Беинса Дуно: «Да се оправи светът» (2/2)

След сто години няма да остане и помен от сегашния ред и порядък на нещата. Друг ред, коренно различен от този, ще има на Земята. Като дойдете след сто години, вие ще намерите Европа съвсем друга, другояче устроена – границите ще бъдат махнати и вие ще пътувате без паспорт. Ще пътувате през океаните с намалени цени, ще пътувате из въздуха с големи аероплани. Според учението на индусите след сто години пак ще дойдете, затова гледайте сега да работите съзнателно, та като дойдете пак, да намерите света изправен. Ако не го поправите сега, наказанието ви ще продължи още с 900 години. Значи, вместо след сто години, светът ще се оправи след хиляда. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Съвременните хора често си задават въпроса по кой начин може да се оправи светът. Светът може да се поправи по три начина: ако е разстроена стомашната система на човека [т.е. на физическото поле], той ще се лекува чрез храната; ако е разстроена дихателната му система [т.е. в духовния свят], ще се лекува чрез Светлината, Топлината, електричеството и магнетизма; и най-после, ако е разстроена мозъчната му система [т.е. в Божествения Свят], той ще се лекува чрез мисълта и чувствата. Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябва да допускате в себе си никаква отрицателна мисъл, като се опирате на Закона, че Бог е Абсолютна Любов, Абсолютна Хармония. Отхвърлите ли всички отрицателни мисли от ума си, веднага ще възстановите в себе си всичката си сила и мощ, паметта ви ще се усили и вие ще започнете да изучавате музика, поезия, изкуство, наука – всичко във вас ще започне да цъфти, да се развива. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Когато хората се питат как ще се оправи светът, казвам: Светът ще се оправи чрез дишане. Хората трябва да се научат да дишат правилно. Дишането е свързано с мисълта. Следователно светът ще се оправи, когато хората се научат да мислят правилно. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

Каквото е станало със Земята, същото забелязваме и в човешкия мозък. И той се е отклонил на 23° от правия ъгъл. Ето защо нашите мисли и нашите философски разсъждения са на 23° далеч от Истината. Сегашната философия и сегашните вярвания на хората са отдалечени на 23° от Любовта. Кога ще се оправи светът? Когато изправите оста на вашия мозък на 90°. Това значи светът да се пречисти и да дойде хармонията и възкресението за човешките души. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Предполага се, че до края на този век ще дойдат осем хиляди адепти, които ще се въплътят по всички краища на Земята и ще дадат нова насока на обществения, на религиозния, на семейния живот, както и на цялата култура. Всичко съществуващо досега ще се измени и ще се създаде нов, правилен живот, какъвто те разбират и познават. Те са взели всички мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. Така те ще създадат Новото човечество, каквото никой не е очаквал. Само по този начин свътът може да се оправи. […] Мнозина запитват: «Кога ще се оправи светът?» Светът ще се оправи, когато дойдат тези осем хиляди адепти. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Христос: Идат от „горе“ моите адепти…
Сатана: Идват, но в МОЯ свят и в МОИТЕ държави…
Христос: Бог дал – Бог взел. Важи и за „твоя“ свят…

Всичко, което схващате като дисхармония, се дължи на голямото проветряне и пречистване, което става сега. Господ иде да оправи света. Няма да остане човек, който да не види Господа – в дъното на земята да е, пак ще Го види. Живите същества ще излязат от дъното на морето и пак ще видят Бога. Никой не може да се скрие от Неговия Поглед. Той ще ни привлече към Себе Си. «Ще ни съди ли?» Бог никого не съди. Той иде да помогне на всички болни, страдащи, немощни. За кого иде лекарят? За болните. Здравите трябва да се притекат в помощ на болните. Мнозина имат друго мнение за Господа. Те казват, че Той иде да наказва и да съди хората. Това е мнението на черните братя. Нека болните не се страхуват от Господа – Той иде за тях. Нека всички болни, страдащи, глупави, немощни се приготвят да посрещнат Господа. Те ще разберат, че няма по-велик, по-благ и по-добър от Него. Всички ще се убедите в думите ми. Какъв е Бог, няма да Го описвам. Когато преживеете този велик момент, да възприемете Живата Мъдрост в себе си и разрешите правилно всички отношения, тогава ще разберете кой и какъв е Живият Господ. Тогава всички разногласия между хората ще изчезнат. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Който мисли, че може да измени реда и порядъка в този свят, той не го познава. В това отношение ние не се готвим за света, а да завършим работата си в света. Щом завършим работата си, ще оставим богатството си на света и ще му кажем «сбогом». Някои казват, че за да се оправи света, трябвало първо да се разбърка. Няма какво още да се разбърква, светът вече е разбъркан. Щом свършим работата си, ще вземем билет и ще си заминем. (НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи, 1927-28)

