Учителя Беинса Дуно за Новото човечество – втора част

Продължава от първа част >>

От гледището на Новото човечество нас не ни очаква никаква голяма катастрофа. Действително в света иде една голяма катастрофа, но тя е за всички ония здания, които нямат солидни основи, за всички онези гнили дървета, които нямат здрави корени. Иде една Велика идея, която ще ги събори, но това е един закон, едно проветряване, което ще изчисти всичко гнило, а ще остане само здравото в света.

Като ви дойде някое страдание, не питайте коя е причината за това нещо. Аз казвам: Слънцето е причина за всички нещастия на Земята, за нашите страдания и за нашите радости. То ражда наводненията, епидемиите и всички болести в света, то предизвиква земетресенията, изобщо – то е причина за всичко, което става в цялата Природа. Но Слънцето казва: „Ако ти си умен, ще можеш да използваш разумно моята енергия, аз ще ти принеса всичката си благодат; а ако ти не си умен, ще ти причиня най-големите страдания.“

Слънцето може да измени своята енергия, но то все ще си грее и Земята все ще се върти. И ще ви кажа следното: Във висшата механика на окултната наука има едно твърдение, според което при движението на едно колело на всеки сто милиона обръщения има едно изключение. Такова едно колело е и нашата Земя. И тя ако обиколи сто милиона пъти около Слънцето, в нейното движение ще има едно изключение – катастрофално или във възходяща степен (благотворно). Такива изключения са ставали много често, такова изключение иде и сега.

Нашата Земя е направила толкова обръщения и е много близо до изключението. Кога ще дойде това изключение, няма да кажа датата. Сега може да не вярвате, а като дойде този ден, ще го проверите.

Може да приложим този окултен закон и по отношение на Слънцето. Когато то направи сто милиона обръщения, ще дойде едно изключение. Съвременните учени казват, че Слънцето, за да направи едно обръщане, нужни му са двадесет милиона години. Знаете ли какво ще стане в света, когато Слънцето направи едно такова изключение? Ако това изключение попадне в низходяща степен, цялата слънчева система ще угасне, нашето Слънце ще потъмнее, а с това и всякакъв живот ще престане. Ако това изключение попадне във възходяща степен, слънчевата енергия ще се увеличи десет пъти и тогава да му мислят хората, които са на Земята.

Сега има едно приблизително съвпадение – и Слънцето, и Земята са направили своите сто милиона обръщения и сега идват две изключения. Това е едно твърдение, което мога да докажа математически, с факти и данни, но не на това общество. Иска време, за да ви докажа формулите и фактите, с които окултната наука си служи. С това не искам да вселявам страх, но казвам, че има изключения и всеки човек трябва да бъде готов на поста си да ги посрещне. И Христос казва: „Блажен онзи раб, който стои будно на поста си, за да не би, като дойде господарят му, да го намери заспал.“

Ако вие мислите, че като ядете и пиете, животът ще си върви тихо, спокойно – лъжете се.

Съвременните учени твърдят, че човекът не е живял повече от осем хиляди години, но окултната наука и там се различава. Тя доказва, че човек е живял много повече, отколкото съвременните учени твърдят. Че човек е живял отпреди осем хиляди, за това говорят черепите, които са останали от ония времена. Но че е живял много по-отдавна, такива данни не могат да се изнесат. И да се изнесат такива факти, връзката между тях е толкова деликатна, че може да се каже, че няма връзка.

И когато в една от своите беседи казах, че палецът определя развитието на човешката воля, някои казаха, че това е нелогично. Но в действителност палецът е резултат на човешката воля. В старо време, когато са искали да накажат някой твърдоглав човек – да прекрати своите престъпления, отсичали са двата му палеца. Тогава питам защо палецът у някои хора е по-дълъг, а у други – по-къс; защо у някои е по-правилно сформиран, а у други – не?

Всичко това означава нещо, то говори за развитието на волята и разсъдъка у човека. Погледне ли човек на палеца, ще разбере как върви развитието на една душа. Върви ли правилно развитието й, палецът е правилен, няма изкривявания. Има ли изкривявания, има и деформиране в този организъм. Ако твоят нос, очи и уста се изкривят, това означава нещо. Лекарят ще каже: „Тук има една ненормалност, един апоплектичен удар.“ А аз казвам: Тук има едно разногласие между органите на тялото, между съединението на силите, между мислите и чувствата, които действат в човека.

