Автор Тема: Интуативно за „Дневниците ни със Слава Севрюкова“  (Прочетена 8014 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

RemaTe

 • Гост
Първом, привет на всички. Макар че вече имам няколко коментара във форума, ми изглеждаше малко нахално, да не ви прегърна за начало по братски и чак тогава да сложа някой ред! Поклон пред тежкия кръст на Стопанина, наел се с многофункционалната задача, а именно създаването на този сайт. Ще спестя още куп адмирации, защото Луцифер, само това и чака. Днес се зачетох над темата " Изчетох „Дневниците ни със Слава Севрюкова“: Шок и потрес и прошение " , и реших да я обогатя до колкото ми е възможно.
 Тъй като днес човек трябва да познае Христос, а признавам си, това е изключително трудна задача, се питам " Кой познаваш ти човеко? ". И без съмнение познавам Луцифер и Ариман. И явно някога съм ги показал явно в едно есе:
" Но чу се тътен и пропадна Даймаск в себе си. Там на тронове седяха Луцифер и Сатан. Време бе за среща неотложна, и откликнал на себе си, спусна се изкусителя на перото, да види що дирят тия двамата в дъното на душата му."
Така че случи се една "среща" бих казал Ариманова покана, не пожелавам никому такова изживяване, че след нея бях потресен с месеци. Но извода на един човек като мен за тези дни, разполагащ единствено със силна интуиция, и никаква ясна дори теоретична представа беше. Щом има демон, то значи има Бог. И днес не ми е нужно много да усещам кой намерил е подслон в човека.
И прав е Стопанина " Шок и потрес ". Колко му трябва на човек та да види доцент Ариман и г-н Луцифер а по средата Севрюкова. Аз признавам си, не съм виждал такъв, екстатичен и граничещ с оргазъм, идолопоклоннически стил на култ към личността. А от другата страна, формулирани атоми в сухи мисловни форми, за баланс. ( от двамата автори се има предвид )
В следващите редове трябва много да внимаваме!

"При много хора с т.нар. „екстрасензорни възприятия" е всъщност налице едно „съвместно влияние" на Луцифер и Ариман. Луцифер и Ариман действуват заедно... При тези хора Ариман постига перфектна материализация на душевните процеси и те започват да възприемат низшия астрален план където се коренят техните изживявания като префинен дубликат на сетивно-физическия свят... Те изгубват всяка представа за Духа и попадат в един окултен затвор, в една псевдо-реалност, която не е нито физическа, нито духовна."
Проблематиката на съвременния човек до голяма степен се корени в неразпознаването на тези сили.  Културата изисква ариманизиране, само че човекът трябва да постави ариманическите сили на тяхното място и да не им позволява да се намесват по един смущаващ, трагичен начин в неговото мислене, в неговите имагинации, инспирации и интуиции".
Изграждането на духовни възприемателни органи, съзнателното изживяване на Мистерията на Голгота и приемането на Христовия Импулс са основните помощни средства за хармонизирането и в крайна сметка за спасението на тези Същества, които имат не само отрицателен, но и положителен принос в еволюцията на човека. "

Много добре Стопанина е усетил вътрешно, че нещо не е наред, видно в коментарите му под темата.
И да не забравяме да се самонаблюдаваме, за следните отклонения по долу изложени. Макар че всички ние обичаме прашинките в очите на другите понякога.

Луциферически Същества                         Ариманически Същества

Действията им се проявяват от                               Действията им се проявяват от началото
началото на Лемурийската епоха                             началото на Атлантската епоха
Закъснели космически сили                                      Подранили космически сили
Воля                                                     Чувства          Мисли
                                                      (уравновесяване)
Стремеж към единен език                                    Стремеж към „диференциране на езиците."
Симпатия                                                                     Антипатия.
Отсъствие на индивидуални черти                           Свръхиндивидуалност.
Страсти                                                                         Заблуждения.
Фантазиране                                                                 Догматизъм.
Поезия, Музика                                   Живопис         Архитектура, пластика.
Епос                                                     Лирика             Драма.
Инспирира космологията                                            Инспирира геологията.
Антипатия към техниката                                           Възторг от техниката.
Бягство от отговорност                                                Борба за власт.
Абсолютизира „правата"                                             Абсолютизира „задълженията".
Анархизъм                                                                    Държавен монополизъм.
Космополитизъм                                                          Национализъм.
Религиозни движения                                                  Финансова власт.
„Отказ от инкарнация"                                                „Живот в една инкарнация"
Изкуствено разширяване                                             Висши технологии.
на съзнанието, наркомании.
Възпламенява                                                                Изсушава.
Треска, фебрилни състояния                                       Склероза.
Явяването на Христос в                                               Мистерията на Голгота -
етерния свят насочено                                                насочена срещу
срещу силите на Луцифер                                            силите на Ариман.
             Нанев               ( нищо лично, просто прилики)    Лозенски

Приликата с действителни лица е "случайна".

