Беинса Дуно: Подбрани мисли за Възкресението

Какво означава думата Възкресение? Да възкръснеш значи да оживееш. Кой може да възкръсне? Всеки, който придобие Свобода на душата си, той е възкръснал. Който придобие сила на Духа си, той е възкръснал. Който придобие Светлина на ума си, той е оживял. Който придобие доброто в сърцето си, той е възкръснал, той е оживял. Достатъчно е човек да придобие Свобода, Сила, Светлина и Доброта, за да възкръсне – да оживее. Кога може да стане това? Още днес. (Лъчи на живота, Съборни беседи, 1937 г.)
Няма да възкръснат само ония, които не са умрели – всички, които умират и които не са умрели, все ще възкръснат. Как ще възкръснете сега, когато сте живи? Възкресението подразбира Нов живот в нова форма. Може ли червеят да се превърне в пеперуда, докато е жив? Докато е червей, той не може да стане пеперуда – щом престане да бъде червей, той ще се превърне в пеперуда. Следователно такъв, какъвто е човек, той никога не може да възкръсне. (Бъдещето верую на човечеството, Съборни беседи, 1933)

Яйцето символизира зародиша на Новия живот.
Яйцето е човекът преди Възкресението.

Някои от вас познават Христа, а някои не Го познават и спорят кой е Христос. Някои мислят, че Христос ще дойде на Земята и ще го Го видят като човек. Това е до схващането на хората. Има едно друго схващане – Христос е проява на Бога, Той е Любов; Той ще дойде като една вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората, като тази светлина ще привлече всички хора около себе си. Това е истинското схващане. Той казва: “Като отида при Отца си, ще привлека всички при себе си.” (Двата природни метода, Неделни беседи, 1923-24)

* * *

Като се говори за смъртното и безсмъртното в началото на човека, се явява въпросът как ще възкръсне човек. Според някои човек ще възкръсне със същото тяло, с което е живял на земята. Значи, ако някой борец е тежал 100-120 кг., след възкресението си ще се яви пак толкова силен, едър, тежък човек. Това е детинско разбиране, а не истинско възкресение на душата. Възкресението подразбира нов, Божествен живот. В този смисъл човек може да възкръсва по няколко пъти на ден – достатъчно е да се откаже от едно свое заблуждение, за да възкръсне нещо в него. Възкресението подразбира освобождаване, то няма нищо общо с гроба на човека. Кой човек е излязъл от гроба жив и е възкръснал? Това не е било и няма да бъде. Обаче човек е подложен на постоянни промени. Затова и Павел казва: “Ние няма да умрем, а ще се изменим.” Това е било и всякога ще бъде. Сегашният човек не е това, което е бил в миналото, нито ще остане такъв в бъдеще. (Великите условия на живота, Неделни беседи, 1919)

* * *

Между християните се повдига въпросът за Възкресението. Питат: “Как ще възкръснат хората – с тези си тела или с други?” Те не разбират въпроса. Възкресението е въпрос само на душата. То е пробуждане на съзнанието – не се ли пробуди у тебе съзнанието, Възкресение няма. (Сила и живот, Неделни беседи, 1922)

* * *

Възкресението е едно преходно състояние от подсъзнателен живот към съзнателен и свръхсъзнателен. Самосъзнанието, което се заражда, е възкресение, оживяване. В сегашния живот самосъзнанието е необходимо за вас, за да поправите вашите минали и сегашни грешки, като ги замените с нещо разумно. […] Като съзнаете всички ваши грешки, всички недостатъци на този живот и страданията, които произлизат от непознаването на Законите, тогава ще се подготвите за Възкресението. (Сила и живот, Неделни беседи, 1921-22)

* * *

При Възкресението душата преминава в онова свое същинско състояние, в което тя е била преди да се въплъти в материята. (Петимата братя, Неделни беседи, 1917-38)

* * *

Сегашната бяла раса ще мине изцяло във [фазата на] пълно съзнание, а не в пробуждане и заспиване. Това е една връзка със свръхсъзнанието – това е Възкресението, това е Новият живот. (Сила и живот, Неделни беседи, 1921-22)

* * *

Да възкръснеш, това значи да бъдеш господар на всички елементи, на всички сили, на всички мисли, на всички желания, на всички свои действия. (Сила и живот, Неделни беседи, 1914)

* * *

Какво представлява първото и какво второто възкресение? В първото възкресение са тези, които ще са в състояние да идват, да оставят своето тяло и да се връщат, а второто възкресение е завършването на човешката еволюция, когато земята ще запустее и няма да има условия за развитие. (Протоколи от годишните срещи на Веригата, 1906-1915)

