Виртуален Гьотеанум: Антропософска литература

 –

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ (PDF или DOC)

• КНИГИ И ЛЕКЦИИ ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (DOC) •

•  КНИГИ И ЛЕКЦИИ ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (PDF) •

КНИГИ И ЛЕКЦИИ ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (РАЗНИ) •

КНИГИ И ЛЕКЦИИ ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР НА НЕМСКИ ЕЗИК (DOC) •

КНИГИ И ЛЕКЦИИ ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР НА НЕМСКИ ЕЗИК (PDF) •

• КНИГИ И ЛЕКЦИИ ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР НА РУСКИ ЕЗИК (DOC) •

 –

* * *

СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ (GA 1-354)

Основни трудове

1. Въведение в естественонаучните съчинения на Гьоте

1а. Естестенонаучните съчинения на Гьоте с обяснителни бележки в текста

2. Гьоте: основни линии в теорията на познанието, съобразени с идеите на Шилер

3. Истина и наука. Въведение към „Философия на свободата“

4. Философия на свободата. Основни принципи на модерния светоглед

5. Фридрих Ницше – борецът срещу своята епоха

6. Гьотевият светоглед

7. Мистиката в зората на съвременния духовен живот и нейното отношение към модерния светоглед

8. Християнството като мистичен факт и мистериите на древността

9. Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на древността

10. Как се добиват познания за висшите светове

11. Акашовата летопис

12. Степени на висшето познание

13. Въведение в Тайната наука

14. Четири мистерийни драми

15. Духовното ръководство на човека и човечеството

16. Път към себепознание на човека

17. Прагът на духовния свят

18. Загадките на философията

20. Върху загадките на човешкото същество

21. Върху загадките на душата

22. Откровението на Гьотевия дух и неговия „Фауст“, и приказката за „Змията и Лилията“

23. Същност на социалния въпрос

24. Статии върху троичното устройство на социалния организъм

25. Космология, религия и философия

26. Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил

 27. За разширение на лечебното изкуство според духовно-научните познания

 28. Моят жизнен път

 * * *

Избрани трудове

29. Избрани съчинения върху драматургията

30. Методични принципи на антропософията. Избрани студии върху философията, естествознанието, естетиката и психологията

31. Избрани съчинения за епохата и културата

32. Избрани съчинения върху литературата

33. Биографии и биографични скици. Шопенхауер – Жан Паул – Уланд – Виланд

34. Избрани статии от списанието „Луцифер“ и „Луцифер гнозис“

35. Философия и Антропософия

36. Гьотеанумът всред културната криза на днешната епоха

  * * *

Публикации от архива на Рудолф Щайнер

38. Писма том I

39. Писма том II

40. Афоризми. Антропософски календар на душата

41. Преводи от Стария и Новия Завет

44. Фрагменти, скици и паралипомена към четирите мистерийни драми

45. Антропософия. Фрагмент от 1910 год.

  * * *

Публични лекции

51. Върху философията, историята и литературата

52. Светоглед и спиритуална психология

53. Произход и цел на човека. Основни понятия на Духовната наука

54. Загадките на света и Антропософията

55. Познанието на свръхсетивния свят в нашата епоха и значението му за днешния живот

56. Познанието на душата и на духа

57. Къде и как можем да открием Духа

58. Метаморфози на душевния живот. Пътища на душевните изживявания – том I

59. Метаморфози на душевния живот. Пътища на душевните изживявания – том II

60. Отговори на Духовната наука върху големите въпроси на битието

61. Историята на човека в светлината на духовното изследване

62. Резултати от духовното изследване

63. Духовната наука като дар на живота

64. Из една съдбовна епоха

65. За духовния живот на средна Европа

66. Дух и материя, живот и смърт

67. За вечната същност на човешката душа. Безсмъртие и свобода

73. Допълване на днешните науки чрез Антропософията

74. Философията на Тома Аквински

76. Плодотворното въздействие на Антропософията върху специалните научни дисциплини

