Мистерията на Голгота: Паралели между сведения от Беинса Дуно и Рудолф Щайнер

Пълният синхрон, по който двамата големи духовни водачи на двадесети век описват делото на Христос в Централното събитие на общочовешката еволюция

Уводни думи

Първият повод да се заема с тази статия е, че досега никой не е посочвал изчерпателни паралели по конкретната тема в изказванията на Рудолф Щайнер, основател на антропософията или духовната наука, и тези на Учителя Беинса Дуно, изнесъл обновеното Учение на Бялото Братство пред българска публика. Ако е правено — извинявам се предварително, но не успях да го намеря в писмен вид. А темата за Христос и Мистерията на Голгота е твърде важна — както исторически, така и в настоящето, но и за бъдещето, — така че трудът да се работи в тази посока е навременен и наложителен.

Вторият и конкретен повод да изготвя настоящата публика е едно твърдение, изказано от анонимен автор в коментарите под тази наскорошна публикация:

„Учителя никога не е говорил за Мистерията на Голгота в смисъла, който влага Щайнер, нито за някакъв импулс, свързан с нея. Това е иновация на Щайнер. Оригинално звучи наистина, дори модерно, но извън антропософията и някои ню-ейджъри идеята няма поддръжка.“

Както ще видим по-нататък, то не издържа на критика, като насреща му няма да противопоставим частно мнение, а ще сравним многобройни изказвания на Учителя Беинса Дуно с антропософските сведения за Мистерията на Голгота. Преди това обаче е наложително да направим

обобщение на сведенията от Щайнер за тази Мистерия

Това е нелека задача. Мистерията на Голгота се разглежда от различни гледни точки в десетки (а може и да са стотици) от Събраните съчинения с лекциите на Рудолф Щайнер, изпълващи над 350 тома.1 Напълно естествено е, ако знаем, че именно отношението към Мистерията на Голгота (МнГ) и ролята на Христос за общочовешката еволюция е това, което разграничава и обособява немския клон на теософията в самостоятелно духовно течение, известно днес като антропософия.

Същността на МнГ има многобройни светско-исторически, религиозни, духовно-научни и други изражения. По-долу ще посоча само няколко от тях, но те са ключовите и най-честите,2 към които се правят препратки в лекциите на Рудолф Щайнер. И както ще се установи, без никакъв проблем се откриват в Словото на Учителя:

1. Имало е Велики Учители преди въплъщението на Христос в Исус преди 2000 години в земите на Палестина. Имало е и ще има Велики Учители и след въплъщението на Христос. Но Христос не е дошъл да изнася някакво ново учение, а да извърши Мистерия, наричана още Централно събитие в еволюцията ни, на каквато не е бил способен нито един Учител преди Него, нито ще бъде извършена от Учител след Него.3

2. Тази Мистерия се извършва на хълма Голгота, където Исус Христос е разпънат на кръст. Един от римските войници Го пробожда с копието си, за да се увери, че е мъртъв, а от раните изтича силно етеризирана кръв, която пада на земята и я прониква. По данни от Щайнер, тази Мистерия е можела да се извърши само на това място на планетата, тъй като и планетата, както човешкото тяло, има различни области с различно духовно значение.4

3. Чрез свързването на етеризираната кръв на слезлия Слънчев Бог Христос със Земята се подновяват отношенията между Земята и Слънцето. Христос става Дух на Земята. Впоследствие се променя цялата аура на планетата. Разпространява се нашир и надлъж Христовият импулс, засягащ цялото човечество, а не само хората и народите, сред които се е разпространило тъй нареченото християнство. Самият Христос става върховен Господар на човешката карма — или Вишва Карман, както е наричан от древните източни посветени.5

4. Христовият импулс е това, което позволява на всеки човек, който го е приел, в подходящия момент да стане проявител на Христовата същност. Проявата на Христос в човешкото сърце ще позволи на човека да продължи еволюцията си: „Никой не дохожда при Отца ми освен чрез Мене.“ Хората, които са приели Христовия импулс, започват да виждат по-ясно в духовния свят по време на живота им между смъртта и следващото раждане.

5. Христовият импулс, който е следствие от свързването на Христовата кръв със Земята, „подквасява“ едновременно човешките души, но и самата планета. За да могат да се трансформират в бъдеще и да се издигнат на по-високо еволюционно ниво. Едно от следствията на този действащ „квас“ ще бъде Второто пришествие на Христос, което няма да бъде отново в плът и кръв, а хората, приели Христовия импулс, ще могат да виждат Христос чрез обновени ясновидски способности. Тези способности при едни ще възникват естествено в рамките на следващите векове и хилядолетия, като резултат от пречистващи страдания, а при други ще са резултат от езотерична подготовка. В антропософията често се прави сравнение с изживяването на апостол Павел по пътя към Дамаск.6

