Учителя Беинса Дуно — „Имаше някой человек“

Беседа от Учителя държана на 27.12.1937 г. в София, Изгрева.

„Имаше някой человек, на име Никодим, началник юдейски.“
(Евангелие на Йоан, 1:3)

Ще взема от прочетения стих само думата Никодим, като характерна черта. На времето си Никодим не е бил обикновен човек, но необикновен, високо учен човек. Той идвал при Христа вечер, а не сутрин, и го разпитвал върху някои важни въпроси. Учените хора страдат от много знания, а простите, невежите — от невежеството. Значи, когато знанието не е употребено на място, то е една тежест. В какво седи истинското знание? Истинското знание седи в малките работи, в знанието на малките работи. За пример, като сте ходили на училище и сте се занимавали с числата, като сте дохождали до нулата, вие сте се запитвали какво нещо представлява тя. Нулата е нищо. Но въпреки това, казват, че Господ е създал света все от нули. Значи, Господ е създал света все от малки величини. Мнозина запитват: как е възможно света да се създаде все от нули? За невежия това е една велика тайна. Ученият обаче знае как седи работата.

Нулата има силата да увеличава и да намалява числатаСега аз не искам да ви озадачавам, но вземам съвременната математика и си служа с нея. Ако някой има нула грошове в джоба си, той всъщност няма нищо. Но в математиката това, което е нищо,  нулата, става нещо. Ако подир единицата поставите една нула, тя става десет пъти по-голяма от по-рано. Нищото си остава пак нищо, но има сила да увеличава единицата десет пъти. Значи, нулата, която от себе нито се увеличава, нито се намалява, има силата да увеличава и да намалява числата, десет, сто, хиляди и повече пъти. Сега може би не можете да направите връзка между тия неща, но трябва малко повече разсъждение. Там е мъчнотията.

Много хора страдат, понеже не знаят как да ядат. Не е лошо нещо яденето, но човек не трябва бързо да дъвче храната си. Човек се наяде бързо, казва, че яденето е било отлично, но после се оплаква, че коремът го заболял. Защо го боли коремът? Той е ял много бързо и не е дъвкал храната си добре. Всеки човек, който не дъвче храната си добре е прост човек, а който добре дъвче е учен човек.

Всеки човек, когото коремът го боли, е прост, а онзи, който не страда от корем, е учен човек. Който страда от главоболие е прост човек, а когото главата никак не го боли, той е учен човек. Всеки, който боледува, е прост човек, а който никога не боледува, е учен човек. Който е здрав човек, той е учен. Това малко не ви допада, но това са максими, които аз засягам и ние не можем да ги избегнем.

В какво седи злото в света? — В недовършените работи. Това започнеш, недовършиш, онова започнеш, не довършиш, докато най-после работите остават недовършени. В какво седи доброто в света? Във всяка завършена добре и разумно завършена работа.

Христос и Никодим

Никодим отива при Христа, но не може да разбере елементарните работи. Христос му казва: „Ти си учител израелев, учиш другите хора, а не можеш да разбереш елементарните работи“. Той не може да разбере как може човек да се роди отново. Мнозина говорят за новораждането. Те казват: „Човек трябва да се роди от дух и вода“. Какво се разбира под думите „дух“ и „вода“. Хората от това нищо не разбират и нищо не знаят, а учат другите на това, което и те сами не знаят.

Ако не започнеш от „а“ и „б“, ти никога не можеш да се научиш да пишеш. Ако не знаеш азбуката, как ще пишеш? Ако не знаеш да изговаряш гласните и съгласни букви, как ще говориш? Езикът трябва да се упражнява.

Човек първо трябва да се научи да диша. Дишането е процес на мислене. Ако правилно дишаш, ще почнеш и правилно да мислиш.  За физическото поле дишането е упражнение за правилно мислене. За да стане мисълта на човека на физическото поле ясна, човек непременно трябва да се научи да диша правилно. Индусите имат един метод за правилно дишане, но хората на Запад не са се научили да дишат както трябва. Това зависи до известна степен от смяната на температурата, понеже те нямат още една температура.

Ако семето иска да прави добро, то трябва да умреСемето, докато е в хамбара, е мъртво. И ако това семе иска да прави добро, то трябва да умре. Това значи, ако житното зърно иска да прави добро, то трябва да мине първо през процеса на страданията. И ако мъртвият иска да прави добро, той трябва непременно да излезе от хамбара си, да оживее. Човек трябва да разсъждава философски. Ако и семето не разсъждава философски, като види, че му проповядват, ще каже: аз в хамбара не мога да оживея, че в земята ли ще оживея? Мене ли ще заблуждаваш? И наистина, какво ще му доказваш? Ще го пуснеш на нивата и нищо повече.

