Учителя Беинса Дуно: Подбрани мисли за България и българите (1/2)

„Господ казва: „България ще бъде благословена!“ Времето ще покаже истина ли говоря, или не.“

Господ се интересува от всички дела на България в стопанско, политическо и материално отношение. България е по-добре от всички съседни държави. Например движението в Румъния, земетресението в Италия и това, което става в Турция — подобни катастрофи щяха да станат и в България, но тя остана незасегната. Това е в общия план на Небето. Трябва да създадем една по-благоприятна почва, за да дойдат и да се преродят в България по-добри духове, защото целта на Веригата е да натори почвата, та като дойдат по-добрите духове, да помогнем за тяхното въплъщение и да ги поставим на работа. И тогава в България ще имаме по-добри управници, министри, съдии и пр. А за тези, които крадат пари, не се тревожете — тях ще ги оставят тук.1

* * *

Изворите и разните планински върхове са в известно съотношение с нас. Мусала има известно влияние върху нас. Витоша оказва друго влияние. Различните реки също упражняват различно влияние върху нас, при това тия, които текат към изток, имат едно влияние, а ония, които текат към запад, към север или към юг, имат съвсем друго влияние. Всички тези неща трябва да се съпоставят, и тогава, като погледнете към бреговете на тия реки, ще знаете какви са и хората. Ако видите, че бреговете са ронливи и отвесни, това не препоръчва много хората покрай тия реки.2

* * *

Българският народ се подготвя от Невидимия свят от 5400 години насам, за да може в днешния век да изпълни задачата, която му се възлага.3

* * *

Историята на Земята е записана и запазена — един ден ще я представят на филм. Олимп, на който са обитавали боговете, не е сегашният Олимп, а Рилският масив — Големият Олимп. Някога той е бил най-високият връх на Европа, после се е снижил. Сегашният Олимп се е оформил по-късно. На Скакавците и Рупите има места, които са чисти и святи. Там живеят възвишени, напреднали същества. Започнат ли хората много да посещават тези места, съществата ще се оттеглят. Те не обичат хората да ги безпокоят. Ако там отиде човек, който не е духовен, може да пострада от тези силни вибрации. Природата прави свещените места пусти без растения, без животни.4

* * *

Българин значи „човек на Духа“.5

* * *

Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат окултните Закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на Земята.6

* * *

В България атмосферата е много тежка. Българският народ се е свързал много с материята и за да се повдигне, трябва да го развържем от материята.7

* * *

В този народ има толкова застояли души — в този Балкански полуостров има много души, които са изостанали в пътя на своето развитие, закъснели души. В никоя друга страна няма толкова много закъснели души. И вследствие на това, че са закъснели, у тях има голям напор да минат напред и затова са тъй лоши.8

* * *

Духът Еллохим, Който е Божий Помазаник, е ръководител на българите. Той е ангелът, който е поставен от Господа да води българския народ и цялото славянство. Той е Ангелът на Завета, Господ, Комуто българите дължат своето политическо освобождение. Да, българите дължат много на Еллохим. И Той ще се яви между славяните, но те няма да Го разпънат както евреите.9

* * *

Няма съмнение, че братята Кирил и Методи излизат от Балканския полуостров, който е в магнетичната верига, опасваща земното кълбо. Балканският полуостров е в тази магнетична верига на развитието на човечеството. Тази именно верига повдига народите. Забележително е, че духовното развитие произлиза на северното полукълбо. Южното полукълбо е негативно и е играло важна роля в миналото. Черно море е една врата за всички духове от запад, то е едно чистилище за тях, през което те трябва да минат — вход за долния етаж на земята, където те ще бъдат изпращани и този долен етаж е така нареченият ад. Окултните науки не приемат, че в центъра на земята има огън, а твърдят, че Земята е куха и в нея има около 500 километра вътрешна атмосфера, която се осветлява от външната. В тези 500 километра стоят лошите духове. Но всичко това са възгледи на окултните учители. Те твърдят, че нашата Земя е подобна на пръстените на Сатурн; кухината на Земята не е свързана с нейната вътрешност, а кората ѝ не е по-дебела от 300 километра. Вулканите в средиземноморската област, като Везувий и Етна, са отворите, през които издишат тези средземни същества. Представете си астралното поле над нас, където живеят астралните същества — и там има вулкани, които хората на земята образуват, каквито са например събитията в Египет. И затова, за да бъдат те горе свободни, стремят се да прекратят човешката дейност тук, на земята, като пречат на хората да се повдигнат нагоре. И вие ще видите, че на едно място в Библията се казва: „И рече Господ, да слезем и да видим бъркотиите земни.“10