Мистерията на Голгота в Словото от Учителя

Най-краткото познато ми изявление, в което се засягат (почти) всички гореизброени обобщения, е следното:

„Християните казват, че преди две хиляди години Христос е пролял кръвта си за човечеството. Наистина, проля се Христовата кръв и отиде в земята. Ако хората се бяха присадили с кръвта на Христа, светът щеше да бъде друг. Питате: ще дойде ли Христос втори път на Земята? Ще дойде, но чрез Живото Слово.“

Акцентира се върху обстоятелството, че Христовата кръв не просто е била пролята, а е отишла „в земята“, което е и същността на Мистерията на Голгота. Обръща се внимание и на обстоятелството, че Второто пришествие на Христос няма да бъде в плът и кръв, а като Живо Слово. Отделно се засяга и въпросът с Христовия импулс, към който не са се „присадили“ достатъчно хора, иначе светът щял да бъде друг.

Апостол Павел гонеше именно този, разпънатия Христос, и казваше: «Аз зная Този Христос.» Не, той видя какво представлява Христос — видя Го като Светлина и падна от коня си с лице към Земята. Видя той тази Светлина! Светлината не може да се разпъне, Светлината не може и да се изгаси. […] Казват: «Тъй е писал Господ.» Не, не говорете така! Това не говори онзи Христос, Който е бил разпъван, а говори Онзи Христос, Който никога не е бил разпъван. Христос, Който никога не е бил разпъван, казва: «Учете ги да пазят благото, което съм ви дал, и ето, аз ще бъда с вас до скончанието на века. Амин!»

Пълно съответствие с антропософското сведение, че Христос е Дух на Земята, че е новата Светлина на земната аура, както и че може да бъде видян чрез новото етерно ясновиждане. Закономерно се споменава апостол Павел — първият човек, видял Христос по този начин. Когато говори по този въпрос, Рудолф Щайнер също определя Христовия импулс като благо, което трябва да се пази. И също — че свързването на Христос със Земята и човешките сърца е смисълът на думите Му: „Ще бъда с вас до скончанието на века!“

Ние не съжаляваме, че едно време са мъчили Христа. Гърбът на Христа беше толкова силен, че можа да издържи всички удари, но Римската империя не можа да ги издържи. И после стана обратното — Римската империя залезе, а Христос изгря в целия свят.

Изгряването на Христос „в целия свят“ може да се разбира само в смисъла на МнГ — свързването на Земята със Слънцето, новата ѝ сияйна аура, при това повсеместно. В никакъв друг смисъл Христос не е „изгрял в целия свят“, тъй като християнството не е единствената религия или единственото учение, нито е разпространено сред всички народи по света.

Веднъж дойде Христос на Земята в плът между човеците. Сега ще Го търсите по друг начин. И в духовния свят да отидете, и там няма да видите Христа. Той е зает с много работа, няма време за свободни хора. Щом види някой свободен човек без работа, Той го праща на Земята.

Отново пълно съответствие с обобщенията на МнГ — каквато е представена в антропософията. И Щайнер казва, че Христос няма да се върне втори път в плът и кръв, че трябва да се търси по нов начин, че Христос сега е на Земята, а не „горе“, както и че Той е сегашният Господар на човешката карма и праща човеците „без работа“ обратно на Земята.

„Христос е сега на Земята — не разпнатият Христос, а живият. Жив е Христос на Земята! Разпнат беше човекът, а Христос е жив!“

„Христос сега е на Земята“ е изказване, което без проблем може да се намери с точно тези думи и при Рудолф Щайнер.

Съвременните хора казват, че Христос се пожертвал за човечеството, т.е. изплатил дълговете му. Христос наистина изплати дълговете на хората, но в Божествения Свят. Всички хора дължат на Христа големи суми, които ще трябва да изплатят. Той ще повика длъжниците си при себе си, за да платят своите дългове, но ако те Му се помолят да отложи плащането, понеже нямат възможност да се издължат, Той ще ги прости. А ако онзи, на когото Христос е простил дълга, отиде да притеснява и да изтезава някой свой длъжник за нищожна сума, Христос ще каже на слугата си: «Върнете този при Мене, за да изплати дълга си!» Слугата отново ще го въведе при Христа, Който ще го запита: «Ти готов ли си да простиш малкия дълг на брата си, както аз ти простих големия? Ако си готов да простиш на брата си, и аз няма да искам твоя дълг.»

Тук Учителя говори дори за изражения на МнГ, които не бяха разгледани в петте обобщения. А именно, че, след като става Дух на Земята, Христос поема това, което в антропософията е известно не като „дългове на човечеството в Божествения свят“, а като „обективна карма“ на човечеството. По този начин човек е оставен да разрешава въпроса само със своята „субективна карма“. Ако човек трябваше да разрешава проблема и с обективната карма, никога не би могъл да премине в следващия еон на еволюцията си. Това обаче може да се разбере само от хора, които се занимават еднакво задълбочено и със Словото, и с Духовната наука.

