Сентенции от Учителя Беинса Дуно – втора част

Добър човек е онзи, които не се сломява от нещастията, от страданията  който може да устои на всички страдания, той е добър човек. А лош човек е онзи, който не може да устои на страданията. Който може да приеме страданията на хората, той всякога може да ви приеме и вкъщи, той може да бъде гостолюбив. Където стъпи добрият човек, трябва трева да поникне, а където стъпи лошият – там тревата изсъхва. Добрият човек и в пустинята да отиде, тя ще се превърне в градина, а лошият човек и в градина да отиде, тя ще изсъхне. (КРОТКИТЕ, Извънредни беседи, 1921-23)

Всичко на този свят един ден ще изчезне, но душата ви заедно с Господа ще остане. Помнете: Съвършенството е целта, блаженството е Любовта, хубостта е мисълта, а пълнотата на всичко е Бог. Без Него нито съвършенството се постига, нито Любовта, нито мисълта. Той е тайната връзка на всичко. Неговите Мисли винаги ще пребъдват, а Небесата винаги ще прогласяват Неговата Слава и ще възвестяват Правдата Му и Милостта Му от род на род. Приемете Чашата на Спасението Господне и не роптайте против вашата участ. Каквото ви е определено, каквото ви се случва, понасяйте го с търпение и кротост. С тези оръжия ще победите. Помнете: В Бога няма измяна. Това ви казвам аз – свидетелството на този Дух, който свидетелствува заедно с вашия Дух, е верно. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 18 (31) август 1909 г.)

Послушанието е първият основен закон на Небето и който се готви да стане член на Небето, трябва да бъде послушен и да знае, че се приближава до Същество, което е Безгрешно, Чисто и Свято. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 16 (29) август 1910 г.)

Малко хора търсят причината на неразположението си. Някой мисли, че е неразположен, защото няма пари. Друг мисли, че е неразположен, защото няма къща. Всъщност това не са съществените причини за неразположението. Една от причините, която спъва хората, произтича от факта, че те не приемат достатъчно Светлина; не приемат достатъчно въздух – Дихание Божие; не знаят как да пият вода и как да ядат хляб. Светлина, въздух, вода и хляб – ето същественото, от което хората се нуждаят. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

На четири неща може да се уповава човек: на Светлината, на въздуха, на водата и на хляба. Под «вода» разбирам живота; под «хляб» разбирам Духа Божи, за Който е казано: «Аз съм Живият Хляб, Който слиза от Небето.» (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Чистота и святост са две различни неща. Святостта е качество на ума, чистотата е качество на сърцето, а Свободата  качество на душата. […] Да живееш, това значи да си свободен – първият етап на Свободата е Животът. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944)

Цената на живота е в детинското, младенческото състояние на човешката душа. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

В какво се състои реалността на живота? В познаването на Бога. Познаването на Бога внася мир в човешката душа. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции пред Общия окултен клас, 1931-32)

Реалността е отношения на живи същества – отношения на съзнанието. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Изпълнете на време всички обещания, които сте дали в душата си към Първата Причина. Каквато друга работа и да ви се яви, отложете я. Първо изпълнете задължението и обещанието си към Бога – имаш среща с Бога, иди на време, по никой начин не отлагай срещата си. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Ако искате да бъдете свободни, ходете в Пътя на Любовта – само Любовта може да ви направи свободни. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

В скръбта печелим, а в радостта харчим. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915, 28.8.1907 г.)

В света съществуват три закона, към които се стремят всички хора, съзнателно или несъзнателно. Първият закон има отношение към здравословното състояние на човека. Това е Законът на Любовта. В Любовта не съществуват болести. Любящият човек е здрав, силен, мощен. Вторият закон е на Мъдростта. Той изключва тъмнината и невежеството. Да живееш в Закона на Мъдростта, това значи да бъдеш вън от всякакви заблуждения и противоречия. Третият закон е на Истината – той изключва ограниченията и робството. Не можеш да бъдеш свободен от ограничението, ако не познаваш Закона на Истината. (ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи, 1943)

Може да се служи на Бога по три естествени пътища:
1. Първият път е свободната воля. Добродетелта е основата. Само при нея свободната воля се изявява. Тя е един свят, съставен от най-фината, най-чистата материя, от нея започва всичко. Ние трябва да възпитаваме нашата воля, да обуздаем нашите мисли и желания. Волята трябва да се подчини на интелекта. Не трябва да се боим от лукавите духове. Както във физическия свят човек е подчинил на себе си зверовете, така и в духовния свят той трябва да подчини лошите духове. Принципът е да се подчини волята на Божествената Мисъл. Изявата на свободната воля е един разумен акт. Пътят към Небето започва от Добродетелта и минава през Правдата, Любовта и Истината.
2. Пътят на Мъдростта се намира чрез развитието на ума и посредством съзерцанието. Човек трябва да бъде господар на мислите си. За да се повдигне, той трябва да изпитва и разбира Божествената Мъдрост, трябва да стане господар на Мъдростта.
3. Пътят на Любовта, Огнището на Любовта е сърцето. То трябва да се пази чисто като се контролират желанията.
За да се достигне съвършенството, трябва да се преминат всички стъпки. Сърцето съответства на света – то е Животът, Любовта и Истината. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915, 13 (26) август 1907 г.)

