(201-300) Колекция 700 мисли от Учителя Беинса Дуно

201. Всички искате светът вън от вас да се оправи. Светът вътре у вас трябва да се оправи.

202. Божественият дух е, който носи дарбите и благата. Божественият дух никога няма да ви даде едно благо, ако не сте готови за него. Готови ли сте, благото ще дойде при вас точно навреме.

203. Пеенето е връзка между вас и разумните Същества. Класическите песни, духовните песни, мантрите, псалмите и формулите са връзка за минаване от един свят в друг – физически, духовен и умствен. Затова трябва да се употребяват.

204. Моята мисъл трябва да бъде светла, права и чиста заради мене, заради другите, за Онзи, който живее в мене, за цялото Небе, което я вижда.

205. Човек е точен по отношение на тези, които обича. Честният човек е точен спрямо всички.

206. Безогледно благата си няма да давате. Ако ще трябва да раздавате богатствата си, ще ги дадете на най-добрите, на най-умните, на най-разумните.

207. Всички хора страдат от прекомерно приближаване. В приближаването няма никаква красота. Колкото повече се приближавате, толкова обмяната става по-неправилна. Колкото хората са по-надалече, толкова по-добре – движат се по-бързо, по-свободно. Когато живеят близо един до друг, трябва да са много добри, много разумни, умни, справедливи, деликатни, съвестни. Щом искат физическа близост, трябва да са безупречни по ум, по сърце и по тяло. Щом не са такива, далеч от тях на хиляди километри.

208. Някой има да дава някому пари, но не е в състояние да си плати дълга. Аз имам, изваждам и плащам вместо него. Някой е сгрешил. Няма да го обвинявам, а ще му помогна, както се помага на болен човек.

209. Минавате покрай ваш познат и си казвате: „Този не заслужава дори Добър ден да му кажа.“ На опасно място се поставяте така. Кажете му: „На добър път. Желая ти успех! Каквото мислиш, да сполучиш!“

210. Ние умираме като хора, но не като творения на Бога. Плътта е, която умира.

211. Невъзможно е човек да наложи своите възгледи на Природата. Не е било и няма да бъде… човек да може да я подчини. Да се мисли, че може да се победи Природата – това е слабост на материалистите.

212. Никога не се стремете да се оправдавате пред хората. Оправдавате ли се, ще мязате на този, който се пере в мътна река, а иска дрехите му да са чисти.

213. Материята съществува, но не всичко произтича от материята. Тя е само един от факторите, едно от условията да се появи животът. За да се появи каквато и да е форма в света, необходима е субстанция, с която да се облекат живите сили. Тялото – външните му и вътрешни органи – представлява материалната страна на силите на съзнанието. Дробовете, стомахът, мускулите, костната, нервната и останалите системи представляват една величествена инсталация, чрез която се проявява интелигентността.

214. Днес всички протестирате против насилията, екзекуциите, неправдата, но това е, защото не е дошло времето на великите държавници, на хората с велики и широки умове, с благородни и възвишени сърца, които да разрешават въпросите свободно, с велико и извисено съзнание. На съвременните държавници съзнанието е в тъмнина и мрак. Те не разбират, че насилието ражда насилие, че злото ражда зло, че смъртта ражда смърт.

215. Да желаеш доброто на другите хора, както на себе си; да желаеш успеха на ближните си, както на себе си – това значи да съществува между хората вътрешна разумна връзка.

216. Било е време, когато хората, обществата и народите не са били свързани помежду си. Но сега всички чувстват, че са членове на едно Велико цяло, което наричаме Велика душа, Космично съзнание, което е важен фактор. Към това съзнание се стреми днес човечеството. То не е нито самосъзнанието, нито съзнанието, нито подсъзнанието на човека, а Великото Космично съзнание, което се стреми да направи всички хора приятели и братя.

217. „Аз дойдох, за да ви дам живот и да го имате преизобилно“ – казва Христос. Духовните учители, гениите, големите учени, добрите хора са все пратеници на Бога.

218. Бялата раса не изразява още стремежите на душата. Тя не е още раса на любовта. В нея повече преоблаава обективният ум, а отчасти само висшият ум. В нея преобладава насилието, алчността и разрушението.

219. Смирен човек е онзи, който може да пожертва всички свои блага за Бога и цялото човечество.

220. Ако дойде злото и ти каже: „Живей както си знаеш, яж и пий, за нищо не мисли!“, ти му отговори: „Не, аз трябва да имам сърце чисто като кристал, ум светъл като Слънцето, душа необятна като Вселената и дух мощен като Бога и едно с Бога!“

221. За да не се страхува човек от числото 13, трябва да знае начина, по който може да се трансформират енергиите му. Когато невидимият свят иска да преобрази човека, поставя го под действието на числото 13.