* * *

Изправянето на човека наричаме възкресение. Възкресението наричаме още и пробуждането на съзнанието. (Да ви даде, Неделни беседи, 1929-30)

* * *

Ако не се роди някой изново, не може да види Царството Божие. Да се роди човек изново, значи да се роди от Духа. Да се роди човек от Духа, това е ново положение за човешкото съзнание. (Царският Път на душата, Съборни беседи, 1935)

* * *

Човек трябва да възкръсне и в трите свята: да възкръсне тялото му, да възкръсне душата му и да възкръсне духът му. Това е истинското Възкресение. Когато човек умира и отново се ражда, това възкресение става само във физическия свят – то се нарича прераждане. Възкресението в духовния свят подразбира влизане на човека в света без никакви противоречия. Възкресението в Божествения свят подразбира придобиване на Вечния живот. (Бъдещето верую на човечеството, Съборни беседи, 1933)

* * *

Павел казва: Ние няма да умрем, а ще се изменим. Аз казвам: Човек не умира, а както водата на моретата и океаните се изпарява, т.е. напуска света и влиза в земята, между песъчливите пластове, за да се пречисти и да се върне отново на земята. Това повторно връщане на човек към земята, вече пречистен и освободен, наричаме новораждане или възкресение. Следователно радвайте се, когато се изпарявате и сгъстявате, защото се раждате отново. (Все що е писано, Неделни беседи, 1917)

* * *

За да възкръсне човек, това значи да се върне в дома си, да разбере какво е братство и сестринство, какво е музика. Да възкръсне човек, значи да се свърже с Бога. Тази връзка се очаква от всички хора. Тя не може да стане изведнъж. Без нея обаче не може да се влезе във Вечния живот. Които са завършили своето развитие, са направили вече тази връзка. Те имат свобода, или да се върнат отново на Земята, или да останат да живеят в дома си. Когато един ден хората разберат този Закон, те ще влязат да живеят при Бога и ще бъдат щастливи. Днес хората са нещастни, понеже са далеч от дома си. (Синове на Възкресението, Неделни беседи, 1927-28)

* * *

Възкресението е един процес, който Духът Божи извършва в нашия живот, един велик процес, чрез който Бог възстановява първоначалната хармония. (Сила и живот, Неделни беседи, 1914)

* * *

Когато в света дойде Христос, този Новият Христос, той трябва да носи три неща: живот безграничен – без смърт, светлина без тъмнина и свобода без робство и ограничение. Светлината подразбира знание, понеже знанието произтича от Светлината – има ли Светлина, ще има и знание; няма ли Светлина, няма и знание. (Заведоха Исуса, Неделни беседи, 1925-26)

* * *

Новорождението – това е живот в причинния свят или света на светлините. Там грешки не се правят. (Аз ви избрах, Извънредни беседи, 1920)

* * *

Възкресението не е нищо друго, освен преминаване на човешкото съзнание в по-висока степен. По този начин и Любовта влиза в нова фаза – във фазата на Божествената Любов. При това състояние в човека няма да стават резки промени – той няма да се ражда и умира. Следователно, като процес, раждането ще остане само за тия хора, които не са придобили високо [Божествено] съзнание. А онези, които са се сдобили с Възкресението, ще бъдат Синове Божии, и като такива пак ще идват между хората. Те могат да бъдат видими и невидими – според желанието си. Така ще помагат на хората, ще ги обръщат към Бога. (Учителю благи, Неделни беседи, 1929)

За да се възприеме животът, който води към Възкресението, трябва да се разбере Учението на Отца, Сина и Светия Дух. Какво се разбира под Отца? Учението на Божествената Мъдрост. Под Сина? Учението на Божествената Любов. Под Духа? Учението за въздигането, за еволюцията на човека. Казано е в Писанието: Който повярва в това учение, спасен ще бъде. Всеки трябва да разбере Законите на това учение. Какво се изисква от вас? Мнозина от вас сте в положението на баща, но разбирате ли призванието си като баща? Всеки от вас е бил в положението на син, но знае ли какви трябва да бъдат отношенията на сина към бащата? В положението на Духа още не сте били, но ще бъдете. Сега именно се готвите да минете през Духа, който въздига хората, въздига Христа в тях. (Духът и плътта, Неделни беседи, 1914-17)

* * *

Ако влезеш в противоречие със силите, със Законите, които действат в разумната природа, ти ще бъдеш смачкан, разрушен. Влезеш ли в съгласие със силите, със Законите, които действат в разумната природа, ти ще бъдеш въздигнат, ти ще “възкръснеш от гроба”. За да дойде Възкресението, вие трябва да се освободите от известни спънки, от известни препятствия, които са предадени по наследство във вашите души. (Духът и плътта, Неделни беседи, 1914-17)