78. Антропософията – корените на нейното познание и нейните приноси към живота

79. За реалността на висшите светове

83. Мировата противоположност между Изтока и Запада. Пътища за нейното преодоляване чрез Антропософията

84.  Какво искаше Гьотеанумът и какво е длъжна да направи Антропософията

 * * *

Лекции пред членовете на Антропософското общество

 92. Езотерична Космология

93. Легендата за храма и Златната легенда като символ на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека. Извадки от езотеричното обучение

93а. Основни елементи на езотериката

94. Космогония. Популярен окултизъм. Евангелието на Йоан. Теософията в свръзка с Йоановото Евангелие

95. Пред прага на теософията

96. Зародишните импулси на Духовната наука. Християнската езотерика в светлината на новото духовно познание

97. Християнската Мистерия

98. Природа и Дух: техните действия в нашия видим свят

99. Теософия на Розенкроицерството

100. Познанието за Христос и развитието на човечеството. Теософия и Розенкройцерство. Евангелието на Йоан

101. Митове и саги. Окултни знаци и символи

102. Въздействието на духовните същества върху човека

103. Евангелието на Йоан

104. Апокалипсисът на Йоан

105. Светът, Земята и Човекът – тяхната същност и развите в епохата между египетския мит и съвременната културна епоха

106. Египетски митове и мистерии

107. Египетски митове и мистерии

108. Отговорът на въпросите на живота и света чрез Антропософията

109. Принципът на спиритуалната икономия в свръзка с въпросите на прераждането. Един принцип от духовното ръководство на човечеството

110. Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят. Зодиак, планети, Космос

112. Евангелието на Йоан, разгледано във връзка с другите три евангелия и особено с Евангелието на Марко

113. Изтокът в светлината на Запада. Децата на Луцифер и братята Христови

114. Евангелието на Лука

115. Антропософия – психология – пневматософия

116. Христовият импулс и развитието на Азовото съзнание

117. Дълбоките тайни на човечеството и неговата еволюция в светлината на евангелията

118. Христовото събитие в етерния свят

119. Макрокосмос и Микрокосмос. Големият свят и малкият свят. За естеството на душата

120. Откровения на Кармата

121. За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология

122. Тайните на Библейското Сътворение според първата книга на Мойсей

123. Евангелието на Матей

124. За някои проучвания из областта на Марковото Евангелие

125. Пътища и цели на духовния човек. Човешкият живот в светлината на Духовната Наука

126. Окултни истории. Езотерично разглеждане на някои кармични връзки и събития в световната история

127. Окултни истории. Езотерично разглеждане на някои кармични връзки и събития в световната история

128. Окултна физиология

129. За чудесата на света, изпитанията на душата и откровенията на Духа

130. Езотерично Християнство и духовното ръководство на човечеството

131. От Исус към Христос

132. Еволюцията от гледна точка на истината

133. Земният и космическият човек

134. Сетивният свят и духовният свят

135. Прераждане и Карма и тяхното значение за съвременната култура

136. Духовните Същества и тяхното присъствие в небесните тела и природните царства

137. Човекът в светлината на окултизма, теософията и философията

138. За същността на Посвещението. За вечността и мигновението. За светлината на Духа и мрака на живота

139. Евангелието на Марко

140. Окултни изследвания върху живота между смъртта и новото раждане

141. Животът между смъртта и новото раждане и съответствие с космическите факти

142. Бхагават Гита и Посланията на апостол Павел

143. Свръхсетивните опитности. Пътища на душата към Христос

144. Мистериите на Изтока и Мистериите на християнството

145. Окултното развитие на човека и значението му за неговите физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз

146. Окултните основи на Бхагават Гита

147. Тайните на Прага

148. Петото Евангелие. От изследването на Акаша

149. Христос и духовният свят. За търсенето на Светия Граал

150. Духовният свят и неговото проникване във физическия свят. Влиянието на мъртвите върху живите

