Френология и физиогномия – избрани цитати от Учителя (3/3)

„Ще работите върху челото, носа и брадата си, за да има какво да занесете в Невидимият свят, като връзка с разумните същества“

Чувствата и способностите на човека се проектират върху лицето, черепа и тялото му. Като разглеждате човешкото тяло отвън, ще видите в него три триъгълника: от главата до раменете е първият триъгълник – с върха нагоре; от раменете до пъпа е вторият триъгълник – с върха надолу; от пъпа до краката е третият триъгълник – пак с върха надолу.1

* * *

Има една линия на лицето, която показва честността. Двете линии в средата на челото понякога са успоредни, понякога са наклонени нагоре, а понякога има само една линия. Те са важен признак за характера на човека. Има и една друга линия, която показва справедливостта, добротата и благородството на човека. Тя се появява около тези три линии три пъти на ден – сутрин, обед и вечер. Ако тази линия се появява у някой човек, това значи, че ти можеш да разчиташ напълно на него. От тази линия зависи какво е отношението на другите части на лицето помежду им. Между тях има една определена пропорция: като вземете широчината и дължината на челото и ги съпоставите с положението на тази линия, ще узнаете каква е абсолютната стойност на честността на даден човек – доколко той издържа [на изкушения].2

* * *

Френология и физиогномия – избрани цитати от Учителя (3/3)

Като изучавате окултните науки, ще видите, че двама души с кръгли лица или с продълговати лица не могат да си хармонират. Те могат да бъдат в хармония, ако единият има кръгло лице, а другият – продълговато. Аз наричам тези с кръглите лица кавалеристи – те са бързи и подвижни. […] Ония, с продълговатите лица, са повечето положителни, мъжки типове. От ония с кръглите лица едни са положителни, а други – отрицателни. Човек с дебели вежди има положителен характер, той дава. Ако веждите са тънки, изписани, те показват отрицателен тип. Дебелите, увисналите мустаци говорят за положителен тип. Тънките мустаци показват отрицателен тип. Голямото ухо е на човек с положителен характер; големият нос – също. Когато носът изтънее, изгуби широчината си, това показва човек с отрицателен характер. Не всеки човек с голям нос обаче е положителен тип. […] Когато брадата горе е широка, това показва положителен тип; ако брадата горе е тясна, това определя човека като отрицателен тип. Широката брада долу показва положителен тип във физическия свят, а отрицателен в умствения. Търсите ли човек за физическа работа, гледайте брадата му долу да е широка. Търсите ли човек за умствена работа, гледайте брадата му долу да бъде тясна, заострена.3

* * *

Ако носът ти е сплескан долу и къс, и животът ти ще е такъв. Ако гърдите ти са сплескани, ако челото ти е сплескано, ако стомахът ти е сплескан, тогава и от тебе нищо няма да остане. Стомахът съответства на твърдата почва в живота.4

* * *

Устните на хората трябва да станат малко по-дебели и равни. При това устата не трябва да бъде толкова малка, а съразмерно голяма. Изтъняването на устните е признак за загубване на условията, при които Любовта може да се прояви. Устните на хората са възприематели на тази Любов. Някои хора стискат устните си – чрез устата си можете да възприемете хубавото от Бога. Устата трябва да се оставя свободна, да не се свиват устните. Когато човек е на бойното поле, тогава трябва да стиска устните си, но щом е свободен, те трябва едва да се докосват. Също така, когато гледате Слънцето, не си свивайте очите. Вас ви е страх да не ослепеете – разбира се, човек не трябва да гледа в продължение на часове Слънцето с отворени очи, но е достатъчно да го погледа само около 5-6 секунди и после да си затвори очите. Като отваря и затваря очите си към Слънцето, то ще въздейства на отрицателните му мисли. Слънчевата светлина действа добре върху човешкия мозък. Затова първо ще се заемете да моделирате вашите устни – да ги поглаждате малко, да ги милвате и да им прочетете от време на време по някой стих.5

* * *

Френология и физиогномия – избрани цитати от Учителя (3/3)Аз искам да имате истинското знание, което Мъдростта носи. Не е достатъчно само да преобразите вашите очи, или вашия нос, или вашите устни, или вашето чело, или вашето обоняние, или вашите скули, или вашата брада. Човек без брада нищо не струва. Има много учени хора, на които челата са хубави, или очите, носа, веждите, устните – върху тези черти мнозина са се спирали. Има обаче една страна на човешкото лице, дето човешкият поглед не се е спирал и не е обръщал внимание. И аз не искам да обърна вниманието ви, не казвам коя е тази страна, но от тази част на лицето ви зависи спасението на човека. Всичкото ваше бъдеще, Любовта ви, всичко у вас зависи именно от тази малка черта на лицето ви. Тя е крайният предел на човека. Затова именно главата на човека горе е широка, а долу – тясна. Това е Божественото у човека. Не много остра, но и не много тъпа трябва да бъде долната част на човешкото лице. Брадата трябва да бъде леко заострена. Значи от тази черта зависи спасението на човека, или с други думи казано, от разумната воля на човека зависи неговото спасение. Там е силата му – не от неговия ум, а от неговата разумна воля. Човек не може да има характер, ако няма тази малка брада. […] Дето съм минавал, било в Америка, в Англия, Германия или във Франция, срещал съм малко хора, на които брадата е развита както трябва. Повечето хора имат да работят усилено върху тази своя черта. Всички трябва да имате хубава брада и добра воля. Като казвате, че някой човек е добър, неговата добрина е именно в брадата.6