222. Колкото по-голяма е светлината на човешкото съзнание, толкова паметта на човека е по-силна. Колкото по-силна е паметта, толкова повече енергия изразходва той. Който иска да има силна памет, трябва да се стреми към увеличаване светлината на съзнанието си.

223. Мислите, които минават през човешкия ум, идват от разумните Същества на Менталния свят. Техните мисли изпълват цялото пространство. Всеки човек възприема такива мисли, които вибрират еднакво с неговия умствен апарат. Всеки човек е отзвук на разумната деятелност на Природата.

224. Апостол Павел казва на едно място, че се е пренесъл на Третото небе. Третото небе подразбира пробуждане на Космичното съзнание. Много светии, учени, велики хора са живели в това съзнание. Докато човек не влезе в него, радостта му ту ще се явява, ту ще изчезва. Задачата на Христос беше да научи хората да живеят правилно, да съдейства за пробуждането на Космичното съзнание.

225. Човешкото тяло нито е устроено още, нито е организирано. Един ден то ще се устрои добре, тогава душата му ще се въплъти напълно в него и човек ще стане безсмъртен. Човек е създаден по образ и подобие Божие, но още не е направен изцяло така. Бог е всезнаещ, но човек не е. Знаете ли какво има на Слънцето, какво представлява въздухът, какво ще ви се случи днес, какво има в дълбината на океана, какво има в центъра на Земята? Само онзи може да знае тези неща, чието космично съзнание е пробудено. Той може да напуска тялото си, когато поиска, да обикаля цялата Земя, да влиза във вътрешността й, да отива на Слънцето и да се връща.

226. Условията за изправяне на човека са външни, а силите и възможностите за това изправяне са в самия него, защото духът Божий работи отвътре навън. Щом духът започне да работи отвътре, той заставя вече и външните условия да бъдат в хармония с вътрешните. Духът е господар и на външните, и на вътрешните условия в живота.

227. Светлите идеи не идват всякога. Има определени дни и часове в годината, когато божествените идеи слизат от невидимия свят и посещават хората, но понеже тяхното съзнание не е всякога будно, много от тези идеи минават-заминават и остават неизползвани.

228. Колкото повече знае човек, толкова повече учи, понеже придобиването на знания е безкрайно. Знанието е радостта в човешкия живот, а живеенето в любовта е смисълът на живота.

229. Словото Божие трябва да проникне в душите на хората – и те да го възприемат и приложат. По този начин ще се убедят в неговата сила. Живият хляб е разбраното Слово.

230. Със Словото Божие Бог изпълва небесата и милиардите слънца. Словото е магическа сила и чрез него може да се извършват чудеса.

231. „Стани и ходи!“ – това е една абсолютна формула, с която човек може да преодолява всички мъчнотии и изпитания. Говори ли на разумността си, човек може да стане и да ходи, да постигне всички свои благородни желания.

232. На кого Бог е дал, не е ваша работа. Не се произнасяйте върху неща, които не знаете. Каквото и да видите в света, знайте, че щом е дадено от Бога, то е добро и намясто дадено.

233. И предсказанията, и определените неща могат да се отложат или отменят. Ако грешният бъде наказан за своя лош живот, но се обърне към Бога и изправи живота си, наказанието му ще се отмени. И ако на праведния се каже, че ще получи благословия за добрия си живот, а той се отпусне и започне да греши, благословението му ще се отнеме и ще се замени с наказание. От човека зависи да подобри или влоши съдбата си.

234. Учен човек е този, който познава Бога от опит, който е готов да направи за Бога всичко, който знае всеки един момент какво може да му се случи.

235. Умният, ако иска, от един хляб може да направи сто хляба. Глупавият всякога мисли, че е беден, все е кисел и недоволен.

236. Ако всички живеехме за Господа и Божията любов, бедни хора нямаше да има.

237. Материята в първоначалното си състояние е била от Божествена субстанция, но след като се е отделила, тя вече днес не е такава, каквато е била някога. Един ден ние ще се върнем към този физически свят, които е бил чист и кристален. И в това тяло няма да има вече излишъци, то няма да мирише, в него смъртта и животът постоянно ще се уравновесяват. Затова трябва всичко възможно да направим, за да си създадем чисто тяло, в което да живее духът.

238. Някой казал нещо лошо по ваш адрес – не се тревожете, вашият мир струва много повече от това, което е казал някой. Изреченото от него е за негова сметка.

239. Няма друг изходен път освен този: Господ ме обича и аз Го обичам.

