Войната между доброто и злото и нейните бъдещи изражения

Сравнителна таблица за двете човешки раси в Орифиловата епоха

Тази публикация е резултат от дългогодишни изследвания. Основните сведения за Орифиловата епоха1 са взети от антропософските лекции. Допълних ги с осъвременени тенденции, появили се през XX и XXI век — повечето от зловредните течения на злото, навлизащи още в наши дни, са разгледани в авторски и преводни материали от други раздели на „От Извора“. В таблиците отдолу са нанесени и щрихи от собствените ми имагинации,2 получени при интензивни размишления върху (засега) неосъществени творчески проекти.3

Смело мога да кажа и даже да претендирам, че изложението по-долу е най-изчерпателното досега представяне на Орифиловата епоха. То обхваща не само данните, изнесени от д-р Рудолф Щайнер, но и ги допълва. Прецених, че предстоящото разделение на човечеството на две обособени раси — добра и зла — трябва да се онагледи по съответния графичен начин. А именно — чрез таблица от две колони, колкото и ограничения да ми донесе това решение.4 — Иван Стаменов

Духовност

През Орифиловата епоха вероятно вече ще се е осъществила срещата на двете основни градивни християнски течения — манихейството и розенкройцерството. Материализмът също ще набира сили, вдъхновяван от абнормни и подчовешки противоборстващи сили.

Добра раса Зла раса
Работи за поддържане на християнството във време на жестоки гонения срещу всяка проява на духовност по света. Пред тези гонения ще бледнеят тези при управлението на Ариман — отминали (през 21 век?). Ще се създават и прототипи на бъдещите форми на духовност — ще се приложат с по-голям размах чак през Шестата културна епоха. Работи за поддържане на крайния материализъм — той ще се развива „още четири-пет века“5 — тоест до самия край на Михаиловата епоха и поне през първите векове на Орифиловата епоха. Духовният свят ще се проявява все повече на Земята и черните братства ще правят всичко по силите си да потискат правилното разбиране на явленията6 — особено сред „хората по средата“ (те още не са избрали страна и могат да се спечелят за добрата раса).

Ясновидство

През Тъмната епоха (Кали Юга) човечеството е загубило старото си трансоподобно ясновидство. След завършека на Тъмната епоха обаче ясновидството ще се завърне в нова форма, необходима за по-дълбокото разбиране на Христовия импулс.

Добра раса Зла раса
Щайнер казва: при новото етерно ясновидство човек няма да изпада в транс и да губи съзнанието си. То ще възниква по два начина: 1) чрез окултна подготовка в смисъла на книгата му „Как се постигат познания за висшите светове“; 2) без подготовка и като естествено следствие от развитите етерни и астрални тела на някои хора. Това ще позволи на ясновидците да общуват с Христос — Той ще им се явява в етерна форма. Също така ще общуват с Учителите на човечеството.7 Противоположност на етерното ясновидство ще бъде материалистичното предсказване на събития чрез анализи на статистики и прогнози. Негови ранни явления са сегашната метеорология и модерните науки за профилиране на индивиди и прогнозиране на действията им според техните навици. Още сега чрез компютърни анализи забележително успешно се прогнозират криминални събития8 в някои американски градове — тази и други форми на „технологично ясновидство“ ще добият качествено нови измерения в Орифиловата епоха.9

Учителите на човечеството

Двете раси ще бъдат управлявани съответно от бели мъдреци или черни мъдреци:

Добра раса Зла раса
Както стана дума по-горе – душите на историческите Учители на човечеството ще работят сред добрата раса. Сред тях Щайнер споменава Манес; Заратустра; Скитианос; Моисей и други. Може да се предположи – именно те ще помогнат на хората да изградят Троичния социален ред.10 Възможно е някакви форми на Троичния ред да възникнат до края на Михаиловата епоха. Те обаче ще бъдат усъвършенствани през Орифиловата епоха — когато започне да се вселява Шестата раса. Това е условие за успешно преминаване в Шестата културна епоха. Същото е условието на духовния свят — за да дари добрата раса на човечеството с моралните машини. Тези машини ще играят важна роля (за тях по-долу). Според мен — макар и в изменена форма — ще се съхрани „пирамидалната структура“ на властта (установена още в наши дни). Промяната в бъдеще ще се изразява в осъществяване на замисъла на черната евгеника (датираща поне от 19 век). А именно — човечеството да се раздели на две раси: управляващ елит и напълно деградирали роби от физически; умствено и морално увредени хора (спорно е дали ще бъдат човеци).11 За разлика от светлите Учители (които ще направляват добрата раса и все пак ще оставят пълната свобода на индивида) черните мъдреци ще управляват чрез страх и целенасочено обуначване на „низшата каста“. Ще се запази вече съществуващата практика дори най-приближените на черните мъдреци да имат само необходимата информация.12

Евгеника на бъдещето

Евгениката още в наши дни си е изградила лошо име. Но това, което сега познаваме като евгеника, е изродено и подранило проявление на евгениката, предвидена за предстоящи времена, когато цивилизованото човечество ще я използва като трамплин в духовното си развитие.

Добра раса Зла раса
Щайнер дава подробности за добрата евгеника — противоположност на черната евгеника (за която стана дума по-горе). При добрата евгеника родителските двойки на слизащите за въплъщение души ще се подбират (поне) по три начина:
1) Етерното ясновидство ще помага на бъдещите родители да общуват със слизащите души — това означава: слизащата душа ще продължи да избира майка си и баща си (както е и сега) и (за разлика от сега) всички ще участват в този „договор“ съзнателно;13
2) Предварителното планиране на зачеването14 и духовно-научните познания на добрата раса ще бъдат ключови за създаването на подходящи физически тела за инкарнация на възможно най-напреднали човешки души;
3) Ясновидството няма да се появи по едно и също време сред всички от добрата раса и Учителите няма да подбират „авторитетно“ родителските двойки. Затова за целите на добрата евгеника — както указва Щайнер — ще се разчита на астрология.15
В антропософията много рядко се срещат указания за развитието на черната евгеника. Но те не са необходими — проповедниците на това зло течение още сега ни проповядват от книгите или вестниците или телевизията:
1. Въплъщаващите се души няма да могат да избират родителските двойки. Дори при изключенията едва ли ще намират условия за най-подходящите тела. В резултат на това няма да могат да проявяват (всичките си) положителни характеристики.
2. Планираното зачеване вероятно ще се извършва чрез генетични манипулации в лабораторни условия. И в наши дни вече се работи по „дизайнерски бебета“ с гените на трима и повече родители. Това черно изкуство несъмнено ще се развива и в бъдеще. (Вж. по-долу за изчезването на половете.)
3. Вероятно ще се приложи на практика идеята на Адолф Хитлер за „расови комисии“16 — идеята му за тях е жива и в наши дни. Съвременни учени упорито настояват за правомощия на властите да подбират родителските двойки според расови; генетични; психологически и други материалистични фактори. Практически мъжете и жените няма да избират с кого да създават потомство (колкото злокобно и извратено да звучи това).