* * *

Между широчината на ръката и широчината на мозъка има известно съотношение. Съотношение има и между дължината на първия и втория пръст – първият и вторият пръст показват какво е умственото развитие на човека. Линията, изтеглена от носа до ухото показва степента на развитие на човешкия ум, показва пътя, по който човек е минал в развитието си. Как е поставено ухото на човека, дали е близо или далече от носа, и това е в зависимост от интелигентността на човека.7

* * *

Много философи са казали „познай себе си“, или „проучвай себе си“ – проучвай своята глава. Имате някакво неразположение – някога може да направите един опит: за да премине неразположението ви, започнете да пипате главата си навсякъде – през целия ден пипайте главата си и неразположението ще ви напусне. Аз няма да ви кажа къде да пипате – като пипате главата си, все ще дойдете до това място, което е станало причина за неразположението ви. Защото има известно място, което е станало причина – има известни места в мозъка, с които той възприема различни енергии от природата – положителни и отрицателни. Някой път неразположението може да има далечни причини – някой американец е неразположен и ти по радиото си възприемаш неговата отрицателна мисъл. Като пипнеш съответното място на главата си, ти ще затвориш този ключ, ще освободиш главата си от този крясък. Защото неразположението на мозъка е една дисхармония – вълните, които се приемат там, са дисхармонични.8

* * *

Стремежът към забогатяване има определено място в мозъка, над слепите очи. Колкото по-силно човек се стреми към забогатяване, толкова повече се развива този център. Често хората заболяват от рак поради голямата им алчност към пари и забогатяване. Клетките в някои от удовете им се индивидуализират, нарастват, стават самостоятелни и не слушат господаря си.9

* * *

Вярата заема особено място в човешката глава – достатъчно е да погледнете главата на човека, за да познаете вярващ ли е или не.10

* * *

Когато един физиогномист започнал да разправя на Сократ, че той е такъв и такъв, Сократ отвърнал: «Това беше така, но туй всичко аз вече го преживях, сега аз съм друг Сократ. Аз съм онзи Сократ, когото жена му го поля отгоре с легена и той беше в състояние да каже „дето има гръм, има и дъжд – дъждът е благословение!“.»

* * *

Интелигентността, дейността и волята на човека са написани на лицето му. Ако искате да знаете как действат мозъкът, дробовете и стомахът на човека, ще ги намерите на лицето му. За мозъка ще съдите по челото, за дробовете – по носа, за стомаха – по бузите, а за волята – по брадата. Природата е начертала на човешкото лице различни ъгли, по големината на които може да изучавате не само сегашния, но и миналия живот на човека.11

* * *

Като ученици, изучавайте линиите на лицето си, на челото, на носа, на брадата, за да се познавате. Ако линиите на челото, на носа и на брадата са повече отвесни, отколкото полегати, имате човек с установен характер – каквото намисли, постига го; той не се лакоми за много неща изведнъж. Едно нещо намисли и пристъпва към реализирането му. След това започва друго нещо. Той не се колебае в мислите и чувствата си.12

* * *

Всеки трябва да изучава брадата си, за да види как се проявява волята му. Колкото по-дълга е линията на брадата, толкова по-силна е волята на човека. От значение за силата на волята обаче са и челюстите – ако двете челюсти на човека са издадени навън, както при животните, в него чувствата имат надмощие над мисълта. Такъв човек трябва да работи усилено върху себе си, за да се приберат челюстите назад. Работете върху брадата си, за да се усъвършенства. Иначе вие може да имате добри желания, добри мисли, но нищо няма да постигнете. За постигането на добрите мисли и желания е нужна силна и разумна воля. Това се изразява в добре оформената брада.13

