Учителя за индусите, пазещи свещеното знание на Христос

„Другите да не знаят, че сте стигнали до такива дълбоки неща. Представете си, че вие сте един царски син и ви е дадена една задача — да ходите инкогнито между народа. Ще се пазите, ще мълчите — да не знаят, че сте княз.“

Вие със слънчевата енергия може да направите много опити. Ако във вас се проявява обикновеният живот и ходите гологлави, а Слънцето грее, към обяд непременно ще имате слънчев удар, защото тази Божествена енергия ще мине през земята, ще промени някои вибрации и ще образува загорещяване в мозъка. Значи, щом имате слънчев удар, вие сте прекарали тази енергия през земята и затуй имате удар. Обаче ако във вас имате съзнателния живот, настроени сте любовно към всички живи същества, вие ще превърнете тази енергия в „акаша“ и ще усещате в себе си една велика, приятна Божествена музика, и по цялото ви тяло ще се носи един велик трепет, и ще искате да предадете енергията си на всички хора. Всичко туй ще бъде във вас, ако имате съзнателния живот. Тази енергия вие ще я чувствате и през нея ще се предават мислите на всички разумни Същества.

Животът на всички Същества, които ви обикалят в далечното пространство, ще ви се предава с бързина, по-голяма от бързината на слънчевия лъч и вие ще чувствате, че сте един гражданин на това велико Царство. И като погледнете на този, великия свят, вие ще бъдете радостни — всичко ще ви причинява радост. Това е новият живот! Вечер и денем можете да приемете този живот. Приемете тази енергия и всички, когато някак измените вашето съзнание и повярвате без никакво съмнение в Сина Божий, Който е изпратен; щом се свържете с Него — вие ще почнете правилния път на вашата еволюция.

Следователно, трябва ви една необикновена вяра. В кого? — В Сина Божия. Разбирам — вяра на Божествената Любов. Бог е възлюбил този свят и чрез тази Любов ние ще се домогнем до онези велики закони, на които светът почива и чрез които сега животът съществува. И тъй, индусите почват отдолу. Тия енергии как вървят? Сега западните народи почват да изучават тази енергия, качествата ѝ.

За да изучавате Великото, изисква се едно нещо, което индуските учители пазят в тайна и благодарение на това, западните народи не са го намерили. Ако европейците биха го знаели, те биха го профанирали. Сега във вас трябва да се роди новото съзнание: да слугувате на Бога от Любов, всяко ваше действие да бъде един акт любовен, в който да внесете всичкия си живот, всичките си мисли, ум, воля и сърце. И всичко да бъде като че го вършите само за Бога.

* * *

Едно благо имате, което струва милиони — гласа на човека. Магическа сила има в гласа! Онези, учените хора, адептите на миналото, адептите в Индия, пророците — разбирали музиката. И всичките животни обичат музиката. Ако на едно животно ти започнеш да му пееш и знаеш онзи, основния тон, отдето се започва, то ще се спре и ще те слуша. Колкото и да е гладно, то ще се спре.

Индусите имат известни музикални парчета, които са малки, от няколко тона, еднообразни — като ги засвирят, и змиите свикват, и зверовете свикват и ги разпръскват с музиката. То е една тайна, която те пазят. Индусите не са като европейците — каквото научат, те го държат скрито и не поверяват тайните на другите.

* * *

Преди години направих опит да разкрия на българите истината, че слънчевата светлина и топлина действат здравословно и спомагат за правилното развитие на човека. Понеже от Слънцето иде праната и затова препоръчах сутрин рано преди изгрев човек да излезе в Природата, за да поеме чист въздух и да приеме онази прана, която иде с първите слънчеви лъчи. Но българите ни обвиниха, че се кланяме на Слънцето. Това е едно неразбиране. На човека не е позволено да се кланя на нищо, освен на Бога. А поклонението на Бога се отличава от това, че който служи на Бога, Бог му дава живот. Да се покланяме на Бога, значи да носим Неговото знание, Неговата Любов, Неговия Дух, Неговата свобода — да носим живота. Това значи да се покланяме на Бога и само така ще можем да добием онова знание, което ни е необходимо за живота.

Сега мнозина искат да отидат в Индия да изучават тайните на окултната наука. Тайната седи в това — да бъдем облечени в красота и чистота. Мислете една година върху чистотата и красотата и няма да сгрешите. Наблюдавайте често Слънцето и Месечината, когато имате разположение, и ще добиете много нещо. Има известно съотношение между чистотата и красотата, между среброто и златото, и Месечината и Слънцето. Докато златото и среброто не влязат в човешката кръв, човек красив и чист не може да стане. Златото е свързано със силите на Слънцето, а среброто — със силите на Месечината.

* * *

Всичко зависи от степента на развитието на човешкото съзнание. Същият закон се отнася и до възкресението на човека. Мнозина очакват възкресение и мислят, че то ще дойде по някакъв външен начин, само по себе си. Добре е, ако така дойде възкресението, но фактите говорят друго нещо. Един виден англичанин отишъл в Индия между Белите йоги, които вървят по Христовото учение, да се учи между тях. Тези йоги, тези Бели братя в Индия разполагат с истинско, положително знание, което обаче пазят свещено — не го дават на кого да е. Този англичанин придобил изкуството да става неуловим — лесно се освобождава от затвор, от всякакви ограничения. Като го проследило английското правителство, помислили, че е някакъв шпионин и го затворили. Какво било учудването им, когато още на другия ден видели, че стаята, в която го затворили, била празна. Хванали го отново и пак го турили в затвор, но сега поставили десет души стражари, добре въоръжени, да пазят. Сутринта още влизат в стаята, но стаята пак празна. Като видели това, решили да го закарат в Англия, там да го затворят.