Всички извадки дотук бяха от тази публикация. В нея ще намерите и библиографските препратки.

Още за Мистерията на Голгота в Словото на Учителя

Апостол Павел нарича Христа Втори Адам, но Христос никога не е вървял по пътя на човешката еволюция като Адам, което значи, че Той никога не е грешил. Христос е слязъл от друг свят, за да опита живота на хората, но сам Той не е от човешката еволюция. В Писанието се казва, че Христос не е дошъл да помага на ангелите, а е дошъл да помага на хората. Той дойде в света, за да послужи като съединителна нишка между еволюцията на ангелите и еволюцията на хората и да покаже на последните по кой път могат да придобият Божествения Живот.

Пълно съответствие със следните антропософски факти: Христос не е човешко същество и неговата еволюция е различна от човешката. Ето защо само Той е могъл да извърши Мистерията на Голгота, за разлика от Учителите преди и след Него, тъй като те са напреднали представители на човешката еволюция. Изтъква се, че Христос е „съединителната нишка между еволюцията на ангелите и еволюцията на хората“, което е просто друг начин да се каже, че Христос посредством МнГ отново е свързал еволюцията на Слънцето (и неговите обитатели) с тази на Земята (и нейните обитатели).

Извадката е от тази публикация. В нея ще намерите и библиографските препратки.

И дори още повече паралели

Христос е живял преди две хиляди години, но и сега живее. Той казва: Ако думите Ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Значи Христос ще дойде във вас такъв, какъвто е сега, а не какъвто е бил в миналото. Тогава Той е имал една задача, сега има съвсем друга. Сега Христос може да помага на всички, а в миналото не е могъл. Тогава той е бил обременен с други задачи.

Отново съвършено съответствие: Христос няма да дойде за втори път, както е дошъл преди 2000 години — чрез вселяване в човек от плът и кръв. Ще дойде „такъв, какъвто е сега“ — в етерна форма, а ще може да се открие по пътя на етерното ясновиждане. Засяга се и че Христос има нови задачи — Ръководител на кармата, и сега, като такъв, вече може да помага на всички човеци, безразлично от географското им местообитание; независимо от народностната и верската им принадлежност.

Някои казват, че Христос никъде не е учил. Всичко, което правеше Христос, свидетелства за Неговите обширни познания. Той възкресяваше мъртвите, отваряше очите на слепи и т.н. Христос казва на учениците си: Ако не разбирате земните работи, как ще разберете небесните? Когато Христос говори за небесните работи, това показва, че Той с това е подразбирал Великите Мистерии на Слънцето. Той е бил запознат с еврейската кабала, с източната философия и с редица други науки.

Пълен синхрон с антропософските факти, според които преди слизането си на Земята, Слънчевият Бог Христос е първоизточникът на културните епохи на Земята и съответните им духовни (религиозни) системи. Техният първообраз са Великите Мистерии на Слънцето. Христос ще продължава да ръководи и следващите културни епохи и техните духовни течения, макар и чрез регентството на Архангели, редуващи се, като поемат управлението на Земята от Слънцето, а и лично — в качеството Му на Господар на индивидуалната човешката карма и като Изкупител на обективната общочовешка карма.

Както Духовната наука на Рудолф Щайнер, така и Учението на Беинса Дуно са изнесени под водачеството на Арх. Михаил, управляващ Земята и напредването на Христовия импулс от 19 век до 23 век. Всеки сам може да открие паралелите между сведенията относно Арх. Михаил, дадени в Духовната наука (тук) и в Учението (тук, тук и тук).

Енергията, която християнството криеше в себе си, е почти към своя край. Тази енергия е почти изразходвана. Християнството крие в себе си запасна енергия за около 1200 години още, но я държи като неприкосновен, основен капитал. Ако посегне към този основен капитал, то е осъдено на фалиране. Този капитал трябва да остане непокътнат. За да поддържа живота си, християнството трябва да бъде кредитирано. Не му ли се отпусне нов кредит, в света ще настъпи небивал глад и сиромашия.

Новото „кредитиране“ на християнството, наред с други възможни и вероятни указания, в антропософията е етерното ясновиждане, което ще позволи на все повече хора да общуват непосредствено с Христос (в етерна форма) и да разбират по-дълбокото значение на Евангелията. Времето на „запасната енергия“, посочено от Учителя — 1200 години, съвпада с периода, посочен от Щайнер, през който хората по естествен път или чрез обучение ще развиват това етерно ясновиждане.7

Ако Христос не беше разпънат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството. Ще кажете: «Ето един човек, който не говори логически.» Аз ще ви обясня защо мисля така. Ако посадя едно житно зърно в земята, не съм ли за него Юда? За това зърно временно аз съм предател, но същевременно съм и негов спасител. Как би могло зрънцето да се развива и размножава, ако не бъде посадено в земята?

