„Пророчеството“ на „древен атлант“ за сегашните и идните времена

И защо, макар да не признавам сведенията като истинско пророчество, особено от Атлантида, все пак ги смятам за окултно издържани

Пророчеството (ако можем да го наречем така), с което ще се занимаем по-долу, е от книгата Edgar Cayce, The Children of the Law of One and The Lost Teachings of Atlantis. В неофициален превод: „Едгар Кейси, децата на Закона за Единствения и изгубените учения на Атлантида“. Предсказанията се приписват на древен атлант, който бил един от някогашните посветени.

Преди да анализирам текста в светлината на мистичните учения, с които съм запознат, ще предложа своя превод от английски език. Не е идеален и няма как да бъде, понеже в оригинала се използват думи с повече от едно значение, а те няма как да се предадат перфектно на български. Затова ще публикувам и оригиналния текст.

Превод и оригинал

Български превод

Човек ще воюва с човека
Някои за свобода
Някои за власт
Някои за омраза
Някои за храна

Ще дойде ден
Който не е неизбежен
Който може да не бъде
Но ако големи са войните
Ще има големи Гъби
Дето изгарят, после смразяват
Унищожаващи всичко, дето виждам
Или онези, дето не са свободни

Нови хора ще дойдат от въздалечни звезди
От тях Едни ще са от Светлина
Някои — Синове на мрака и студа
Едните (светлите) ще подадат ръка
Или само ще наблюдават с тъга
Ще видим
Понеже свободната воля променя бъдещи неща
Земята ще я бъде, но може да го няма човекът

Знай, че е Писано
Каквито и събития свободната воля
Да осъществи
Когато всичко приключи
Тези, които изберат Светлината,
Ще бъдат свободни от мрака на нощта
Но предстои да видим
Дали те ще живеят сред звездите
Или ще живеят на Земята

*

Както беше и през Тъмните времена на Атлантида

Ще дойде време отново
Тези от мрака
Тези, които биха поробвали
Тези, които жадуват за власт
Ще натрупват власт
Като контролират общуването и образованието
Та всички да вярват, че делата им са добро
Истинските си дела няма да разкрият
Наместо туй ще се правят на велики хора
Решаващи проблеми
Създадени от тях самите, измамни и реални
За да убедят всички човеци
Че трябва да има промени
Те ще се притекат в наша помощ
С добри идеи
За световен мир и хармония
Но скритата истина е
Че продават робство
Което мнозина ще купят
Техният избор води към Ада

Докато хората на мрака поемат контрол
Природата излиза извън контрол
Всемирният Дух, проявяващ се чрез Природата
Става Изкупителят
На тези, които отхвърлят тъмните сили

Себичните и зли дела на човеците
Тези на тъмните и техните пионки
Като пренебрегват Всемирните Закони
Които управляват Природата и звездите
Ще причинят толкова голям дисбаланс
Че звездите ще изпадат от небето
Небето ще изгори, изпепелявайки злото
Ще се помрачи и изстине, замразявайки злото
Земята ще се тресе, сривайки злото
Океаните ще се гърчат
Да удавят злото
Земята ще се отвори, поглъщайки злото
Изплювайки разтопени скали да погребат злото
Земята ще климне, могъщите океани ще прелеят
Да отмият злото далеч
Огромни планини ще потънат
Океанска суша ще се издигне високо

Английски оригинал

Man Will Battle Man
Some for Freedom
Some for Power
Some for Hate
Some for Food

A day will Come
That need not Be
That may not Be
But if Great Be the Battles
Great Mushrooms Will there be
That Burn, then Freeze
Destroying All that I See
Or those that are not Free

New People Will Come From Far Away Stars
Some Ones of the Light
Some Sons of the Dark and Cold
A Hand May the Ones Offer
Or Watch in Sorrow Only
Remains to See
As Free Will Changes the Things That Will Be
Earth there Will be, but Man May there Not

Know that it is Written
What Ever Events Free Will
Will Cause to Be
When All is Over
Those Who Chose the Light
Will Be Free From the Darkness of Night
But Remains to See
If They Will Live Amongst the Stars
Or Live Amongst the Earth