Ако тази Нова наука я развивам само теоретически, без нейното практическо приложение, тя няма никакъв смисъл. Всяка реалност трябва да има известна форма. Аз говоря за реалностите, които са определени величини, тъй както един математик борави с формулите, един химик – с молекулите и атомите, един физик – със силите като с неща определени, а не отвлечени.

Сега, ние казваме, че човек има душа. Определена единица ли е душата, на кое място живее тя, дали в мозъка, в сърцето, в белите дробове или в стомаха, къде се намира изобщо? Съвременната наука не може да каже нищо за душата.

Сега, да се върна към своята мисъл. Новото човечество най-напред трябва да започне с анатомията на човека. Затова искам всички да се заинтересувате от анатомията. Като започнете да строите къщи, най-напред нареждате греди, приготвяте скелето на къщата и после строите. Скелето, това е анатомията. Някои казват: „Не ни трябва анатомия.“ Не, без нея не можете. Няма дете, няма баща, няма майка, които да не изучават анатомията. Когато кроите дреха, пак започвате с анатомията. Теркът, това е един анатомичен знак и според него кроите.

Следователно, съвременните хора изучават анатомически живота, все режат. Какво нещо е рязането? В Новото човечество няма да изучавате само анатомия, но и физиологията. Как изучавате физиологията, когато строите къщата си? Поставяте й прозорци, комини, за да става по- голямо течение в нея, да влиза въздух.

А с какво се занимава физиологията? С функциите на отделните органи, с функциите на сърцето – с кръвообръщението. За да има благоприятни условия в живота ни, във всеки дом има нужда от физиология. Вие, които сега строите вашите къщи, имате ли големи прозорци? Аз ви препоръчвам само това: Направете на къщите си по-големи врати, отворете по-големи комини. Аз харесвам големите комини и съм против тези печки, които сега употребяват хората.

Казвате: „Едно време дядо ми, баба ми бяха много здрави.“ Да, но дядо ти имаше големи комини в къщата си, проветряването ставаше добре, а ти вървиш по низходяща степен, живееш във въглената киселина и разбира се, че няма да бъдеш здрав. Големи вентилации трябват. А какво правят българите? Запушват прозорците с книги да не влиза въздух, да не се простудят. По-добре простудяване, отколкото да се диша въглена киселина.

Тези хора от Новото човечество живеят – те ще се наплодят, за да разнасят навсякъде новите идеи. Всички вие можете да станете членове на Новото човечество. Кои от вас не обичат братството и равенството? Кой баща не иска синът му да бъде учен, да не остане невежа? Новото човечество изисква всеки човек да отговаря на следното: да бъде честен, т.е. да подчини своя егоизъм, да бъде справедлив, умен и добър. Не наглед само да отговаря на тези четири качества, но в абсолютния смисъл да бъде тъй честен, че никога да не пожертва чуждите интереси за своето добро, а всякога своите интереси за доброто на ближните си.

Ще кажете: „Ако приложим това, ще дойдат върху нас страдания, нещастия.“ Ами със сегашните идеи къде е щастието? Не се ли избиха тридесет милиона души, не се ли напълниха толкова затвори? И днес хората измират, защото служат на тази стара култура, която казва, че човек за човека е вълк. А Христос казва: „Всички вие сте братя.“ Аз ли създавам това учение? Аз казвам: Ако не искате да изпълнявате Христовото учение, изпълнявайте Моисеевото; ако не искате да изпълнявате и Моисеевото, тогава изпълнявайте законите на вашата държава; но във всеки случай постъпвайте като честен и справедлив човек, не изменяйте на думата си. А вие постъпвате ту според Моисея, ту според Христа – смесвате законите.

Някои ме запитват: „Ти говориш ли винаги истината?“ Да, аз съм мислил върху всяка дума, която казвам. Ако говоря честно, справедливо, говоря за своето добро, защото не искам да опозорявам своята чест, не искам да позоря своите братя, не искам да позоря Името Божие. А искам един ден, като ви срещна, да зная, че съм бил всякога справедлив спрямо своята душа и ум, та и вие да вървите по тоя Път. Само така, с това Учение, ще може да се подобрят майките и бащите, а всяко друго учение носи страдания, страдания, страдания!