Рудолф Щайнер също използва сравнения със „зърно“, „семе“, „зародиш“ и „квас“, когато говори за Христовата кръв, която е проникнала в Земята при МнГ. Прави го и по други поводи — например когато обяснява начините, по които се очаква злото да бъде преобразувано в добро в смисъла на манихейския принцип. Намирам за излишно да се проверява кой от двамата водачи е използвал по-напред такива иносказания, тъй като тук не търсим някакво „първенство“,8 а само посочваме съществуващи паралели, които се поставят под неоснователно съмнение или директно се отричат.

Извадките са от тази публикация. В нея ще намерите и библиографските препратки.

Дори повече паралели, свързани с особени сведения относно МнГ

В това време даже и Христовите ученици не можаха да се повдигнат, за да разберат смисъла на Христовото учение. Те го разбраха след смъртта Му — след страданията Христови. Тогава дойде пробуждането на съзнанието им.

Антропософията дори по-подробно разяснява, че преди МнГ и по време на самата тази Мистерия учениците на Христос са били с „притъпено съзнание“. Това състояние на съзнанието им се е дължало не само на вътрешни, но и на външни9 сили. Забележително е, че и двамата духовни водачи говорят по този въпрос, смятан от някои лошо подготвени техни последователи за изключителна антропософска „иновация“, която не се приемала никъде извън антропософските среди.

И казва апостол Павел: «Ще бъдат грабнати във въздуха.» Под „грабнати във въздуха“ той подразбира процеса на пробуждане на съзнанието. Тогава всички учени хора ще си подадат ръка и ще създадат условията за проявяването на Божествения Принцип. И когато Христос дойде, всички хора трябва да Го видят. Ако Го видят само няколко души, ще има същия спор, както и сега. Идването на Христа е вътрешен процес — подобно на отношението на Слънцето към нас. То следва същия закон. И тогава между Бога и нас ще се образуват правилни отношения.

Рудолф Щайнер е по-изчерпателен и по този въпрос, но паралелите със Словото на Учителя са очевидни и неоспорими. Основателят на антропософското движение казва, че условията за виждането на етерния Христос започват от 30-те години на ХХ век. И също предупреждава, че малцината първенци, които ще Го виждат, могат да станат поводи за спорове — евентуалната намеса на материалистичната психиатрия, разпространена сред учени, които няма да Го виждат, може да създаде неприятности на тези, които ще Го виждат в етерна форма.10

Съгласно антропософските сведения, масово наблюдение на Христос в етерна форма ще се очаква през предстоящата Орифиилова епоха,11 започваща около 2300 година. Щайнер също поддържа схващането, че тогава не всички хора ще Го виждат. И в резултат на това ще се стигне не само до спорове, но и до разделение на човечеството на две раси: „Христова раса“ и „зла раса“, която под влиянието и на трите категории паднали духове (Луцифер, Ариман и Асурас) ще организира социалния си строй по примера на животинското царство.12

Що се отнася до думите на Учителя — „идването на Христа е вътрешен процес, подобно на отношението на Слънцето към нас. То следва същия закон.“ — просто можем да повторим и по-рано направения паралел: Христос, работещ в човешките сърца, ще видоизмени хората по начин, подобен на начина, чрез който Христос, като Дух на Земята, не само свързва Земята и Слънцето, но ще видоизмени Земята, докато в предстояща епоха самата Земя ще се превърне в Слънце.

Извадките са от тази публикация. В нея ще намерите и библиографските препратки.

Заключителни думи

От горните примери, които изобщо не са изчерпателни, се уверяваме, че Рудолф Щайнер и Беинса Дуно говорят за Мистерията на Голгота в един и същ смисъл. И по-точно: в смисъла на всяко от петте обобщения за същността на тази Мистерия. Нещо повече — на много места го правят и по аналогичен начин, като използват еднакви алегории и акцентират върху едни и същи подробности, както и върху едни и същи ширещи се заблуждения сред съвременните християни.

Освен това в последните няколко извадки посочих паралели дори между смисъла и начина на говоренето им относно по-дълбоки подробности около Мистерията на Голгота, които обикновено не се нареждат сред основните ѝ характеристики. Изводът от всичко това може да бъде само един, а той е, че опитите за разграничаване на Учителя и Словото му от лекциите на Рудолф Щайнер са неоснователни — те могат да се дължат само на непознаване на тези учения и на някакво лично (егоистично, партийно, сектантско) желание за противопоставянето им.

Посочените паралели са следствие от положително изучаване и на двете духовни течения. До същия извод може да се стигне и при отрицателно търсене. Авторът на тези редове не е срещал дори само едно изказване на Рудолф Щайнер по въпроса за историческата, настоящата и бъдещата работа на Христос, което да противоречи на такова от Беинса Дуно, и обратно.

