Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (2/3)

„Чистота е нужна в света — чистота в мисли, в чувства и в постъпки“

ЧАСТ ПЪРВА | ВТОРА | ТРЕТА

Съвременните хора, особено религиозните, говорят за чистота — външна и вътрешна. Те очакват Бог да ги очисти. Не, всеки сам ще се очисти. Сами сте се цапали, сами ще се очистите. За да се очистите, от всички се изисква работа. И богати да сте, пак ще работите. Провидението ще ви постави на последно място, за да ви научи да работите. То няма да тури пари в банката на ваше име, за да ви осигури. Божествените Закони не позволяват никакво осигуряване. Като работи съзнателно, стъпка по стъпка човек върви напред.1

* * *

Законът на чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на майки, бащи и деца, на общества и народи; от него зависи хигиената на душата. Що е хигиена? — Закон на чистотата. Всички заразителни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят; те са причината за големите сърдечни и умствени катастрофи, които човек преживява.2

* * *

Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (2/3)

Илюстрация: Мила Бонева, 10 г.

Порите на кожата трябва да бъдат отворени, за да става дишането пълно. Пълното дишане подразбира едновременно дишане с дробовете и кожата. Когато дишането е правилно, и състоянието на мозъка е добро.3

* * *

Светският човек ще се облече много хубаво. Яката, връзката са хубави, хубаво е вчесан, зъбите му са изчистени, ноктите му са изчистени. Всичко е изчистено, няма нищо нечисто. А религиозният, понеже е зает със своя вътрешен живот, ще го видиш по-скромен, оцапан — той казва, че човек трябва вътре да бъде чист. Ако човек външно не е чист, може ли да бъде вътрешно чист? Нали външната чистота се дължи на вътрешната? Тогава как светските хора ще обяснят противоречията? Светските хора отвън са чисти, отвътре са нечисти. А духовните хора отвън са нечисти, а отвътре чисти. Аз ще ви обясня. Духовните хора, като мислят отвън да бъдат чисти, светските хора схващат тяхната идея и я прилагат отвън — казват: «Туй ние можем да направим отвън.» Светските хора са чисти отвън, както духовните хора са чисти отвътре. Защото духовните хора отвън са нечисти, тъй както светските хора отвътре са нечисти. Тогава религиозните хора казват: «Ние отвън няма да бъдем чисти.» Така духовните хора показват вътрешния живот на светските хора, а светските хора показват външния живот на духовните хора. Като видите добре облечени светски хора — това сте вие отвътре. А светските хора пък вас не харесват отвън — това са самите те отвътре. Вие харесвате светските хора отвън — това сте вие отвътре. Те само отвън са тъй чисти, красиви, но отвътре не са. Тогава радвайте се на светските хора, понеже те са копие на вашата вътрешна чистота! Радвайте се! А като видите, че вие сте външно оцапани, тогава съжалявате, че носите формата на един нечист живот — вие отвън сте немарливи. Какво трябва тогава да направите? Ще започнете да се коригирате. Щом като започнете да се коригирате отвън, да коригирате вашата външна чистота, ще коригирате тия хора отвътре.4

* * *

Чистотата е наследство на човешката душа.5

* * *

Чистота е нужна в света — чистота в мисли, в чувства и в постъпки. Никой не може да опетни чистия човек.6

* * *

Когато Бог реши да изпрати Духа Си в някого, цели 5-6 години Той го прекарва през чистене.7

* * *

Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (2/3)

Илюстрация: Радко Мурзов

В тялото, в мислите, в чувствата и постъпките на светията не се позволява никаква нечистота. Придобие ли човек тази чистота, той става силен. Да се чистим — това е задача на всички хора. «Бог да ни чисти!» — Не. Той ни дава условия за чистене, а ние сами трябва да се чистим. […] Чистенето подразбира организиране на материята. Какво представлява неорганизираната и какво организираната материя? Неорганизираната материя е неустроена и гниеща; организираната материя е устойчива, чиста. Тя е тъй наречената „девствена материя“. Ние сме изпратени на Земята, за да пречистим материята, да я организираме и приготвим като материал за духовния свят. С тази материя ние ще отидем на оня свят. Ние трябва да си изработим такива уши, с които да чуваме гласа на ангелите, и такива очи, с които да виждаме красотата на ангелите. Ако отидеш с обикновените си очи и уши, ти ще оглушееш и ослепееш; ако отидеш с ръцете, които сега имаш, ще се осакатиш. Ще си изработиш такива очи и уши, които не се повреждат от Светлината и от звука.8

* * *

Нечистото иде отдолу, а чистото — отгоре.9

* * *

Под думата „чисто“ ние разбираме една по-фина материя, разредена до крайна степен. А под нечисто разбираме една гъста материя, в която животът мъчно може да функционира.10