Залиняване на физическите тела

Физическите тела на човеците ще отслабват през следващите столетия и хилядолетия. От една страна, това ще се дължи на разреждането на материята след Мистерията на Голгота. От друга страна, когато Щайнер говори за Орифиловата епоха, предсказва невиждани дотогава болести,17 които допълнително ще предизвикват залиняване на тленните тела, а своето влияние ще оказват и новите, немислими дори в наши дни сексуални перверзии.

Двете раси ще имат диаметрално противоположно отношение към физическото тяло:

Добра раса Зла раса
Засилващ се стремеж към все по-малка зависимост от физическото тяло. От един момент нататък ще се работи за пълно освобождаване от тленното в полза на нетленното — живот в етерно тяло и преобразуване на астралното тяло в Дух-Себе. Учените от злата раса също ще виждат отслабващите размножителни способности у двата пола. Техният подход за решаването на проблема обаче ще бъде различен. Необходимостта от един момент нататък ще ги застави да създават човеци изцяло в лабораторни условия.18 А това допълнително ще улесни демоничните сили да обсебват или дори да се инкарнират в изкуствените форми.19

Изчезването на половете

В далечно бъдеще женският пол ще се слее с мъжкия.20 Преди това жените ще стават безплодни. Мъжките полови органи също постепенно ще се превръщат в рудиментарни органи — това загатва и за тяхната намаляваща плодовитост.21 През Орифиловата епоха тази тенденция едва ли ще бъде силно изразена, колкото в по-нататъшни епохи.

И все пак:

Добра раса Зла раса
Представителите на тази раса ще имат още един повод да търсят спасение в етерните форми на живот. Също — в размножението по нов начин: издигането на половите енергии от долната половина на тялото към горната половина — тези издигнати сили ще видоизменят ларинкса и той ще бъде размножителният орган в Шестата културна епоха.22 Засилващ се стремеж към укрепване или поддържане на физическото тяло (и половостта му) чрез подбор на родителските двойки и генетични манипулации. Използването на черно-магьосническа наука в генетиката ще замърси физическите тела и ще бъде друга причина23 с напредването на епохите представителите на тази раса да придобиват все по-демонични външни форми.

Отглеждане на децата

Постепенното изчезване на половостта и новият вид размножение чрез изговаряне на зрели човеци от видоизменения ларинкс ще са окончателна реалност чак през Шестата културна епоха. Това означава, че преминаването на човека през детска възраст след инкарнирането му във физическо тяло също ще отпадне от по-нататъшните етапи на еволюцията. През Орифиловата епоха обаче все още ще продължават да се раждат деца, а отношението на двете раси към образованието и възпитанието им ще бъде диаметрално противоположно:

Добра раса Зла раса
Децата ще се отглеждат и възпитават от цялата общност. Най-голямата тежест обаче ще се пада на учителите. Вероятно образователната система ще бъде основана на духовно-научни основи. Такива са тези в съвременните Валдорфски училища. Но Щайнер дава и насока за по-далечното бъдеще. Възпитателите и учителите от един момент нататък ще трябва да бъдат ясновидци. Само с помощта на такива умения сред преподавателите ще може да се ускори еволюцията на всяко дете — учителите ще знаят кое е най-доброто за всяко дете и каква е житейската му мисия. Децата ще се отглеждат от „елита“ в специални институции. Родителите и обществото ще се разглеждат само като донори за създаването на деца и нямат да имат роля във възпитанието и образованието. Всички деца ще получават шаблонно материалистично образование. Индивидуалните им характеристики ще играят роля само в избора на „социалното предназначение“. Изцяло по материалистични критерии ще се определя кои са пригодни да бъдат учени или войници или по-приближени на елита.24 Според мен ще се приложи и вече витаещата идея някои деца да бъдат убивани в зародиш или скоро след раждането си — по „социални“ или „политически“ причини. И в наши дни вече се надигат гласове с асурическото твърдение: децата още не са личности (човеци) и нямат изконно право на живот.

Чистота и безчестие

Рудолф Щайнер е категоричен, че манихейското течение ще има все по-голяма роля в бъдеще, тъй като от него се очаква да създаде формите на Шестата културна епоха. Думата, охарактеризираща това течение, е „чистота“ — пълна чистота във физически и духовен план.

От друга страна, възгледът на материализма, според който човекът произлиза от животните, ще се развива. И то до такава степен, че според Щайнер в бъдеще ще се проповядва идеята: целият човешки социален организъм да се изгради по модел на животинското царство.

Антропософията дава и указания за тези две противоположни течения, които ще си позволя да допълня на някои места:

Добра раса Зла раса
1. Отказ от всякаква животинска храна (вкл. млечни продукти). Животните също ще страдат във времената на природни катаклизми и избуяващи заразни болести. Твърде вероятно много видове ще изчезнат и/или ще бъдат подменени с генно инженерство. От съществуващите тогава животни ще се приготвят нечисти хранителни продукти.25
2. Ограничаване на половите отношения само до размножителни функции — и то само сред „избраните“ да бъдат родителски двойки. Останалите ще използват половите енергии за видоизменение на ларинкса и по-мощно проникване в духовните светове чрез ясновидство.26
3. Постепенно развитие на душевните качества в Шестата културна епоха. Сред тях е усещането на чуждата болка или глад като собствени.27
1. Употреба на храни за развитие на интелекта. Те ще внасят обаче и нечисти елементи и ще понижават и без това ниската нравственост. Редица пророчества говорят за завръщане на канибализма. Това вероятно ще бъде в нова и „социално приемлива“ форма. Например — човешкото месо може да се обяви за най-чистото във времена на загиващо животинско царство. Канибализмът ще бъде черешката на тортата при моделиране на човешкия социален строй на базата на животинския — именно защото канибализмът не е чужд на някои животински видове.
2. Невъобразима сексуална разюзданост28 — пред нея ще бледнеят извращенията от сексуалната революция до наши дни.
3. У някои индивиди ще се проявяват и трите категории паднали духове (тоест трите шестици — 666). Те вече няма да вършат зло само по егоистични (луциферични) или икономически и националистически (ариманични) подбуди. Съвсем съзнателно ще проявяват — както казва Щайнер — „зло заради самото зло“. Чуждата болка и страдание ще им носят удоволствие и те ще го търсят.