* * *

Христос възкръсна, но за да дойде до Възкресението, Той първо мина през разпятието. Какво означава кръстът? Кръстът представлява мрежата на куба [разтворен куб] – кубът, поставен на плоскостта. Същевременно кубът представлява човешката къща. Христос беше разпнат на кръста, на този разтворен куб, с което Бог искаше да каже на хората да отворят прозорците и вратите на къщите си, да ги измият и изчистят основно, да ги приготвят за Деня на Възкресението. Подават кръст някому и казват: “Целуни този кръст!” Казвам: Преди да целунеш този кръст, той трябва да се пречисти. Кръстът е в ума, в сърцето на човека. Следователно не можете да целувате кръста на човека, докато не е абсолютно пречистен, тоест докато умът и сърцето му не са пречистени. Всички хора са живи кръстове, които трябва да се издигнат. Щом стане това, около този кръст ще се образува една окръжност, която означава Вечността. Тъй че кръстът ще се превърне в колело, което ще бъде в постоянно движение. (Духът и плътта, Неделни беседи, 1914-17)

* * *

Нашият стремеж към Бога е гласът, с който Той ни зове, за да покаже на нас, Неговите чада, посоката за нашето усъвършенстване, за да ни покаже пътя за осъществяването на Божествената правда. И Христос казва, че този път е прав. Но по отношение на човешката еволюция, този път е начупен, криволичещ и образува една спирала, в която линията на човешкия стремеж често се пречупва и тогава казваме, че този човек е сгрешил. Но след тази пречупена линия се надига друга, също тъй пречупена линия, а при повдигането човек прави известни усилия и се уморява. Тази е причината, че когато хората грешат, често пъти са спокойни, защото съзнават, че ще дойде време, когато ще заработят за изправянето на грешките си. При всяко слизане надолу благодарете на Бога, защото след като достигнете дъното, отново ще започнете да възлизате, докато достигнете онази Божествена планина, където ще се слеете с Бога. Но дотогава ще трябва да изчакате, защото много пъти ще слизате и отново ще се изкачвате. И трябва да знаете, че за да може човек да отиде при Бога, той трябва първо да отиде в ада – да достигне до най-низката точка. Само тогава ще може да изпълни задачата си в живота. (Протокол от годишната среща на Веригата в Търново – 30.8.1912г.)

* * *

За да може Духът да дойде у човека, той трябва да има будно съзнание. Будно е съзнанието на човека, когато не греши – грехът прекъсва съзнанието на човека и по този начин внася мрак в него. Щом доброто влезе в човека, съзнанието му отново светва и връзката на човека с Бога се възстановява. Усъмни ли се човек в Бога или в пътя, по който върви, съзнанието му отново се прекъсва. (Голямото благо, Неделни беседи, 1929)

* * *

Духът ще ви научи! На какво? На онази дълбока мисъл, че всичко, което Бог е определил да стане, е добро. (Голямото благо, Неделни беседи, 1929)

* * *

Човешкият дух трябва да изучи процеса на чистенето, а Възкресението е самият процес на чистене. То става само чрез Божествената Любов – без Любов няма Възкресение. (Петимата братя, Неделни беседи, 1917-38)

* * *

Писанието казва: “Ще се всели Бог, а няма да се въплъти.” Как ще се всели? Той ще живее между човешките души, ще живее и между ангелите. Той може да живее навсякъде. (Заведоха Исуса, Неделни беседи, 1925-26)

* * *

В света има една сила, която възкресява хората. Аз наричам тази сила с едно източно име – Лемру. Тази сила съдържа Първичния Закон, чрез който Бог е създал цялото човечество. В този Първичен Закон съществуват известни условия, при които животът може правилно да се развива. Сами при тези условия най-разумни същества взимат участие в развитието на човека. Човек не може да стане разумен, велик, гениален, ако не е свързан с тези разумни същества. Това представлява вътрешна връзка на живота. (За съдба дойдох, Неделни беседи, 1927-28)

* * *

Всеки трябва да се стреми към Възкресението. И не е достатъчно само да се стремите към Възкресението, а трябва и правилно да го разбирате. Първо трябва да сте равни на ангелите, и като сте Синове на Възкресението, да бъдете Синове Божии. Значи човек първо трябва да се освободи от клещите на смъртта, после да бъде равен на ангелите и най-после да има великия идеал да стане Син Божи. Първо – освобождаване от смъртта; второ – връзка с ангелите; и трето – създаване на правилни отношения с Бога. Това е красивото в живота. Този е смисълът на живота: придобиване на безсмъртието, тоест Възкресението. После е връзката с ангелите и най-после да станете Синове Божии. (Синове на Възкресението, Неделни беседи, 1927-28)


Цитати из Словото на Учителя Беинса Дуно.
Тематичен подбор: д-р Асен Чилингиров

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

7 коментара за "Беинса Дуно: Подбрани мисли за Възкресението"

 1. Artemida  04.04.2010 г. | 08:56 ч.

  Воистина Воскресе!
  Срам ме е, че не съм чела нищо от Дънов, което може да е само в мой минус.