151. Земна и космическа мисъл

152. Въведение към Мистерията на Голгота

153. Вътрешната същност на човека и живота между смъртта и новото раждане

154. Как се постига разбиране за духовния свят? Влияние на духовните импулси от света на мъртвите

155. Христос и човешката душа. За смисъла на живота. Теософски морал. Антропософия и Християнство

156. Окултно четене и окултно слушане

157. Съдбите на хората и съдбите на народите

157а. Човешката съдба и живота след смъртта

158. Взаимната връзка мужду човека и елементарния свят. Калевала. Олаф Естесон. Руският народ

159. Тайната на смъртта. Значението на Средна Европа и духовете на европейските народи

161. Пътищата към духовното познание и към обновление на художническия светоглед

162. Изкуството и живота в светлината на Духовната наука

163. Случайност, необходимост и провидение. Имагинативното познание и процесите след смъртта

164. За стойността на мисленето като едно удовлетворяващо човека познание. Отношението на Духовната наука към естествените науки

165. Духовното обединение на човечеството чрез Христовия импулс

166. Необходимост и свобода в мировите процеси и в човешките действия

167. Човешкият дух в миналото и настоящето

168. За връзката между живите и мъртвите

169. Същността на света и Аза

170. Загадката на човека. Духовните източници на човешката история

171. Вътрешните импулси за развитие на човечеството. Гьоте и кризата на XIX век

172. Кармата на професията от гледна точка на Гьотевия живот

173. Карма на неистината. Съвременно-исторически обзор. Част I

174. Карма на неистината. Съвременно-исторически обзор. Част II

174a. Средна Европа между Изтока и Запада

174b. Скритите духовни основи на Първата световна война

175. Градивните камъни за разбирането на Мистерията на Голгота. Космически и човешки метаморфози

176. Истините за развитието на човека и човечеството. Кармата на материализма

177. Окултните основи на видимия свят. Духовете на Мрака и тяхното сваляне на Земята

178. Индивидуалните духовни същества и техните въздействия в човешката душа

179. Историческа необходимост и свобода. Влияние върху човешките съдби от света на мъртвите

180. Мистерийните истини и импулси от Рождество Христово. Древните митове и тяхното значение

181. Земната смърт и мировият живот. Антропософията като дар на живота. Необходимости на съзнанието за настоящето и бъдещето

182. Смъртта като преображение на живота

183. Науката за изграждането на човека

184. Противоположност между еволюцията и продължителността на човешкия живот. Космическата праистория на човечеството

185. Историческа симптоматология

185а. Еволюционно-исторически предпоставки за формиране на социалното мислене

186. Основното социално изискване на нашата епоха

187. По какъв начин човечеството може отново да намери Христос? Нашата безжизнена епоха и новата Христова светлина

188. Гьотеанизмът като преобразяващ импулс. Наука за човека и наука за социалната общност

189. Социалният въпрос като въпрос на съзнанието

190. Импулси от миналото и импулси от бъдещето в социалните явления на света

191. Духовно-научното познание и социалният ред

192. Духовно-научно разглеждане на важни социални и педагогически въпроси

193. Вътрешният аспект на социалния въпрос. Как да намерим Христос чрез социалния живот.

194. Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни на човешкото същество

195. Мировата Нова година и новогодишни мисли

196. Духовни и социални промени в развитието на човечеството

197. Противоположности в развитието на човечеството. Запад и Изток. Материализъм и мистика. Знание и вяра

198. Лечебни фактори за социалния организъм

199. Духовната наука като познание за основните импулси на социалната организация

200. Новата духовност на XX век и новото изживяване на Христос

201. За съответствията между Микрокосмоса и Макрокосмоса. Човекът като йероглиф на Всемира

202. За връзките между духовността на света и физичността на 40 века. За търсенето на новата Изис – Божествената София

203. За духовната връзка на човека със земната планета и звездния свят и за отговорността му пред развитието на света

204. Перспективи пред развитието на човечеството. Материалистическият познавателен импулс и задачата на Антропософията

205. Еволюцията на човека, Световна душа и Светоният Дух. Част I: Човекът като телесно-душевно същество в отношенията му със света

206. Еволюцията на човека, Световна душа и Светоният дух. Част II: Човекът като телесно-душевно същество в отношенията му със света.

