Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (2/2)

Като вземете Библията, ще видите, че еврейските пророци са канонизирани. Европейските народи нямат канонизирани пророци. Но питам: Тия пророци, като дойдоха в израилския народ, донесоха ли му избавление? Няма народ по-нещастен от еврейския народ, който от две хиляди години навсякъде e постоянно гонен, гонен, гонен. Защо? Защото този народ не е изпълнил своите задължения и обещания, които е дал на Бога – той служи на Бога, но по форма, а по Любов не служи; престъпва Закона на Любовта и вследствие на това върху него дойдоха страданията и нещастията. И сегашните християнски народи не служат на Бога по Любов, в църквите им същите проповеди, службата – отлична, Писанието разбират, молитви – отлични. На пръв поглед всичко отлично, на пръв поглед всичко хубаво, даже и аз го харесвам, но същественото, онази Христова Любов, я няма между тях. Т. е. има любов, но обикновената. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1922)

Като изучавате Закона на наследствеността, виждате, че всички хора страдат все от неразбиране на Закона на съботата. Като изведе евреите от Египет, Моисей прекара с тях цели 40 години [в пустинята]. Те се хравеха с манна, която падаше от Небето. Моисей ги съветваше да събират манна само за един ден, за да не се разваля. «Добър е Бог – казваше той. – Ще се погрижи за утрешния ден.» Те обаче не го слушаха и му казваха: «Ние знаем какво да правим, няма защо ти да ни учиш.» Като практичен народ, евреите събираха манна за няколко дни, за да се осигурят, но тя се разваляше. Всеки ден те имаха прясна манна, само в петък, по закон, те трябваше да събират манна за два дни, за да не се грижат за храна за събота, която беше определена за служене на Бога и за почивка. На този ден те се освобождаваха от всички грижи и терзания, които им създадоха традициите. През този ден търговците затваряха дюкяните си; кой каквато работа имаше, преустановяваше я. Ако някой е обиден от някого, не трябва да мисли на този ден за обидата; ако има да учи, не трябва да мисли за учение. На този ден всички трябва да бъдат радостни и весели, чисти по сърце, не трябва да мислят за нищо, да се чувстват като новородени деца. Кой на кого има да дава, кой от кого има да взима, всичко това трябва да се забрави. Това означава Законът на съботата. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

Със сълзите си Христос казваше на евреите: Тъй ще плачете вие хиляди години, понеже не приехте Моето учение. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Божественият Стомах заповядва на сегашните хора да не ядат нечиста храна. Моисей заповяда на евреите да не ядат нечисти животни. Наистина всяка храна, която внася нечистотии в сърцето, в ума и в тялото на човека, както и в цялото общество, с нищо не допринася за развитието на човека. Божественият Стомах е по-умен и от най-видните философи и учени. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Сегашните болшевики правят сами формите – управляват по съветски. Тия болшевики са евреи – сега Мардохай управлява. А вторите болшевики ще видите кои са. […] Болшевиките ще изорат нивата, после ще дойде дъждът и духовните хора ще трябва да поемат готовото семе, ще го засеят и с влековете ще завлекат и засипят посятото. Това е вълна, която не може да се спре. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