*

As Was In The Dark Times of Atlantis

The time Will come Again
Those of the Darkness
Those Who Would Enslave
Those who Thirst for Power
Will Grow in Power
Controlling Communication and Educaton
For All to Believe Their Ways Are Good
Their True Ways they Will Not Show
They Come instead As Great Men
Solving problems
Created Themselves, both False and Real
To Convince All the People
That Changes Must There Be
Then Will they Come To Our Aid
With Concepts Good
World Peace and Harmony
But the Truth Hidden is
Slavery They Sell
Which Many will Buy
Their Choice Bringing Hell

As the Dark Ones Take Control
Nature Spins Out of Control
The Universal Spirit, acting Through Nature
Becomes The Redeemer
Of Those Who Reject The Dark Powers

The Selfish Evil Ways of Man
The Dark Ones and Their Pawns
In Ignoring the Universal Laws
That Guide Nature And the Stars
Will Cause Such Great Imbalance
That Stars Will Fall from the Sky
The Sky Will Burn, Scorching The Evil
Turn Dark and Cold, Freezing the Evil
The Earth Will Shake, Leveling the Evil
The Oceans Will Convulse
To Drown the Evil
The Earth Will Open, Swallowing the Evil
Spewing Molten Rock to Bury the Evil
The Earth Will Tip, The Mighty Oceans Will Spill
To Wash the Evil Away
Great Mountains Will Sink
Ocean Land Will Rise on High

Анализ и коментари

Нека започнем с това, че източникът едва ли е такъв, какъвто се твърди, че е. Няма как горните думи да са на ancient Atlantean (древен атлант), освен ако не става дума за свръхчовека Ману, споменаван в антропософията, или някой от шепата негови ученици, ръководещи културните епохи в текущата следатлантска епоха. Също така няма как това предсказание да е било съхранявано в някаква „древна библиотека“, понеже в периода на Атлантида още не е имало разработени писмени системи, нито материални носители, които да оцелеят през прехода от миналата епоха към настоящата.

Това обаче не означава, че човекът, който е писал всичко това, просто е фантазирал. Имам всички основания да смятам, че е съвременен мистик или окултист, който е наясно както с редица фундаментални положения, така и с перспективите за бъдещето. Да, става дума за перспективи, защото при вникване в текста откриваме, че това не е пророчество. Самото то не претендира да е такова, а на няколко места се изтъква и важната роля на свободната воля за бъдещите събития.

Чрез свободната воля всеки човек може да измени събитията, които не са твърдо предопределени. И отново чрез свободната воля могат да се смекчат отрицателните изражения на други събития, които спадат към строго детерминираните. В този смисъл авторът определено е знаел какво пише.

Друго, което ми направи силно впечатление, е описанието на днешните „лидери“. Струва ми се, че описанието на черните окултисти е доста удачно. Може би най-ясно са обрисувани там, където позират като спасители, а всъщност са продавачи на робство.

Загатването за природни катаклизми е достатъчно недвусмислено. В края на стиховете според мен се указва и появата на новия континент в Тихия океан, на който ще се пренесат следващите седем културни епохи, започващи след това, което в духовната наука е известно като Войната на всеки против всеки. Но е възможно просто да се казва, че ще потъват земи на определени места, а на други ще изплуват.

Интересно е дали под „Всемирния Дух, проявяващ се чрез Природата“ се има предвид Христос, който действително понастоящем е Дух на Земята. В полза на тази интерпретация е, че този Дух е описан още като „Изкупител на тези, които отхвърлят тъмните сили“. Действително Христос е Изкупител на обективната карма и като такъв, ще позволи на човеците, отхвърлили злото, да продължат еволюцията в бъдещия еон.

Какво ме озадачава

На първо място: „човеците от много далечни звезди“. Те са описани и като „от Светлина“. Ако става дума за Шестата коренна раса — добре. Но не разбирам: защо се предполага, че идват от място извън Слънчевата система?!

Друго, което намирам за странно, поне от антропософска гледна точка, е дългата поредица от стихове, според които се очаква в рамките на текущата епоха да се осъществи пълно заличаване или преобразуване на злото. Тук можем да си припомним, че злото ще има роля в човешката еволюция даже през следващите два еона. Условно мога да приема, че се има предвид временното му „връзване“ след Войната на всеки против всеки.

Ще ми е интересно да прочета тълкуванията и на други читатели. Моля, опишете ги в коментарите отдолу. За финал, специално благодарности за Мирослав Господинов, който ми обърна внимание на книгата и най-вече на любопитния окултен стих в нея.

Превод на стиховете и коментари:

Иван Стаменов
12.12.2018 г.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

9 коментара за "„Пророчеството“ на „древен атлант“ за сегашните и идните времена"

 1. Светльо  12.12.2018 г. | 13:38 ч.