207. Антропософия като Космософия. Част I: Човешкото същество в земни и космически измерения

208. Антропософия като Космософия. Част II: Формирането на човека в резултат на космическите действия

209. Северни и средноевропейски духовни импулси. Празникът Богоявление

210. Стари и нови методи на Посвещение

211. Слънчевата мистерия и мистерията на смъртта и възкресението. Екзотерично и езотерично християнство

212. Душевният живот и духовните пориви на човека във връзка с развитието на света и Земята

213. Човешки въпроси и мирови отговори

214. Тайната на Троицата. Човекът и неговото отношение към духовния свят в хода на времената

215. Философия, космогония и религия в Антропософията

216. Основни импулси за световно-историческото развитие на човечеството

217. Духовните въздействия в съвместния живот на старите и младите поколения. Младежки педагогически курс

217а. Познавателната задача на младежта

218. Духовните зависимости при формирането на човешкия организъм

219. Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят. Духовното причастие на човечеството

220. Живото познание за природата. Интелектуално грехопадение и спиритуално възвишаване чрез греха

221. Знание за Земята и познание за Небето

222. Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили

223. Годишният цикъл като дишане на земята и четирите велики празника на годината

224. Човешката душа в нейната свързаност с божествено-духовните индивидуалности

225. Феномени на културата. Три перспективи пред Антропософията

226. Човешкото същество, човешката съдба и развитието на света

227. Познание за Посвещението. Духовното и физическо развитие на света и човечеството в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на Антропософията

228. Науката за Посвещението и познанието за звездите. Човекът в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на съзнанието и неговото развитие

229. Съприживяване на годишния цикъл в четири космически имагинации

230. Човекът като съзвучие на съзидателното и формиращо мирово Слово

231. Свръхсетивният човек от антропософска гледна точка

232. Форми на Мистериите

233. Световната история в антропософска светлина и като основа за познанието на човешкия дух

233а. Мистерийните центрове на Средновековието. Розенкройцерството и новият принцип на Посвещение. Великденът като част от мистерийната история на човечеството

234. Мистерийните центрове на Средновековието. Розенкройцерството и новият принцип на Посвещение. Великденът като част от мистерийната история на човечеството

235. Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том I

236. Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том II

237. Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том III

238. Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том IV. Духовният живот на нашето съвремие в свръзка с Антропософското Движение

239. Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том V

240. Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том VI

243. Съзнанието на Посветените. Правилни и погрешни пътища на духовното развитие

245. Указания за езотерично обучение

 * * *

Лекции върху историята на Антропософското движение и Антропософското общество

254. Окултното движение през XIX век и връзката му със съвременната култура

257. Изграждане на антропософската общност

258. История и предпоставки на Антропософското движение във връзка с Антропософското общество

260. Коледният конгрес 1923/24 за учредяването на Единното антропософско общество

260а. Устав на Единното антропософско общество и на свободния университет за Духовна наука

261. Нашите мъртви. Беседи, мисли и медитативни напътствия

262. Рудолф Щайнер / Мари фон Сиверс: кореспонденция и документи

264. Към историята на езотеричната школа и от работата на нейната първа секция

 * * *

Изкуство

271. Изкуство и познание за изкуството. Сетивно-свръхсетивният свят и неговото реализиране чрез изкуството

272. Духовно-научни разяснения към Гьотевия „Фауст“. Том I: Фауст – волевият човек

273. Духовно-научни разяснения към Гьотевия „Фауст“. Том II: Романтичната и класическа Валпургиева нощ

274. Беседи върху старинните Коледни пиеси

275. Изкуството в светлината на мистерийната мъдрост

276. Изкуството неговата световна мисия. Духът на езика. Светът на изявяващата се светлина

 * * *

Евритмия

277. Евритмия. Откровението на говорящата душа. Гьотевият възглед за метаморфозата и приложението му в сферата на човешките движения

