Мегалитите в България през погледа на един физик – допълнение

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОРЕДИЦАТА СТАТИИ

+ Добавени илюстрации (3.12.09)

Автор: Любомир Цонев

В поредицата статии за балканските мегалити се разискваше неяснотата в днешната непряка датировка на балканските мегалити, най-вече на долмените. Изброени бяха поне 4 проблема, които изискват изясняване чрез една нова датировка (по възможност пряка). Тук ще добавя пети проблем – ГЕОГРАФСКИЯТ ФАКТОР. За да изясня проблема, е нужно да дам една обобщена картина, която разкриват археологичните находки от Евразия от средата на първото хилядолетие пр. Хр. Нарочно ще употребявам израза «културни огнища», а не цивилизации, държави или етноси, понеже етническата и политическата история се основават върху доста оскъдни и невинаги надеждни писмени източници, докато археологическите находки в онази отдалечена епоха са доста по-убедителни.

Мегалити

Северно разположените културни средища по онова време са на етруски, траки, скити и сармати, населението на южен Сибир (за което не мога да предложа убедителен етноним). Повечето писмени сведения, ако не и всичките, описващи споменатите райони, идват от старогръцки автори от средата на І хил. пр. Хр. В Етрурия, Тракия и Скития има писмени знаци, които не са разчетени до днес. Разположените на юг културни средища са: Голяма Гърция (обхваща не само днешния юг на Балканите, но и юга на Апенинския полуостров със Сицилия, както и западните части на Мала Азия), Персия и Китай.

Картаmgliths4

В центъра на вниманието ми е северната група общества, понеже сред тях са траките. Толкова различни и отдалечени групи население трудно се съпоставят в цялата пълнота на общественото им развитие. Затова се съсредоточавам върху торевтиката на златните изделия. Художествената торевтика (съдове, бижута, оръжия, украса за коне) от благородни метали е подходяща основа за анализи, понеже там (а) художествените представи се реализират в изключително траен материал и заедно с това (б) в голямо изобилие от артефакти. Златните и сребърни предмети на луксозния бит са по-трайни и по-многобройни от всичките фрески, мраморни и бронзови скулптури.

АНАЛИЗ

В най-източния дял на разглеждания район – Южен Сибир – се проявява зооморфно изкуство в доста чист вид и постига разцвет. Наричат го животински (зверинен) стил. Изкуствоведите търсят корените му не само в таланта на местното население, но и в съседните култури – Китай, Монголия, отчасти Персия.

В западна посока – при сарматите и скитите – относителният дял на зооморфизма намалява за сметка на антропоморфни тенденции. Наред с доминиращите образи на животни (реалистични и фантастични, хибридни) се изобразяват и хора. Основен стимул за появата и увеличаването на антропоморфизма в случая е близостта до черноморския ареал, където чрез колонизацията на черноморското крайбрежие има силно влияние на гръцката класическа скулптура.

Още по на запад, в тракийското изкуство съжителстват уравновесено образи на хора и стилизирани образи на животни.

В най-западната част на очертания огромен район е етруското изкуство, което от самото си начало е предимно антропоморфно. То се развива синхронно с гръцката класика и подготвя почвата за по-късното римско изкуство, което ще наследи етруското и древногръцкото, остававайки си антропоморфно. Гърция и Етрурия акцентират върху човешките образи (единият изобразителен полюс), докато Сарматия и Южен Сибир поставят ударението върху образите на животни (вторият изобразителен полюс). В Тракия и Скития се наблюдават и двата вида образи равноправно.

Мегалит

ИЗВОД

През средата на І хил. пр. Хр. културите на изброените общества достигат почти едновременна кулминация. Всяка група, създавайки златни и сребърни изделия със свой характерен почерк, усвоява и стиловете на своите съседи. При това навсякъде се появяват произведения на едно много високо равностойно равнище. Така се получава единна САМОСЪГЛАСУВАНА картина за изобразителната торевтика в целия огромен район.

ХИПОТЕЗА

Из разглеждания тук район има долмени на няколко места: в най-северния и в най-южния край на Апенинския полуостров, в югоизточния край на Балканския полуостров и в западния дял на Кавказ; в Сибир изобщо няма долмени. И в трите случая долменните находища са разположени или извън, или в самата периферия на високо развитите културни огнища на Евразия от средата на І хил. пр. Хр.

Този факт, както изглежда, сочи, че долмените не са част от тогавашната култура на споменатите общества. По-вероятно долмените са много по-стари, поне от ІІ хил. пр. Хр., и следователно са градени от население, за което не е обосновано да употребяваме етнонимите, възприети за І хил. пр. Хр. С други думи, както апенинските долмени не са дело на етруските и кавказките долмени не са дело на скитите, така и балканските долмени не са дело на траките-одриси.