* * *

Когато един народ се възгордее и иска да бъде над всички, за него важи законът: Гордостта предшества падението.11

* * *

Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Всички свещеници, проповедници, учители, майки и бащи ще проявят доброто в себе си и ще говорят на един език. Господ казва: „България ще бъде благословена!“ Времето ще покаже истина ли говоря, или не. Всички ще бъдете носители на Новото учение в света. Така е решил Бог, а каквото Той решава, не се разваля.12

* * *

Като ученици на Окултната школа българите са много слаби не са верни, не са издръжливи. И сега не издържат на задачите си. Тук, на Балканите, и в миналото, и сега, школи не са се задържали, а са се пренасяли на Запад. И сега, ако туй учение замине на Запад или на Изток, това място няма да има повече окултно значение.13

* * *

В България има мнозина, които Духът подготвя, и те ще бъдат един ден внушителен брой. Те са църквата в България и те са хората, които ще искат служене от вас, както малките деца, на които трябва да се слугува.14

* * *

Обединението с българите в Добруджа ще стане до 1914 година. Но до 1914 година ще станат такива пертурбации, че и вие самите ще се учудите. Обединението на българите от България с онези в Македония и Добруджа е в реда на нещата. Също трябва да се обединят Сърбия, България и Черна гора, и ако доброволно не се обединят, насила ще ги накарат. Под думата „обединение“ разбирайте това, че държавното устройство ще си съществува, само няма да има онуй ръмжене между братските народи, което сега понякога излиза напред. Нещо повече, имайте предвид, че е в реда на нещата всички южни славяни да се обединят в една империя, която ще включва естествено и Солун. Но най-важното е, че докато Христос дойде, съществуването на тази империя ще е факт.15

* * *

Още преди шест години в едно видение се показваше България като една каруца, в която са впрегнати шест бели коня. А от това се разбира, че няма да има война. Но после се казваше също, че ако България се отклони от Пътя, който ѝ е предначертан, ще претърпи наказание. За една война между България и Турция ще зависи от другите велики сили, които само ако се сдърпат, може да последва война между България и Турция. Какви трябва да бъдат вашите отношения в България? Ако се месите в политическия живот, трябва добре да обмисляте постъпките си. Трябва да обмислите, дали може да бъдете полезни, защото, ако се включвате в една политическа партия за облаги, ще знаете, че заставате на хлъзгава почва в развитието си. Ето защо е желателно, преди да направите някоя решителна стъпка в това отношение, да се отнесете до приятелите на Веригата, до тримата ръководещи духове […] Тогава ще имаме по-малко трудности, работите ще се уреждат по-леко и ще имаме по-обширна дейност, а като се подобри положението на България, знайте, че едновременно с това ще се по-добри и вашето положение. Сега не бива да има война, защото ако сега почне война, тя ще бъде спънка за България. Наистина, има случаи, когато войната е наложителна, но това може да бъде само тогава, когато народът се е разкапал, сплул, а сега случаят не е такъв. Годината 1914 носи началото на един нов етап. След него хората ще придобият съзнание, ще се усети стремежът за по-добър и свят живот. Ще се усети желанието за разоръжаване, защото, като се усъвършенстват балоните, хората ще започнат да унищожават градовете си, и тогава мнозина милитаристи ще се принудят да пасуват.16

* * *

В България има течение, което действа разединяващо. Това течение иде от София и там то донякъде е сполучило да всее раздор. Има даже хора, които служат на Черната ложа, и то съзнателно. Вие не бива да знаете кои са те. Лошите хора са мерзост на запустението и с тях не бива даже да се срещате. Те следят с мислите си и правят пакости, но Господ ще ги съди, като ги използува, щат — не щат, да изпълнят Неговата Воля по какъвто и да е начин.17