Това Братство има своето приложение. В окултната наука има определени форми и закони. Законите на това Бяло Братство, на тези 144 000 светли души от сто милиона години насам не са се изменили нито на една сто милионна част. Ето защо казвам, че законите в Природата са разумни и неизменни. Всяка мисъл след хиляди години може да произведе резултат. Ако насадиш една лоша мисъл, тя може да ти причини смърт. Ако ви обясня Живота с всекидневните му произшествия, аз мога да го разгледам от гледището на индусите, от гледището на окултистите, а може и от християнско гледище. Истината ще си остане една и съща.

Например, срещне те някой човек и те убие; при този случай ние, съвременните християни, казваме „тъй е писал Господ“. Аз казвам: Господ никога не е казал, не е писал да убият някого, но това аз го направих, а Господ само го е допуснал. А индуският закон обяснява това така: Ти си го убил преди няколко прераждания и следователно, днес, в този си живот, същият, когото си убил, те убива. И тъй, вие можете да приемете едното или другото обяснение. Ще кажете: „Това е еретическо учение, може ли човек да се преражда?“ Може и не може. Колкото е вярно едното, толкова е вярно и другото.

Що се отнася до вярването или не, това са второстепенни работи. Душата е в сила да създаде всички свои форми: от нея зависи да дойде да живее на Земята колкото пъти пожелае. Ако тя пожелае да дойде на Земята, Господ ще подпише. Онази душа, която иска да се прероди, преражда се. Следователно, в това отношение са прави и индусите, и християните. Като казвам „душа“, разбирам онази съзнателна Божествена душа, която може да дохожда тук колкото пъти пожелае.

Обаче има друг закон в света, който обяснява нещата по друг начин, за да станат ясни и да се образува един общ морал. Например някой извърши едно престъпление – обрал е някого и казва: „Кой ме видя в мрачината, че съм откраднал нещо?“ Да, но като открадне, оглежда се, страхува се. Защо? Съвестта ще го гризе, ще го преследва. А що е съвест? Тези 144 000 души, членове на Бялото Братство, казват: „Господине, ние видяхме престъплението, което извърши, и според нашия закон, който никога не се изменя, ние те осъждаме и ще понесеш последствията от своите дела.“ Тогава този господин, за да облекчи съвестта си, уединява се някъде, прекарва десет-петнадесет дни в пост и след това отива при някой свещеник да му прочете нещо, да го успокои. Свещеникът трябва да постъпи според закона на Новото човечество и да каже: „Братко, ти ще се изповядаш пред Бога. А тъй – да постиш десет-петнадесет дни и с това да изкупиш това престъпление, това не минава пред Бога.“

Аз ще ви кажа как трябва да се изповядвате пред Бога. Например запалил си къщата на своя ближен; ще поправиш грешката си, като отидеш при пострадалия: Ще му се извиниш, ще му купиш нова къща и нови мебели и ще му изплатиш дълговете. Ако не постъпиш така, никаква прошка няма. Господ казва: „Ако си обезчестил някоя жена, във второто ти прераждане ще я вземеш като своя жена или ще ти стане дете, ще я отгледаш и така ще си изплатиш греховете.“ А днешните момци си казват: „Какво от това, че съм обезчестил някоя мома?“

В Америка един млад момък, син на богат търговец, обезчестява една мома, изоставя я след това, тя става блудница и след това умира. Момъкът завършва богословие и става знаменит проповедник. Всички го намират за благочестив, добър човек. Оженва се, ражда му се син, който на шестнадесетгодишна възраст става голям вагабонтин. Хората се учудвали, че от такъв благочестив баща излязъл толкова лош син. Казвам: Този син е неговата блудна мисъл. Бащата ходи вечерно време да го търси, да го прибира в дома му, но едва след десетки години успява да го поправи. Така той изплатил дълга си. Този ваш син е вашата възлюблена, която вие изнасилихте. Господ ще каже на бащата: „Ето твоята възлюблена, изплати се към нея.“ Синът ти ще каже: „Сега признавам, че си благороден, защото знаеш да любиш, а по-раншната ти любов не беше както трябва.“ Затова ние трябва да ценим майчината любов, която дава всичко.