И днес едни хора мислят, че светът може да се изправи с Любов; други мислят, че светът може да се изправи чрез насилие, чрез бесене, колене и т.н. Така мислят само неразумните, ненормалните хора. Не, светът не може да се изправи с бесене, с колене, с насилие. Всички хора, които мислят, че светът може да се поправи чрез убийства, са на крив път. За такива хора Христос казва: “Те са от създаването на света човекоубийци”. Убийството е резултат  на неразумен живот. Казвате: «Разбойниците, крадците, престъпниците трябва да се убиват, да се преследват.» Добре, съгласен съм с вас, но питам: Как оправдавате убийствата на праведни, на религиозни хора и на хора с убеждения? Позволено ли е да се преследват такива хора? Казвам: Ако става въпрос за примерна държава в света, с разумни и добри закони, с красив обществен строй, с дълбоки религиозни възгледи и принципи, с чисти и възвишени отношения, това можеше да се види в някогашния Египет. Затова именно еврейският народ беше изпратен между египтяните, за да се учи от тях на правилни и разумни разбирания за живота, за природата и за проявата на човешкия дух. Питам: Има ли нещо, по което българите приличат или се различават от египтяните? Ще кажете, че те се различават от тях по това, че са християни. В какво се състои тяхното християнство? Истинският християнин изключва всяко насилие от своя живот.Така ли е в действителност при християните? Който не е християнин и си служи с насилие, това е друг въпрос. Христос е проповядвал: “Не се противи на злото, не убивай!” В този смисъл християнинът трябва да върши нещата по свобода на своето съзнание, а не от страх. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Бог е Този, Който ще уреди света. Онова, което Бог е вложил във вас, на него станете господари! На тези 60 милиона души, които са във вас – клетките на тялото, трябва да покажете Законите на Любовта, Мъдростта и Истината. С това се занимавайте – няма за какво да оправяте света и да обръщате към Бога душите на другите. Ако тази работа беше лесна, Христос щеше да обърне евреите към Бога. Нито един евреин не обърна, а и дванадесетте Му ученици, на които разчиташе, се разбягаха; и предишните 72 ученици Го напуснаха. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Когато Моисей беше на Синайската планина и слезе оттам със скрижалите, върху които бяха написани Божиите Заповеди, Бог му каза: «Ще пазиш тези скрижали да не се счупят. Не ги ли опазиш, светът ще изпадне в големи нещастия и изпитания, а ти сам ще се намериш в чудо.» Моисей обаче не можа да издържи на тази заповед. Когато слезе от Синайската планина и отиде между своя народ, той видя, че в негово отсъствие евреите си бяха направили свой идол, златно теле, и скачаха наоколо му. Моисей беше голям патриот. Душата му се наскърби от постъпката на евреите, че те бяха изневерили на Бога, затова хвърли скрижалите и ги строши. И тъй, тия две плочи, за които учените казват, че се движат и отиват към екватора, за да се наместят, това са плочите на Моисей, които той строши. Сега се пише нов закон на Земята. Моисей повторно иде на Земята, носи двете плочи, за да ги възстанови и да покаже пред света написаните от памтивека Божии Закони – Божиите Заповеди. Щом Божиите Закони се възцарят на Земята, тя ще престане да се тресе. Светът трябва да знае, че двете плочи, за които говорят съвременните учени, това са двете плочи на Моисей – скрижалите, които той строши. Когато тези две плочи се съединят и отидат към екватора, Земята вече няма да се тресе. Екваторът представлява Божия Закон – Великата Божия Любов. На първата плоча Бог пише: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила. На втората плоча Бог написа всички граждански закони: Не убивай, не кради, не прелюбодействай и т.н. Казвам: Също така у всеки човек има две плочи, които се движат към екватора, и от това движение стават вътрешните земетресения. От редица години се проповядва на съвременните хора, че в света ще станат коренни преобразувания, от които всички хора, учени и прости, ще поумнеят. Няма да остане човек в света, комуто дъската да не се намести. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, Неделни беседи, 1927-28)

В общия организъм на човечеството евреите представляват един малък възел, който се намира близо до сърцето. Тази е била службата на евреите в общия организъм още от най-старите времена на човечеството, но сега те се мъчат да запушат отверстието в гърдите на Христа, което се е образувало при пробождането Му на кръста. Значи в бъдеще евреите трябва да станат запушалки на дупки. Ще попитате: «На какво величие може да се надява един народ, който се използва за запушване на малки дупки?» Това е голяма привилегия! Ако ти можеш да запушиш една дупка, която зее в раната на някой човек, това е голяма привилегия за тебе. Този човек ще ти благодари, че си му облекчил болката. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, Неделни беседи, 1927-28)

Бог е дал много блага и много обещания на израилския народ. Въпреки това няма друг народ в света, който да е страдал толкова много, както израилският. Той е получил много блага, но и много тояги. Като говорим за израилтяните, ние не разбираме всички съвременни израилтяни по плът, които са разпръснати по целия свят. Ние говорим за духовните израилтяни, които са спазвали, а и досега спазват Божите Закони. Казвате: «Избран народ бяха израилтяните.» Всеки духовен човек е Божий Човек – той принадлежи към Народа Божий. Когато някой каже, че принадлежи към Народа Божий, той трябва да има известни качества, които определят този народ. Като разглеждате един скъпоценен камък, вие го оценявате по неговите специфични качества. Диамантът например има свои специфични качества, по които се отличава от другите скъпоценни камъни – по своята твърдост и по силното пречупване на слънчевата светлина. Също така има и различни газове, които се отличават едни от други по начина на горението и по светлината, която се образува при горението им. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, Неделни беседи, 1927-28)

Пророк Илия прави опит с други пророци.