Вечната война

Времето на Мистерията на Голгота и първите християнски векове също са били управлявани от арх. Орифиил. Именно тогава се осъществяват, от една страна, ужасяващи сблъсъци между упадъчните езически течения и навлизащия Христов импулс, но също и кървави сблъсъци между различни християнски (по-скоро догматични и църковни) течения. Този тип войни ще се проявяват в още по-страшна сила,29 когато Орифиил отново стане регент на Земята след края на текущата Михаилова епоха.

Като говори за манихейското течение, което в бъдеще ще играе ключова роля за обособяването на добрата раса, Рудолф Щайнер равнопоставено на принципа за чистотата изтъква и стремежа за преобразуване на злото в добро. Също така за него „българи“ е духовно понятие, отнасящо се до душите на „еретиците“ от различни европейски страни, които особено през 19 век са били най-силно импулсирани от битката между доброто и злото в свръхсетивните светове.30

Манихеите ще бъдат „квасът“ в царството на злото и в течение на хилядолетия ще работят за побеждаването на тъмнината, като я отвоюват за светлината — не като външна сила, действаща като агресор, а отвътре.  Нещо повече — това е цел и на розенкройцерското течение, изразено в антропософията, според която само хората, които съзнателно опознават тайните на злото, ще могат да предадат тези тайни на Йерархиите и да получават крайно необходимата помощ от духовния свят за по-нататъшната общочовешка еволюция.31

Добра раса Зла раса
Стремеж към разкриване на тайните на злото. Познаването на това зло ще позволи адекватно противодействие от страна на добрата раса и ще осигурява необходимата помощ от духовния свят. Общата цел ще бъдат „хората по средата“ — всяка спечелена душа за малката общност на добрата раса ще бъде значителен триумф. Най-напредналите в някои случаи — указва Щайнер — ще имат право да упражняват насилие.32 Пълно отричане на доброто като действаща сила в света. Всичко ще се обяснява с „животински“ инстинкти. Ще се „рационализират“ всякакви проявления на злото — така злото постоянно ще се умножава и налага като „норма“. В резултат на това през Орифиловата епоха „по ужасен начин ще се развихрят братски раздори и братски войни“.33 Водачите на злата раса ще опитат да завоюват „хората по средата“ и ще използват материалистични и окултни сили за война с добрата раса.“

Засега нямам ясно изградена представа за начините, по които ще бъдат разделени добрите и злите човешки общности. Отделянето им едва ли ще бъде на географски принцип (напр. едните да са на един континент, а другите — на друг), тъй като няма указания от Щайнер, че двете раси ще се обособяват без контакти помежду си. Напротив, очаква се „агенти“ на добрата раса да инфилтрират, ако не редиците на злата раса, поне поселенията, в които ще живеят „хора по средата“. Склонен съм да приема отчасти възгледа, че добрата раса ще заживее предимно в етерни форми и злата раса няма да може да ѝ навреди с физически средства, но според мен това ще бъде факт чак в края на Орифиловата епоха или дори за още по-далечно бъдеще.

Морални машини и бясна електроника

„Спояването на човешките същества с машините ще бъде големият и важен проблем на оставащата част от земната еволюция“ — казва Рудолф Щайнер в една своя лекция за „Погрешното и правилното използване на езотеричното знание“. Нека видим кое е правилното и кое е погрешното свързване на хората със собствените им творения:

Добра раса Зла раса
Тъй наречените „морални машини“ ще избавят човека от необходимостта да извършва физическа работа за прехраната си. Те ще освобождават и време за духовни занимания. Най-вероятно ще се използват и за укриването и/или отбраната на добрите общности от попълзновенията на злата раса. Моралните машини ще са изработени от физически материали — но ще работят с неизчерпаеми сили от космоса. Това са етерните сили — същите оживяват и поддържат етерните тела на хората. Връзката между човеците и моралните машини ще се дължи именно на сродството в енергийните им сили. Всяка отделна морална машина ще се задейства и управлява само от един човек — този с пълно етерно сродство с нея. Условие на Йерархиите да дарят човечеството със знанията за тези машини е приложението на Троичния социален организъм и използването на техниката за неегоистични цели. Електрониката от наши дни ще продължи да се развива с главоломни темпове. Тя ще играе голяма роля и в злата раса през Орифиловата епоха. Ще се употребява за егоистични цели и лека-полека ще спомага за „механизирането“ на човешките мисли. Ще се механизира цялата култура на злата раса и това ще ускорява нейния упадък. Крайното проявление на този упадък и злоупотребата с подчовешките сили на електричеството ще бъде през Седмата културната епоха и ще доведе до самоунищожението на Петата коренна раса в т.нар. Война на всеки срещу всеки. И в по-ранни епохи чрез електрониката все повече ще се проявяват ариманични духове — за разлика от моралните машини с техните висши космически енергийни сили и възможност да бъдат управлявани от душите на добронамерени покойници.

Информацията ще бъде периодично допълвана. Ще съм благодарен, ако ми изпращате антропософски сведения, които според вас имат отношение към темата. Можете да добавяте информация и да нанасяте още щрихи към изложението в коментарите под публикацията. Изказванията от противници на духовната наука ще подлежат на строга модерация.