277а. Възникване и развитие на евритмията. Началните курсове

278. Евритмията като видима песен

279. Евритмията като видим говор

 * * *

Художествено формиране на говора

280. Методика и същност на формирането на говора – от Рудолф Щайнер и Мари Щайнер фон Сиверс – бележки, семинари

281. Изкуството на повторението и декламацията – от Рудолф Щайнер и Мари Щайнер фон Сиверс

282. Формиране на говора и драматично изкуство. Драматичен курс от Рудолф Щайнер и Мари Щайнер фон Сиверс

 * * *

Музика

283. Същност на музиката и човешкото изживяване на музикалния тон

 * * *

Изобразителни изкуства

284. Изображения на окултни печати и колони. Мюнхенският конгрес на Петдесятница на 1907 год. и неговите въздействия (с много цветни скици)

286. Пътища на един нов стил на строителство – „и зданието стана човек“

290. Архитектурният замисъл на Гьотеанума

291. За същността на цветовете

292. История на изкуството като отражение на вътрешния духовен импулс. Нидерландска живопис, коледните мотиви през вековете, Рафаел и Дюрер, промените в художественото изобразявяне на Христос (текст и цветни изображения)

 * * *

Лекции върху възпитанието

Още през 1884 година Рудолф Щайнер апелира за освобождаване на образованието от всякакво държавно опекунство. Сътресенията от Първата световна война затвърждават концепциите на Рудолф Щайнер за ново изграждане на социалния живот, съответно и на възпитанието и образованието. Убеден в световноисторическата мисия на антропософския мироглед, Емил Молт, директор на унгарската фабрика „Валдорф-Астория“, се обръща към него с молба за изграждане на училище, предназначено за децата на работниците във „Валдорф-Астория“. През есента на 1919 година в Щутгарт се открива първото Валдорфско училище. Педагогическите лекции на Рудолф Щайнер са над 200. Днес Валдорфските училища и детски градини са част от облика на цивилизования свят.

 293. Цялостното познание за човека като основа на педагогиката. Основен педагогически курс: част I

294. Методично-дидактични основи на възпитателното изкуство. Основен педагогически курс: част II

295. Възпитателно изкуство. Основен педагогически курс: част III

296. Въпроси на възпитанието като социални въпроси. Духовни, културно-исторически и социални основи на педагогиката във Валдорфските училища

297. Рудолф Щайнер и Валдорфските училища – лекции и разговори

299. Духовно-научни съзерцания върху говора

300. Конференции с учители от Валдорфските училища

301. Обновление на педагогично-дидактичното изкуство чрез Духовната наука

302. Познание за човека и организация на обучението

302а. Възпитание и преподаване с оглед познанието на човека

303. Нормалното развитие на телесно-физическия организъм като основа за свободно разгръщане на душевно-духовния човек. Коледен учителски курс

304. Възпитателни и преподавателски методи от гледище на Антропософията

304а. Антропософски възгледи за човека и педагогиката

305. Основните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство

306. Педагогическата практика от гледище на духовно-научното познание за човека. Възпитанието на детето и младия човек

307. Съвременният духовен живот и възпитанието

308. Методика на обучението и предпоставки за възпитанието

309. Антропософска педагогика и нейните предпоставки

310. Педагогически стойности на познанието за човека и културната стойност на педагогиката

311. Познанието за човешкото същество и възпитателното изкуство

 * * *

Лекции върху медицината

Духовно-научните разкрития на Рудолф Щайнер в областта на медицината са изходна точка за практическото им приложение в редица терапевтични институти, клиники и фармацевтични фирми като „Веледа“ и др. На свое заседание в Страсбург през юли 1992 година Европейският парламент прие антропософската медицина за официална терапевтична доктрина.