Аз препоръчвам на съвременните моми и момци, като си дават дума помежду си, да устоят на нея, да са готови да умрат за тази си дума и да кажат: „Аз те обичам, за тебе жертвам чест, живот и всичкото си богатство, но никога няма да се откажа от тебе.“ Това разбирам човек с характер! А какво става сега? Днес се оженват, утре се разлюбват, искат развод, дохождат до митрополията – тя да разреши въпроса. Казвам: Свещениците нямат право да развеждат никого, нямат право и да венчават. Ако дойде някой при мене да го венчавам, аз нямам право да сторя това, но ще питам само този момък готов ли е да пожертва имот, чест и живот за своята възлюблена. Ще питам и момата готова ли е да жертва имот, чест и живот за своя възлюблен. Ако и двамата ми отговорят, че са готови, само тогава мога да ги венчая, иначе не венчавам и нямам право да венчавам.

Така трябва да бъде, за да се оправи това общество и тоя народ.

И така, трябва да проникне Христос в света. Това е, което носи Братството, което проповядва Христос. И тези Светли Братя слизат сега. Те ще употребят тези две изключения – изключението на Слънцето и на Земята. Ще настане едно ново чудо, за което в Писанието се казва, че иде едно Ново небе и Нова земя – Ново човечество. Аз казвам: На старото човечество ние туряме един кръст, Господ да го прости. И за в бъдеще ще живеем със законите на Новата земя, на Новото човечество. Това иска Братството.

Аз не ви проповядвам за някакъв мъртъв Господ, а за живия Господ. А ако питате къде е Господ, ще ви кажа: Той не е в това небе, което виждате. Някои казват: „Докажи ни де е този Господ.“ Господ няма нужда от доказване. И мравката със своето низше съзнание не разполага с органи, с които да разбере, че съществуват хора. Мравката, като я хванете с двата си пръста, или като се качи на главата на някой човек, казва „на каква голяма могила се качих.“ Разглежда света от тази височина и като се върне при другарките си, им казва: „Днес посетих една голяма планина.“ Така и нас Господ ни хваща с двата си пръста, а ние питаме има ли Господ. Да, Той е тези два пръста и ни казва: „На Моята глава не можеш да се качваш.“

Ако вие не виждате в лицето на вашите братя живия Господ, не разбирате това Учение. Ако аз във вашето лице не виждам Бога, моето учение е лъжливо. Ако не ви обичам и не съм готов да се жертвам за вас, проповядвам едно лъжливо учение. И вие трябва да се жертвате. Братство трябва да има в тоя свят! Това Учение трябва да възприемете. То се проповядва от всички добри хора, от всички майки и бащи, от всички братя и сестри. Самопожертване трябва в този свят, стига лъжи! Някои казват: „Колко ще ми се заплати, за да служа?“ Никакво плащане вече не трябва. Аз говоря за тези, които се считат християни, за другите не говоря. Затова Христос казва: „Които не са християни, нека излязат навън, за да се знае кои са за и кои – против.“

Хората от света казват за някои: „Ето тези са благочестиви християни.“ В какво се състои тяхното благочестие? „Ходят редовно на църква.“ Не, не, църквата, това сме ние; тези живи тела, това са църквите. Ако не можем да живеем един чист, почтен живот, какво ще стане с нашите църкви? Какво стана в Русия? Русия не послуша гласа на Толстой, който беше глас на живия Бог. И духовенството доведе болшевизма. Болшевизмът, това е камшикът на Бога в Христовата ръка. И днес Той ни пита: „Това ли създадохте в толкова години?“ Христос е, който действа в Русия, а не някакъв сатана. Когато един хирург вземе своя нож, за да направи една операция, той знае как да го употреби, за да изреже само болното месо и да помогне на здравото. Който хирург не е опитен, той не ще знае да направи операцията, макар да минава пред света за съвършен в тази област. И българите трябва да благодарят на болшевиките. Но туй не влиза в моята тема.