* * *

Българите не почитат нито Бога, нито приятелите си. Българинът е съвестен, но не е религиозен, а това е един народен грях, от който този народ много е страдал. Това е важно да се знае от Веригата, защото и вие излизате от този народ, а като влизате във Веригата, влизате в съприкосновение с висши същества и ако не внимавате, с вас ще се получи същото, което се получава при приближаването на сламата към огъня. Ние действаме в България така, че Господ да направи този народ по-религиозен и по-щедър, за да може чрез тези добродетели да се помогне за неговото повдигане. Да, аз искам да вселя във вас онази дълбока вяра в Бога, която да започнете да прилагате вътре в себе си. Имайте дълбокото желание да приложите един Божествен Закон и Господ ще ви научи, а като е с вас, Той ще ви помогне. Но предупреждавам ви, никога да не допускате съмнение в сърцата си и никога да не Го огорчавате с лошите си мисли.18

* * *

Като правих своите изследвания, забелязах, че българинът е много придирчив щом види нещо, той вече търси недостатъците му. Това е като Ломброзовата теория за престъпните типове и тя се занимава само с патологичните, болезнените състояния при човека. Да се изучават в човека само болезнените състояния, това не е никаква наука. За да опознаете човека, трябва да изучавате неговите естествени дарби и способности, а не патологическите му извращения и наклонности, че обичал да лъже, да краде, да убива. Това ни най-малко не е човекът. Човек е този, който знае да люби. Човек е този, който знае да се учи. Човек е този, който търси свободата.19

* * *

Понякога българинът е безкористен. Хубава е тази черта.20

* * *

Българинът има една лоша черта в характера си, която не се възпитава лесно — в него е силно развита разрушителността. […] Ако той в творчеството си беше тъй силен, както в разрушителността, от него щеше да излезе гений.21

* * *

Всички войни, които българите направиха от началото на своето съществуване досега, се диктуваха от Сатурн, когото изпратиха да управлява България. Днес съществува един цар в България — Сатурн, който с камшик ще я управлява. Най-размирният център в цяла Европа днес е Балканският полуостров. Понеже българите са твърди и упорити, Невидимият свят ги поставя на огън, за да се смекчат малко.22

* * *

Политическият възход на една държава зависи от духовното повдигане на нейния народ. Съдбата на България, която тъй много ви интересува, зависи също от тази добродетел, от духовното повдигане на българския народ. И сега, когато нас ни питат, ще кажем, че и този народ носи своите страдания и преди да търси правото си, трябва да научи задължението си спрямо Бога, и тъкмо това е най-същественото.23

* * *

Братството ви изпраща и сега сред този народ, за да го повдигнете. Почти всички вие тук, след като свършите работата си между славяните, ще отидете в Америка. Но това ще бъде подир хиляди години, когато дойде шестата раса. Христос дойде на земята, за да помогне на ангелите, които бяха изпратени тук преди Него. Тези от ангелите, които се отказаха да помогнат на човечеството, именно за тази им вина бяха изгонени. А които се съгласиха да помогнат, те пък се оплетоха в човешката раса. И така Христос дойде да помогне на тези ангели, които се оплетоха, а не на онези, които се отказаха да помогнат на човечеството, защото те бяха съвсем изхвърлени, и те именно са дяволите. Но всичко това аз ви казвам само мимоходом — то не е особено важно за вашето развитие. Атмосферата в България е много тежка. Българският народ се е свързал с материалните неща и за да се повдигне, трябва да бъде разделен от материята. Виждате сами, че българинът иска да има и кокошки, и свине, и кози, и овце, и говеда, докато разказват, че един германец е доволен и от един кон. После един германец е доволен от 50 декара земя, за да я работи и да поминава, докато българинът е недоволен от много повече. И това е причината, че в България няма хора с развито духовно зрение и духовен слух. Въпреки това не считайте, че ние тук сме едно нищожно малцинство, защото е нужна много малко подкваса, за да се подкваси голямо количество мляко. Тук е важно не количеството, а качеството. Ние искаме да се възстанови изгубеното съзнание и щом то се възстанови, миналото знание ще се възвърне и доброто ще излезе напред. Интересно е, че тези, които в миналото са ви спъвали, сега отново ви спъват. И затова знайте, че всички ваши лоши мисли и желания идват от тези зли духове, които искат на нова сметка да ви спънат, но дръжте се! Вие нито сте прости, нито сте от долен произход. Дерзайте! Имайте и съхранявайте онова истинско знание, че Христос, Който ви е водил в миналото, и сега ви ръководи. След като повдигнем хората, ние ще трябва да ги научим и как да живеят. И всеки от вас ще си дойде на мястото, което му е определено за работа. Но за да разбирате всичко това, вие трябва да умрете — да умрете за греха и да възкръснете за Правдата и Любовта.24