Казвам: излезте от вашите съкровищници и влезте в божествената нива, ако искате да правите добро. Вие имате известни възгледи, които ви спъват, хвърлете ги настрана. Всяко нещо, което ви спъва в живота, изхвърлете го, турете го настрана. Ако има нещо, което те спъва в тялото, тури го настрана. Оставете тялото, ума и сърцето си свободни. Защото

Бог се проявява само при свободните хора

Той ще дойде с Духа си и когато ви намери свободни, ще почне да действа. Законът е такъв. Когато житното зърно излезе от хамбара си и влезе в нивата, Бог веднага го намира и е на негово разположение със светлината си, с топлината си, с влагата си и започва да работи върху него. По този начин житното зърно постепенно се увеличава.

Вие имате лоша представа за страданията, вследствие на което не искате да страдате. Вие трябва да си обясните страданията философски. Ако не искате да страдате, останете в хамбара. Ние не искаме да спим. Щом не искате да спите, ще отидете на нивата. Ама страдания има там. Ако искаш да правиш добро, ще приемеш страданията. Страданията са път в живота. Ти ще страдаш докато влезеш в живота. Щом влезеш в живота, страданията ще престанат. Който не е разбрал още смисъла на живота, както Бог го е дал, той не е разбрал пълния живот.

Знание е нужно на хората. Истинското знание се отличава по това, че внася известна сила в човека. Но знание без вяра и без надежда не може. Вярата и надеждата са крилата на знанието. Животното и човекът в човека са двете крила, чрез които той може да се движи в света. Някой човек се възмущава как така да има животински работи в себе си. На Земята без животни човек не може. Те са помощници на човека, те са негови слуги. Следователно, в човека има една животинска душа, която е свързана с него. Тя живее в човешкото сърце и той трябва да я възпитава. Има религиозни схващания, според които хората мислят, че са неспособни, не знаят как да живеят. Като стане религиозен, човек иска да умре, да отиде в другия свят. Същевременно той не иска да гледа дома си, жена си и децата си, не иска да ходи на служба. Това са особени религиозни хора, обаче това е неразбрана религия. Като станеш религиозен човек, тогава именно и науката, и семейството, и жена ти, и децата ти, и службата ти ще се осмислят. Тогава човек ще цени всичко.

Христос и НикодимЧесто казвате: „Да обичаме Господа, да обичаме Христа“. Съгласен съм с вас. Няма по-хубаво нещо от това да обичаме Господа, да обичаме и Христа. Как ще обичате Господа от ваше гледище? Вие поставяте въпроса неправилно. В математиката имате четири действия. Вие не можете да събирате от там, където не сте внасяли. Ти не можеш да изваждаш от там, където не си събирал. Ти не можеш да делиш там, където не си умножавал. Вие трябва да разбирате този закон. Казвате, че трябва да давате. За да дава, човек първо трябва да е събирал, да е придобил известни опитности.

Само при това положение човек може да опита Божията любов. Докато не си събрал никакви опитности, ти не можеш да опиташ Божията любов. Вие трябва да опитате Божията любов. За да разберете какво нещо е Божията любов, вижте първо какво правят децата. Като стане от сън, то веднага прегръща майка си. То иска да ѝ каже: „мене Господ ме изпрати да ти дам любов“. Като вземе в ръцете си това дете, майката веднага се зарадва, защото то показва любовта на Бога. Който не знае това, той казва: какво се занимава тази майка с това малко глупаво същество? Не. Той не разбира тази работа. Когато прегърне детето си, то започва да пише в ума ѝ, в сърцето ѝ и в душата ѝ. Тогава тя казва: „Господи, благодаря ти за това хубаво писъмце, което ми даде“. Така разбира умната майка идването на детето в дома ѝ, но глупавата майка казва: „Господи, защо ми даде това дете, да ми създава толкова безпокойства?“

Та ако искате да знаете смисъла на раждането на децата, ще знаете, че когато се ражда син или дъщеря на един дом, това са двете писма, които Бог праща в света. Та най-първо ние сме длъжни да възприемем от Бога това, което той ни изпраща. Първо трябва да дойде слънчевата светлина на Земята и тогава да я възприемем. Такъв е законът. Като възприемаш и складираш тази светлина в себе си, тогава ще възприемеш божието благословение. Като възприемеш топлината и влагата, тогава семето ще почне да расте нагоре. Сега вие гледате някой щастлив човек и не можете да се съберете в кожата си, че този човек е щастлив. Не, радвайте се на неговото щастие. Този човек, който е щастлив, който има жена и деца, той е възприел Божието благословение. Радвай се, че той е възприел това благословение. Щом той я е възприел, и твоят дом ще възприеме Божието благословение.