* * *

И в Писанието е казано: „Бъдете чисти!“ Всеки трябва да се чисти, но не само с филтриране. Филтрирането е физически, т.е. механически процес. Чрез филтриране вода се освобождава от всички механически примесени към нея вещества, но не и от ония, които са разтворени в нея, нито от микробите. Ето защо, иска ли човек да се подложи на съвършено пречистване, той трябва да използва освен механическите, още и химическите, т.е. вътрешните методи, с които природата разполага. Един от тези методи е силният огън, през който всеки човек трябва да мине.11

* * *

Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (2/3)

Искайте помощ от Бога. Той ще ви очисти, измие, излекува и подкрепи.12

* * *

Какво изисква Бог от човека в най-новата епоха, която иде вече в света? Чистота в мисли, чувства и действия. Истинският живот се основава върху чистотата.13

* * *

Не може да бъде здрав човек този, който никога не се мие, не се чисти. Порите на човешкото тяло всякога трябва да бъдат отворени, те никога не трябва да се запушват. Порите имат една магнетическа обвивка, която трябва да се пази. Един ден, когато хората развият шестото чувство в себе си, те ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тази обвивка съществува, и човекът е здрав, защото тя регулира топлината на неговия организъм. Понякога, под влиянието на лошия живот, тази магнетична обвивка около тялото на човека се разкъсва и външните влияния проникват в него, като създават болести. Тази магнетическа дреха обвива стомаха, дробовете, всички вътрешни органи в тялото на човека, а специално и клетките му.14

* * *

Майката храни, пере, чисти детето си, но щом излезе навън, то веднага се изцапва и се връща у дома си мокро, нечисто. Какво трябва да се направи тогава? — Да се миете и къпете често. Вода гореща и сапун има достатъчно. Ще изперете дрехите си, ще се измиете, изкъпете и пак ще излезете чисти и облечени пред света. Който сам не може да се пере и мие, той очаква майка му да го пере и мие. А който може сам да се чисти, той се ползва от добрите условия, които мяйка му е създала, и не само себе си чисти, а помага и на малките си братчета и сестричета. Каквото са децата във физическия свят, такова са възрастните в духовния свят – в духовния свят хората са толкова немощни, колкото немощни са децата във физическия свят.15

* * *

Като се говори за чистотата, човек естествено се натъква и на противоположното понятие — нечистота, физическа и психическа, в която влизат умствената и сърдечната нечистота. За физическата нечистота човек не е отговорен — колкото и да се чисти физически, той не може да бъде абсолютно чист. Например, като се храни, една част от храната се асимилира от организма му и се превръща в хранителни сокове и кръв, а другата част не се асимилира и се изхвърля навън във вид на нечиста материя. Това е неизбежен процес. Природата се грижи за освобождаването на човека от нечистата материя. За тази цел тя си служи с различни методи: филтриране или прецеждане, разлагане, сгъстяване, разредяване, дестилиране. Както песъчливите пластове в природата служат като филтри за прецеждане на мътната и нечиста вода, също така чрез различните органи и системи в своя организъм човек се пречиства и освобождава от непотребните и нечистите вещества. Това пречистване се постига по физически начин.16

* * *

Чистотата е един постоянен процес, тя е необходимост в живота ни. Тя не може да се даде изведнъж. Всеки ден ще се чистите, всяка вечер, всеки час, винаги, когато ви дойде на ум. Не се спирайте, никога не се отчайвайте от някоя мисъл, от някое желание или от някоя постъпка. Направили сте една грешка: оцапаното — оцапано. Грешките трябва да се поправят, всичко туй трябва да се очисти.17

* * *

Страданието е метод за чистене — всеки страда, за да се очисти. Това, което търсиш, ще го намериш при абсолютна чистота.18

* * *

Мислиш ли за Бога, изчистваш се от цялото замърсяване на този свят.19

ЧАСТ ПЪРВА | ВТОРА | ТРЕТА


Бележки:

 1. ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи (1935), София 1935, с. 48 [^]
 2. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 112 сл. [^]
 3. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 159 сл. [^]
 4. ЦЯЛОТО И ЧАСТИТЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVI (1936-37), т. 3, Берлин 1995, с. 30-31 [^]
 5. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 63 [^]
 6. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 249 [^]
 7. КРАСОТАТА НА ДУШАТА, Утринни слова, том 12 (1937-38), София 1948,  с. 66 [^]
 8. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 187-188 [^]
 9. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 282 [^]
 10. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 283 [^]
 11. ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ, Съборни беседи, София 1932, с. 383 [^]
 12. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1992-1993, 24 IХ 1992 [^]
 13. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 126 [^]
 14. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 144 [^]
 15. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 133 [^]
 16. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 114 [^]
 17. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 407 [^]
 18. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1981-1982, 29 III 1982 [^]
 19. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1992-1993, 2 I 1993 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.