Учителя говори за Христос (1/4)

Тематично подбрани цитати. Първа част

Христос казва: „Преди да бъде Авраам, Аз бях.“1 Значи Авраам дойде след Христа. Това подразбира пробуждане на неговото съзнание.2

* * *

Христос е първото ограничение на Бога — самоограничението и проявлението на Бога в Битието, това наричаме Христос. Той не е във формата, понеже тя се мени. През всички векове Христос е един и същ, но понеже съзнанието на хората е различно, затова техните схващания за Него са различни.3

* * *

Като се говори за Христа, ние разбираме първата проява на Бога в космоса като Любов.4

* * *

Учителя говори за Христос (1/4)

На еврейски език „Исус“ се произнася Йешуа. Тази дума има дълбок вътрешен смисъл. Думата Исус съдържа в себе си още два принципа: един, който дава, и друг, който взима. Следователно в света съществуват три главни принципа: принципът, от който изтичат нещата, принципът, който възприема нещата в себе си, и принципът, който предизвиква проявяването на нещата. В дома тези принципи се представляват от бащата, майката и детето — бащата е представител на първия принцип, майката — на втория, и детето — на третия. Върху тия три принципа се основава домът. Върху тия три принципа е основан целият свят.5

* * *

Християните казват, че преди две хиляди години Христос е пролял кръвта си за човечеството. Наистина, проля се Христовата кръв и отиде в земята.6 Ако хората се бяха присадили с кръвта на Христа, светът щеше да бъде друг. Питате ще дойде ли Христос втори път на Земята. Ще дойде, но чрез Живото Слово. Вярно ли е това? Ако обичаш Христа, вярно е. Ако си свободен, вярно е. Ако не Го обичаш и не си свободен, не е вярно.7

* * *

Казват, че Христос дойде, за да спаси погиналите. Аз пък казвам, че Христос дойде, за да спаси човешките души — да извади от тях скритите богатства и да покаже истинската им стойност.8

* * *

Защо Бог допусна Христос и дяволът да живеят на едно и също място? Само така Бог можа да накара дявола на работа. Следователно, дойде ли дяволът в дома ви, накарайте го на работа. «После?» После ще го заставите да се моли и да изправи грешките си. «Искаме да го изпъдим от света.» Това не е ваша работа. Ваша задача е да изпъдите дявола от ума си, после от сърцето си. Като дойдете до постъпките си, т.е. до областта на физическия свят, оттам не можете да го изпъдите. Ако изпъдите злото от физическия свят, то ще влезе в сърдечния свят, а оттам — в умствения. Значи не можете да изпъдите злото от физическия свят, но можете да го впрегнете на работа и да се учите от него.9

* * *

Учителя говори за Христос (1/4)Кой е Христос? Аз не говоря за онзи Христос, Когото евреите разпънаха преди две хиляди години. Този Христос беше много слаб човек. Аз ви говоря зе един Христос, Който никога не е бил разпъван в света. Той представлява Великото в света. Него може да наричат Христос, но Той има друго име — свещено име има Той, което вие трябва да знаете. «Вие ни говорите за Христа.» Не, слаб човек беше този Христос, Когото евреите разпънаха. Апостол Павел гонеше именно този, разпънатия Христос, и казваше: «Аз зная Този Христос.» Не, той видя какво представлява Христос — видя Го като Светлина и падна от коня си с лице към Земята. Видя той тази Светлина! Светлината не може да се разпъне, Светлината не може и да се изгаси. […] Казват: «Тъй е писал Господ.» Не, не говорете така! Това не говори онзи Христос, Който е бил разпъван, а говори Онзи Христос, Който никога не е бил разпъван. Христос, Който никога не е бил разпъван, казва: «Учете ги да пазят благото, което съм ви дал, и ето, аз ще бъда с вас до скончанието на века. Амин!» Това свещено име Амин е Името на онзи Бог, Когото египтяните познаваха. Те Го наричаха Амон, но то не е така. Амин го наричаме ние. И когато някой човек бактиса — както българите често казват „бактисах от живота“ — те употребяват думата „аман“. Като каже българинът „аман“, той се обръща към Бога и казва: «Господи, помогни ми Ти, в тази беда никой не ми помага!» Като каже „аман“, избавлението идва. Аман е името на Бога! Едно време в Сирия имаше някой си Аман, който носеше свещеното име на Бога и искаше да избие евреите, но този Аман окачиха на бесилката за едно престъпление, с което наруши Божия Закон. И съвременните хора, които се кръщават с името на Възкръсналия Христос, които носят Свещеното Име на Бога, а проповядват смърт, ще увиснат на въжето, като този Аман. На бесилката, която сте приготвили за другите, сами ще увиснете — сами ще паднете в собствената си клопка.10