Всички дървета, които ни дават плодове, ги дават от благодарност към БогаВиждаш едно дърво, което расте. Радвай се, че то е възприело Божията любов. Това дърво расте от радост и дава своите плодове. Всички дървета, които ни дават плодове, дават плодове от благодарност към Бога, че той им дава блага, своите благословения. Като дават плодовете си, те казват: „ние сме възприели от Божиите блага в изобилие, вземете сега и вие от нас“. Та сега направете и вие това, което растенията направиха. Как ще го направите? Срещате един обезсърчен брат, който си е счупил крака. Макар и да не го познаваш, спри се при него и му кажи: „няма нищо, лесно ще се поправи крака ти“. Срещаш един ученик или студент, който е пропаднал на изпит. Спри се и му кажи: „не се отчайвай, ти си способен ученик и лесно ще издържиш изпита си. Ти ще свършиш с отличие“. Срещаш една млада мома, която е отчаяна, оставил я възлюбленият ѝ. Кажи: „не бой се, друг по-добър ще дойде. Този не е бил на мястото си. Другият, който ще дойде, ще бъде 10 пъти по-добър“. Тъй щото, където ходите, насърчавайте хората.

Казвате: мене кой ще ме насърчи? Като насърчавате хората, вие и себе си ще насърчите. Ще кажете: „каква полза от това?“ Кажи на човека доброто и не мисли. Ползата е голяма. Като кажеш на един човек, че ще оздравее, това е от полза за него. Като кажеш на някого, че ще се ожени, това е от полза за него. Като кажеш на градинаря, че дърветата ще родят изобилно, това е от полза за него. Като родят дърветата му, той ще донесе и на тебе от своите плодове. Като кажеш на хиляди хора нещо добро и те ще ти донесат по нещо. Като чуеш някой човек да казва, че от него нищо няма да излезе, кажи му: „не, от тебе човек ще стане. Едно време и аз мислех като тебе, че няма да стана човек, но станах“.

Христос и Никодим

Питам: каква логика имаше Никодим, който посещаваше Христа само вечер, от страх да не го видят, да не изгуби авторитета си. Той беше любознателен, искаше да знае какво ще му каже Христос. Той му каза: „Ти си много учен евреин, но едно нещо ти липсва. Ти още не си възприел онази първична материя, от която можеш да направиш, да съградиш своето ново тяло.“ Никодим се чудеше как можеше да създаде ново тяло. Христос му казваше, че при тази материя ще дойде сила, Дух, който ще изработи нова форма, в която човек ще влезе да живее. Но въпреки това Никодим разсъждаваше по стария начин. Той не разбираше как можеше да се създаде тази материя без мъж и жена. Христос му обясняваше, че за тази материя не е нужна нито мъж, нито жена. Той казваше: „Остави майка си, ти сам ще се родиш. За да се роди сам, човек едновременно ще бъде жена и мъж и няма да има нужда от майка и баща.“

Ако имате някакъв порок, не мислете, че е непоправимТези са новите положения, които вие трябва да знаете, защото вие се намирате в една епоха на матура. Ако не си готов, ще те върнат, ще те скъсат на общо основание. Когато някой се жени, това е една задача за него. Например, някоя жена се жени за лош мъж. Какво трябва да направи? Като заспи вечер, тя трябва да отреже едно клонче от него и да го присади. Като стане сутрин, той ще се чуди как е станало това, че отдолу е трън, а отгоре е с благородна присадка. Така тя ще продължава, докато най-после той се види коренно изменен. Той сам се чуди на станалото. Казвам: тази жена съвсем ме измени. Ако жената е лоша, мъжът трябва да я присади. За да се присаждат хората, се изисква знание. Духът е този, който присажда нещата. Научете се да присаждате доброто в себе си. Ако имате един порок, не смятайте, че е непоправим. Порокът е един трън в човека. Отрежи този трън и го присади. Нетърпелив си. Отрежи това клонче от себе си и го присади с търпение. Малко си скържав (стиснат). Отрежи това клонче и го присади с щедрост. Малко си жесток. Отрежи това клонче и го присади с милосърдие. Ако не обичаш хората, отрежи това клонче и присади със снизходителност към тях.

Та духовният живот е велика наука

Ако духовните закони се внесат в живота на хората, те биха били щастливи. Най-малко 50% от сегашните им несгоди щяха да изчезнат.

И сега ние очакваме да дойде Христос от небето. Че Христос дойде между евреите, но какво направи? Хората и сега се готвят за война. И днес даже се бият. Те се впрегнали своите скорострелки, своите топове и снаряди, своите огнени змейове. Но всичко, което има да стане, е все за добро. В края на краищата вие ще кажете: „Слава Богу, за добро беше всичко това“. Всичко ще се превърне за добро. Но сега, докато стават нещата, е лошо. А после, че всичко ще бъде 101% добро, в това няма никакво съмнение.

Сега аз ви съветвам да отидете при Христа, но не вечер, а денем. Тогава вашия ум ще бъде светъл, вашето сърце ще бъде топло. Като отидете при Христа, каквото Той ви каже, приложете го. Той ще ви каже пак същото: „Ако не се родите от вода и от Дух, не можете да влезете в Царството Божие“. Но ако се родите отново от вода и от Дух, Царството Божие ще бъде за вас.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.