В човешкия порядък въпросите се разрешават по буква. В Божествения Порядък обаче буквата нищо не разрешава. Пет човешки дни не отговарят на пет Божествени. Един Божествен Ден отговаря на хиляда човешки години. Следователно, ако Бог ти каже да чакаш един ден, ще чакаш хиляда години. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Няма нищо по-хубаво за човека от това да се държи за Божествения Порядък. Ако се вгледате в живота, ще видите навсякъде във вътрешността прояви на Божествения Порядък. Само повърхността му е кална, нечиста. Щом се махне калта, съдържанието, Божественото, остава чисто. Съдържанието на всички хора е Божествено. Няма човек в света, който не иска да живее добре, но дойде ли до прилагането, там среща трудности. Не е трудно да пееш, но когато времето се изстуди, гърлото изстива и гласът става дрезгав – причината е малка, но не си спазил правилата, които изисква гърлото. Човек е добър по естество, но умът и сърцето му трябва да знаят правилата на живота и да ги спазват. Ако тези правила не се спазват, и волята не се проявява правилно, а когато умът и сърцето имат нужната чистота, и волята действа добре. […] Когато умът се озарява от Божествената Светлина, а сърцето – от Божествена Топлина, тогава волята се изявява със всичката си сила и мощ и разумно ги използва. Който живее в Божествена Светлина и Топлина, пречиства кръвта си и се освобождава от всякакво нервно разстройство. Ако не приемаш правилно Светлината и Топлината, сам се натъкваш на болести. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Мислите, че Господ ще оправи света. Господ ще го оправи, но първо ще го събори и тогава отново ще го съгради. Той няма да остави абсолютно нищо от старото. (ИЗНОВО, Неделни беседи, 1931-1932)

Този ред и порядък на Земята трае две хиляди години – повече не може. Сегашната култура е в края си. Иде нещо хубаво, велико, за което ние се готвим. (ИЗНОВО, Неделни беседи, 1931-1932)

Аз се чудя не толкова за онова, което [хората] са създали; аз се чудя как е било възможно да живеят в тази къща! Та съвременният свят – всички съвременни учреждения, всички здания, болници, затвори, които сега съществуват, с изключение на някои паметници – всичко туй трябва да се събори. Когато Соломон съгради храма, той каза в него постоянно да се слави Името Божие. Но колко пъти се събаряше този храм и наново трябваше да го съграждат?! Защо? Защото свещениците опетняваха храма. (ИЗНОВО, Неделни беседи, 1931-1932)

Мнозина очакват първо светът да се подобри, а след това и те самите. Това е особено разбиране. Защо трябва човек да чака другите хора? Всеки поотделно трябва да мисли за своето оправяне. Щом се оправят частите, и цялото ще бъде изправено. Нито частите могат без цялото, нито цялото без частите. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

Някои ме питат: «Отде ще дойде доброто?» Доброто ще дойде от Земята, а условията за доброто ще дойдат от Небето. Когато се разтопи ледът и водата залее цялата земя, от нейната кал ще израснат най-хубавите цветя и плодни дръвчета. Отде ще дойде доброто? От най-лошите хора в света. Дали вярвате в това, е друг въпрос. Запишете си тези думи и един ден ще ги проверите. Ще ме извините, че говоря така – това е мое гледище. Имайте добрината да ме изслушате и един ден ще проверите Истината. Най-голямото добро в света ще дойде от най-лошите хора. Най-лошите хора са покрити със сняг и с лед. Като дойде Слънцето, снегът и ледът ще се стопят, ще се образува кал, която ще донесе най-големите блага. Тия хора ще бъдат носители на най-благородните и най-възвишените идеи; те ще бъдат най-самоотвержените хора. Такива, каквито сте, вие сами ще оправите света; никой друг не може да го оправи. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Човек може да изправи себе си, обществото, както и цялото човечество.Един ден това ще стане. Дали това ще стане след една, две или повече години, не е важно. Тази идея ще се реализира най-много след хиляда поколения – повече от хиляда поколения няма да минат. Светът може да се оправи и след десет години – значи след десет години в Европа ще има мир, всички народи ще поумнеят. Вярно ли е това?  Запишете си сега това, което ви казвам, и ако след десет години не се сбъдне, пак ще си говорим. Съвременните хора се намират в навечерието на велики събития. Съзнанието на хората ще се разцъфти и свободата ще дойде отвътре, а не отвън. Слабо е израстващото растение, но то е в състояние да разцепи корените. И човешкият ум е в състояние да премахне противоречията в пътя си. Има един свещен Път, в който съзнанието на всеки човек ще се пробуди. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