Бележки:

 1. 24-27 век сл. Хр. []
 2. За разлика от други антропософи, не претендирам моите прозрения и имагинации да са „окултни факти“. Свободни сте да ги приемате за основателни или да ги отхвърлите като неуместни. []
 3. Споменавал съм, че „Пътят към слънцето“ трябваше да бъде първата книга от замислена трилогия. Продължението „Исполинът от Палена“ също щеше да се развива в наши дни, а третата част — „Възпоменание за Последните дни“ — да ни пренесе в най-близкото бъдеще на Третата световна война и последващото възцаряване на въплътения Ариман. С това историята на главните герои Митко (работещ на Земята) и Гери (помагаща му от оня свят) щеше да приключи. Продълженията едва ли ще видят бял свят. Но когато ги планирах, си оставях вратички и за още книги (при евентуален успех на първите три). Например, четвърти том щеше да ни пренесе в още по-далечно бъдеще — т.нар. Орифилова епоха, — когато душите, живели някога като Митко и Гери, щяха да се преродят. И тази книга едва ли ще се материализира, но бележките ми за нея са най-съществената част от изложението на настоящата статия, която, вярвам, ще бъде полезна за антропософите и най-вече за онези от тях, живо интересуващи се от неизбежното разделение на човечеството и теченията, които още отсега водят към тези детерминирани бъднини. []
 4. За да мога да представя информацията в табличен вид, се наложи постоянно да имам на ум едно техническо ограничение: текстът в таблиците не може да включва запетайки. Затова обособих някои от вметнатите изречения в скоби. На други места замених запетайките с тирета, друг символ или дори ги пропусках, където беше допустимо. Но нищо не спаси запетайките в някои бележки под черта! 🙁 Извинявам се за евентуалните неудобства при четенето, но „бях с вързани ръце“. []
 5. Из цикъла за Тайните братства: „Материалистичният възглед силно напредва и ще продължава да напредва още четири-пет века.“ http://www.otizvora.com/2011/05/2920 []
 6. Събр. съч. 116: „Или материализмът на нашата епоха ще продължи и тогава когато се проявят такива сили няма да се разбере че те извеждат в духовните светове ще се разбират погрешно и поради това ще бъдат потискани.“ []
 7. Много от тези Учители ще бъдат във физически тела и директно ще организират и управляват общностите на добрата раса но други Учители ще влияят от духовния свят. Имаме такъв прецедент през 4 век когато Манес Заратурстра Буда и Скитианос си провеждат манихейско събрание на което Буда присъства в нетленно тяло а другите трима са инкарнирани. []
 8. Става дума не само за престъпления от битов характер но дори и за гангстерските войни. Алгоритмите на машините (или ариманичните духове които се проявяват чрез тях) вече са забелязали че определен тип престъпления е по-вероятно да се извършат в определени дни и в определени часове. []
 9. Отделно може да се добави че черните братства имат окултни начини за добиване на ясновидски сведения вкл. посредством душите на покойни материалисти. []
 10. Всички публикации за Троичния ред в „От Извора“: http://www.otizvora.com/tag/tso []
 11. Това „двоично“ (бинарно) разделение на социалния организъм е изцяло в Соратов дух за разлика от „троичното“ разделение при добрата раса което ще бъде изцяло в Христовия дух. []
 12. Това което англоезичните наричат need-to-know basis в контекста на chain-of-command []
 13. И сега слизащите души избират родителската двойка но родителската двойка няма съзнание за това при нея сексуалното привличане е следствие от подчиняващо ги сексуално привличане или нагон. []
 14. Към подготовката за зачеването и самото зачеване ще се гледа като на свещенодействие и родителските двойки отрано ще се пречистват. []
 15. Тази астрология разбира се няма да има нищо общо с опорочената астрология в наши дни. []
 16. Вж. книгата му „Моята борба“ в която той предвижда расови комисии които ще определят кой индивид според антропологическите и психологическите си предимства или недостатъци изобщо има право да оставя потомство. []
 17. Много от тези нови болести ще се дължат на болестотворните бацили, които ще бъдат проявление на ариманични същества, напълно изостанали в еволюцията си през отминали епохи. []
 18. Лабораторните процеси ще обхващат не само изкуственото събиране на мъжки и женски полови клетки но и отглеждането на ембрионите в изкуствени утроби. Такава идея витае още в наши дни. В края на Орифиловата епоха или най-късно през Шестата културна епоха злата раса вероятно ще разчита изцяло на клонинги и/или генетично-модифицирани хора устойчиви на ужасните изменения в околната среда. []
 19. Струва си да се отбележи в тази връзка че Орифиловата епоха ще завърши с четвъртото следхристиянско проявление на апокалиптичното число 666. Тоест: 4 х 666 = 2664 г. Друго интересно „съвпадение“ е че Сорат работи и с половинките на 666 тоест числото 333. Орифиловата епоха започва около 666 + 666 + 666 + 333 = 2331 г. []
 20. Вж. Събр. съч. 93: „Легендата за храма (и пр.)“. []
 21. Първите проявления на тази тенденция може би се наблюдават още в нашия век, въпреки че за понижената плодовитост и у двата пола могат да се търсят външните влияния на химически замърсители и стресът. []
 22. Тогава хората ще изговарят себеподобни. Творческата сила ще бъде Словото. По този начин човечеството от добрата раса окончателно ще се освободи от бремето на наследствеността. []
 23. Основната причина в бъдеще хората от злата раса да приличат на ужасяващи демони все пак според Щайнер ще бъде външното изражение на вътрешните им качества. []
 24. Индикации за това бъдеще имаме дори в наши дни като за него вече работят както социални инженери така и творци от развлекателната индустрия. []
 25. Д-р Щайнер предрича че природните катаклизми ще поощрят хората да открият храни които извънредно много развиват интелекта. Но някои от тези храни ще осакатяват нравствеността. []
 26. Половите сили и силите на ясновидството имат взаимовръзка. Дори в наши времена сексуалното въздържание може да пробуди у човека т.нар. сексуално ясновидство което е истинско но без посвещение духовният изследовател допуска грешки. Такъв е случаят напр. със Сведенборг. []
 27. Според Учителя Беинса Дуно по-напред Шестата раса ще дойде чрез вселяване. Времето което посочва за зачестяване на вселяването съвпада с края на Михаиловата епоха или началото на Орифиловата епоха. []
 28. Обяснимо д-р Щайнер не дава примери. Той само е загатвал в различни лекции че силите за размножение са единствените истински Божествени сили у човека. Целта на асурите които тепърва ще се проявяват чрез сексуалността ще бъде да „потъпчат тези божествени сили в калта“. Аз също ще се въздържа от конкретни указания въпреки че съм попадал на „еротични разкази“ които разкриват толкова извратени сюжети че все още са социално несъвместими за 21 век. Но според мен нищо няма да им попречи да се осъществят през Орифиловата епоха. []
 29. Един пример от предишната Орифилова епоха. Великият посветен Манес е обявен за „еретик“ и одран жив, след което кожата му е била разпъната над градските порти в града Гондишапур, който по-късно става средище на най-демоничните и упадъчни течения. Такива събития са едва предвестник на онова, което предстои през следващата Орифилова епоха. []
 30. Има се предвид битката на арх. Михаил с тъмните духове, завършила със свалянето на демоните на земята. []
 31. Идеята е, че висшите светли сили могат да опознаят тайните на злото само чрез посредничеството на човека. []
 32. Щайнер дава за пример Христос Който налага с камшик търговците от храма. В бъдеще Учителите вероятно ще използват насилието за отбрана на Христовите общности за пропъждане на неготовите да живеят в такива общности и дори за първоначалното привличане на души измежду онези „по средата“ тъй като насилието ще бъде единственият език който първоначално ще разбират. []
 33. Из езотеричен урок на Рудолф Щайнер от 5 декември 1907 г. Мюнхен. []