А какво направиха американците? Те ни изпращаха ред години мисионери да проповядват Христовото учение, а във време на войната те продадоха на българите десет милиона килограма брашно по два златни лева за един килограм. А днес колко струва златният лев? Десет лева. Значи един килограм брашно струваше двадесет лева. А мислят ли американците, че постъпиха съобразно с Христовото учение? Те изгубиха случая да дадат един добър пример. Не, това не е християнство! Тъй говори Христос, тъй говорят Светлите Братя!

Ако българите мислят да вървят по този път, по който са тръгнали, не ги очаква някакво добро.

Тази култура няма да им помогне! В света всичко трябва да се измени. Никой народ не трябва да изнасилва друг народ, никое общество не трябва да изнасилва друго общество и никой човек не трябва да изнасилва друг човек, а всички трябва да живеят по този велик закон на Любовта. Ако приемете това Учение, всичко ще се измени и вие ще се благословите като народ. И този закон ще дойде. Ако ли не го приемете вие, други ще го приемат.

Ще приведа един пример: В старо време, в т.н. златен век живели две царства – царството на еспертите и царството на мензите. Царят на еспертите имал син и според тогавашния обичай повикал мъдреци, които да определят бъдещата съдба на сина му. Един от тези велики мъдреци направил своите изчисления и казал на царя: „Твоят син на около двадесетгодишната си възраст ще премине една голяма криза, затова трябва да го изпратиш овчар в друго царство, за да се научи там на великите закони на Живата Природа.“ Бащата бил верен на тези указания на мъдреца и казал на сина си: „Синко, отсега нататък ти ще трябва с пот на лицето си да изкарваш прехраната си.“ И го изпратил като овчар в царството на мензите. Момъкът прекарал тук цели десет години, изучавал законите на Природата. На единадесетата година от своето пребиваване един ден дъщерята на царя на мензите дохожда на разходка, възседнала на бял кон. Тя била придружавана от своите телохранители, но увлечена от хубавите полски цветя и красива природа, тя слязла от коня и се отдалечила малко от тях. В това време нейде из камънаците изскочила една кобра и ухапала царската дъщеря по дясната ръка. Овчарят – царският син, като забелязал това нещо и като знаел законите, бързо се затичал при царската дъщеря, турил устата си на ръката й и изсмукал отровата. Нейните телохранители, като забелязали отдалеч това нещо, помислили, че този момък оскърбява царската дъщеря, затова опънали срещу него своя лък, намазан с отрова, и го ранили в лявата ръка. Царската дъщеря, като забелязала това нещо, приближила се до него, бързо разкъсала ръкава на дрехата му, турила устата си на раната му и изсмукала отровата. Питам сега кой кого спасява? Момъкът спаси момата от отровата на змията, а момата го спаси от отровата на човешката стрела. Момъкът казал на момата: „Ти пострада от отрова на змия, а аз – от човешка отрова.“

И тъй, сега жените страдат от отровата на змията. Знаете ли коя е тази змия? Тя е техният краен егоизъм. И жените, и мъжете трябва да се спасят от тази отрова. Жената трябва да изсмуче отровата на мъжкия егоизъм, а мъжът трябва да изсмуче отровата на женското изопачено сърце. Само така мъжете и жените могат да си подадат ръце, да познаят, че те живеят заедно и могат да се разбират. И всички съвременни християни трябва да си подадат ръка. Аз, като дойдох в Търново, как ме посрещнахте? Не, приятели, аз идвам да ви изсмуча отровата. Дали вие ще изсмучете моята, това е друг въпрос, това времето ще покаже. Ако изсмучете моята отрова, ще ви кажа: „Вие сте мои братя.“

Това е проявлението на закона на Любовта, който работи в света. Всеки, който изсмуква отровата на брата си, дават му една целувка, а който не стори това, той бива изпъждан навънка.

Младежи, във вас е бъдещето! Мъже и жени, живейте според закона на Любовта! Не живейте по пътя на остарелите в греха, откажете се от многото любовници, които имате. Един любовник и една любовница са достатъчни – една мома, но хубава; един момък, но отличен. Те са достатъчни; не ви трябват нито двама мъже, нито две жени. Тогава нека има вътрешна свобода във вас и да не се свързвате с робство. Така мислете и приложете този закон навсякъде – в обществения, в политическия и в религиозния живот, за да придобиете Христовото учение.

Само така българският народ може да се повдигне.
Само по тоя морал!