  Дали те ще живеят сред звездите
  Или ще живеят на Земята

  Това ми е интересно. Учителя загатва, че след като свърши човека мисията си на Земята, ще отиде към други Светове. От Антропософията знаем, хората на Светлината преминали през тези изпитания ще се трудят над това да измъкват свои събратя тръгнали по другия път – на Тъмнината. Та дали се загатва за това тук в този пасаж?

 2. Светльо  12.12.2018 г. | 14:09 ч.

  Мисля, че тук би следвало да се говори за ЕОН-а Венера?

 3. Стопанина  12.12.2018 г. | 15:17 ч.

  В английския текст е:

  If They Will Live Amongst the Stars
  Or Live Amongst the Earth

  Буквалният превод на последното би трябвало да бъде „сред Земята“, но не ми звучи никак добре, затова го направих „на Земята“. Трябва да се има предвид обаче, че „сред Земята“ би могло да се тълкува в смисъла на „във вътрешността на Земята“, тоест в нещо като религиозната представа за ада. Което се явява обратното на „сред звездите“, тоест на Небето.

  Какво е вложено със сигурност като смисъл, няма как да сме сигурни.

  Мисля, че тук би следвало да се говори за ЕОН-а Венера?

  Според мен е малко вероятно, защото изоставащите няма да са на Земята, а на отделна, втора Луна.

 4. Йордан Петков  12.12.2018 г. | 19:50 ч.

  Долорес Кенън в книгата си „Трите вълни доброволци и новата земя“, казва,че много от доброволците никога преди не са живели във физическо тяло, други са живели като същества на други планети или в други измерения.

 5. Йордан Петков  12.12.2018 г. | 20:20 ч.

  Моите контакти с деца, аналог на третата вълна доброволци на Долорес Кенън, ме карат да направя извода, че идват както казват фантастите от „Далечният Космос“. Не са били по—рано на Земята, не са били в тела в смисъла, който ние придаваме на това понятие. Според нашите стандарти и разбирания те са били енергийни форми. За първи път влизат в тела и изпитват всички неудобства от това. Може да се каже, че идват от друга планета, но и това е с уговорка, че не е от познатото ни физическо пространство с твърди тела.

 6. uncnown  12.12.2018 г. | 20:43 ч.

  Нови хора ще дойдат от въздалечни звезди
  От тях Едни ще са от Светлина
  Някои — Синове на мрака и студа

  Озадачават ме тези които ще дойдат като Синове на мрака и студа от въздалечни звезди.

 7. Savana Blue  12.12.2018 г. | 22:02 ч.

  Според мен, в този контекст може да се доверим и на словото на Учителя.

  Сега идат важни времена за човечеството, когато хората не трябва да се обезсърчават. По-важни времена от сегашните никога не са наставали на Земята. Времената, които сега преживявате, са велики по своите идеи.

  Много същества от Невидимия свят биха дали милиони, за да присъстват в тия времена на Земята, но не ги пускат – всички билети за представлението, което ще се даде на Земята, са вече продадени. Много ангели хлопат, искат да дойдат за това представление, което ще се разиграе, но няма повече места. Затова тия от хората, които са недоволни от своя живот, нека продадат билетите си на някой от споменатите ангели, те да дойдат на Земята, а недоволните хора да отидат горе.

  Това, което ви говоря, е велика Истина. Сега е време всеки да покаже, че е човек. Дали сте българин, англичанин, американец, германец или какъв да е, това не е важно – времената са едни и същи за всички. Важното за вас е да използвате добрите условия на живота.

  Учителя Беинса Дуно (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

 8. Атила Хун  13.12.2018 г. | 06:48 ч.

  Добре че сложи и двата текста, нищо че английския(индийския) е оригинала, българският текст е много по конкретен и точен.
  Тези продавачи на робство си служат с „индийски“. Все повече хора идват в България понеже търсят и намират свободата която народа ни е раздавал хилядолетия. Българският е възвишéн чрез думите на Учителя. От всеки зависи какво ще предстои.

 9. Стопанина  13.12.2018 г. | 11:27 ч.

  българският текст е много по конкретен и точен.

  Благодаря, но трябва да се има предвид, че българският превод отразява само моето лично разбиране на оригинала. Човек с други разбирания вероятно щеше да го преведе с различни нюанси от моите.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.