Защо молитвите на съвременните хора не се чуват? Защото не се молят на Истинския Бог. Когато отстъпиха от Бога, евреите си направиха един идол и му се кланяха. Тогава пророк Илия им каза: «Хайде да направим един опит, за да видим кой е Истинският Бог и чие верую е право.» Какъв беше опитът? Пророк Илия направи един кръг, тури на него дърва, а върху тях – жертвата, и каза на еврейските пророци, на брой 400, да се помолят на своя бог да пусне огън от Небето и да запали жертвеника. Цял ден се молиха тия пророци, пяха, скачаха, удряха се с ножове, но ни глас, ни услишание. Пророк Илия им каза: «Викайте по-високо, може вашият бог да е заспал, или пък да е нещо зает. Сега пък аз ще се помоля на моя Бог, да видим дали ще чуе молитвата ми.» Пророк Илия вдигнал очите си нагоре и започнал да се моли. След няколко минути слязъл огън от Небето и изгорил жертвата. По-нататък не се казва какво пророкът е говорил с 400-те израилски пророци, но се предполага, че те са го предизвикали с нещо и той заповядал да ги избият всички до един. Обаче Бог не съизволява в убийството. Пророк Илия, който минаваше за силен и мощен в ревността си си към Бога, беше дошъл до убежденито, че тия лъжливи пророци трябва да се избият. Той мислеше, че като ги избие, други няма да се явят. “Колкото и да се кастри трънът отгоре, той все ще пуска корени.” Значи злото се крие някъде дълбоко в човека – в човешкия егоизъм. (УЧИТЕЛЮ БЛАГИ, Неделни беседи, 1929)

Защо евреите и досега страдат? Когато Яков бягаше от брат си Исав, той легна на едно място да си почине и там заспа. В съня си видя една стълба, висока до Небето, по която слизаха и възлизаха ангели. Той каза: «Това е Божие място. Тук ще направя олтар на Бога.» След това се обърна към Бога със следните думи: «Господи, ако ми помогнеш да забогатея и ме благословиш да се върна при брат си забогатял, от всичкото си богатство ще отделя десятък и за Тебе.» Така разбирал Яков и така се молил на Господа. Оттогава и досега евреите са все същите. Някои казват: «Евреин е този човек!» Питам: Кой човек днес не е евреин? Обаче евреите и до днес дават десятък за Бога от своите печалби, докато християните не дават нищо. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Религиозното чувство е развито добре в германеца, руснака и евреина. Никой народ не пази така религията си, както еврейският. Колкото обаче евреинът е религиозен, толкова е и материалист. Тази е причината за голямата вътрешна борба, която той преживява. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

“Син Человечески е господар и на съботата.” Законът за зачитане на съботата, който се даде на евреите, има отношение към Закона на жертвата. Чрез този Закон те трябваше да дойдат до понятието на абсолютната чистота – жертва в най-чистата форма. Евреите приложиха обаче Закона за съботата в буквален смисъл, вследствие на което проявиха голям фанатизъм. След Моисей трябваше да дойде Христос, за да замени този закон със Закона на Любовта и да каже, че Син Человечески, т.е. Законът на Любовта, е господар и на съботата. Когато всички вярвания, всички религии се застъпят за съботата, казвам: Любовта е господарка на всички религиии, на всички вярвания, на всички човешки наредби. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

“Син Человечески е господар и на съботата.” Всеки човек трябва да стане господар на своята събота. Ако се оплаквате от неуспехи в живота си, това се дължи на вашите разбирания за съботата. Ако не измените представата си за съботата, още дълго ще носите ярема на живота. И вие трябва да кажете като Христа, че сте господари на съботата. Кой е Син Человечески? Който впряга воловете, или който ги разпряга? Кой е Син Человечески – който носи богатството, знанието и здравето, или който носи бедността, невежеството и болестите? Това са въпроси, на които съвременните хора трябва да отговорят. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

“Син Человечески е господар и на съботата.” От този стих разбираме, че съботата е стар закон. Моисей създаде Закона на съботата, а Христос каза, че човек трябва да стане господар на този закон. Това не значи, че трябва да изхвърлим съботата, а да й станем господари. Време е вече съвременните хора да станат господари на закона, а не законът да им бъде господар. Докато законът е господар на хората, те няма да видят добро. Кога човек може да стане господар на закона? Когато престане да греши. Праведният не греши, защото е господар на закона. Хване ли го, законът му казва: «Знаеш ли кой съм? Знаеш ли, че мога да те накажа?» Праведният отговаря: «Ти си закон, а аз съм разумност. Както си ме хванал, така ще ме пуснеш.» Законът отстъпва пред разумността. Където има разумност, там няма закон. И обратно: Където е законът, там разумността отсъства. (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

Не мислете за осигуряване. Бог казваше на евреите чрез Моисей да не мислят за утрешния ден, а да си събират манна само за един ден, за да не се разваля. Къде останаха богатите хора, които се бяха осигурили за години? Фалираха. Всички богати фирми изчезнаха. Те заминаха за онзи свят с празни черепи и сухи кости без мускули. (ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи, 1917-18)

Никога не трябва да се страхувате от греха и никога не се опитвайте да се борите сами с дявола. Помнете, че ако захващате борба не по вашите сили, горчиво ще се разкайвате. Борете се с него само когато Господ е с вас, във вас и около вас, защото този Голиат не се побеждава тъй лесно. Виждаме, че и Давид отиде срещу Голиат, но в Името на Христа; а със силата на Духа (ножа на Голиат) отряза главата му. Вие трябва да имате прашката на Давид, която е вашият ум и вашето сърце, а така също и камък в прашката, който е Христос. Ножът обаче не ви трябва. Давид не поиска нож, когато се срещна с Голиат, а чак когато го уби, той извади неговия нож и му отряза главата. (Протокол от годишната среща на Веригата в Търново, 24.8.1911 г.)