240. Ще се обичате, без много да се доближавате, и без много да се отдалечавате.

241. Всичко да се върши с любов и мярка, без пресилване – това е здраве.

242. Силният човек не се оплаква, той носи раните си и върви напред.

243. Човекът е един малък свят, който се поддържа от Божествената енергия и възвишените Същества и светове.

244. Чистата храна, чистата вода, чистият въздух, чистите мисли и ранните слънчеви лъчи ще опазят чиста кръвта ви.

245. Вярата, смирението и любовта повдигат нисшите вибрации, бавните трептения на организма, и са в състояние да излекуват и най-лошата болест.

246. Всичко в живота е определено и е за добро. Добрите хора – не, че не виждат злото, но доброто ги изпълва така, че те са богати, и изцяло го носят в себе си, така че за тях злото не е зло.

247. Можете ли да обидите един виден музикант, един гений, като му кажете, че не свири добре? Той знае, че е майстор, и никой не може да го обиди. Или да кажете на един учен, че нищо не знае – няма да се обиди, защото е убеден, че в продължение на 20 минути само може да създаде едно лимоново дърво и да ви предложи плод от него. С едно махване на ръка може да вдигне от леглото парализиран човек. Каквото и да му кажете, няма да се обиди, защото знае, че разполага с една велика наука.

248. Човек е ръководен от свой личен, вътрешен, дух, докато животните са ръководени от групов дух, който работи върху тях отвън.

249. Понякога правите нещо, за да угодите някому, но дали някой някому е успял да угоди? За да угодите, са ви потребни милиарди, и пак не се знае дали ще са доволни от вас.

250. Ако обичате един човек, ще запомняте думите му, ако не го обичате, няма да ги запомняте. Колкото е обичта ви, толкова ще бъде и паметта ви.

251. Не отивайте в един дом, когато сте болен. Не отивайте при ваш приятел, когато сте озлобен. Стойте в гората, ходете между дърветата – и на тях се оплаквайте. Когато умът ви е спокоен и сърцето свободно, посетете приятеля си, отдайте му почит и обич.

252. Природата е толкоз умна, няма да ви остави никога да не изпълните един свой проект. Тя може като майка да отстъпи някъде, вие може да мислите, че сте я надхитрили, но тя ще ви застави с лихвите да платите четирикратно.

253. Мисълта се движи с три квадралиона и шестстотин билиона километра в секунда. Ако човешкото съзнание се движи с такава бързина, всеки момент то ще присъства навсякъде във Вселената. Тогава няма да има близки и далечни неща. Безкрайно големи възможности се крият в мисълта.

254. Причинното, умственото, астралното и физическото тяло функционират заедно, в тях действа сегашното съзнание. Има още три други тела, които са в застой, те са подобни на четирите, а великите Учители имат по дванадесет тела. Някои органи на физическото тяло съответстват на тези други тела. Например мозъкът съответства на менталното или умственото тяло. Симпатичната нервна система – на духовното тяло. Черният дроб, далакът и стомахът съответстват на нисшите полета на астралното тяло.

255. Сладчината в света е излязла от тези, които обичат. Всички сладки плодове, всички сладки сокове на цветята идват от цветовете на любовта. Тази любов е излязла от сърцето, дошла е в нас като нещо външно, като сладчина. Всичките отровни работи са излезли от сърцата на лошите хора. Човешката мисъл трябва да разнася ухание, сърцето да разнася сладчина, а тялото – стабилност. Светлината идва от Божествения ум, топлината – от Божественото сърце, силата – от Божественото тяло.

256. Щом те посети някой от тъмните духове, умът ти потъмнява, сърцето потъмнява и изстива, тялото отслабва. Всякога, когато те докосне един дух на тъмнината, губиш силата си.

257. Никога не си определяйте как да премине вашият живот. Да бъде така, както е определил Господ. Дал ви е златна уста, за да не излиза нито една горчива дума от нея. Дал ви е скъпоценни очи като диаманти – да излиза от тях най-хубавата светлина.

258. Бъдещите хора ще се наричат Синове на Светлината. Те ще бъдат прозрачни – Божествените подтици, светлината, топлината и силата ще минават през човека свободно.

259. Чули сте нещо – не го разпространявайте. Обидил ви някой – не го разправяйте.

260. Сегашните дългове са направени по-рано – и сега ги изплащате. Има минали дългове, които са правени преди хиляди години – и там е всичкото зло. Сега трябва да се живее добре, за да можем да влезем в Новата епоха без дългове. През малкото години, които ви остават до 1999 година, каквото направите, това е.