Споделяне на публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми.
От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите.
Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

20 коментара за "Войната между доброто и злото и нейните бъдещи изражения"

 1. Швепс  09.09.2017 г. | 12:44 ч.

  Напълно подходящо четиво за днешният ден.

 2. Стопанина  09.09.2017 г. | 12:56 ч.

  Четивото ще е подходящо и актуално за 1000 години по 365 дни.

 3. Nelli  09.09.2017 г. | 17:16 ч.

  Относно канибализма си спомням едно телевизионно предаване, показващо, че в някои месарски магазини (не си спомням повече дали беше в Дания или в скандинавските страни) се продава месо, оформено като части от човешкото тяло. Хората го купуват и сигурно не подозират на какви влияния са подложени и че правят първите стъпки, за да свикнат с нещо, което ще се появи (дано да не стане) в бъдеще.

 4. zaharia  09.09.2017 г. | 18:50 ч.

  Благодаря ти, Стопанино, за споделените мисли и знания, а също и за нагледното представяне на информацията (мисля, че е полза за по-доброто разбиране, въпреки проблема със запетайките).

  Моля те да поясниш какво имаш предвид с това, че ще се създават „прототипи на бъдещите форми на духовност“ (говориш за това в първата част – за духовността), и по-конкретно – в какво ще се състои разликата между сегашните и бъдещите форми на духовност? Ако е възможно – моля да ме насочиш и към някоя от лекциите, където Щайнер е говорил за това. Благодаря предварително.

  ……

  В 11-тата бележка си написал „добрата злата“ вместо „добрата раса“, не е голяма грешка, но някой може да се зачуди…

 5. Стопанина  09.09.2017 г. | 19:48 ч.

  Nelli,

  Има вериги „канибалски ресторанти“, включително в България (мисля, че в Пловдив), където храната също се оформя като човешки части.

  Но има и истински канибалски ресторанти – както в Третия, така и в „цивилизования“ свят:

  Канибалски ресторант набира донори на органи
  http://www.dennews.bg/news/2010/9/9/116-kanibalski-restorant-nabira-donori-na-organi

  Канибалски ресторант на ужасите разкриха в Нигерия
  http://www.bulgaria.utre.bg/2015/05/19/318949-kanibalski_restorant_na_uzhasite_razkriha_v_nigeria

  Чувал съм, че в Китай е най-страшно. Там готвят и ядат деца.

  zaharia,

  Благодаря за корекцията. (Има и други неща за оправяне, но ще ги мъча, когато добавя таблици за музиката и изкуството, отделна за ролята на мъртвите в следващите епохи и т.н. Идеята ми е в по-дългосрочен план да оформя публикацията и специално за печат, която да се отпечата в някое списание или като брошура.)

  Мисля, че тази лекция ще отговори на въпросите ти:
  http://www.otizvora.com/2014/09/6498

 6. Гьорги  10.09.2017 г. | 12:40 ч.

  Имам само една забележка към чудесния амтропософски исдържан материал. Не Св. Михаил е победил змея и го свалил на земята (земя/змия/змей – подсказка) а Св. Гьорги! Браво за добрите познания.

 7. Стопанина  10.09.2017 г. | 12:51 ч.

  Не Св. Михаил е победил змея и го свалил на земята (земя/змия/змей – подсказка) а Св. Гьорги!

  И в това отношение материалът е антропософски издържан: 😉

  Намерението на онези ангелски духове между 1841 и 1879 година е било да не оставят да узрее в духовния свят това, което следва да се излее надолу. Но тези духове, които десетилетия наред са водели борба срещу духовете на светлината, изгубват тази борба. Действително през 1879 година се разиграва нещо и както такива събития се повтарят в течение на еволюцията, те винаги се илюстрират с определен символ – победата на архангел Михаил или на свети Георги над дракона. Също и тогава, през 1879 година, драконът е победен в определена духовна област. Този дракон са ангелските същества, стремящи се към това, което описах, но без да могат да го постигнат. Затова през 1879 година те са свалени от духовния свят в областта на хората. Това е падането на ангелските същества от областта на духовния свят в обкръжението на хората и те досега бродят между тях. Те се намират тук и изпращат силите си в мислите, чувствата и волевите импулси на хората, като подстрекават някои неща. Те не успяват да предотвратят – в това се състои, че изгубват борбата – да дойде времето, в което духовното познание прокапва надолу към Земята.
  http://www.otizvora.com/2013/02/5401

  По принцип е по-издържано в духа на антропософията да се говори за арх. Михаил, а не за Св. Георги. След тази битка през 19 век Михаил започва да се издига от архангелска степен в по-горната степен архай. Това е и същият момент, през който арх. Михаил започва да сваля космическата интелигентност на Земята, която се проявява в най-ясна форма чрез антропософията. Учението на Бялото братство също е Михаелическо, но неговите най-важни цели според мен са свързани с подготовката на следващите епохи.