* * *

Широката брада показва, че човек е попаднал в гъстата материя.14

* * *

Френология и физиогномия – избрани цитати от Учителя (3/3)Щом човек престане да върши добро, настъпва деформиране на неговото лице. Брадата му, която представлява нещо велико, започва да поляга малко навътре. Вдлъбнатината, която се намира на брадата, показва устойчивост в човешките чувства – такъв човек е издържлив в чувствата си. Нечистите мисли на човека представляват порои вода, които се стичат от височините и падат по брадата, като по този начин измиват и отнасят всичко, каквото намерят по повърхността ѝ, вследствие на което тя постепенно поляга навътре. Тинята, всичката пръст, която представлява добри условия за растителността, постепенно се измива и остават само камъни. След няколко поколение от брадата на този човек, т.е. от тази местност, остават да стърчат само няколко чукари. Тогава казваме, че този човек е деформирал лицето си. При изсичането на моралните гори и скулите на лицето започват да изпъкват навън, а страните хлътват навътре. Носът също се деформира – пречупва или скъсява; челюстите започват да се издават навън, като у животните, черепът спада надолу, челото постепенно се изгубва и този човек се прегърбва и казва: «Тежък е животът ми!» Щом центърът на тежестта на човешкия мозък мине отзад на главата и животът на човека става тежък; щом центърът на тежестта мине отпред на главата, животът става лек. […] Който казва, че животът е тежък, той може да прекара теченията от задната част на мозъка си в предната част и по този начин да измени своите състояния.15

* * *

Ако не докоснеш брадата си няколко пъти на ден, нищо не можеш да постигнеш.16

* * *

Между брадата, носа и челото има известно отношение: Ако лицето е правоъгълно, човек е голям материалист – той може да бъде интелигентен, но е материалист. Той се интересува от реалния свят, който се поддава на опит. Дойде ли до някой отвлечен въпрос, не се интересува от него. Лицето на интелигентния е конусовидно, но не много заострено. Ако лицето представлява много заострен конус, човек придобива някои лоши черти в характера си. Брадата придава красота на лицето.17

* * *

Брадата представя материалния свят. Тя е антена, която свързва човека с Божествения Свят. Без брада, т.е. без антена, човек не може да се свърже с Божествения Свят. Той прилича на човек, който няма кредит.18

* * *

Като наблюдавам брадите ви, виждам, че някои от вас са работили в миналото, оформили са брадите си. Други едва сега започват да работят върху брадата си. Ще работите върху челото, носа и брадата си, за да има какво да занесете в Невидимият свят, като връзка с разумните същества.19

* * *

Работете върху волята си, за да оформите брадата си. Яви се една трапчинка на брадата ви – това показва, че волята ви се усилва.20

* * *

Друг метод за усилване на волята и оформяне на брадата, е молитвата. «Не зная как да се моля.»  Знаеш, не знаеш, ще се молиш. – «Какво да искам от Господа?» – Ще се молиш, и без да искаш нещо. Като се молиш десетина години наред, ще се оформят и челото, и брадата, и устните ти. Това ще се отрази не само върху волята, но и върху ума ти. Умственият и сърдечният ти живот ще се подобрят. «За кого да се моля?» – За себе си. Молитвата не е за Господа, а за самия теб. Като се молиш, ти придобиваш нещо, а не Господ. Ще се молиш тайно – никой да не те вижда.21

* * *

В линиите и чертите на човешкото лице Кампер, знаменит френолог, търсил причината за съществуванието на щастливи и нещастни хора. Така възниква понятието „Камперов ъгъл“, който при хората и животните е различен по големина. В животните той е малък, а в хората е до 80°-82°. Само при изображения в някои гръцки статуи този ъгъл достига до 90°.22


 
Бележки:

 1. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 22-23 [^]
 2. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 1, Бургас 1992, с. 285 [^]
 3. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII, 1932-33, том 1, София 1947,  с. 231 [^]
 4. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 3, Бургас 1994, с. 24 [^]
 5. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 3, Бургас 1994, с. 33 сл. [^]
 6. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 3, Бургас 1994, с. 36 сл. [^]
 7. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Не-делни беседи ХV серия, 1931-1932, том 3, Бургас 1994, с. 184 [^]
 8. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 3, Бургас 1994, с. 184 сл. [^]
 9. ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1942, София 1942, с. 162 [^]
 10. ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1942, София 1942, с. 168 [^]
 11. ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи от Учителя, 1923, София 1949, с. 210 [^]
 12. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 26 [^]
 13. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 27 [^]
 14. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 30 [^]
 15. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия, 1926-27, том 4, София 1931, с. 157 сл. [^]
 16. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 34 [^]
 17. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 30-31 [^]
 18. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 31 [^]
 19. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 32 [^]
 20. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 28 [^]
 21. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 28 [^]
 22. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 21 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Френология и физиогномия – избрани цитати от Учителя (3/3)"

 1. Astrolog  10.07.2014 г. | 02:21 ч.

  Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си всяка сутрин като ставате, концентрирайте ума си върху палеца. Туй упражнение ще подейства върху волята ви тъй, както действат упражненията за заякване крилцата на малкото пиленце. Това е микроскопическа придобивка, но като правите това упражнение ден, два, неделя, месец, ще забележите едно разположение, едно малко засилване на волята. Палецът трябва да се движи хармонично.
  “Абсолютна справедливост”, “Връзки в геометрическите форми”

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.