PS: доц. Лозенски малко да седне да почете, отколкото да търси под "атома" теле.

"И тъй, ко­га­то ед­на пла­нет­на ево­лю­ция завърши, така, ко­га­то на­ша­та зе­мя за­вър­ши нас­то­ящия си пла­не­та­рен цикъл, то­га­ва Учителите на Мъд- ростта, ко­ито хар­мо­ни­зи­рат въз­п­ри­яти­ята ще са го­то­ви с плана, кой­то те ще тряб­ва да из­ра­бо­тят за Юпитеровия цикъл. И тъй в края на та­ка­ва ево­лю­ция на пла­не­ти ста­ва не­що мно­го специално.
Този план, чрез ед­на процедура, ще бъ­де до без­к­райност на­ма­лен по големина. И без­к­рай­но ум­но­жен по численост; та­ка че без­б­рой ко­пия на це­лия план за Юпитер ще бъ­дат под ръка, ма­кар мно­го умален. Така е би­ло на Старата Луна също; пла­нът на зем­на­та ево­лю­ция е съ­щес­т­ву­вал там, без­к­рай­но ум­но­жен и умален.  И зна­ете ли как­во са те­зи ума­ле­ни планове, ко­ито са би­ли ду­хов­но раз­ви­ти там? Те са фак­ти­чес­ки атоми, които ле­жат в ос­но­ва­та на зем­на­та структура. А атомите, ко­ито ще са в ос­но­ва­на на пла­не­та­та Юпитер, ще бъдат съ­що планът, кой­то се­га се из­ра­бот­ва в нап­рав­ля­ва­ща­та Бяла Ложа. Само онзи, кой­то осъз­на­ва то­зи план, мо­же на­ис­ти­на да знае как­во всъщ­ност е ед­ни атом.
Ако ис­ка­те да раз­ви­ете ва­ше­то поз­на­ние за то­зи атом, кой­то обос­но­ва­ва земята, вие тогава, за да из­с­лед­ва­те атома, сре­ща­те съв­сем точ­но оне­зи мистерии, ко­ито ид­ват от ве­ли­ки­те Маги на света.
Естествено, се­га ние мо­жем да го­во­рим са­мо указ­ва­що за те­зи неща, но по­не мо­жем да да­дем нещо, ко­ето ще да­де ед­но об­що по­ня­тие за то­ва как­во е включено.
Земята се със­тои от те­зи свои ато­ми по спе­ци­фи­чен начин. Всичко, ко­ето съ­щес­т­ву­ва и вие вклю­чи­тел­но се със­тои от те­зи атоми. Следовател- но вие съ­щес­т­ву­ва­те в хар­мо­ния с ця­ла­та зем­на еволюция, тъй ка­то вие но­си­те в се­бе си без­к­рай­но чис­ло ума­ле­ни ко­пия на пла­на за земята, ко- й­то е из­ра­бо­тен в миналото. Този план за зе­мя­та мо­же­ше да бъ­де раз­вит са­мо в пре­диш­но пла­не­тар­но със­то­яние на на­ше­та земя, Старата Луна; из­ра­бо­ти­ли са го во­де­щи­те съ­щес­т­ва в хар­мо­ния с ця­ло­то пла­не­тар­но раз­ви­тие през Стария Сатурн, Старото Слънце и Старата Луна. И тъй глав­но­то бе­ше да се въ­ве­де не­що в то­ва без­к­рай­но чис­ло атоми, кое то ще ги до­ве­де в пра­вил­но­то съ­от­но­ше­ние един с друг, ко­ето да ги под­ре­ди по пра­ви­лен начин. За да се въ­ве­де това, то е би­ло въз­мож­но са­мо за нап­рав­ля­ва­щи­те ду­хо­ве на Луната, ако, как­то чес­то ве­че съм казвал, те уп­рав­ля­ват ево­лю­ци­ята на зе­мя­та спо­ред мно­го спе­ци­фи­чен план.
Начинът, по кой­то зе­мя­та се от­но­во по­яви след Лунната еволюция, тя всъщ­ност в на­ча­ло­то не бе­ше ис­тинска­та "Земя", а "Земя плюс Слънце, плюс Луна"; ед­но тяло, ко­ето бих­те получили, ако сме­си­те Земята и Слънце­то и Луната заедно, за да съз­да­де­те ед­но не­бес­но тяло. Такава бе­ше зе­мя­та първоначално. След то­ва Слънце­то от­де­ли се­бе си, ка­то взе с не­го всич­ки оне­зи сили, ко­ито бя­ха твър­де тънки, твър­де ду­хов­ни за чо- века, под чи­ито вли­яние той ще­ше да оду­хот­во­ри се­бе си твър­де бързо. Ако чо­ве­кът би сто­ял под вли­яни­ето на силите, ко­ито се съ­дър­жат в об­що­то Слънце-Луна-Земя, то то­га­ва той ня­ма­ше да се раз­вие на­до­лу към фи­зи­чес­ка­та ма­те­ри­ал­ност и не ще­ше да е в със­то­яние да дос­тиг­не то­ва съз­на­ние за се­бе си, за его, ко­ето той тряб­ва­ше да постигне."
 