* * *

Едно време българите казваха: «Слушай, това е турчин, не му вярвайте, той не е християнин, той ще те коли, изтезава!» Значи в ума си българите имат една мисъл, че еди-кой си бил турчин, че коли, беси, изтезава. За времето си това е било правото учение. Хубаво, дойдоха българите да управляват. Оправдаха ли се думите им, че турчинът изтезава? Не се оправдаха. Казвам: Турците не са излезли още от България. И в моите очи аз мога да определя защо не са излезли. Всички измрели турци в България, които не са се преродили, навлязоха в българите. Българинът отвън е българин, а отвътре е турчин, духът му е турски.25

* * *

Нещастията на българите в миналото и сега са резултат на омразата, която хранят към гърците. Тази омраза е развалила много хубави неща. Българинът има характер, а гъркът — ум. С тия качества те взаимно поддържат омразата си един към друг. Четете историята и ще видите, че и днес се повтаря същото. Но омразата не може да разреши важните обществени въпроси. Някои казват: «Да бъдем националисти!» И национализмът не решава въпросите. Всеки има свои лични интереси, правилно е тия интереси да бъдат общи за всички. Обществото е един организъм, който се нуждае от подкрепата на всички частни и общи сили. Същото се отнася и до човешкия организъм. Ако човек усилва едно качество или орган за сметка на друг, той създава голяма дисхармония в организма си. Ето защо Невидимият свят не може да гледа спокойно на издигането на един народ над други. И гърците сега изкупват греховете си.26

* * *

Коя е причината за неуспехите на българите? Сектите ли съсипват България? Не, никога религиозните секти не са провалили един народ. Ако българите не успяват, причината за това е тяхната щедрост. В какво отношение са проявили своята щедрост? Като принасят в жертва своите велики хора. Великите хора на един народ представляват неговите скъпоценности, те представляват неговото богатство. Кога богатият човек принася в жертва своите скъпоценности? Когато закъса в работите си. Следователно, когато един народ закъса материално и морално, той принася в жертва своите велики хора. Няма народ в света, който, като е пожертвал своите велики хора, да е придобил някакво благо. Когато Гърция пожертва своите велики хора, от нея нищо не остана. И до днес още Гърция живее със своето велико минало. Тя и до днес живее със своите велики хора: Сократ, Платон, Аристотел… Тях цял свят знае и почита. Какво създаде Гърция днес? Какво създаде България днес?27

* * *

Кое пречи на хората да живеят добре? Няма сила в света, която може да противодейства на Любовта. Ако българите бяха разумни, те щяха да обработват земята си с любов и да изкарват толкова храна, че да задоволят всички изобилно. Днес мъчно можеш да убедиш народите, че земята, която имат, им е достатъчна. Българите специално мислят, че трябва да вземат от някъде заем, да изплатят дълговете си. Те са на крив път. Така не се оправя положението. Заемите повече объркват работите, отколкото да ги оправят.28

* * *

Слушате някой да казва, че трябва да направи заем, за да уреди работите си. Така казват и българите, щом объркат работите си. А като не могат и със заеми да оправят работите си, те казват, че трябва да правят икономии. Не, нито заеми помагат, нито икономии. Ако искат да оправят работите си, българите трябва да стават всяка сутрин рано, да посрещат Бога в себе си. Ако това правят всички, от последния гражданин до царя, полезът им ще бъде добър а щом полезът е добър, и работите им ще се наредят добре. Този е пътят, по който могат да се разрешат икономическите въпроси както на отделния човек, така и на всички държави.29