  Във връзка с конкретното събитие Св. Георги има отношение дотолкова, доколкото иконографията му, включваща и змея, представя само архетипни образи и/или подобно събитие, което обаче се е разиграло в по-старо време.

 8. соков  10.09.2017 г. | 12:52 ч.

  Стопанино, особено ми хареса разграничението, което правите между двата вида бъдещо ясновидство – естествено и изкуствено придобито. Рядко някой си дава сметка за тези две възможности. Дискусионен е въпросът, доколко второто може да бъде постигнато чрез книги като „Как се постигат познания….“. Това е пожелателно за хората, близки до антропософията. Но, според мен, има и трета възможност, свързана с обучение в езотерически школи. Какви, един Бог знае. Сякаш именно за нея намеква Щайнер с думите: „Ако човечеството игнорира събитието на връщането на Христос,неговото виждане в етерно тяло ще се ограничи само за тези, които чрез езотерично обучение докажат, че са готови да се издигнат до такава опитност. Но великото събитие, възможността тези естествено развити способности да бъдат придобити от човечеството като цяло, посредством които то се разбере от всички хора, няма да бъде възможно още дълго време.“ GA 118

 9. Стопанина  10.09.2017 г. | 12:59 ч.

  соков,

  Не разбрах, защо противопоставяте „Как се постигат познания…“ срещу обучението в езотерични школи? Антропософската школа е езотерична школа с методи на обучение, които са изцяло съобразени със сегашната еволюционна степен на човечеството и потребностите на текущата епоха. Какво по-добро от това?

  Уточнение: Всъщност в горния материал говоря и за четвърто „сексуалното ясновидство“, което е различно от 1. езотерично-придобитото, 2. естествено възникналото и 3. машинното и статистическото. Ако бях добавил и новата форма на материалистично ясновидство, която се очаква да въведе Ариман при въплъщението си (то ще бъде особено опасно), дотук получаваме 5 вида ясновидство. А има и 6-то ясновидство, антропософията го нарича атавистично (но то се проявява от шепа хора и вероятно съвсем ще отмре в бъдеще). Има и 7-мо полу-ясновидство, което гениите 😀 ползваме за работата си след интензивна мисъл и продължително съсредоточаване върху разглежданите теми (то се разглежда предимно от Учителя Беинса Дуно).

  Действително трябва да се прави разлика между различни форми на ясновидството, тъй като не всички водят към светлото бъдеще.

 10. соков  10.09.2017 г. | 13:11 ч.

  Напълно съм съгласен, че „антропософската школа е езотерична школа с методи на обучение, които са изцяло съобразени със сегашната еволюционна степен на човечеството и потребностите на текущата епоха.“ Много хубаво сте се изразили – моите поздравления. Дискусионен е само въпросът, доколко антропософската школа е езотерическа. Да, тя се занимава с езотерика, която стои в основата й. Това обаче не я прави езотериеска в смисъла на истинските мистерийни школи като тази на розенкройцерството, която би трябвало да съществува и днес?, както и тази на манихеизма, която се очаква да се възроди. На техния фон антропософската езотерическа школа не е толкова езотерическа, даже хич, при положение, че не е произвела нито един посветен. Що за школа е тя, щом няма резултати?

 11. Гьорги  10.09.2017 г. | 13:14 ч.

  Иване, написал си, че някои от допълненията ти към Щайнер са плод на твои имагинации. Ще се поясниш ли. Антропософски погледнато, това би трябвало да означава, че си ясновиждащ. Така ли е?

 12. соков  10.09.2017 г. | 13:20 ч.

  Точно смятах да ви насърча да добавите Ариманическото ясновиждане към „лошите“ видове или като „новата форма на материалистично ясновидство, която се очаква да въведе Ариман при въплъщението си“, както казвате. Към тази категория се добават и другите видове ясновидство, за които говорите по-горе. Но аз имах предвид само двете форми на „христово“ ясновиждане, за които говори Щайнер: естествено и придобито чрез обучение. Антропософското или амтропософското, ако използвам шеговития израз на горния св. Гьорги, не ми се струва да е от тях. Това е някаква междинна форма, според мен. Защото Щайнер на доста места говори, че надяващите се на естествено ясновиждане хора трябва да бъдат хубаво запознати с антропософията.

 13. Стопанина  10.09.2017 г. | 13:28 ч.

  антропософската езотерическа школа не е толкова езотерическа, даже хич, при положение, че не е произвела нито един посветен.

  При старите Мистерийни школи обучаваните са получавали наготово някои преобразувания във фините си тела. Промените са извършвани външно – влагали са ги Учителите в тези школи през трите денонощия, през които ученикът е бил на границата между смъртта и живота. В резултат на това, когато учениците са се връщали във физическа форма, те са се чувствали като нови личности.

  Тази практика е абсолютно нежелателна и забранена от 15 век насам, когато започва епохата на Съзнателната душа.

  Сега правомерно работещите езотерични школи не „произвеждат“ посветени. Посветените трябва сами да се произведат – в пълна свобода и с пълно разбиране за всяка стъпка от по-нататъшната си еволюция.

  Що за школа е тя, щом няма резултати?

  Не съм съгласен, че няма резултати. Но съм съгласен, че резултатите тепърва трябва да стават все по-видими за човечеството. И „забавянето“ обаче си има много рационални и окултни обяснения.

  Антропософски погледнато, това би трябвало да означава, че си ясновиждащ. Така ли е?

  Имагинациите не са ясновиждане.

  В първите глави на „Как се постигат познания…“ се обръща специално внимание на това, че не трябва да говорим безразсъдно за окултните си опитности. Дали изобщо съм ясновиждащ, в каква степен съм ясновиждащ, дали просто имам някакви периодични имагинации и развита интуиция – това знание, съгласете се, не ползва никого.

  Но всички имаме полза, когато Стопанина качи в „От Извора“ някой материал точно по времето, когато е полезен за един или няколко човека. 😉 Предпочитам и занапред да виждаме в това „щастливи случайности“…

  надяващите се на естествено ясновиждане хора трябва да бъдат хубаво запознати с антропософията.