Дали някой „приема“ или „не приема“ предполагаемите „иновации“, няма абсолютно никакво значение. Без значение е и бройката на „свидетелите“. Навремето масовото отхвърляне на Христос и осъждането Му на смърт от висока светска инстанция по никакъв начин не омаловажават Неговата същност или делата Му, като най-великото и неповторимото сред тях е Мистерията на Голгота.

Всяко от двете разгледани духовни учения води до разбиране на тази Мистерия. Но моето мнение е, че темата е разгледана по-подробно и с академична педантичност в антропософията. И ако последователите на Беинса Дуно искат да разберат цитираните по-горе думи от беседите, ще трябва да преодолеят надменността си и предразсъдъците си спрямо Рудолф Щайнер и ползата от лекциите му. В противен случай се обричат на неразбиране и сляпо отрицание на окултни истини.

А който отрича Истината, никога няма да намери Христос! Било в себе си, било като външна сила, работеща на Земята. Съответно се лишава и от Бъдещето, което може да му донесе Христовия Дух.

Иван Стаменов
29.10.2018 г.Бележки:

 1. Много от тях са преведени на български език и могат да се изтеглят свободно от Виртуалния Гьотеанум. Темата е разгледана също и в доста от още непреведените Събрани съчинения, особено във „Въведение в Мистерията на Голгота“ (GA-152) и „Градивните камъни за разбирането на Мистерията на Голгота“ (GA-175). Немските текстове също са налични във Виртуалния Гьотеанум, а са преведени и на английски в RSArchive.org. [^]
 2. Готов съм да допълня петте обобщения и/или да ги редактирам, ако аргументирано се посочи, че някъде съм пропуснал нещо важно при посочването на паралелите или че не съм го резюмирал правилно. [^]
 3. „…това, което се появи в света като „християнство“, далеч не би трябвало да се смята като едно „ново учение“ — изрично подчертавам това! — като една „нова теория“, а като нещо реално, нещо обективно. Ето защо, когато хората твърдят, че основните елементи от учението на Христос са съществували и по-рано, това изобщо не допринася за правилното разбиране на християнството; защото не то е същественото. Същественото е не това, което Христос учи и проповядва, а това, което Христос даде: своето тяло! Защото никога до този момент със смъртта на един човек не беше внасяно в Земята това, което възкръсна от гроба на Голгота. Никога до този момент, чрез един човек, минал през Портата на смъртта, на Земята не беше предлагано това, което тя можа да получи чрез възкръсналото тяло на Христос Исус.“ — Р. Щайнер, GA-131, седма лекция [^]
 4. Изхождащо от Палестина чрез Мистерията на Голгота, течението на Граала обхваща кръвта и сърцата на хората. Из GA-240 (Кармата в отделния човек и в човешкото развитие), трета лекция [^]
 5. „Христовият импулс ще бъде това, което ще оживи погледа назад. Такава промяна на човешката духовна организация ще стане. И тя ще произлезе от събитието, което започва през 20. век и което можем да определим като повторно Христово пришествие, така че онези хора, в които се събудят по-висшите способности, ще виждат «Господаря на кармата». Хората, които ще изживеят това, няма да го изживеят само във физическия свят — все едно дали някоя душа се намира във физическо тяло или във времето между смъртта и ново раждане. Ако тази душа се подготви, ще изживее Христовото събитие. Съзерцанието не зависи от това, дали сме въплътени във физическо тяло, но от подготовката за това. За да може събитието да се възприеме с разбиране и яснота, подготовката трябва да се извърши тук, във физическия свят. Понеже човек само тук е свободен да се развива, а животът след смъртта е строго предопределен. Човекът, който съзерцава, когато са се събудили неговите способности, няма да може да разбира, без да е подготвен. Тогава «Господаря на кармата» ще му се яви като ужасно наказание. За да разбере ясно човек това събитие, трябва да се подготви. Следващите три хилядолетия ще предоставят възможност за подготовката на хората.“ — GA-131. От Исус към Христос, Карлсруе (1911), стр. 220сл., немско издание 1958 г. [^]
 6. За по-подробни сведения вижте тази поредица с тематично подбрани извадки. [^]
 7. В някои лекции — вижте например тази — Щайнер дава приблизително двойно по-голям период: „тези сили и способности ще се развиват сред човечеството в течение на 2500 години.“ Това обаче трябва да се приема условно, защото хората, които не приемат Христовия импулс или го изгубят през следващите 1000 години — тоест до изтичането на епохата под водачеството на Архангел Орифиил — много трудно ще успеят да се върнат към потока на естествената духовна еволюция. Вижте също: „Следващите три хилядолетия ще бъдат посветени на това — да се възприеме Христовото пришествие в етерния свят. Това няма да е възможно само за онези, които мислят изцяло материалистично.“ — Рудолф Щайнер, GA-130, стр. 118 от немското издание. [^]
 8. Първенството всъщност се държи от Христос и евангелистите. В Новия Завет на много места четем: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.“, „Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас.“, „Малко квас заквася цялото тесто.“, „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му.“, „На какво да оприличим царството Божие, или с каква притча да го изобразим? То е като синапово зърно, което, кога се посее в земята, е най-малко от всички семена земни“ и др. [^]