* * *

Има същества на Слънцето, които специално се интересуват от България. Те предвиждат за нея специален бюджет — колко жито, колко плодове да изпратят. Те определят точно колко деца трябва да се раждат всяка година, колко хора да се оженят и колко да умрат. Същевременно те се интересуват и от начина, по който се използват получените от тях блага. Ще кажете, че Слънцето е огнено тяло и нищо повече. Освен огнено тяло, Слънцето представлява и съвкупност от светли, разумни същества.30

* * *

Ако българският народ не приеме това учение, нещо страшно идва за него. Няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте повярвали във възкресението на Христа.31

* * *

Сега казват: «Като свършим с евреите, ще дойдем до вас (Братството), ще ви изгоним.» До нас като дойдете, България ще бъде заличена от картата на Европа. Тяхното наказание ще бъде 2-3 пъти по-лошо от това на евреите. Един ден Господ ще заличи много народи, ще заличи и българите. Българите са важни, докато вършат Волята Божия. Щом не я вършат, ще бъдат зачеркнати от лицето на земята.32

* * *

Някои казват сега: «Ние можем да ви изпъдим от България.» Ако е въпросът за изпъждане, питам: Кого ще изпъдите? Тази земя не е българска, тя е на Господа; под наем, под аренда е дадена тя.33

* * *

Всички народи са постъпили зле със своите велики хора. Например много българи и досега гледат на богомилството в България като на голямо зло. Целият европейски свят гледа на богомилството като на светла страница в историята на българския народ, а туй малцинство българи още не вижда и не съзнава това. Българинът трябва да бъде искрен и да признае грешките и престъпленията, които сам е направил, и да не ги приписва на другите.34

* * *

За хиляда години българският народ е водил сто и петдесет войни, направил е толкова много убийства! Хубаво, я ми кажете къде е величието на България тогава? Преди петстотин години, като дойдоха богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги. Какво стана с България? Духовенството имаше много хубаво желание да спаси народа. Спаси ли го? Не го спаси. Човек не се спасява в своите крайни резултати. Той се спасява в самото начало.35

* * *

Когато едно време противниците гонеха богомилите, беше в една епоха на отлив и беше възможно гоненето на богомилите. Сега сто чифта цървули да скъсат, нищо не могат да направят, понеже ние сме в прилив. И сега, дето се опитват да направят нещо против нас със законопроект, нищо не могат да направят.36

Следва »Бележки:

 1. Протокол от среща на Веригата на 16 (29) август 1909 г. [^]
 2. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26 [^]
 3. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 4. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 5. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 6. УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ [^]
 7. УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ [^]
 8. ТИХИЯТ ГЛАС, Извънредни беседи, 1924-30 [^]
 9. Протокол от среща на Веригата на 12 (25) август 1911 г. [^]
 10. Протокол от среща на Веригата на 15 (28) август 1909 г. [^]
 11. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 12. ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи, 1917-18 [^]
 13. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 14. Разговор на Учителя с членове на Братството на 27 септември (10 октомври) 1909 г. [^]
 15. Протокол от среща на Веригата на 18 (31) август 1910 г. [^]
 16. Протокол от среща на Веригата на 18 (31) август 1910 [^]
 17. Протокол от среща на Веригата на 12 (25) август 1911 г. [^]
 18. Протокол от среща на Веригата на 12 (25) август 1911 г. [^]
 19. СЪЗВУЧИЕ, Лекции пред Общия окултен клас, 1937-38 [^]
 20. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944 [^]
 21. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30 [^]
 22. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи, 1927-28 [^]
 23. Протокол от среща на Веригата на 29 август 1912 г. [^]
 24. Протокол от среща на Веригата на 17 (30) август 1912 г. [^]
 25. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24 [^]
 26. НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921 [^]
 27. ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи, 1929 [^]
 28. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]
 29. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, 1929-30 [^]
 30. ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1942 [^]
 31. ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38 [^]
 32. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 26.5.1943 г. [^]
 33. НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25 [^]
 34. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30 [^]
 35. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24 [^]
 36. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

10 коментара за "Учителя Беинса Дуно: Подбрани мисли за България и българите (1/2)"

 1. Владимир Помаков  14.06.2010 г. | 14:09 ч.