Като ходя сега по Търново, наблюдавам хората, срещам разни свещеници, съдии, учители, стражари, слуги и си казвам: Братя, тъй, както живеете, не вървите по правия път, не е това Христовото Учение, не е Братство. Аз срещам много свещеници, проповедници, учители, стражари и други благородни хора, но срещам и неблагородни между тях. Това не е упрек, но констатирам един факт. И казвам, че трябва да се повдигнем до такава висота, до този чист морал, който ни се посочва от Светлото Братство. Да не лъжем!

Майките и бащите не трябва да лъжат. Каквото каже майката, бащата, свещеникът, съдията – трябва да го изпълнят, да умират на своята дума. Ако аз изпълня своето обещание, мога да се нарека човек; не го ли изпълня, в мене няма никаква човещина, никакво братство. Бъдещата наука е на страната на онези хора, които живеят по този начин.

Аз виждам в младото поколение стремеж към нови идеи. Като следя комунистите, не ги осъждам, виждам, че те, без да се препоръчват за християни, вършат хубави работи, правят големи жертви. А християните, които говорят за Христа, гледат как да се осигурят. И тъй, комунистите са безверници без пари, а християните – вярващи с пари. Аз бих желал да срещна един човек, който да знае, че има Господ в света, да се срамува, когато излъже някого, да знае, че ще бъде осъден, когато обиди някого, и да бъде искрен да иска извинение. А сега, като извършим едно престъпление, казваме „аз имам право“.

Да, всички имаме право да вършим престъпления, всички имаме право да лъжем, всички имаме право да вършим добрини, да говорим истината, всички имаме свобода, но трябва да знаем, че всеки ще отговаря. Ако крадеш, ще те крадат; ако съсипваш, ще те съсипват; ако обезчестяваш, ще те обезчестяват. Каквото правиш, такова ще намериш. „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери“ – казва Христос. Законът е верен.

Сега аз ще ви пророкувам нещо. Няма да гадая. Какво е днес времето? – Хубаво, ясно и топло; слънцето грее отлично. Ясното време показва, че всичко ще се развие добре за в бъдеще, ще има голяма топлина и в скоро време между българите ще има едно течение на добро. Умовете на хората ще се изменят, ще се стоплят и ще започнат да мислят правилно. Тихото време показва, че българите ще дойдат до съзнание, няма да правят опити за нови войни, няма да правят грешката на 1912 и 1915 година. Сега вече българите няма да воюват с оръжие, а с Любовта, ще пазят строг неутралитет и ще кажат: „Досега служихме на Централните сили, на Съглашението, а сега искаме вече да опитаме тоя Нов Живот по Господа и да устроим живота си според Неговата Воля.“

Само така ще дойде съзнанието у българите и ще се повдигнат те като народ. Тогава те ще се обърнат и към комунисти, и към социалисти и ще кажат: „Братя, ние ви обичаме, ние виждаме във вашите стремежи хубави идеи, които ни са потребни; няма какво да делим, всичко на земята е наше, хайде заедно да работим.“ Ще ми възразят някои: „Добре, но те не вярват в Господа, те не обичат хората.“ Как да не вярват? И те си имат Господ; щом обичат, имат Господ. Ако ме срещне някой и ме обере, осакати крака ми, а вярва в Бога, каква полза имам аз и другите хора от неговото вярване? Ако ме срещне някой и ми направи добро, а не вярва в Бога, той ще бъде по-полезен от първия, който остава само със своята теория. Този, който вярва и ме обере, ще го заплюя; този, който не вярва и не ме обере, ще му дам две целувки, защото той не опозорява Името Божие и изпълнява Волята Му. Това е Новото учение, което сегашното поколение трябва да има предвид. Тази обществена проказа трябва да се изчисти от дъно.

Така трябва да проповядват всички свещеници, така трябва да проповядват всички българи.

Ако така проповядват, моето благословение на тях! Но ако не вярват и не проповядват така, сами ще се оплюят. Нека свещениците кажат: „С името на Христа ще служим на Бога, без пари ще живеем.“ Но ще ми възразят, че имат жени, деца. Та жените не могат ли да живеят като вас? Попадията не може ли да живее като вас? – Може. Тя трябва първа да даде пример за безкористие, а тя гледа първа да се осигури. На владика и поп защо му са пари? Как искат те да се осигурят? Христос не беше осигурен. На Христа колко плащаха за проповедите Му? В името на Христа ви говоря. Нали в името на Христа вие служите? Така погледнете вие, тази работа е сериозна.