 9. „Ако се запитаме за какво става дума тук, трябва да напомним следното. Когато пред нас застане един човек, тогава това, което действа върху нас, е нещо много повече от онова, което регистрираме в нашето съзнание. Във всеки момент, когато върху нас действа даден човек или друго същество, върху нашия душевен живот действат такива подсъзнателни елементи, които другото същество поражда по страничния път на съзнанието и които могат да възникнат само заради благодарение на това, че въпросното същество не е въображаемо, а напълно реално. Това, което Христос първоначално предизвиква в душите на учениците след т.нар. Възкресение, възниква именно в техните подсъзнателни сили: едно запознаване със Сина. Ето откъде идват и разликите в описанието на възкръсналия Христос, различните характеристики, според които Христос се явява на всеки един от учениците според съответните им душевни особености. Действията на Христовото Същество са насочени към подсъзнанието на Неговите ученици. Ето защо тези действия са нещо строго лично, строго индивидуално и не бива да се подвеждаме от наглед противоречивите описания в Евангелията.“ — Из GA-131, „От Исус към Христос“, първа лекция. [^]
 10. Рудолф Щайнер не пропуска да отбележи, че материалистичната психиатрия е способна да обяви дори Исус Христос за психиатрично болен: „Естествено, днешният материализъм пречи на хората да стигнат лесно до разбирането на тези неща. И въпреки това те трябва да бъдат казани, защото отговарят на истината. Занапред ще се окаже, че всички стремежи, които не идват от духовния свят, въвличат хората в хаоса. С тези факти трябва да се съобразяваме. Скъпи мои приятели, не казах тези неща, за да очертавам едно или друго становище. От чисто медицинска гледна точка нещата са поставени както трябва. Срещу тях няма какво да се възрази. Но от чисто медицинска гледна точка може да се направи и друго – могат да се подберат определени места от Евангелията и да се обяснят така, сякаш са възникнали от болестните пристъпи на Христос! Такава книга вече е написана и всеки може да я прочете: „Христос Исус от психиатрична гледна точка“. В тази книга е посочено, че всичко, което Исус изнася на света, може да се разбере само като проява на една или друга болест.“ [^]
 11. „Около 2400 година Орифиил, ужасяващият [арх]ангел на гнева, пак ще поеме водачеството. И както някога, в тъмнината отново ще засияе светла и озаряваща духовната светлина: Христос отново ще се появи на Земята, макар и в друг вид, не както преди. Ние сме призовани да Го посрещнем и да Му служим. Когато онова тъмно време наближи, ще се развихрят страховити раздори и войни между събратя, а бедните човешки тела ще залиняват ужасяващо, нападани от болести и епидемии. Белегът на греха ще бъде отпечатан върху човешките тела и ще е видим за всеки. Орифиил трябва да дойде, за да разтърси хората, да ги събуди чрез страховити мъчения за тяхното истинско предопределение.“ — Из GA-266/1 и съдържанието на езотеричните уроци ТI (1904-1909), стр. 283сл., немско издание 1995 г. Вижте още: „Когато Орифиил дойде, ще донесе Божия гняв. Исус Христос отново ще ходи по Земята във времето на Орифиил, но в съвсем, съвсем различен облик.“ — из същия източник, стр. 263. [^]
 12. Рудолф Щайнер: „Човекът няма да иска да знае за никакъв духовен свят. Той все повече не само ще учи, че най-висшите нравствени човешки идеи са по-висши прояви на животински пориви, че според цялата си същност човекът произлиза от животното, но човекът ще взима все по-сериозно тези възгледи и ще живее според тях. Този мироглед непременно ще дойде и заради този мироглед хората ще живеят като животни, ще потънат в животински нагони и страсти. В някои неща от това, което сега се проявява именно в големите градове като пусти оргии…“ — Събр. съч. 107 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

17 коментара за "Мистерията на Голгота: Паралели между сведения от Беинса Дуно и Рудолф Щайнер"

 1. Петьо 006  29.10.2018 г. | 13:34 ч.

  Здравейте г-н Стаменов!
  От доста време чета ваши публикации и гледам видиата в youtube и съм благодаря от цялата си душа за всичко което правите, за да се разпространява Божията истина сред нас. Аз имах щастието да открия онлайн и лектора Димитър Мангуров,(може би го знаете), който също като вас съчетава двата велики духовни импулса на 20-ти век по неповторим начин. в своите лекции. Благодаря на Бога, че ме свързва с прекрасни души като вас. Миналата година, когато бях на 19 години в мен се отключи стремежът към съвършенството любовта и истината и така ми бе дадено да изучавам и антропософията. Постепенно при съчетаването на 2та импулса се развива много по-обширно духовно разбиране и Христос има много по-добра почва върху която да работи в нас. Нека все повече хора да се насочват по пътя на Христовата любов и стремвж към истината, а Вас ви поздравявам отново за поредната прекрасна публикация и ви желая все така всеотдайно да работите за изясняването на така жизненоважни въпроси засягащи нашата еволюция.
  Желая ви ползотворна и светла седмица!