 2. Албена  24.04.2011 г. | 14:17 ч.

  Човешкият дух трябва да изучи процеса на чистенето, а Възкресението е самият процес на чистене. То става само чрез Божествената Любов – без Любов няма Възкресение. (Петимата братя, Неделни беседи, 1917-38)

  Иска ми се да добавя към този чудесен материал и нещо от антропософската наука, което е особено ценно за мен:

  „… в лекцията, озаглавена „Как да намеря Христос?” (Събр. съч. 182, 16.X.1918) става дума за едно от най-важните условия, необходимо за изживяването на Христос. Това условие се състои в следното: Всеки съвременен човек задължително трябва да премине през състояние на пълно вътрешно безсилие по отношение на най-добрите си стремежи, като същевременно избягва отчаянието и не се поддава на самозалъгване и илюзии.
  Единствената сила в човешката душа, действително способна да издържи описаното изпитание, е силата, присъща на индивидуалния човешки Аз, стига той да е проникнат от чистата неегоистична любов към Духа: любов все още човешка, но вече докосната от небесната светлина на божествената (мирова) любов. Само ако тази любов, подобна на никога неугасващ пламък, съгряващ душата, живее в човека даже в състоянието му на пълно безсилие – само тогава, след преодоляването на това безсилие, един ден ще последва възкресение, свързано с непосредственото откровение на Христовите сили в човешката душа. Ето защо в споменатата лекция Рудолф Щайнер подчертава, че в днешно време само онзи, който от личен опит „може да говори за тези две събития, за безсилието и за възкресението от безсилието, само той познава изживяване на Христос.”
  (Сергей О. Прокофиев, „Основополагащият Камък на Доброто”)

  Христос Возкресе, мили Приятели! Пожелавам мъжество и смирение на всички, решили да последват примера Му..

 3. Тим  24.04.2011 г. | 21:10 ч.

  Поредната трагедия по време на голям празник, и повод за сериозен размисъл: Черен Великден – http://www.dnes.bg/stranata/2011/04/24/cherniiat-velikden.116986.

 4. Литл Монстер  25.04.2011 г. | 02:13 ч.

  Простете моето Велико Невежество! Бихте ли ми казали, колко пъти е добре човек да „възкръсва„ докато е все още жив. Питам понеже аз се чувствам истински и дълбоко оттегчена от собственото си многобройно „възкръсване“, включвайки и съветите на всички и в крайна сметка отново срещам абсолютно едно и също, многократно и отново и отново.Разбира се, нека не забравяме и СОБСТВЕНАТА МИ БЕЗКРАЙНА ВИНА. Още един съвет ще ми дадете ли? Виждам тук всички са изключително просветени!Моля за помощ на моята толкова зла и лоша изгубена душа – това последното пак ми е вменено от добрите човеци. ПРОСТЕТЕ МИ ДЪЛБОКОТО НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ „ПРЕРАЖДАНИЯ„!

 5. Литл Монстер  25.04.2011 г. | 02:22 ч.

  До Артемида: 🙂 Няма минус, без плюс, търси плюса!!! Това ме учат много по-зрели и установени човеци!!!И аз сега искам да ти помогна със същото!

 6. Gergana  25.04.2011 г. | 02:34 ч.

  Виждам тук всички са изключително просветени!Моля за помощ на моята толкова зла и лоша изгубена душа – това последното пак ми е вменено от добрите човеци. ПРОСТЕТЕ МИ ДЪЛБОКОТО НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ „ПРЕРАЖДАНИЯ„!

  Литл Монстер, единственият съветник, който би ни внушил, че другите имат право да изискват нещо от нас е “малкото чудовище“, което ни нашепва, че “Адът, това са другите.“ Не се връзвай на сравнение, самовнушение, завист и ненавист. Не си струва.

 7. Светослав Иванов  25.04.2011 г. | 08:17 ч.

  Иде възкресението на Любовта! Сега няма да казвате „Христос възкресе“, но ще кажете: „Да възкръсне Любовта! Да се разпръснат враговете, които ни мразят!“

  „Възкресение на Любовта“
  Беседа от Учителя, държана на 1 май, Великден, 1921 г. в София

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.