* * *

Днес всички хора си задават въпроса: защо евреите разпънаха Христа? Богословите казват, че така било писано. Разумният свят обаче изпрати Христа на Земята не за да го разпънат, а за да покаже на хората правия път, да им покаже как трябва да живеят. Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Христос донесе на хората метод за разрешаване на личния, обществения и общочовешкия живот. Който не приеме Пътя, Истината и Живота, които Христос показа на човечеството, в края на краищата ще се превърне на риба, осолена и поставена в каци, за да се пренася от едно място на друго. Ще кажете, че рибата живее и в океаните, и в моретата, дето водата е също солена. Солена е водата, но рибата не е солена и свободно се движи, дето пожелае. Така и човек е свободен — може да се движи, дето иска.11

* * *

Ние не съжаляваме, че едно време са мъчили Христа. Гърбът на Христа беше толкова силен, че можа да издържи всички удари, но Римската империя не можа да ги издържи. И после стана обратното — Римската империя залезе, а Христос изгря в целия свят. Ако това е вярно за Христа, вярно е и за нас.12

* * *

От две хиляди години досега хората още държат Христа на кръста и се съмняват наистина ли е бил разпънат, защо са го разпънали и т.н. Ще кажете, че така било писано — да разпънат Христа. Такова нещо не съществува. Ако искате да знаете какво беше писано да стане, казвам: Определено беше Христос да дойде на Земята, да прояви Божията Любов, хората да я приемат и да дойде Царството Божие на Земята. Че разпънаха Христа, това беше човешката воля, а не Божията.13

* * *

Питам: Колко от вас биха издържали, ако Христос ви се яви днес такъв, какъвто е, а не какъвто беше преди две хиляди години? Той сега се е много изменил. Преди две хиляди години Христос беше физически доста слаб, та като Му натовариха един кръст, не можа да го изнесе на Голгота, а трябваше други да Му помагат. Днес обаче Христос е толкова силен, че и да рекат да Го разпънат, не ще могат — няма да намерят такова голямо дърво, на което да Го ръзпънат. […] Много силен е днес Христос, та няма кой да Го закове. И при това днес няма такива гвоздеи, с които да Го приковат — тези гвоздеи, с които са Го заковали, се стопяват; и десет пъти да Го коват днес, Той все ще се разковава.14

* * *

Веднъж дойде Христос на Земята в плът между човеците. Сега ще Го търсите по друг начин. И в духовния свят да отидете, и там няма да видите Христа. Той е зает с много работа, няма време за свободни хора. Щом види някой свободен човек без работа, Той го праща на Земята.15

* * *

Учителя говори за Христос (1/4)Когато дойде на Земята, Христос искаше да намери готови хора, за да им предаде учението, което носеше от Небето. Той искаше да се отвори път към Небето, за да отидат някои души от Земята да следват в небесния университет. Между кои вярващи можа Христос да намери такива души? Те нямаше да умрат, а щяха да отидат на Небето да изучават по-висока наука от земната, и като се върнат на Земята, да разказват какво са видели и научили. Има ли такива хора между вас, които са следвали университета на Небето, за да разкажат какво има там? Всеки, който е дошъл с диплом от Небето, веднага са го изпъждали от Земята. Кой би повярвал на такъв човек? Колкото и да ви убеждава, че е завършил университета на Небето, няма да му вярвате. По-скоро бихте повярвали в приказките от 1001 нощ, отколкото това, че някой ходил на Небето да се учи и отново се върнал на Земята.16