261. Щом се роди един човек, може да се предскаже дали той ще бъде богат, или не. Това богатство се обуславя от златото, което е в кръвта. Дължината на живота зависи също от него. Когато се поквари златото като елемент, животът се съкращава. Това злато, което е вътре в кръвта, привлича външното злато.

262. Човек не трябва да яде какъвто и да е хляб, нито да пие каквато и да е вода, нито да чете каквато и да е книга, нито да вярва в каквото и да е.

263. Който минава за голям светия, е най-малкият светия. Това е вярно в каквото и да е отношение.

264. Човек може да пожелае да умре само когато е изпълнил своята мисия на Земята.

265. Добрите мисли трябва да препращаме така, както в едно тинесто блато, като се пусне един голям извор, изчиства се всичката кал. С нашата мисъл можем да преобразим външните условия.

266. Да пазим чистотата и свободата на другите хора.

267. Когато си подложен на лишения и изпитания, обърни се към Бога с думите: „Господи, Ти, който имаш грижи и за най-малките душици, Ти, който показваш към тях Своята благост, покажи и на мене – като малка мушица – Своята благост и ми помогни в този труден момент!“

268. Един човек ще съблече тленното си тяло и ще се облече в безсмъртното.

269. Срещне ви някой, който има известна слабост. Вижте в себе си, имате ли слабост като неговата. Ако имате, благодарете, че можете да я изправите. Ако срещнете добър човек, вижте, имате ли неговите добродетели. Ако ги имате, благодарете на Бога. Ако ги нямате, пак благодарете – че можете да ги развиете. В каквото и положение да се намирате, използвайте го. Работете, докато е ден, защото идва нощ, когато, и да искате да работите, няма да можете. Идва време, когато, и да искате да направите добро, не ще можете.

270. Ако тебе може да те съблазни една жена, как може да служиш на Бога? Ако тебе може да те съблазни една кесия, пълна със злато, как може да служиш на Бога? Ако тебе може да те съблазни един висок пост, едно обществено положение, как може да служиш на Бога?

271. Казвате: „Господи, махни го този човек оттук, да не ми пречи.“ Или: „Господи, тежи ми този човек, не мога да го понасям. Искам да се махне.“ Къде да го сложи Господ? Ако не е тук, ще е на друго място – и там ще пречи, и там ще искат Господ да го махне. А на Господ му е приятно да каже някой: „Остави го при нас!“ Когато неприятен за вас човек дойде, изтърпете го, та да олекне малко и на Господа.

272. Мъгливите и влажни дни са по-добри проводници на Божествените енергии, които идват отвън. Влажните дни са магнетични. Има организми, които определено се нуждаят от влага.

273. Смъртта не е нищо друго, освен излизане от един стар порядък на нещата. Непременно трябва да напуснем старото, понеже в една нехигиенична къща не може да се живее. Само че, когато влезем в новото си жилище, нашият ум, нашето сърце и воля трябва да бъдат подготвени, за да не го развалим.

274. Растението, като пусне корени в земята, взема само онази храна, от която има нужда. Доброто, което правиш, то остава, върху него ще градиш в бъдеще.

275. Всичко, което си ти, се дължи на твоя дух, на твоята душа, на твоя ум и на твоето сърце.

276. Нещо те съблазнява, искаш на всяка цена да го имаш. Веднага си помисли, могат ли всички хора да го имат. И ако си отговориш, че не могат, тогава и ти се откажи. Това е благородно.

277. Някой казва: „Не мога да го понасям този човек.“ И не подозира, че разрушава този, когото мрази, но разрушава и себе си едновременно.

278. Злото не можеш да го изпъдиш със зло. Тогава то става още по-силно. Ти замести злото с добро. На отрицателната мисъл противопостави веднага една положителна.

279. Всякога, когато направиш едно хубаво дело в света, един хор от светли Същества в небето запява: „Слава на Господа, че един човек е направил едно добро дело.“

280. Посред нощ в 24 часа се добива Божията мъдрост. Когато всички спят, тогава ще повдигнеш очите си към Онзи, който те е създал, ще излееш душата си, ще благодариш на Господа, че те е създал и поставил на този красив свят.

281. Три – това значи да съединим вярата, надеждата и любовта в едно. Девет – това значи да съединим физическия, духовния и божествения свят в едно.

282. Чистият извор никога не се размътва. Той сам се чисти постоянно. Чистият човек не може да се провали, при каквито и условия да е поставен.

283. По-добър масажист от ранните слънчеви лъчи няма. Когато се лекуваш със слънчевата светлина, ще мислиш само за Светлината. Че търговията ти не върви, че някой е болен, че друг казал нещо по твой адрес, това да е далеч, за да се ползваш както трябва от лечебните й свойства.