 2. Стопанина  29.10.2018 г. | 13:42 ч.

  Благодаря за високата оценка!

 3. Петьо  29.10.2018 г. | 13:56 ч.

  Благодаря за навременната и важна статия! Чудесно начало на седмицата!

 4. Светльо  29.10.2018 г. | 15:21 ч.

  Сърдечни благодарности за споделеното. Много нагледно представя какъв е бил смисъла от саможертвата на Христос, защо всъщност беше разпнат. Още веднъж, благодаря!

 5. Дорина Василева  29.10.2018 г. | 17:12 ч.

  Благодаря и аз от сърце! Темата за Христос, разбирането й, вчувстването в нея и изживяването й, са от изключително значение за всеки човек както за нашето настояще, така и за бъдещето на цялото човечество – особено разглеждани през призмата на двете учения.

 6. Емо  29.10.2018 г. | 18:29 ч.

  Последната година бях занемарил четенето, но тази статия направо ми напълни душата!
  То по един път на година само нея да чета, пак ще ми е много 🙂

 7. Стопанина  29.10.2018 г. | 19:26 ч.

  По-нататък може да посоча подобни паралели по други теми, разглеждани в двете учения.

  Преди малко научих, че се работи по преводите на споменатите в бележките GA-152 и GA-175, като последният дори би трябвало да е завършен и издаден (засега само в книжен вариант?).

 8. Петко  29.10.2018 г. | 20:14 ч.

  GA 152 и GA175 са издадени отдавна от издателско ателие АБ и АЕТЕРНА на Радослав Радев. Аз ги купих от „Солунска“ №3, книжарница Елрид. Много интересни цикли от лекции!
  Издателство „Даскалов“ ли ще ги издава?

 9. Стопанина  29.10.2018 г. | 20:26 ч.

  Видях, че са преведени само. Не знаех кой ги е издал.

 10. Севастиян  30.10.2018 г. | 04:34 ч.

  От няколко години, чета и изучавам както лекциите на Учителя, така и Антропософия (с която се запознах благодарение на otizvora.com). Докато лекциите на Учителя дават практически техники и познания (вероятно както е споделяно от някои негови преки ученици, лекциите са изнасяни като отговори на мисли и търсения на присъстващите), тези на Щайнер са систематични и организирани (вероятно защото са предназначени за по ерудирана и образована публика, пред която са изнасяни). Моето скромно мнение е, че Антропософското познание е ключът за разбирането на учението на Учителя, и някак двете течения взаимно се допълват и надграждат.

 11. Дорина Василева  30.10.2018 г. | 08:52 ч.

  Севастиян, абсолютно чувствам нещата по същия начин! Аз чувствам Антропософията като гръбнак, като земна основа, благодарение на която човешкото мислене и светоусещане могат да се просветлят, да се издигнат, да се подредят стройно, да се надгражда логически и системно стъпка по стъпка. След толкова вече години Антропософия в живота ми, и възпреки литература на Учителя у дома, и в нета, въпреки чисто житейските ми срещи и общуване с приятели от Бялото братство, чувствам, че на мен именно тези построени логически, сравнителни силни статии, биха ми отворили пътя към Учителя. Е, аз съм и ще съм антропософ в душата си, но чувствам важността да се опитам да разбирам и чувствам това учение, стъпвайки на Щайнер. Тъй че, наистина всяко нещо идва с времето си.

  Със сигурност има значение как се поднася информацията, как е подредена, силата и яснотата на интерпретационните моменти, а и какво е отношението ни към човека, който я изнася. За мен е много важно доверието ми към един човек. А то в днешните времена най-трудно се постига и се гради с години. Тъй че, благодаря за вдъхновения труд, който кипи тук! 🙂

 12. X  30.10.2018 г. | 10:50 ч.

  „Един от римските войници Го пробожда с копието си, за да се увери, че е мъртъв, а от раните изтича силно етеризирана кръв, която пада на земята и я прониква. По данни от Щайнер, тази Мистерия е можела да се извърши само на това място на планетата, тъй като и планетата, както човешкото тяло, има различни области с различно духовно значение.“

  От горния цитат се вижда преди всичко, колко важна роля за еволюцията на човечеството, е изиграл един напълно анонимен войник! Някой, някога да е упоменавал името му? Но по неписаната форумна традиция, спокойно можем да приемем, че е примерно „анонимника Х“.