  Антропософията определено би помогнала. Защото това ясновидство се задейства, когато се извършат определени пречиствания и импулсирания на етерното и астралното тяло. Особено важно е да няма изкривявания в духовните органи на астралното тяло и да се задвижат конкретни потоци в етерното тяло. Без каквото и да било окултно познание това ще бъде извънредно трудно. (Мисля, че Щайнер директно казваше: постижимо е само ако човекът премине през много инкарнации, свързани с големи страдания.)

  Другата полза от антропософията е, че хората ще могат да си обяснят първите духовни опитности. Щайнер не случайно предупреждава, че неправилното им разбиране или потискане ще им вреди. Даже предсказва проблеми с материалистичната психиатрия заради ясновиждането на Етерния Христос.

 14. Гьорги  10.09.2017 г. | 13:45 ч.

  А какво естество имат, според Стопанина, описаните от Щайнер имагинации, ако не ясновиждане?

 15. соков  10.09.2017 г. | 13:45 ч.

  Чудно ми е как технически е възможно днес Посветените САМИ да се произвеждат, Стопанино, както казвате? Това няма ли да доведе до масова Мангуровщина и Прокофиевщина? Как в такъв случай бихме могли да различим истинския посветен от този, който е псевдо?

  Точно погледнато антропософската езотерическа школа би трябвало да е клон на розенкройцерската, защото розенкройцерството, както казва Щайнер, се е вляло в съвременната антропософия. Това означава, че днешният достоен за посвещение антропософ трябва да получи своето посвещение от Кр. Розенкройц, така както и самият Щайнер. Реално той е ученик на розенкройцерството и всички методи, които описва в книги като „Как се постигат познания….“ са методите на розенкройцерското посвещение. Така ПЪТЯТ към посвещението е работа на всеки ученик, но самото посвещение не може да бъде негова работа. По този път той може да прогледне ясновидски в духовния свят (според Щайнер и както вие изглежда можете, ако се съди по вашите думи в началото на материала), но посвещението изглежда е ДРУГА работа.

 16. Стопанина  10.09.2017 г. | 14:02 ч.

  А какво естество имат, според Стопанина, описаните от Щайнер имагинации, ако не ясновиждане?

  Гьорги, опасявам се, че разискването на този въпрос ни отдалечава от основната тема на публикацията и разграничаването на двете раси. Имагинациите се разглеждат в много духовно-научни томове. Само защото питате любезно, което предполага и адекватен отговор, ще опитам да дам максимално кратко разграничение:

  При ясновидството имаме съзнателно и целенасочено проникване в духовните светове. В тези светове се „виждат“ причините на събитията и последствията на събитията. Не можем да ги объркаме, нито да се съмняваме, че щом вече е създадена причината в духовния свят, рано или късно ще дойдат неизбежните последствия във физическия свят.

  От друга страна, имагинациите ни спохождат при духовна работа. Но при тази работа само се „докосваме“ до духовните светове, без да ги проникваме с пълно съзнание. Получаваме готови образи, но никога не можем да сме сигурни в истинността на тези образи, както и за техните причини. За обясненията им се налага да се доверяваме на умозрения и интуиция.

  Имагинации могат да имат както добронамерени, така и злонамерени хора. Добронамерените ще работят за създаването на добрата раса. Злонамерените – за злата раса. А пък ясновидците задължително са добронамерени, защото „горе“ не пускат никого с мръсотията му.

  как технически е възможно днес Посветените САМИ да се произвеждат… Това няма ли да доведе до масова Мангуровщина и Прокофиевщина?

  соков, не намирам за уместно да сравняваме Мангуров с Прокофиев. Доколкото ми е известно, Прокофиев никога не е претендирал да сваля „окултни факти“. Езотеричният път винаги минава и през грешки – това е неизбежно, както при старите, така и при новите форми на посвещение. Специално при Мангуров вече трудно може да се говори за антропософия, но това е мое частно мнение.

  Това означава, че днешният достоен за посвещение антропософ трябва да получи своето посвещение от Кр. Розенкройц

  Няма ли е да по-добре, ако продължим този разговор, СЛЕД като прочетете „Как се постигат познания…“? Там се обсъжда и един Закон, според който ученикът винаги получава това, което е заслужил и извоювал чрез работата си. Дали ще го получи от Розенкройц, от Манес, от Скитианос или друго Същество, не е важно. Важното е, че на никого не се отказва онова, което му се полага.

  Впрочем, оставам с впечатление, че не разглеждате Щайнер като Посветен. Ако е така, не съм съгласен. Ако съм ви разбрал погрешно, извинявам се.

 17. Нели  11.09.2017 г. | 13:47 ч.

  Споделям само разсъждения, породени в мен от прочетената дискусия, но няма да се включа в нея, няма и да отговоря на предизвикателства. Който намира нещо смислено в казаното, ще се радвам. Който не намира смисъл, си остава негово право.

  Относно естественото ясновидство и школуваното ясновидство:

  Да, Рудолф Щайнер пише за естественото ясновидство. Как да се разбира то?
  С човешкото развитие започва едно естествено екскарниране на душите. Тялото все повече се втвърдява и душата все по-малко ще може правилно да се свързва с него. Така тя ще може да получава несетивни възприятия, т.е. възприятия не чрез физическите сетива, а независими от физическото тяло. Оттам ще произлезат много психически болести. Хората ще имат халюцинации, ще виждат картини, ще чуват звуци и др.п. Ще бъде така, че щом извършим някаква постъпка, веднага ще се представят в образи кармическите последствия. Запознатият с духовните закони човек, ще знае какво означават такива картини или имагинации, (това е просто превод на думата), но материалистически настроеният човек няма да има никакво понятие, ще ги третира погрешно и ще се опита с лекарства да ги потисне, от което ще произлезат нови страдания. Но това неволево, неосъзнавано ясновидство, няма да може винаги правилно да изживява духовния свят, или по-добре казано духовната страна на всички процеси в природата и в човешкото тяло. И сега хора с болни бъбреци виждат и рисуват прекрасни картини, като мислят че виждат нещо духовно. Р.Щ. казва, че те виждат наистина нещо духовно, но не знаят, че това е отделителната функция на техните бъбреци, която е прекрасна духовна дейност.