Христос дойде между евреите, но евреин ли беше? Ще кажат, че Христос е произлязъл от Давидовия род. Давид евреин ли беше? Давид беше цар на Израиля, а Израил представлява красивото и доброто в цялото човечество, а не някакъв специфичен народ или специфична нация. Човек може да възприеме Истината само тогава, когато надрасне нацията си и когато се определи като Син Божи. (ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, 1929-30)

Аз няма защо да се моля за България. Аз се моля за ония българи, които обичат Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. За тия българи с моля и на тях съдействам. Как постъпиха евреите с Христа, Който дойде между тях? Освен че не го приеха, те го разпнаха. Един българин – овчар, слушал свещеника в черквата да проповядва за Христа – как евреите го измъчвали, как го разпнали. На излизане от черквата, овчарят видял един евреин, вдигнал кривака си срещу него и го запитал: «Ти защо разпна Христа?» Евреинът отговорил: «Това беше преди две хиляди години и други го разпнаха, а не аз.» Хвърлят се минувачи, хващат кривака на овчаря и спасяват евреина. Казват на овчаря: «Тоя не е виновен!»  «Тоя хванах, него бия.» Едно трябва да се знае: Въпросът не се свършва с разпятието на Христа. Той прости на евреите, които не Го приеха. От евреите Христос мина в Римската империя, но и там Го поругаха чрез Инквизицията. Те казваха на Христа: «Ние работим за Тебе, проповядваме Словото Ти, но искаме парички.» И Той им даде парички. Сега иде ред на славяните. Христос ги пита: «Вие какво искате? Другите преди вас въртяха търговия. Те казваха: Ако ни дадеш нещо, ще работим за Тебе.» Сега и вие се питате кой е избраният народ. Оня цигулар е избран, който знае да свири всички класически парчета, които съществуват от памтивека досега. Оня народ е избран, който свири в гамата на Любовта. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

* * *

Подбор на цитатите: д-р Асен Чилингиров

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

10 коментара за "Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (2/2)"

 1. Владимир Помаков  09.06.2010 г. | 12:19 ч.

  Моите почитания, ама на Учителя май не са му били съвсем ясни как точно стоят нещата с евреите. А може би нещо му се е изплъзнало при четенето на Стария Завет. А там е казано макар и не направо, че при евреите е имало някакъв, най-вероятно генетичен, дефект който, най-вероятно, се е проявявал в тяхното поведение. Затова – това е казано направо – не им се е разрешавало да влизат в градовете по техния ежегоден маршрут от Северна Месопотамия до Делтата на Нил и обратно. А и самият факт че са били номади, чергари, също е косвено указание за някакви сериозни отклонения – било психични (поведенчески) било физически и физиологическил И така в течение на дълъг период от време, от появата им в околностите на град Ур (халдейски, в Сев. Месопотамия) до т.нар. „египетско робство“ те са извършвали два пъти в годината едно придвижване, една миграция от Сев. Месопотамия напролет на юг към Делтата на Нил и наесен обратно. По пътя са търгували където са им позволявали с каквото са имали и, съдейки по описанието на подготовката за „бягството им от Египет, най-вероятно са крали до каквото са могли да сложат ръка. Напълно е възможно това да е била основната причина да не бъдат допускани в укрепените градове, а да търгуват и да правят каквото са имали да правят само извън градските порти. И тия ежегодни миграции са траели дотогава, докато на някой от вождовете им не е хрумнало, че много по-добре е да си останат в Делтата, където целогодишно е топло, храна в изобилие, наивните египтяни са лесна плячка на хитреци и мошеници и т.н. и прочие. И така се заселват там и стоят докато в един прекрасен ден на египетските власти не им е дошло до гуша от поразиите, които те са извършвали сред местното население и са ги изгонили. Т.е. не е имало никакво „робство“ и „бягане“ от него, а има пркуждане със сила от държавата, осъществено от държавната власт в Египет. Още в началото на 20 в. Зигмунд Фройд (!)пише една статия за това, кой и какъв е бил Моисей подчертавайки, че Мозес (както се произнася името из целия свят освен от евреите и православните християни – ср. РаМозес = Рамзес) няма нищо общо с Моше и че това е египетски благородник, много вероятно принц, на когото е било възложено да „води“ евреите по такъв начин, че те да забравят пътя за връщане обратно в Египет. Е, той (Мозес) сигурно е искал и да ги отучи от някои много вредни (и показателни) техни обичаи като покланянето на Златния телец, скотоложството, мъжеложството и прочие и прочие. Както обаче се разбира от Библията – никак не е успял май. Макар че е прибягвал и до доста крути мерки – когато строшава скрижалите в силния си гняв от непослушанието на „питомците“ си, последните взели да хленчат и да се разкайват, но той бил неумолим и наредил който се разкайва да си вземе меча и да заколи брата си и всеки друг който не се бил разкаял. И така в оная нощ погинали 35000 ли бяха, 100 000 човеци и пр. и т.н.
  Та като се извинявам за твърде дългото словоизлияние искам да кажа, че историческите събития свързани с евреите си имат съвсем логични обяснения и може да се мине без намесата на висши сили и божества. Както и че едва ли на каменните плочи (а Учителят ги бърка с континенталните плочи и техния дрейф както разбирам?) са били записани Божиите закони. Божиите закони са тези, които управляват видимия и невидимия свят – напр. законите на термодинамиката, но и всички останали естествено – и те не могат да се променят от човека, нито да не се спазват от него.