Помнете: Светът може да се поправи само чрез Любов, знание и сила. Вън от Любовта, знанието и силата, човек е осъден на страдания и трудности. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

Светът ще се оправи, когато хората възлюбят Господа. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции пред Общия окултен клас, 1931-32)

Толкова години вече съм в България, но никой още не е дошъл да се похвали с живота. Кой как дойде, все се оплаква: жена от мъжа си, мъж от жена си, брат от брата си, сестра от сестра си, приятелка от приятелката си, учител от ученици и обратно. Досега не съм срещнал нито един учител, който да каже: «Доволен съм от учениците си и от работата си.» Значи има нещо криво в живота. Но не сме виновни само ние. Аз не мога да бъда отговорен за греховете на хората. Аз съм отговорен само за своята мисъл. Ние самите колективно сме създали всички противоречия в живота и ни трябва правилна философия, за да се освободим от тях. Има една Школа за тази цел. Ако се следва тази Школа най-малко 25 години, светът ще се поправи. Има начини, има формули за това и така може той да се оправи, че да имаме един свят на светии. Може да се направи един опит: 25 години трябва да пожертват съвременните народи, за да имат известни резултати. След 25 години ще се докаже може ли или не може да се оправи светът. (ИЗНОВО, Неделни беседи, 1931-1932)

Великият план, който Бог е предвидил, ще се реализира и светът ще се оправи. Аномалията, която сега съществува в света, ще изчезне. Идва една велика духовна вълна, която ще залее умовете на хората и те ще се събудят. Тази вълна ще подеме всички хора нагоре. Хората ще отрезнеят, ще си подадат ръка, ще хвърлят оръжията настрана и ще се въведе нов ред и порядък в света. Когато дойде това време, ще го видите, ще повярвате и ще прогледнете. (УЧИТЕЛЮ, ДА ПРОГЛЕДАМ, Неделна беседа, (21.VI.1931)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

4 коментара за "Беинса Дуно: «Да се оправи светът» (2/2)"

 1. Припомням  20.06.2010 г. | 07:27 ч.

  Хм,със словото на Дънов се сблъсках едва наскоро – откакто попаднах на сайта на Стопанина.Като го чета си давам сметка,че много от нещата,за които той говори са ми минавали през ума.Обаче явно още нищо не разбирам,защото извода,до който съм стигнала до сега е,че земният ни живот е изпълнен с много противоречия. И никак не е лесно да се следва правилната посока,каквото и да значи това.

 2. ARRI  20.06.2010 г. | 14:14 ч.

  Питам се,дали тези 8 000 адепта са вече тук сред нас.Според мен са.Ако срещнем адепт,по какво можем да го познаем?

 3. З........  20.06.2010 г. | 18:25 ч.

  Последвайте ме и аз ще ви направя „ловци на человеци“. И кой са го последвали (познали), хората притежаващи интелигентност не психолози професори чорбаджии а рибари, ловци, занаядчии. Хората в постоянен досег с природата хората притежаващи интуиция незамърсена от ума.
  Седели един психолог и пациентът му и гледали през прозореца на кабинета на психолога отсреща имало строеж там работниците мъкнели колички всички ги бутали пред себе си само един човек теглел количката зад себе си. Психологът и пациентът се зачудили защо този човек прави така навярно нещо в детството си е претърпял сигурно някакво нещастие?! Чудили се умували и решили да слязат да попитат. Отишли при човечеца и му задали въпроса защо вместо да бута количката той я тегли какво толкова му се е случило че постъпва така?. Човечецът отговорил ще ви кажем защо да не ви кажем просто ме е гнус да го гледам това отпреде.

 4. Поли  21.06.2010 г. | 14:43 ч.

  Според мен,Дънов трябва да се изучава в часовете по философия в гимназията като първа стъпка.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.