284. Светиите и Учителите само разбират Любовта. На Земята се изучават силите на Любовта, но не и законите на Любовта.

285. Когато двама души се обичат, цялото човечество участва в тази любов. Целият свят обича влюбените. Когато двама души се обичат, на небето настава голяма радост – цялото небе се радва и взема участие в тяхната любов. Единственото нещо, с което човек може да обърне вниманието на невидимия свят, е любовта.

286. Човек не може да бъде здрав, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго, освен метод за акумулиране на прана. Човек трябва да постъпва правилно, за да може да събере праната и да я употреби правилно. Ако умът, сърцето и волята ти не работят правилно, ти ще се лишиш от праната, която ти е необходима. Ако не мислиш, чувстваш и постъпваш правилно, нервната, дихателната и стомашната система ще се лишат от нея и няма да могат да извършват правилно своите функции.

287. Праната идва от Слънцето, от планетите, от звездите. С мозъка си, с мислите си ти акумулираш праната от Слънцето и от там я изпращаш по цялото тяло. Ако те боли някой орган, можеш да извадиш част от събраната прана в мозъка и да я отправиш към него, да го лекуваш.

288. Вие сте изучавали математика, но ако бяхте изучавали нейния вътрешен смисъл, щяхте да знаете свойствата и качествата на числата от едно до десет, щяхте да знаете техния произход, онази динамична сила, която съдържат в себе си. Външно числата са нещо като сенки, но от сенките им ще намерите истинските и реални числа. Например числото 1 представлява един скъпоценен камък, едно растение, една буболечица, една риба, една птица, един слон, един човек, един ангел, един Бог. Това са все динамични сили. С числото 1 можете съзнателно да работите. Не можете да извършите никаква работа, ако нямате сила, а всички сили се съдържат в него. Чрез единицата се твори, създава. Това е живо число, най-силно, най-разумно, то твори, но не устройва. За да се устрои този свят, за да почне да прогресира, трябва да се внесе числото 2.

289. Това е истинската молитва: при всички противоречия, които срещнеш в живота си, да кажеш: „Господи, да бъде Твоята воля! Господи, дай ми повече светлина, за да разбирам Твоята воля и да мога да върша това, което Ти искаш от мене!“

290. Земята един ден ще бъде освободена от всички лоши хора и от всички хищници. Вие мислите, че злите хора са по-щастливи, че живеят по-добре, че благуват? – Много се лъжете. По-нещастни от грешните и лоши хора няма.

291. Скъпоценните камъни имат астрален блясък и са в състояние да противодействат на неблагоприятните влияния на планетите.

292. Гледате един червей и се отвращавате. Но в този червей седи една бъдеща възможност, която Бог е скрил. Защо го смачквате, защо го тъпчете с презрение? Господ е направил тази форма, спри се при нея – и като я погледнеш, нека да ти стане приятно. Отвори й път. Ти си големият брат, а тя е малкият брат. Поздрави я.

293. Колкото звезди има в небето, толкова хора има на Земята. На всеки човек се пада по една звезда. Звездите разговарят помежду си като хората.

294. В Природата има смъртни и безсмъртни трептения на светлината. Има смъртни и безсмъртни трептения на топлината. Ако човек може да постави тялото си, както и мозъка си на действието на безсмъртната слънчева светлина и топлина, той ще бъде във връзка със Съществата от Висшите светове, ще приема и новини от Слънцето.

295. Сега влизаме в епохата на архангел Михаил. Той е свързан със слънчевите сили. Идва слънчевата култура на Земята. Христос е виделината на света – нечистите духове бягат от виделината.

296. Животът се поддържа от Слънцето, но се пречиства от Луната.

297. Светлината е външната страна на мисълта, а виделината – вътрешната. „Бог е виделината на света.“ Светлината е първото лице на Бога, а топлината е Неговото подобие.

298. След няколко хиляди години ние ще можем да пътуваме когато пожелаем до Слънцето и другите планети. И днес има хора, които отиват до Луната, Слънцето и планетите, но те не дават гласност на тези свои излети. Отиват инкогнито.

299. Всички, които са ви обичали досега, оценихте ли ги? На всички, които са ви направили някаква услуга, благодарихте ли им?

300. Защо някои хора са по-щастливи? Те мислят по-добре, чувстват по-добре и постъпват по-добре. Но вие не виждате, че е така. Вие не сте меродавната мярка. Бог е, който оценява и дава.

* * *

Из книгата „900 мисли“ на Учителя Беинса Дуно.

Съставител: Лалка Кръстева (1927-1998 г.)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Коментарите са заключени.