 2. Стопанина  09.06.2010 г. | 12:55 ч.

  Това за „генетичните дефекти“ вече го обсъдихме при предишния ти коментар за „божите мутанти“. Можеш ли да цитираш тази част, която според теб загатва за генетични дефекти? Аз се сещам само за кръвосмешението при Лотовите щерки, което не може да се ползва като стереотип. Съжалявам, но не си убедителен.

  „А и самият факт че са били номади, чергари, също е косвено указание за някакви сериозни отклонения…“

  Как стигна до това заключение?

  „наивните египтяни са лесна плячка на хитреци и мошеници и т.н.“

  Как реши, че египтяните са били наивни?

  „историческите събития свързани с евреите си имат съвсем логични обяснения и може да се мине без намесата на висши сили и божества.“

  Естествено, че ще имаме логично обяснение, след като пропускаме всички онези епизоди, които не можем да обясним логично. Например това, че лицето на Моисей е светело ослепително след слизането от планината или онова за манната от небето. Разбира се, винаги можем да дадем някакво „логично обяснение“ – да речем, че това са преувеличения или измислици, но никога не можем да го докажем. Читателят трябва да вярва или на „логичното обяснение“, или на обясненията за висша намеса.

  „Както и че едва ли на каменните плочи (а Учителят ги бърка с континенталните плочи и техния дрейф както разбирам?) са били записани Божиите закони.“

  Учителят говори алегорично. Какво значи, че ги „бърка“ с континенталните плочи? Мислиш ли, че ще твърди как Моисей е носил под мишница два континента?

 3. Владимир Помаков  10.06.2010 г. | 13:01 ч.