  Многознаещият ни, прелюбезен и претърпелив Стопанин, би ли бил така добър, да ни осветли, като от какво свръхестествено естество би могло да бъде, така нар. субстанция „етеризирана кръв“? За кръв ли става дума? Ако е силно етеризирана, то тя е неизбежно свързана с етерната обвивка на Земята, която от своя страна, пронизва материята, т.е. и без попиването й в пепеляка под кръста, работата е свършена…

  Между другото, сравнението на Стаменов с феномена Мангуров, не е съвсем състоятелно.

 13. Стопанина  30.10.2018 г. | 11:15 ч.

  Многознаещият ни, прелюбезен и претърпелив Стопанин, би ли бил така добър, да ни осветли, като от какво свръхестествено естество би могло да бъде, така нар. субстанция „етеризирана кръв“?

  По всичко личи, че всезнаещият, нелюбезен и самоотговарящ си Анонимник Х не се нуждае от осветляване, тъй като не само се самозадоволява, но и контра-атакува със собствените си обяснения, извлечени от мрака на невежеството си.

  Освен това в изказването си, което е поводът за написването на статията, същият Анонимник Х говори така, сякаш е чудесно запознат с антропософското схващане за Мистерията на Голгота, дори го съпоставя със Словото на Учителя, което би означавало, че вече трябва да има доста добро разбиране за етеризираната кръв.

  И също така в един коментар на Анонимника Х, който изтрих, се твърдеше, че сравнение на Духовната наука и Словото може да се прави само от посветен. Ако приемем това за вярно, не съм този, който би могъл да превежда термини от антропософията на белодрешковски език. 🙂 Но пък дверите на Виртуалния Гьотеанум са широко отворени – там се преподава и езикът.

  Когато почти всички врати за общуване са затворени от страна на Хикса, няма да упражнявам насилие, за да ги отварям. Защото би означавало не просто да хвърлям бисери на прасетата, а за целта да разбивам вратите на кочината чрез упражнение на насилие. Не бих си позволил този двоен грях.

  Когато Хикса сам отвори вратите си и покаже, че в сегашните му препълнени стари мехове има условия да се налива ново вино, добрият Стопанин търпеливо ще се заеме за работа.

  сравнението на Стаменов с феномена Мангуров, не е съвсем състоятелно.

  Никой не е правил сравнение. Преди всичко се научи да четеш.

 14. X  30.10.2018 г. | 11:30 ч.

  „Аз имах щастието да открия онлайн и лектора Димитър Мангуров,(може би го знаете), който също като вас съчетава двата велики духовни импулса на 20-ти век по неповторим начин.“

  По-горе е сравнението – „също като вас„. И това ако не е сравнение, здраве му кажи!

  Скромно бих искал, само да обогатят дискусията. Затова задавам определени въпроси.

  В интерес на истината, но не на истина.бг, ти Стопанино, забележително добре си се справил с нелеката задача за също толкова забележително кратък срок. Поздравления!

  И все пак, мъчи ме естеството на тази силно етеризирана кръв, носителка на Христовия Аз. Нещо има недоречено тук. Какво мислиш?

 15. Стопанина  30.10.2018 г. | 11:44 ч.

  По-горе е сравнението – „също като вас„. И това ако не е сравнение, здраве му кажи!

  Какво правим с „по неповторим начин“? Ако всяко от тези съчетания на двата импулса е неповторимо, може ли да се повтори от друг, така че да се сравнява? Мангуровото действително е неповторимо. Моето може да се повтори от всеки, който предава вярно и двата импулса, без да добавя нещо неповторимо от себе си, превръщайки ги в нещо трето.

  Нещо има недоречено тук. Какво мислиш?

  Недореченото е изречено в книгите, качени във Виртуалния Гьотеанум.

 16. Иванка Савова  30.10.2018 г. | 19:54 ч.

  Уникална статия! Дори и „феноменът“ Мангуров не би могъл да направи по-добър паралел за синхрона между антропософията на Щайнер и Духовното Учение на Беинса Дуно относно МИСТЕРИЯТА ГОЛГОТА! А за „феномена“, бих добавила само, че слушах негови беседи, заради антропософската им насоченост до момента, в който той, ФЕНОМЕНЪТ започна публично да нарича глупаци и идиоти всички, които не гласуват за Бойко Борисов и се превърна в една пропагандна марионетка. Та, господин анонимен Х, ако човек е прегърнал антропософията, ако е развил интуицията си за Духовната Истина, не би си позволил, да сравнява и да противопоставя двама души, които са намерили своя собствен начин да представят едно и също Духовно Учение. След като сте фен на Мангуров и, евентуално, Ви харесва да бъдете наричан глупак, няма лошо харесвайте си го, но не замърсявайте ИЗВОРА.

 17. X  30.10.2018 г. | 21:19 ч.

  Госпожо Иванке, точно като Вас поставям единия феномен над другия. Нямаме принципни различия.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.