Всички езотерични извадки са от Р. Щайнер

И все пак държа в ума си една мисъл, че има хора който и грам представа си нямат на теория, а по действията са си само, бих се поклонил пред тях. Нямам предвид горните обекти.
« Последна редакция: Януари 29, 2013, 10:44:44 pm от RemaTe »

Стопанина

 • Чистач
 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 3783
 • Вечно на Път...
  • Профил
  • От извора
Аз напоследък съм много резервиран към Слава Севрюкова. Книгата на Лозенски добавя много нови щрихи към образа ?, които действат отрезвяващо.

Радвам се, че и други по свои пътища са стигнали до моите независими изводи.
„Важно е било и ще бъде винаги важно само онова, което е необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.“ - Лев Толстой

RemaTe

 • Гост
В този смисъл думата единомислие придобива истинско значение. Не тъй щото мислим еднакво, напротив, мислим различно. И тогава " Единомислието е Божествена черта ".
Малко да е по ведра и медитативна темата.

Elexia

 • Гост
От известно време чувам противоречиви мисли за тази книга и наистина искам да я прочета, много ми е интересно. Обаче не мога да я намеря...
Видях, че преди време е имало версия качена на сайта. Дали я има все още някъде?  ::)

Hypatia

 • Постоянен
 • ****
 • Публикации: 280
  • Профил
Някой има ли впечатления от 2-та част, която излезе скоро?
"Запазете правото си да мислите, защото дори да мислите погрешно е по-добре, отколкото да не мислите изобщо." - Хипатия

Hypatia

 • Постоянен
 • ****
 • Публикации: 280
  • Профил
Купих и изчетох 1-вата част, почти на финала съм.
Честно казано чувствам се объркана от прочетеното, вече не знам кое е истинското лице на Слава Севрюкова. Нещата, които са написани малко ми звучат като фантастика. Не ми се връзва нейният образ с част от нещата, които са написани. А и самия вид на книгата ми стои малко като жълт вестник.
Много жалко, ако се преиначават думите ѝ с някаква цел... :-X

Някой опитвал ли се е да се свърже лично с Иво Лозенски?
"Запазете правото си да мислите, защото дори да мислите погрешно е по-добре, отколкото да не мислите изобщо." - Хипатия

Goodman

 • Изворчанин
 • Постоянен
 • *
 • Публикации: 350
  • Профил
Много жалко, ако се преиначават думите ѝ с някаква цел... :-X

Целта е обозначена на задната корица. Завършва на "...лв."
И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине Любовта.

Hypatia

 • Постоянен
 • ****
 • Публикации: 280
  • Профил
Точно в такава област никога не очаквам парите да са водещи, но май е точно обратното. Жалко е. Дано да дойде по-добро начало...
"Запазете правото си да мислите, защото дори да мислите погрешно е по-добре, отколкото да не мислите изобщо." - Хипатия

nemskokuche

 • Наминаващ
 • **
 • Публикации: 61
  • Профил
Днес се зачетох над темата " Изчетох „Дневниците ни със Слава Севрюкова“: Шок и потрес и прошение " , и реших да я обогатя до колкото ми е възможно.

А къде може да се намери темата, понеже не я намирам в този раздел.


nemskokuche

 • Наминаващ
 • **
 • Публикации: 61
  • Профил
Re: Интуативно за „Дневниците ни със Слава Севрюкова“
« Отговор #9 -: Октомври 07, 2018, 06:46:45 pm »
Излезли са и 3-та и 4-та части на „Дневниците“, някои има ли мнение за тях? Днес като бях в книжарницата ги видях и като се зачетох, знаейки вече някои нещица от Антропософията, ми се сториха странни, даже налудничаво звучащи. А пък особено впечатление ми направи хипотезата на доц. Лозенски в първия и втория том, където обяснява как човек има точно 216 прераждания и че ако си бил в първото си прераждане мъж, си оставаш такъв до края на цикъла на преражданията, и съответно ако си жена - оставаш жена. И това, ако не е ариманическо... Има и още неща, но за това се сетих най-напред.