  Здравей Стопанино
  Ще почна с номадството, но най-напред ще направя една уговорка – аз не съм специалист-историк, антрополог, етнограф или нещо такова; просто съм един бивш биолог и само един любител на историята на българите (ранната най-вече). Не съм и много подреден човек, та като ме питаш примерно „А това откъде го взе?“ много вероятно е да не мога да кажа или да си спомня… Та от това което съм чел и съм се опитал да осмисля за ранните човешки съобщества и това което съм учил за популационната динамика съм стигнал логически до заключението, че номадството при човешките популации винаги е вторично явление или състояние. Нормалното, ако може така да се каже, и то не само при човешките популации, е уседналия живот, т.е постепенното и пълно усвояване на ресурсите на арела (или местообитанието) при сравнително неизменни условиья на средата. И така много дълго време докато се достигне пределът на носещата му (на местообитанието) носеща способност или на англ. carrying capacity. След което започва процес наричан в популационната биология „популационна експанзия“. Така, ама появата на мутации са наистина Божи закон и си имат съвсем определена цел – да осигурят адаптивна гъвкавост на популацията. Само че мутациите биват всякакви и понякога се появяват устойчиви, предаващи се в поколенията и, най-общо казано, опасни за съществуването на популацията-майка. Най-често поведенчески. Популацията-майка има един-единствен начин да спаси себе си – като унищожи всяка възможност за мутиралата нейна дъщерна подпопулация да я завладее, което става само по два начина: или физическо унищожаване на мутантите или изгонването им извън апреала на популацията-майкал Първият начин е много трудоемък и опасен и затова в повечето ако не и във всички древни общества е бил прилаган втория. И така се получават – както аз им викам – номадски, вторични номадски (не мога сега да кажа дали има и първични такива но ми струва невероятно) популации.Евреите и циганите са първите, които ми идват на ум. И в доста неща, най-паче поведенчески си приличат! Та, ето защо казвам и ето как достигнах до това заключение, че номадството е косвено доказателство за наличието на някакви мутагенни отклонения…
  Ами наивни са били, я! Нали в Стария Завет пише, че като са се подготвяли за бягството и Моисеюй ли беше или някой от старейшините им (равитата) са им казали да засижгнат колкото се може повече златни предмети от съседите си-египтяни? Е, дори и да са им ги поискали назаем и египтяните да са им ги дали това си е чиста наивност! Не си ли съгласен?
  Е, за това и аз се чудя как да си го обясня! А и като кацнал Господния кораб на планината Синай (където между прочим до 11 век е имало български манастир, унищожен по време на І кръстоносен поход ако се не лъжа!) и денем бил целия обвит в черен пушек, а нощем в сияние и никой освен Моисей не е трябвало да гледа право в него от страх от лъчева болест и т.н. Много ми се иска да разбера каква е била гяволията там наистина! Може би в недалечно бъдеще нещата ще получат точния си и верен отговор (интервюто със Стивън Хокинг че пътуванията във времето са теоретически възможни и е въпрос на време да започнат…)
  Ами така пише в цитата: „…затова хвърли скрижалите и ги строши. И тъй, тия две плочи, за които учените казват, че се движат и отиват към екватора, за да се наместят, това са плочите на Моисей, които той строши. Сега се пише нов закон на Земята. Моисей повторно иде на Земята, носи двете плочи, за да ги възстанови и да покаже пред света написаните от памтивека Божии Закони – Божиите…“
  Това е просто един твърде наивен преразказ на теорията за дрейфа на континенталните плочи (continental plates) и дори цитатът разкрива че Учителят е казал, че е чул нещо за това (умените казват).
  Та така… И моля те не се сърди, че съм си такъв! Винаги съм си казвал „Блазе на тия, които от люлката са възпитани във вярата в Бога!“ За тях няма съмнения, няма душевен тормоз!

 4. Стопанина  10.06.2010 г. | 13:44 ч.

  Като биолог би трябвало да знаеш, че не може всички клетки в организма да са „уседнали“. Нужни са и клетки „номади“, които да стимулират физиологичните процеси, да носят храна и енергия на уседналите клетки и да участват в имунната защита. Доколкото „номадството“ на някои клетки води до автоимунни заболявания и съответно до поява на рак (израждане на уседнали клетки), това не се дължи на самото номадство, а на други причини – предимно психологически и духовни.

  Когато приложиш вертикалното мислене (ползващо аналогии), всичко си идва на мястото. Всяко нещо си има своята мисия в човешката еволюция, чергарството – също. Дотук говоря само за принципното положение на нещата. Иначе не съм съгласен, че евреите са били номади в смисъла, който днес се влага в тази дума. Със същия успех можем да твърдим, че гръцките и българските пастири, които разкарват овцете си от Стара планина до Егейско море по няколко пъти в годината, са чергари. А от техния начин на живот, свързан със самата същност на работата, някой може да скача на заключението, че българите и гърците са чергари.

  „Това е просто един твърде наивен преразказ на теорията за дрейфа на континенталните плочи (continental plates) и дори цитатът разкрива че Учителят е казал, че е чул нещо за това (умените казват).“

  Това е просто една алегория, която упорито не разбираш. Години преди учените да заговорят за дрейфа на континенталните плочи, Учителят не само говори за тонирането на тези плочи, но и дава истинското вътрешно устройство на Земята – такова, каквото няма да намериш и до днес в (само)заблудите на учените.

 5. фена  11.06.2010 г. | 21:43 ч.

  Аз понеже определено не съм фен на Дънов, на който Стопанина е голям такъв, в което лошо нема, но в тая връзка се сетих за едно обещание от страна на Стопанина дадено към друг читател тук преди време… а именно, да пусне некви неща на един подобен тип на който и двамата явно сме му фенове – Едгар Кейси! Стопанино, определено ще ми е интересно да прочета нещо от теб за въпросния господин или да изложиш подбрани от теб негови неща!

  (От Стопанина: Имам някои негови пророчества, но не мога да стигна до тях. Обещал съм и продължение на статията за половете, но и за тях нямам време. Не съм забравил, обаче ще трябва да почакат. Освен това половината от пророчествата на Кейси, които имам, поне досега не са се сбъднали. За разлика от тези на Учителя. 😉

  И преди съм искал помощ – така че спокойно можеш да направиш един материал за Едгар Кейси и ще го публикувам. Мога да ти пратя моите материали (на английска са), за да са ти от полза. Всъщност от това, което имам, личи, че възгледите на Кейси се припокриват почти 1:1 с тези на теософията. Греша ли?)