* * *

Христос е винаги на физическото поле. Той е постоянно на земята.17

* * *

Христос е сега на Земята — не разпнатият Христос, а живият. Жив е Христос на Земята! Разпнат беше човекът, а Христос е жив!18

* * *

Някой иска Христос да го посети. Христос ще те посети само тогава, когато си съвършено сам и никой не може да ти помогне. Ако искаш да познаеш Христа, това може да стане само тогава, когато се намираш пред най-голямото изпитание, когато никой не може да ти помогне. Христос е последният, Който ще те посети. Той е началото и краят на твоя живот. Бог посещава човека два пъти през живота му: когато се ражда и когато напуска Земята.19

* * *

Христос дойде в света, за да реформира Моисеевия закон. Този закон гласи: „Око за око, зъб за зъб“. Според този закон, като разглеждат някое твое дело, ти трябва да платиш всички разноски по него. В това отношение Христосвият закон гласи: „Даром сте взели, даром давайте“.20

* * *

Съвременните хора казват, че Христос се пожертвал за човечеството, т.е. изплатил дълговете му. Христос наистина изплати дълговете на хората, но в Божествения Свят. Всички хора дължат на Христа големи суми, които ще трябва да изплатят. Той ще повика длъжниците си при себе си, за да платят своите дългове, но ако те Му се помолят да отложи плащането, понеже нямат възможност да се издължат, Той ще ги прости. А ако онзи, на когото Христос е простил дълга, отиде да притеснява и да изтезава някой свой длъжник за нищожна сума, Христос ще каже на слугата си: «Върнете този при Мене, за да изплати дълга си!» Слугата отново ще го въведе при Христа, Който ще го запита: «Ти готов ли си да простиш малкия дълг на брата си, както аз ти простих големия? Ако си готов да простиш на брата си, и аз няма да искам твоя дълг.»21

* * *

Христос си послужи само веднъж с камшик, за да изгони търговците от храма, и повече не повтори. Като влезе в храма и вдигна камшика, Той рече: „Ревността към тоя храм ме изяде“. С вдигането на камшика, Христос искаше да каже, че човек трябва да изхвърли навън своите лоши мисли, чувства и желания. Така трябва да се разбира постъпката на Христа. Ако мислите, че Христос имал намерение да изгони лошите хора от църквата, светът никога няма да се оправи. С камшик светът не се оправя. Лошите хора в църквата представляват ония същества в човека, които търгуват с Божественото. Който иска да служи на Бога, сам трябва да очисти своя храм. И тогава, като влезе Христос в неговия храм, няма да вдига камшика си, за да гони търговците.22

Към втора част »


Бележки:

 1. Йоан, 8, 58 [^]
 2. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 212 [^]
 3. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ (1924-25), София 1950, с. 120 [^]
 4. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ (1924-25), София 1950, с. 120 [^]
 5. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЪТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 207 [^]
 6. Тук Учителя загатва за това, което в антропософията се нарича Мистерия на Голгота — бел. Стопанина [^]
 7. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том III, София 1944, с. 109 [^]
 8. КРАСОТАТА НА ДУШАТА, Утринни слова, том 12 (1937-38), София 1948,  с. 16-17 [^]
 9. ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 2, София 1936, с. 181-182 [^]
 10. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия, (1925-26); ДО СКОНЧАНИЕТО НА ВЕКА, Русе 1926, с. 7 сл. [^]
 11. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 314 [^]
 12. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 183 [^]
 13. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 114 сл. [^]
 14. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 330 [^]
 15. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 77 [^]
 16. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 132 сл. [^]
 17. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 184  11 (24) август 1911 г. [^]
 18. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 280 сл. [^]
 19. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44),  София 1944, с. 17 [^]
 20. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 206 сл. [^]
 21. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 102 сл. [^]
 22. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44),  София 1944, с. 37 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Учителя говори за Христос (1/4)"

 1. Светльо  21.08.2015 г. | 09:43 ч.

  Уникално! Благодаря на д-р Чилингиров за труда и прекрасните извадки!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.