  Цитат: „… Нещастията на българите в миналото и сега са резултат на омразата, която хранят към гърците. Тази омраза е развалила много хубави неща. Българинът има характер, а гъркът – ум…“ и т.н.

  Стопанино,
  Откъде ги взима Учителят тия приказки? Когато истината в тоя конкретен случай е доста по-различна: нещастията на българите в миналото и сега (като се абстрахираме за момент от тежките недостатъци в характера, поведението и действията на българина разбира се) са резултат на мръсничеството на гърците спрямо българите – което мръсничество е една реакция много типична за всички навлеци спрямо изконното население на земите, в които тия навлеци се намърдват като паразити-вредители, каквито винаги са били гърците например. А и защо е нужно на Учителя да повтаря едни клиширани истории: Сократ, Платон, Аристотел – дори и да са Били „древни гърци“ това по никакъв начин не значи, че имат нещо общо с днешните гърци, а и двата етнически термина (?) все още не са задоволително обяснени от науката! Те са нещо като „Византия“ – едно название на империя, което никога не е съществувало когато тая империя я е имало и за което нейните поданици никога не са и подозирали че ще го има и че те ще бъдат назовавани в бъдещето като „византийци“! Тотална полюция, просто защото е измислена и въведена в употреба от някакъв псевдо-историко-литератор (т.е. човек на „изкуството“, а не учен) през 18 в. след Хр. Та ако бях съвременник на Учителя бих го запитал защо са му толкова драги на сърцето тия боклуци-гърци или и той плаща данък на лорд-Байроновските щуротии и англо-идиотии за „величието на Гърция“ и необходимостта от нейното освобождаване от „турския гнет“? Иначе, Учителят е прав, че ние сме си виновни за всички злощастия, ама само Господ е безгрешен, не е ли така?

 2. Стопанина  14.06.2010 г. | 15:27 ч.

  Противоречиш си – първо твърдиш, че гърците са виновни за нещастията на българите, а накрая се съгласяваш, че „ние сме си виновни“. Изясни се.

  По другите теми:
  1. Учителят не е казал, че омразата на българите към гърците не е оправдана. Оправдана, не оправдана – все тая. Трябва да се лекува, това е същественото в казаното.

  2. Учителят не е казал, че омразата е само еднопосочна. Но той работи сред българите и се занимава с българските чувства. Има един гръцки Учител, известен там като Даскалос, който говори същото като Беинса Дуно, но акцентира върху омразата на гърците към българите и как трябва да се лекува.

  3. Сократ, Платон и Аристотел не са клиширани истории. Виж какво съм почернил в края на цитата, където са споменати! Не си разбрал смисъла на казаното. Нарочно го почерних, защото очаквах именно такива патриотарски изблици.

  4. Размишленията ти за „боклуците-гърци“ и „величието на Гърция“ нямат никакво отношение към смисъла на цитатите, а този смисъл е именно, че днешните народи не трябва да лежат на стари лаври.

  5. „Ако кажеш на българина една мисъл, дълбока, философска, той или ще се отвлече, или ще заспи.“ – това е цитат от втората част на извадките за българите. Струва ми се, че доста добре резюмира как си се отвлякъл в исторически теми, за които изобщо не става въпрос.

  Предвид нещата, които Учителят казва за гърците – оприличава ги на хитруващи мишки, и предвид нещата, които пророкува за техния народ – че ще имат бъдеще само ако се държат добре с българите – нямаш основание да подозираш гъркомания.

  Честит ни ДВЕХИЛЯДЕН коментар!

 3. ARRI  15.06.2010 г. | 01:41 ч.

  //Сега казват: «Като свършим с евреите, ще дойдем до вас (Братството), ще ви изгоним.» До нас като дойдете, България ще бъде заличена от картата на Европа. Тяхното наказание ще бъде 2-3 пъти по-лошо от това на евреите. Един ден Господ ще заличи много народи, ще заличи и българите. Българите са важни, докато вършат Волята Божия. Щом не я вършат, ще бъдат зачеркнати от лицето на земята.//

  Toва метафора ли е ? Да разбираме ли , че буквално ще бъдем заличени като народ ? И какво означава :“ Българите са важни, докато вършат Волята Божия “. Нали Бог е милостив и наш създател . Аз ако създам лошо дете , значи ли , че е редно да го убия ?