 6. BOBBY  12.06.2010 г. | 13:12 ч.

  http://www.near-death.com/cayce.html – tova e edin interesen sait za Edgar Cayce

 7. Димитър  04.07.2010 г. | 08:48 ч.

  Ето още интерсни цитати за евреи и българи и за връзката между тях.
  “Процесът на делението е механически, а не духовен. В света не трябва да има никакво духовно деление. Това, което вие наричате деление, например при израстването на едно дърво, то не е деление, а размножаване. Размножаването е органически процес. Разделянето е скъсване връзките със самия източник на живота “…..“Един трябва да мисли, а другият да чувства; един да започва работата, а друг да я свършва. Искам и вие да свършите тази работа. Ще ми отговорите: „Ние сме хора неспособни, некултурни“. Аз не искам да обърнете земята, тя и така се върти, искам да свършите работата, за която сте определени. Казвате: „Не мога да оправям света“. – Той е оправен. „Не мога да помагам на бедните.“ – Не си само ти, цял свят се грижи за тях. Питам: как преживяват онези малки мушици, за които вие не се грижите? Следователно, в съвременната наша философия, в нашите умове има признаци, вследствие на което се явява дисхармония, явяват се болезнени състояния. Христос казваше на евреите: „Вие сте се разделили, а всяко царство, разделено против себе си, няма да устои“. Това значи: понеже вие не вярвате в мене, вашето царство няма да прогресира. Също и религията ви. И наистина, тяхното царство до там се спря. Този закон е верен за всички народи. Всеки народ, който казва, че не може с право да се живее на този свят, не го очаква добро. На българите, например, не им върви на войни. Това показва, че с принципа „разделяй и владей“ не се успява. Ум и сърце ни трябват. Вие, като народ, трябва да се научите да мислите добре и да чувствате правилно. Няма народ, който да не чувства днешното подтисничество. Всички народи, които са подтискали други, ще бъдат зачертани като организация. Всички такива царства са изчезнали и са останали само тези, в които няма раздвояване. Павел казва: „Няма нито евреин, нито елин, нито скит, нито варварин“. Вие казвате: „Той е християнин, но е англичанин, онзи е германец и т.н.“. В Христос няма деление. Евреите са хора на сърцето, но понеже са много близо до стомаха, те са хора материалисти, обичат парите. Те са близо и до духовното и до материалното, затова прободоха Христос в сърдечната област. Те казваха: „Не ни трябва тази зона, искаме да станем велик народ“ – затова изгубиха това, което им беше дадено и 2,000 години прекарват без царство. Сега ги слагат пак на старото място. Еврейското царство ще бъде малко. Господ им каза: „Земята ви ще бъде ни голяма, ни малка“. Тъй че сърцето вече е определено. Ще ме питате: „Ами българите къде са?“ Българите са в черния дроб, защото са много жлъчни, обичат много земята и казват: „Житце, житце трябва за нас“. Черният дроб е необходим, но като се увеличи много, настъпват нещастията. И малък като стане, ще бъде лошо. Черният дроб трябва да функционира, за да образува жлъчката. Следователно, ако българите изчезнат, в света ще има запичане, а от това и големи страдания. Днес всички питат: „Какво ще стане с нас на конференцията?“( Парижката мирна конференция, открита на 18 януари 1919 г.-.б.м.) Господ казва на тези, които сега заседават, да внимават за черния дроб, защото, ако се пукне жлъчката му, всички култури ще идат по дяволите. Вие ще намерите, къде седят другите народи. Тъй че не пъшкайте, не се безпокойте. Господ се грижи за черния дроб, той е много необходим, без него не може. Следователно, между вас не трябва да има разделение. Между сърцето и черния дроб има тясна връзка, те много си симпатизират. Сърцето е много чувствително, а черният дроб е по-пасивен, затова се обичат. И тъй, разрешавам въпроса с българите: като черен дроб, те са на мястото си и жлъчката няма да се пукне. Благодарете, че сте българи и не се безпокойте, какво ще стане с вас. Старайте се, всички да имате единство в мислите си, без раздвояване, без страх. Страх може да има, но да е на мястото си; сиромашия да има, но посрещайте я и я изпращайте учтиво. Като дойде сиромах, измийте краката му, нахранете го и тогава го изпратете. Така постъпвайте и с богатството. Знайте, че във всички наши вярвания, всяко учение е на мястото си, затова Христос казва, че между нас не трябва да има никакви деления. Днес в България има много разделения, много партии и всяка се надпреварва коя да властва, но по-добре ще бъде всички да се обединят, да свирят всички заедно, като в един оркестър. В даден момент трябва единство, а не разделяне. С това деление българите си пакостят много. Аз не ги обвинявам за това нещо, но обръщам внимание на тях, защото клетките на черния дроб са най-глупави, най-некултурни, но в тях се съдържат условията на бъдещата култура. Но и между разните черни дробове има голяма разлика. Например, между черния дроб на един вол и този на един човек има разлика; между черния дроб на един ангел и на един серафим също има разлика, клетките на неговия дроб мислят като вас. Не мислете, че като сте черен дроб, сте много културни; но това състояние, в което се намирате на земята, е много несигурно, защото между вас има много разделения. И вие българите не знаете на кой Господ да служите: англофили, русофили, германофили, затова се кръщавате с много имена. Казвам: обърнете се към Господа и Нему се прекръстете. Той ще ви направи умни, добри,…”
  , защото, който разделя, той изнемогва. ….. Това е, което се подразбираше от думите, казани от Христос на евреите: „Аз с Дух Божи изпъждам лошите духове, слагам ред и порядък, а не разединявам, а вие ще бъдете поставени в една школа да научите Закона на обединяването“. Нека българите научат този урок от евреите и да не бъдат поставени в тяхното положение. Евреите ще кажат: „Не е простено на българите, където за 2000 години не са научили този закон. Грях им на душата, ако не те слушат сега“. А днес всички казват: „Лоши хора са евреите“. Не, много добри хора са те, защото според мене, „най-лошите“ хора в този свят са най-добрите в онзи, а „най-добрите“ хора в този свят са най-лошите в онзи свят. „