Човек, който е разбрал Любовта, става безсмъртен. Човек, който е разбрал Мъдростта, става съвършен. Човек, който е разбрал Истината, става свободен. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944)

Любовта е първият подтик на живота, Мъдростта е вторият подтик, а Истината  третият подтик. Всичко в света се движи благодарение на тези велики подтици  Земята, Слънцето, звездите, хората, животните се движат по силата на Любовта, Мъдростта и Истината. (ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи, 1943)

Любовта ни към Бога се проявява в три направления:
1. В стремление, което значи ПРАВДА.
2. В единство, което значи ДОБРОДЕТЕЛ.
3. В образ, което значи ЖИВОТ.
(ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 17 (30) август 1907 г.)

Не можете да помагате на хората, ако не сте силни. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 13 (26) август 1907 г.)

Всякога действай с най-малките сили – последните сили са най-малките, с които се действа. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Не мислете за хората, че са лоши, защото ще укорите техния Създател. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 15 (28) август 1907 г.)

Любовта всякога съчувствува, а не само в даден момент. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 15 (28) август 1907 г.)

Човек не трябва да се страхува от Онзи, Който го е създал. Достатъчно е да свържете мисълта си с Божията, за да изчезне всякакъв страх от вас. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Силата на човека зависи от любовта му към Бога. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

В менталния свят човек трябва да бъде активен, но спокоен. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 16 (29) август 1907 г.)

Първото въже, с което земната душа ни държи, е леността. Който люби, не е ленив. Любовта е лек против леността. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 16 (29) август 1907 г.)

Докато няма слизане, няма и възлизане. Който не иска да слиза, не може и да възлиза. Едното подразбира другото. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 15 (28) август 1909 г.)

Някои смесват красотата с Любовта, но това е съвсем неудачно. Затова буквата на закона са обрядите, а Истината е в духа на нещата. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 15 (28) VIII 1909 г.)

Принудително не можеш да бъдеш добродетелен. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915)

Противоречията се дължат на факта, че хората търсят щастието там, където то не съществува. Никоя жена не може да даде щастие на мъжа си и никой мъж не може да даде щастие на жена си. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Хората често могат да ни увредят на здравето, но само духовете могат да ни направят тщеславни. (Протокол от ГСВ в Търново,  23 август 1911 г.)

Трябва да знаем и да можем да контролираме духовете – незнанието най-много дискредитира спиритизма. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 13 (26) август 1907 г.)

Спиритизмът започва от Добродетелта, а теософията – от Мъдростта. Спиритистът трябва да има силна воля, а теософът – да бъде мъдър. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГСВ, 1906-1915, 13 (26) август 1907 г.)

Съществуват три начина за придобиване на знания: чрез прозрение, чрез вдъхновение или интуиция и чрез постепенно възприемане, за което са необходими 4-5 години усилена работа и най-после чрез постоянно повтаряне на заученото, за което са нужни десетки години. […] Следователно, ако за обикновеното знание трябва да посветиш цял живот, може да си представите колко време е нужно за придобиване на духовното знание. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Светлината не разбива врати и прозорци, а чака да й отворите прозореца, за да влезе свободно. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

По-висшата форма може да защити по-нисшата, но не и обратно. По-висшият живот може да избави по-нисшия, но не и обратно. (Протокол от среща с Учителя на 20 септември (3 октомври) 1909 г.)

Не си правете илюзии, че ако влезете в ангелския свят, ще бъдете щастливи. При сегашното си развитие и в Божествения Свят да влезете, няма да бъдете щастливи. Има риби, които живеят на дъното на морето под голямо налягане; ако извадите една от тях и я оставите да живее на повърхността на водата, тя няма да издържи слабото налягане и ще се пръсне. Направихте ли я щастлива? Какво ще придобие тя от този красив свят? Много хора се готвят за духовния свят и мислят, че там ще бъдат щастливи. Те се заблуждават – ще бъдат толкова щастливи, колкото рибата, която изнесохте от дъното на морето. За да се ползваш от духовния свят, трябва да се подготвиш за него, трябва да изучиш неговите Закони. Ако влезеш там неподготвен, ще бъдеш нещастен. (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)

На земята конете и воловете представляват служебните духове. (Протокол от среща с Учителя на 18 (31) октомври 1909 г.)

Любовта с пари не се купува и за пари не се продава.
Мъдростта с пари не се купува и за пари не се продава.
Истината с пари не се купува и за пари не се продава.
Правдата с пари не се купува и за пари не се продава.
Добродетелта с пари не се купува и за пари не се продава.
(НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)

Обичайте се без омраза!
Учете се без лъжа!
Стремете се към Истината без насилие!
(ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Когато Любовта царува, смут не става.
Когато Мъдростта управлява, редът не се нарушава.
Когато Истината грее, плодът цъфти и зрее.
И тогава, щом Истината дойде в нас, в душите ни ще се прояви висшата Любов.  Висшата, идейната Любов се проявява в Любов към всички хора, без те да подозират източника, отдето тя излиза.
(ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Всеки благороден човек трябва да се ръководи в живота си от три правила: На първо място той трябва да служи на Бога, после  на своята душа, която е Божественото Начало в него, и най-после [да служи на] на своя ближен. Той трябва да прилага тези три правила едновременно и във физическия, и в умствения, и в духовния свят. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.