312. Духовна наука и медицина

313. Терапия от гледна точка на Духовната наука

314. Физиология и терапия от гледна точка на Духовната наука. За терапията и хигиената

315. Лечебната евритмия

316. Медитативни съзерцания и напътствия за вдълбочаване на лечителското изкуство. Коледен и великденски курс за лекари

317. Курс върху лечебната педагогика

318. Съвместната работа между лекари и свещеници. Пасторско-медицински курс

319. Антропософското познание за човека и медицината

 * * *

Лекции върху естествените науки

Рудолф Щайнер пръв съчета директното изследване в свръхсетивните светове и цялостното обхващане на естествонаучната метология. Тук преди всичко става дума за преодоляване на традиционните „граници“, както в областта на природознанието, така и в сферата на духовното познание. Особен интерес будят духовно-научните разкрития на Рудолф Щайнер за т.нар. биодинамични селски стопанства.

320. Духовно-научни импулси за развитието на физиката. І естественоноучен курс: светлина, цвят, тон, маса, електричество, магнетизъм

321. Духовно-научни импулси за развитието на физиката. ІI естественонаучен курс: топлината на границата между положителната и отрицателната материя

322. Граници на естествените науки

323. Връзките на отделните естественонаучни области с астрономията. III естественонаучен курс

324. Наблюдение върху природата, математиката, научен експеримент и познавателните резултати от гл. т. на Антропософията

325. Естествените науки и световно-историческото развитие на човечеството

326. Възникване и развитие на естествените науки в хода на световната история

327. Духовно-научни предпоставки за успеха на селското стопанство

 * * *

Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм

Мотивите на Рудолф Щайнер за преизграждане на социалния живот далеч надхвърлят ожесточените политически спорове по време на Първата световна война и след нея. Още в „Същност на социалния въпрос“ (Събр. съч. 23) Рудолф Щайнер ясно посочва пътищата за оздравяването на троичния социален организъм, който следва да е съставен от три строго разграничени сфери: икономическата, правно-политическата и духовната. Великата Френска революция не успя да осъществи девиза „Свобода, Равенство, Братство“, защото дори републиканският начин на мислене беше като хипнотизиран от идеята за „единна държава“. След като подлага на всеобхватна критика тогавашния парламентаризъм и централизираната държава, Рудолф Щайнер  противопоставя на заблудите своите концепции за троичния социален организъм: Братството може и трябва да се осъществява единствено в сферата на икономиката; Равенството – в правно-политическата сфера; Свободата – в духовната сфера. Идеите на Щайнер за устройството на социалния организъм тепърва чакат своето приложение…

328. Социални въпроси

329. Освобождаването на човешкото същество като основа за ново социално преобразувание. Старото мислене и новата социална воля

330. Новото устройство на социалния организъм

332а. Социално бъдеще

333. Свобода на мисленето и социални сили. Социалните изисквания на съвременната епоха и тяхното практическо осъществяване

334. От единната държава към троичния социален организъм

338. Как да се действа върху импулса на троичния социален организъм

339. Антропософия, троичен социален организъм и ораторско изкуство

340. Курс по национална икономика

341. Семинар по национална икономика

 * * *

Лекции пред строителите на Гьотеанума

От август 1922 до септември 1924 година Рудолф Щайнер изнася над 100 лекции пред строителите на Гьотеанума в Дорнах. Те възникват по молба на строителите и се отличават с особена свежест и непринуденост. Обхващат теми като отглеждането на пчели, правилното хранене, цвета и кожата при различните раси, произход на болестите, размножителните процеси у човека, възникване на съвестта, култа при католицизма и масонството, злоупотребата с алкохол в западния свят и с опиум в Изтока, юдаизма, теорията за относителността на Айнщайн и др.

347. Познанието за човека с оглед на тялото, душата и духа. Върху предишните състояния на земята

348. Върху здравето и болестта. Основи на едно духовно-научно учение за сетивата

349. За живота на човека и земята. Същност на християнството

350. Ритмите в космоса и в човека. Как се стига до виждане в духовните светове

352. Духовно-научно разглеждане на природата и човека

353. Историята на човечеството и светогледите на културните народи

354. Сътворението на света и на човека