  Из „Разделеното царство”,
  Беседа, държана от Учителя Петър Дънов на 8 декември 1918 г.

 8. Руси Иванов  07.07.2010 г. | 09:29 ч.

  Четене му е майката. Няма ли знание няма изход. И трябва да се намери истината. Тя е светлина и всичко се изяснява.
  Та, в библията си пише че евреите се занимават с кози от времето на Авраам, а може би и по рано и за това нямат държава. Същото се получава и с нашите овчари – през лятото идва жегата и те тръгват за Родопа но и пиратите се възползват от липсата на мъже по тези земи и така е освободена територия за днешна Гърция.
  С продажбата на брат си евреите си осигуряват техен човек в Египет и след това Йосиф им осигурява добър живот в Египет и изобщо не са били роби. По късно Египтяните премахват евреите от властта и те решват да си тръгнат но не просто така, а с ПЕЧАЛБА. И в Изход 12: 35,36 си е написано че ПОСЛУШАЛИ МОШЕ и взели на заем злато, сребро, дрехи, а може би още каквото са успели да вземат и тръгват да бягат. Усещайки че изчезват, египтяните тръгват да ги гонят за да си вземат златото и среброто, а не за да си задържат „робите“. От тази история е останала думата мошеник – последовател на Моше.
  Със същото мошеничество след това те инсталират „комунизма“ в царска Русия, а по късно уреждат и Втората световна война, защото за тях такива галимации като революции и войни са като мътна вода – удобни за риболов и мошенничества но както говорят за египетско робство сега продължават с холокоста и антисемитизъм но нито едната – нито другата дума имат такова значение каквото те влагат в тях.
  Холокоста е жертвоприношение чрез всесъжение, което се дава от молителя, а тяхната молба е да се направи държавата Израел и не че Господ е чул молбите им, а те по този начин предизвикват състраданието на другите за да им разрешат да си я направят. Разбира се Израел се изгражда от бедните и незнаещи за тези планове евреи гонени по време на войната, а богатите са си в Америката и си броят парите спечелени от войната.
  Ако потъсите информация са семити – народа на Сим, кой е той и ще разберете и колко са семити, защото информацията около Ной е доста съмнителна.
  А знаете ли че рождената година на Исус Христос е приета чрез гласуване – то ест БОЛШЕВИЗЪМ.
  Сега даже си правят планове и за България, а който иска да си блъска главата с библейски писания – те за това и са я написали.
  http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=arheologia&Number=1944480121&page=0&view=collapsed&sb=5

 9. Emil Zahariev  07.07.2010 г. | 16:26 ч.

  + Мошето им казал само Злато и Сребро! Руси като преписваш от Библията или нЕкаде другаде, поне бъди точен!

 10. simeon  02.02.2016 г. | 23:59 ч.

  shte vi kaja nesaka neshto sega i taka e i taka shte bude POSLEDNITE SHTE BUDAT PURVI A PURVITE POSLEDNI sega vie si napravete izvod koi zashto opravlqva i koi na koi e gospodar.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.