  (От Стопанина: В разцвета на Царството Божие на Земята ще има само един народ – този на Божите Синове. Някои народи ще изчезнат при опустошителния край на настоящата епоха, а останалите ще стават Божи Синове през хилядата години след това. Споко, българите ще се класират за следващата епоха. Друг е въпросът колко ще бъдат общо. Българи ще има и на новия континент – ако не бях го видял, нямаше да го повярвам.)

 4. Мемо  22.06.2010 г. | 11:57 ч.

  Едва ли това е най-важното, но все пак не мога да разбера какво има предвид Учителя с пасажа за Добруджа и обединението до 1914 – дали че българите от Добруджа ще се обединят(само че в границите на Румъния), или че цяла Добруджа ще е в границите на България(само че за кратък период от ПСВ), или пък нещо друго? А това, че българите все някога ще изчезнат си мисля че е съвсем в реда на нещата, въпреки че все пак имам чувството че от сегашните народи българите ще са от последните заличени.

  Като потомък на солунски българи ми е много любопитен цитата за Солун, който btw се припокрива с „Пътят към Слънцето“, където също е загатнато такова нещо. Доста любопитно наистина, въпреки че за мнозинството такова твърдение би изглеждало смехотворно и неизпълнимо.

 5. Стопанина  22.06.2010 г. | 12:18 ч.

  Под „изчезването на българите“ трябва да се разбира изчезване на народите като цяло. Един ден всички ще са Божи Синове от един Божи народ.

  За Солун – не знам дали Учителят някъде е давал обяснения как Солун пак ще стане български, но след като Гърция просто е обречена – политически и преди всичко географски – е нормално „пощаденият“ Солун да влезе в „границите“ на съседните български земи.

  За Добруджа – мисля, че това, за което е говорел Учителят, вече е факт. Връщането на Добруджа от румънците.

 6. Мемо  22.06.2010 г. | 21:37 ч.

  Да, за народите – според мен преди милиони години е имало съвсем различни народи, съществуващи според целите на Господа, после е имало един народ, сега пак има(привидно) много народи докато изчезнат и те и тн, така си го представям аз, може би Щайнер пише повече по въпроса.

  А за Добруджа всъщност това което е цитирано се е осъществило до 1944 със спогодбите за размяна на население м/у България и Румъния, аз се обърках заради българите в Северна Добруджа и си представях Южна и Северна Добруджа в границите на една държава; въпреки че кой знае, може земите на Южна Добруджа да бъдат единствената останала над водата територия на Добруджа в бъдеще…

 7. Спиро  14.07.2014 г. | 19:53 ч.

  Аз имам малко глупави въпроси, но какво се има впредвид в „Ако българите не успяват, причината за това е тяхната щедрост. В какво отношение са проявили своята щедрост? Като принасят в жертва своите велики хора. Великите хора на един народ представляват неговите скъпоценности, те представляват неговото богатство“. Четох го и не успях да го разбера. Ако може някой да даде някакви насоки, ще съм му благодарен.

 8. Savana Blue  14.07.2014 г. | 20:40 ч.

  За повече яснота четете

  Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско

  http://7rilskiezera.com/data/prizvanie.pdf

 9. Спиро  14.07.2014 г. | 22:32 ч.

  Savana Blue благодаря за отговора. Прочетох призванието. Поразмислих се пак и до някъде успях да придобия някаква представа.

 10. Стопанина  02.05.2018 г. | 10:26 ч.

  Актуализирам тази доста стара публикация, защото:

  1. При снощна дискусия забелязах, че хората, които посещават блога от по-скоро, не я познават или са я забравили.

  2. Новият дизайн на блога изисква някои промени и повторно пускане.

  3. Тео Николов тези дни също предложи поредица от публикации в неговия блог, като двете поредици чудесно се допълват.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.