ПРОБЛЕМЪТ

Да съпоставим общокултурната ситуация в І хил. пр. Хр. с официалните датировки на долмените. На Апенините, Балканите и Кавказ долмените са твърде архаични структури, за да бъдат съвременници на бляскавата култура, която съответните общества убедително демонстрират в средата на І хил. пр. Хр. В този смисъл при описаната съпоставка не възниква противоречие нито в Западна Европа (ІV-ІІ хил. пр. Хр.), нито в Кавказ (ІІІ-ІІ хил. пр. Хр.). Противоречие възниква обаче в България, тъй като долмените в Тракия се датират официално като твърде късни паметници: от самия край на ІІ хил. пр. Хр. до средата на І хил. пр. Хр. Това е още една причина да се търси възможност за пряко датиране на долмените на Балканите – например чрез оптично стимулирана луминесценция.

Илюстрации за златната торевтика на споменатите общества може да се намерят в следните книги и албуми: 1/ Die Thraker. Der goldene Reich des Orpheusизд. Германия и България 2004, каталог на изложба в Германия 2004; 2/Im Zeichen des goldenen Greifen. K?nigsgr?ber der Skythen, изд. Prestel, 2008, каталог на изложба в Германия 2007-2008; 3/ Furio DURANDOAncient Greece”, White Star Publishers, Italy; 4/ Raymond BLOCHThe Etruscians” – в превод на руски език, изд. Центрполиграф, М 2004.

Дължа благодарност на г-н Асен Чилингиров, че ме снабди с албума № 2. Това беше решаващото условие, което ми позволи да развия горните съображения.

Любомир Цонев
(Институт по физика на твърдото тяло – БАН)

* * *

ДОБАВЕНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(кликнете върху илюстрациите за уголемяване)

Етруски произведения на изкуството

Находки от земите на етруските.

Находки от Сибир.

Находки от Сибир.

Скито-сарматски находки

Находки от скито-сарматските земи.

Тракийски находки

Находки от тракийското землище.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

6 коментара за "Мегалитите в България през погледа на един физик – допълнение"

 1. Владимир Помаков  03.12.2009 г. | 13:21 ч.

  Бях чел някъде (но не си записах) из интернет сайтовете че от няколко години насам международен екип от учени от разни специалности, не само историци и археолози, работи върху установяването на прародината на индоевропейците – каквото и да значи това. Сред членовете на тоя екип е и големия англ. археолог сър Колин Ренфрю, който е идвал в началото на 70-те години (мисля 1972-4) у нас във връзка с откриването на Варненския некропол (най-старото обработено злато в света). Та вече повечето от членовете на тоя екип са стигнали до заключението, че прародината на индоевропейците е Балканския п-ов. И тук е интересното – Балканският п-ов е прародината на това, което днес се обозначава като общност на скитските народи, част от която общност е и тракийската суперобщност, и сарматите и може би и етруските. В популационната биология има едно такова понятие – „популационна експанзия“ – което означава бавното и постепенно завземане на нови територии от една растяща растителна или животинска популация. Може да се каже и разширяване на ареала. Във всеки случай процесът наистина е много бавен и постепенен и се извършва във всички посоки от първоначалното огнище на възникване на дадената популация, по линията на най-малкото съпротивление на средата. Та вече се смята за доказано, че белите хора, които са стигнали в процеса на тая експанзия чак отвъд Байкалското езеро на изток, на юг от ТянШан на юг и до Памир и Хиндукуш на югозапад, както и са заселили целия Южен Сибир, Алтайските планини и други райони в Азия много преди жълтата раса да започне аналогичния процес са били скитите. Така че всичко, което г-н Цонев казва за различни етноси или етнически общности май се отнася само и единствено за скити. Относно гърците – първата гръцка държава в историята е създаването на самостоятелна такава в 1823 или 1824 година – не помня – по настояването на Великите сили пред Високата Порта. В древността има някакви полиси-държавим Елада е тракийска провинция и затова жителите и са наричани елини (а може и еладци), такова животно като Голяма Гърция като държава в днешния смисъл никога не е съществувало. Собствено това, което днес повсеместно наричаме „древни гърци“ е с доста неясен произход, култура и прочие. Знае се само, че те идват на три вълни – първата около 16 в. пр. Христа от Египет (занайците), а втората и третата – 9-8 в. преди Христа от Близкия Изток. Тия именно се разселват из целите Балкани и из част от островите в Средиземно море. Те идват тук като чергари, по-точно като вторични номади – без писменост, без богове, без митология и т.н. и лека-полека не просто изкрадват всичко това от местното коренно население, но с течение на времето успяват да убедят целия свят, че именно те са първите хора на Балканите, че те са създали съвременната цивилизация и са я разпространили и че целия свят им едва ли не задължен… Каква мегалитна култура в тия цигани? Или и г-н Цонев щке започне да ни убеждава като официалните ни историци, че тракийските царе са си поръчвали всичко – оръжия, съдове, украшения за конска сбруя, колесници и пр. в гръцки работилници, защото „траките“ не ги е бивало да правят това. А като се замисли човек – ами май гърците не са моглби да правят нищо от това, което днеска повечето специалисти наричат древногръцко изкуство или ако са се появили и сред тях такива майстори те са заимствали всичко от траките. В Южен Сибир има открити много и извъредно богати съкровища известни като „скитски съкровища“. Има и поне 2 сайта в интернет където тези съкровища могат да се видят. Много от нещата са сходни с тракийски артефакти, което издава родство на създателите им и т.н. – дълга и широка…