Но и в Англия се случило същото. Той оставил едно писмо до английското правителство със следното съдържание: „Не правете повече опити в това направление! Колкото да ме затваряте, не можете да ме задържите в затвора. Аз имам работа, която непременно трябва да свърша. Оставете ме свободно да завърша мисията си.“

Питам: ако затворят някого от вас, как ще излезе от затвора? Той ще пише писма до министрите, до царя, да моли за освобождение. Обаче човекът на положителната вяра сам излиза от затвора. Той не очаква някой да дойде отвън да го освободи.

* * *

Мъчно се чете „Илиада“, и за един грък е мъчно читаема. В нея има дълбоки символи. Вие трябва да прочетете и „Ведите“ — епичните произведения на Индия, те са хубави. Ведите са тридесет тома, преведени на английски от Макс Мюлер. Той има своя теория, че гърците са взаимствали от Египет, от Индия и пр., а единственото, което е тяхно, било ваятелството.

Като влезете в този клас, за който ви говоря, вечерно време ще оставите тялото си, ще намерите „Ведите“ в Англия, ще ги прочете, ще си вземете бележки и сутринта ще си дойдете. И във Ватикана ще идете. Другите да не знаят, че сте стигнали до такива дълбоки неща. Представете си, че вие сте един царски син и ви е дадена една задача — да ходите инкогнито между народа. Ще се пазите, ще мълчите — да не знаят, че сте княз.

* * *

Има един специфичен начин за правилно дишане. Да се диша правилно, това е цяла наука, която малцина знаят сега. В Индия йогите имат цяла система за дишане. Те го наричат дълбоко дишане, но това е едно специфично дишане за придобиване на безсмъртния живот. Чрез правилното дишане човек може да придобие безсмъртие. В това се състои и дълбокият смисъл на дишането.

В средните векове това дишане го наричаха придобиване еликсира на живота. Има един еликсир на безсмъртието в света и неговото придобиване е свързано с въздуха. Той се отделя по един специфичен начин на дишане. Има два вида прана във въздуха. Едната носи зараза — това са известни енергии, които произвеждат горение в организма и по такъв начин нарушават равновесието на функциите и процесите, а има и друга прана, която възстановява равновесието на силите в организма и произвежда подмладяване. Това е именно жизненият еликсир. Той се намира във въздуха, светлината и водата. Но трябва да знаете как да го отделяте оттам.

Затова е необходимо да знаете как да пиете водата, как да дишате въздуха и как да приемате светлината. Трябва да имате известни разположения за това, трябва да имате известни методи и начини, защото можете да пиете вода, да дишате въздух и да приемате светлина, но да имате обратни резултати. Всички онези, които са приложили методите на йогите в Европа, са имали повече вреда, отколкото полза. Най-после разбраха, че тези методи са неприемливи за хората от Европа. Тази вреда се дължи на неразбирането на принципа, върху който е обосновано това дишане.

Много хора сега искат да изучават тайната на Природата, за да ѝ станат господари. Но Природата не се нуждае от господари, а от слуги. Който иска да изучава тайните на Природата, трябва да ѝ стане служител. Този закон са го разбрали още в древността и всеки, който е искал да бъде учен, той е трябвало да разбира закона на служенето. Само по пътя на служенето човек може да се добере до великата наука на Любовта.

* * *

Индусите са правили опити с много животни и са достигнали добри резултати. Те са правили опити с много страхливи животни и са успели да ги привлекат при себе си. Следователно, ако имате връзка с Първичната Причина, вие ще можете да извикате при себе си заека, който е известен със своя страх. Този страхлив заек ще се приближи при вас и ще легне пред краката ви. Само едно докосване на ръката ви до заека е в състояние да го успокои. Ако на другия ден изгубите доброто си разположение, колкото и да викате заека при себе си, той няма да дойде.

Индусите казват, че имало някаква тайна в това. Да, има някаква тайна и тя се заключава във връзката на човека с Първичната Причина. Който не разбира това, казва, че хора, които сваляли плодовете от дърветата само с едно докосване на дървото с ръката си, имали някаква хипнотична сила, имали силен поглед и т.н. Не е така. Правете тези опити, за да видите имате ли връзка с Първичната Причина или нямате. Ако плодовете не падат пред нозете ви и ако заекът бяга от вас, това не значи, че сте лоши хора, но се намирате при обикновени условия на живота. Това ни най-малко не трябва да ви обезсърчава. Ако първият ден не успеете, направете опита още няколко пъти наред, докато един ден видите, че сте господари на положението.

Вие можете да направите същия опит и с някой човек. Представете си, че искате да започнете някакво предприятие, за което са нужни сто хиляди лева, но нямате пет пари в джоба си. Какво трябва да направите? Първо влезте във връзка с Първичната Причина и след това идете при някой банкер да му поискате тази сума. Ако имате тази връзка, банкерът ще извади от касата си сто хиляди лева и ще ви каже: „Заповядайте, господине, услужете си!“ При това той няма да ви иска никаква полица. Обаче нарушите ли връзката и пак отидете при същия банкер за нов заем, той ще ви каже: „Изплатете първата сума от сто хиляди лева и тогава пак елате да искате пари.“

Значи отношенията на хората едни към други говорят за вътрешните отношения, които съществуват между тях и Първата Причина. Казвате, че богатите хора са лоши, затова не услужват на сиромасите. Аз пък казвам, че нито богатите, нито сиромасите, нито учените хора са лоши, но всички тия хора са в дисхармония с Първичната Причина.

* * *

Вижте още: Предимства и недостатъци на източните култури »

Извадките са предоставени за публикация от Аутсайдер.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.