Две изключения идат. Искам да ме разберете право. Аз нямам ни най-малко желание да обидя някого от вас. Вашите вярвания, вашите дълбоки убеждения, каквито и да са те, са за мене свещени. Но лошите ви постъпки, те са друго нещо, аз тях не мога да споделям. Аз не мога да търпя злото в света, не мога да гледам спокойно, когато един човек оскърбява друг. Мога да мълча, но в душата ми се повдига голяма скръб и си казвам: Тези хора са християни; кое е това заблуждение, което ги сковава, какъв е този психологически момент, когато те излизат извън себе си? Но аз вярвам, че иде голяма топлина, която ще стопи ледовете. По планините ще се вдигнат големи изпарения, ще потекат чисти, бистри потоци. След това ще се яви буйна растителност, посадените семена и плодове на хилядите години от миналото ще изникнат, ще цъфнат и ще вържат и народите на цялата Бяла раса ще си подадат ръка. Ще дойде тази Нова култура в света, на която никой не се е надявал и която никой не е виждал. И всички ще бъдете граждани на този Нова култура, на това Ново човечество!

И бих желал всички да бъдете гости на трапезата на това Ново човечество. Вие всички сте поканени, но да не откажете, тъй както преди две хиляди години Христос покани на угощение много хора, а те се отказаха под разни предлози: едни, че имат работа на нивата, други, че си купили пет чифта волове, та трябва да ги опитат, а трети, че се оженили. Всички отговориха: „Имайте ни отречени от Новата култура!“ Христос пак иде сега и пак кани цялата Бяла раса да подеме това Ново учение. Сега всички добри хора, които са пасли стада от пет века, ще ги вземем като Божествени и ще ги използваме за съграждането на това велико Божествено здание.

Защото Животът не се гради от един камък и когато го съградим, само тогава ще дойде Мъдростта и Любовта. Само тогава ще има музика, поезия, изкуство, само тогава ще има ред и порядък, само тогава ще има разбиране между всички хора. Само тогава ще си дадем една свята целувка, в която ще почувстваме Радостта, която ангелите чувстват.

* * *

Автор: Учителя Беинса Дуно
Съборни Беседи, 19.08.1920 г., четвъртък, Търново

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

3 коментара за "Учителя Беинса Дуно за Новото човечество – втора част"

 1. Поли  13.03.2011 г. | 21:42 ч.

  Възможна причина за земетресението в Япония е според мен новината от БЛИЦ за намерението на Висарион за заклеймяване на Дънов.

 2. Мислещ  14.03.2011 г. | 00:39 ч.

  Поли, имаш предвид тази статия:

  Църквата ще заклейми Ванга и Дънов
  13 март 2011, 21:00

  София, България
  Йеромонах Висарион ще представи книгите си за учителя и пророчицата
  Петър Дънов е лъжеучител, а Ванга не е нищо повече от една съвременна магьосница. Това ще обяви в софийския храм Св. св. Кирил и Методий пристигащият за целта от Атон йеромонах Висарион, който е втори епитроп в нашия Зографски манастир, пише „24 часа“.

  Той ще демистифицира двамата българи, смятаните от народа за феномени. Св. синод обяви мисията на монаха в официалния сайт на Българската патриаршия.

  Йеромонах Висарион ще представи книгите си за Дънов и Ванга.

  Самите архиереи досега не са излизали с официално становище по въпроса. Дънов е отлъчен от църквата, а Ванга е сатанински феномен.

  В този физическият свят, всяко нещо наложено чрез сила и забрана, винаги е будило недоверие в правота на този акт, и неприязън към упражняващите/налагащите го.

 3. Стопанина  14.03.2011 г. | 01:09 ч.

  Ето един хубав коментар под новината в Blitz.
  От някоя си Корнелия Нейкова:

  „Не се гаси туй, що не гасне! Отдавна църквата не представлява религията. Ако бог е любов, нима Дънов и Ванга не проповядват именно това? Народът правилно разпознава носителите на божието послание.“

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.