  Какво означава думата езотерично? Чисто и просто тя означава нещо скрито. Щом то се разкрие и се изживее, възприеме се с духовни сетива, т.е. тези на астралното тяло, тогава за конкретния човек то става екзотерично т.е. явно. Антропософията говори за нещата, които не се виждат с физическите сетива и отчасти ги прави екзотерични, тайните са разкрити донякъде, но не са изживени от всеки конкретен човек. Тези понятия трябва добре да се анализират и това е тема за себе си. Преходът от езотеричното към екзотеричното е плавен, на степени, в зависимост каква част от тайното е разкрита, а не е или едното или другото. Някои тайни могат да бъдат разкрити спонтанно, естествено, дори нежелано, други изискват дълбоки изследвания и предварително постигане на знания в определена област.

  Какво означава думата посветен. Посветеният узнава някакви тайни, било от земния живот, било от духовния свят. Аз посвещавам някой човек в тайните на моя живот и той става с един градус посветен, що се отнася до моя живот. Когато се каже посветен, трябва да се има предвид, че посвещението е различно и на различни степени и освен това се отнася за различни области от живота. Когато говорим за посветени, илюминати е същата дума, често забравяме да осмислим самото понятие. А то означава знаещ в някаква област човек.

  Същото се отнася за понятието ясновиждане. Необходима е пояснителна дума, за да се разбере за кое ясновиждане става въпрос. А иначе дори мисленето е ясновиждане и ако аз чисто по разсъдъчен път предвидя, че като следствие на днешните ми постъпки утре ще се появят определени събития, това също е ясновиждане. Затова и с развитието на мисленето, преминавайки в следващите му форми, все повече ще се разкриват скритите зад сетивните възприятия същности.
  Сега благодарение на мисленето говорим за сили зад природата, но виждаме само проявленията на тези сили. Така че сили е абстрактна дума. Но когато видим със съответни непознати досега сетива, че тези сили всъщност са действия на някое интелигентно същество, стоящо зад сетивните възприятия, и можем дори да общуваме съзнателно с това същество, вече сме ясновидци на по-висока степен. И сега следва най-важното: Школуваното ясновидство знае какво представлява съществото, а естественото ясновидство може и да се заблуди. В духовния свят под красив образ могат да се представят много зли същества, с цел именно да заблудят човека.
  Нешколуваното мислене на едно дете, което още няма жизнени опитности в сетивния свят, които да го водят до познание, също вижда хората, но не може сигурно да познае дали някой човек има добри намерения към него или зли, най-многото инстинктивно да почувства. Но школуваното, опитното мислене на възрастния човек, може да го разбере, и толкова по-добре го разбира, колкото повече човекът е научил някои истини теоретично или е изживял събития, довели го до познанието. Подобно е и с ясновидството. И то е на степени и с постепенното отмиране на инстинктивното познание, изчезва и ясновидството. Някога по-висшите същности на човека, етерно, астрално тяло и аз, не са били така свързани с физическото тяло, както сега и затова човекът е притежавал естествено, инстинктивно ясновидство. Сега те са свързани по друг начин, но връзките започват да се разхлабват и ясновидството ще се прояви на степени, според развитието ще се прояви естествено и ще възприема много неща не чрез физическите сетива, или ще е школувано, развито съзнателно, обучено ясновидство на различни степени, и колкото е по-развито и съзнателно, толкова възприятията му ще разкриват по-автентично космическите тайни. И естественото и школуваното ясновидство ще възприемат имагинативния образ на Христос, но е въпросът кой до колко ще разбира какво възприема.

 18. Дорина  12.09.2017 г. | 22:09 ч.

  Обичам те, Нели!!!
  Все повече ми просветва какво би трябвало да представляват по своята същност антропософските обучения в терапевтичните направления, като области от антропософската медицина – лечебната педагогика, социалната терапия, арт-терапията, гласовата терапия и т.н. Това се отнася дори за валдорфската педагогика. Друг е въпросът, обаче, дали наистина те представляват това, което би трябвало, т.е. доколко обучителите практици-антропософи „владеят“ магията на едно истинско антр.обучение, и другият вариант – дали не го поднасят умишлено твърде завоалирано, популяризирано, за да е по-достъпно. Пък, който схване и продължи развитието си, схване…
  Всъщност онова, в което се уверих е, че както обученията за антр.лекари, така и за терапевти в различните терапевтични области е едно истинско ПОСВЕЩЕНИЕ! Напр. диагностицира се по посока на няколко области – троичност /НСС, РС, ВОКС/, четирите тела, 12-те сетива… Работи се с различните видове етер – топлинен, светлинен, жизнен… Изцяло се застъпва медитативният подход, идващ от Гьотеанизма – тръгваме от феномена, да кажем в гласовата терапия – феноменът на прозвучаването на даден звук – гласен или съгласен… Когато най-малко три години навлизаш в този „свят“ от феномени, развиваш сетивата си и се учиш да ги „наблюдаваш“. Всъщност започваш да развиваш точно „душевните си сетива“, както казва Щайнер, стъпка по стъпка. От една страна нормалните ни сетива се изострят, но от друга – някак преминаваш „отвъд“ само набюдаваното по сетивен път.
  Мисля също, че чрез целия този обучителен процес се случват необратими процеси на вътрешно израстване на човешката душа – работа по прочистване на астралното тяло /най-вече в отношенията в създалата се общност/, работи се превантивно и дори лечебно върху собственото етерно тяло. Смятам, че точно това е един от пътищата да се справяме и с нашия Етерен двойник, със съществата в етерното ни тяло, кармично „избрало“ определена конституция. И смятам, че подобен подход много би спомогнал да работим върху етерното ни тяло по посока на бъдещето – за правомерна среща с етерния Христос. Ритъмът на много нива е нашето спасение! Ритъмът ражда живот! Сърдечни поздрави, Нели!

 19. II  17.09.2017 г. | 20:43 ч.

  Според мен Доброто и Злото не са това, което е неизкоренимо дълбоко посадено в нашите стереотипи.
  Криво разбраната същина на „реалността“ ще ни докара зрелищна и тотална катастрофа.

 20. Светльо  18.09.2017 г. | 08:56 ч.

  Според мен Доброто и Злото не са това, което е неизкоренимо дълбоко посадено в нашите стереотипи.

  Ами кажи какво СА Доброто и Злото според теб тогава, за да се опитаме да изправим нашите стереотипи?

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.