.н. Можеш ли, като изговориш и напишеш думата «Бог», да получиш срещу нея всичко, каквото желаеш? Достатъчно е обаче да имате подписа на някой цар или крал, за да получите срещу него това, което желаете. Ще кажете, че вярвате в Бога. Щом е така, напиши това на един лист и иди в някоя банка да получиш сумата, от която се нуждаеш. Не само, че няма нищо да получиш, но ще ти се смеят. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

Добре е човек да произнася Божието Име само един път в годината, и като го произнесе, то да произведе известен резултат. Също така и за Любовта трябва да се говори малко – само един път в годината да се произнесе името й и това да произведе някакъв ефект. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Във всички религии се говори за Бога, но не със същинското Му Име. Първият човек, който назовавал Бога с истинското Му Име, е изгубил тази дума. Коя е тази дума? На български е Бог, на турски е Аллах, но това са преводи на първото Име на Бога. Понеже тази дума е загубена, хората и до днес говорят неразбрано – говориш на Бога, но Той не те слуша. Бог ще те разбере само тогава, когато произнесеш истинското Му Име. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Казано е, че Бог създаде света. За кого е създаден светът – за нас или за Бога? Ние ли да живеем, или Бог да живее? Помнете следното: Светът не е създаден за хората. Ако светът наистина беше създаден за хората, те щяха да живеят, нямаше да умират. А щом умират, това показва, че светът не е създаден за тях. След всичко това ще дойдат някои да убеждават хората, че светът е създаден за тях – те да живеят! Не, светът е създаден за съвършените същества, които изпълняват Божия Закон. Всички останали същества, които не изпълняват Божия Закон, живеят по благодат – от трошиците на съвършените същества. (ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи, 1929)

Под думата «Господ» се разбира най-възвишеното, най-благородното начало, което твори. Този принцип е мек и пластичен, но с това той не е ограничен, а е безсмъртен – в този принцип не съществува смърт. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1915-19)

Който пише или говори за Господа, трябва да Го познава. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Бог е Първоизточникът на Живота, от който човешката душа някога се е отделила, но е забравила своя произход. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, Неделни беседи, 1927-28)

Първата проява на Бога е Логосът, т.е. Разумността, Словото. После се явява Светлината, като резултат на Божественото Проявление. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Когато обичате Бога, от другия свят ще дойде
едно същество от висша йерархия, за да направи връзка с вас.

(ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, Неделни беседи, 1927-28)

С какво можете да угодите на Бога? Казано е в Писанието, че с вяра може да се угоди на Бога. Според мене нито с вяра, нито със сила, нито с богатство само може да се угоди на Бога. Когато човек съедини вярата, надеждата и Любовта в едно, той може да угоди на Бога. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1937)

Като обичаме Бога, ние даваме възможност Той да се прояви. […] Бог присъства между хората само тогава, когато техните мисли и чувства са проникнати с Любов. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1937)

Под думата «душа» ние разбираме цялата вселена с всички светове, които влизат в нея. Под думата «дух» ние разбираме силата, която работи в безграничното пространство. Под думата «ум» ние разбираме Светлината, която прониква цялото пространство. Под думата «сърце» ние разбираме доброто, което работи в света. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1937)

Присъствието на Бога в човека или посещението му се придружава със следното: човек става извънредно внимателен и предупредителен към всичко. […] Бъдете всякога внимателни, защото не знаете в кой момент Бог ще ви посети. Всякога бъдете готови да Го посрещнете. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1937)

Казано е «Бог е Любов», затова не трябва да се съмняваме в Него, не трябва да реагираме срещу Него. Той обаче ни е дал свобода във всичко – можем да се съмняваме в Него, можем да се проявяваме и в доброто, и в злото. Всичко можем да правим, но всяко нещо, което правим, носи своите последствия. Ти правиш доброто, но не държиш Бога отговорен; правиш зло, държиш Го отговорен. Казваш: «Защо Бог допусна злото?» Ако Той те ограничи, казваш: «Защо ме ограничава? Нали съм свободен!» Бог не ограничава човек – законът го ограничава. Той не позволява на човека да направи нещо, добро или зло, преди да го е опитал сам. (НОВАТА МИСЪЛ, Лекции пред ООК, 1932-33)

Докато Бог живее в човека, никой не е в състояние да го окаля. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

5 коментара за "Космогонията в Словото на Учителя – трета част"

 1. sunproject  25.07.2010 г. | 14:00 ч.

  цитат: „Ти не можеш да създадеш, ако нямаш. Бог е създал света, понеже е богат – дал е нещо от Себе Си. От нищо нещо не може да се направи“. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

  Много голяма истина е това!Поздрави стопанино отличен подбор 🙂

 2. Kalcho  25.07.2010 г. | 21:24 ч.

  Благодаря, Стопанино!

 3. elvida  31.07.2010 г. | 00:06 ч.

  Благодаря от сърце за извадките от беседите на Дънов . Винаги съм се питала защо хората(разбира се не всички )повтарят напразно без повод името на Бога , а в същност в душата си едва ли чувстват облекчение , а делата им (ако осъзнаят ) са срещу БОГА . Аз съм Мастер Рейки учител и съм инициирана с Висше (в момента на посвещение усетих присъствието на водачите и учителите си твърде осезателно )Сега ,когато аз отварям канали за Рейки по време на отправената благодарност към Бога ,винаги усещам .божествената Любов като топлина в сърцето си и сълзи от радост в очите си .В моята практика се оставям на интуицията си и приемам само тези , които са изпратени от бога .

 4. Питащ  31.07.2010 г. | 04:26 ч.

  Стопанино, защо трябва да угаждаме на Бог?
  elvida, не са ли всички човешки същества деца на Бога? Или едни са по деца? Как разбираш, кои са ти изпратени от Бог?

 5. elvida  31.07.2010 г. | 19:02 ч.

  Да всички сме частица от бога , създадени сме по подобие на него , ние също като него сме творци на собствения си живот . Единствената Планета на избора е Земята и ние сами избираме какъв да бъде нашиягт живот. Няма пред Бога (нашит създател) по- равни . Разликата между нас е от спазване на двата единствени природни закона . Те са -ВЗЕЛ – ДАЛ И НЕ ПРАВИ ТОВА , КОЕТО НЕ ИСКАШ НА ТЕБ ДА НАПРАВЯТ . От тук идва и разликата между хората , а именно на ПРАВОИМАЩИ – само да вземат ( свидетели сме ) и наивници ( според тях) Как ли ги различавам ? Няма нищо случайно – тези ,с които се срещам се познават- не могат да прикриват лицемерието си и се разминаваме Между истинския лечител и тези с рекламите има разлика и то голяма . На вид сме обикновени ,но помагащи за духовната еволюция , която в момента се осъществява .Препоръчвам ви да прочетете книгата“ЕДИНСТВЕНАТА ПЛАНЕТА НА ИЗБОРА „от Филис Шлемър написана е от контактьор Това ,което сега чета преди 1992 година ми бе казано .

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.