 2. Стопанина  03.12.2009 г. | 13:41 ч.

  „По-вероятно долмените са много по-стари, поне от ІІ хил. пр. Хр., и следователно са градени от население, за което не е обосновано да употребяваме етнонимите, възприети за І хил. пр. Хр. С други думи, както апенинските долмени не са дело на етруските и кавказките долмени не са дело на скитите, така и балканските долмени не са дело на траките-одриси.“

  Имам две питания по цитата:

  1. Скити и траки-одриси етноними ли са или прозвища? Какви са доказателствата, че тези хора са се САМОнаричали така?

  2. Това, че „траките-одриси“ не са създатели на долмените, автоматично ли отхвърля тезата, че одрисите са наследили тези долмени от прадедите си? Това, че дядо ми е православен, а аз не съм, може ли да се счита за липса на родство и приемственост между двама души, живеещи в различни времеви отрязъци?

  Питам, защото между редовете се долавя отричане на приемственост – не знам дали авторът е заложил подобно мнение. Любо?

 3. Любомир Цонев  03.12.2009 г. | 19:56 ч.

  По повод Вл. Помаков:
  (1) >>…установяването на прародината на индоевропейците – каквото и да значи това…<>Или и г-н Цонев ще започне да ни убеждава като официалните ни историци, че тракийските царе са си поръчвали всичко – оръжия, съдове, украшения за конска сбруя, колесници и пр. в гръцки работилници, защото “траките” не ги е бивало да правят това.<>Скити и траки-одриси етноними ли са или прозвища?<>Това, че “траките-одриси” не са създатели на долмените, автоматично ли отхвърля тезата, че одрисите са наследили тези долмени от прадедите си?<<

  Изобщо не отхвърля, камо ли пък автоматично. Смисълът на твърдението ми е, че долмените не са създадени през І хилядолетие пр. Хр., а поне през ІІ хилядолетие пр.Хр. Може би мисълта ми ще стане по-ясна, ако обърна внимание, че в обекти от Долината на тракийските царе и от Странджа, които са от средата и дори втората половина на І хил. пр. Хр., съвсем определено забелязвам мегалитни техники, откъдето си правя извода, че е налице несъмнена приемственост на културите, респ. на населението в споменатите периоди.
  По принцип забележете, че целият материал е съсредоточен върху датировката на долмените на Балканите, а не върху имената, с които е било наричано населението.

 4. Стопанина  03.12.2009 г. | 21:06 ч.

  Благодаря за уточнението, Любо, знаех, че това си имал предвид, но се долавяше и неяснота относно приемствеността, а автохтонистите сме доста чувствителни по тия въпроси.

 5. Любомир Цонев  05.12.2009 г. | 13:39 ч.

  Радвам се и аз, че се изяснихме. Всичко, което досега съм разбрал и интерпретирал, е в полза на автохтонността, например резултатът от сравнението в ориентациите на долмените и сетнешните подмогилни храмове в Тракия (вижте основния обзор). А изречението, откъдето тръгна недоразумението „както апенинските долмени не са дело на етруските и кавказките долмени не са дело на скитите, така и балканските долмени не са дело на траките-одриси“, е доста опростено само с цел да откроя по-рязко и по-кратко факта, че долмените не са синхронни с нито едно от споменатите културни огнища, взети в І хил.пр.Хр. За приемствеността ще стане дума и в книжлето, което готвя, ако сколасам да си го издам сам.

 6. Руси Иванов  10.08.2010 г. | 01:44 ч.

  А според мен Българският календар е вързан с храмовете в могилите от групите „пирони от обкова“ по мраморните врати и други подобни.
  http://balkan1.blog.bg/politika/2010/07/03/ot-koga-sme-na-balkanite.571532

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.